Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenné papíry (akcie a dluhopis)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenné papíry (akcie a dluhopis)"— Transkript prezentace:

1 Cenné papíry (akcie a dluhopis)
10. přednáška Cenné papíry (akcie a dluhopis)

2 Akcie

3 AKCIE = majetkový cenný papír,
= představuje poměrný podíl na základním kapitálu A.S., Dle § 155 obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb.): „Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím , jejím a na při zániku společnosti.“ Akcie mohou být vydány: v Akcie mohou znít: na jméno (AS vede seznam akcionářů), na majitele.

4 AKCIE emisní kurs akcie částka, za kterou společnost
nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. emisní ážio vzniká, je-li emisní kurs než rozdíl mezi a

5 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou; jinak dvěma nebo více zakladateli. Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou zakladatelskou Jediný zakladatel zakládá společnost Základní kapitál společnosti založené s nabídkou akcií musí činit alespoň Kč, Základní kapitál společnosti založené bez nabídky akcií musí činit alespoň Kč.

6 Zakladatelská smlouva / listina
firma, sídlo, předmět podnikání; kolik akcií který zakladatel upisuje, emisní kurs, podmínky splacení; přibližná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením AS; určení správce vkladu (pověřený zakladatel / banka); návrh stanov.

7 Zápis společnosti do obchodního rejstříku
konala se ustavující valná hromada, upsaný celý ZK, splaceno min. 30 % + emisní ážio, schválené stanovy, zvoleni všichni členové představenstva a dozorčí rady.

8 Ustavující valná hromada
může se konat, je-li upsán celý základní kapitál a splaceno min. 30 % jmenovité hodnoty akcií + emisní ážio; rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy společnosti, volí orgány společnosti. průběh se osvědčuje notářským zápisem.

9 Návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku I
Navrhovatelé: představenstvo Komu: Krajskému soudu Věc: „Návrh na zápis obchodní společnosti XY, a.s., se sídlem Praha 3, Liberecká 26/1887, PSČ do obchodního rejstříku.“ Dne 11. ledna 2008 byla ve formě notářského zápisu uzavřena zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti XY, a. s., se sídlem Praha 3, Liberecká 26/1887, PSČ Zakladatelé se dohodli, že upisují akcie na celý základní kapitál společnosti. Zakladatelská smlouva proto zároveň obsahuje rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti. Dále bylo rozhodnuto o schválení připojených stanov a jmenování orgánů společnosti. Ke dni byl plně splacen emisní kurs všech akcií.Společnosti byly dne 15. února Živnostenským odborem Obvodního úřadu pro Prahu 3 vydány živnostenské listy č. __ a č. __2003 na činnost ____________. Na prostory, v nichž je sídlo společnosti a v nichž bude provozována podnikatelská činnost byla uzavřena nájemní smlouva. Navrhovatel na základě výše uvedeného navrhuje, aby Krajský soud v _________vedoucí obchodní rejstřík vydal toto usnesení: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v _________ se zapisuje:

10 Návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku II
V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v _________ se zapisuje: Obchodní firma: název nesmí být zaměnitelný s firmou jiné existující společnosti a musí obsahovat dodatek „akciová společnost“ (postačí však zkratka „akc. spol.“ či „a.s.“); Sídlo společnosti: název ulice, číslo popisné, PSČ a obec, popř. část obce; Předmět podnikání: Právní forma společnosti: „akciová společnost“; Představenstvo: jména, příjmení, bydliště členů představenstva a den vzniku jejich členství; Výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení: musí být upsána celá výše základního kapitálu, splaceno případné emisní ážio, splaceny zcela nepeněžité vklady a alespoň 30% jmenovité hodnoty všech akcií, jejichž emisní kurz je splácen peněžitými vklady; Firma či název a sídlo jediného akcionáře: pokud je společnost založena jediným akcionářem; Počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií: akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě, ve formě na jméno či na majitele a podle druhu jako prioritní či kmenové; Dozorčí rada: jména, příjmení, bydliště, rodná čísla členů dozorčí rady.

11 Valná hromada nejvyšší orgán společnosti, může rozhodovat o:

12 Zvýšení základního kapitálu
rozhoduje valná hromada, z zdrojů (z čistého zisku) kombinace.

13 Snížení základního kapitálu
rozhoduje valná hromada, snížením jmenovité hodnoty akcií, vzetím akcií z oběhu, upuštění od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.

14 AKCIE Akcie musí obsahovat: a) firmu a sídlo společnosti, b) jmenovitou hodnotu, c) označení formy akcie (na jméno nebo na majitele) - u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, d) e) příklad akcie na jméno v listinné podobě

15 KMENOVÉ AKCIE nejsou spojena žádná
majitel má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, patří k cenným papírům, výnos je závislý na

16 PRIORITNÍ AKCIE jsou spojeny s některými přednostními právy, která se mohou týkat nebo podílů na obvykle majitel nemá právo souhrn jejich jmenovitých hodnot nesmí překročit

17 „ZAMĚSTNANECKÉ“ AKCIE
mohou být pouze majetkem zaměstnanci je mohou nabývat za zvýhodněných podmínek – nemusí splatit celý emisní kurz,

18 AKCIOVÉ ANALÝZY FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA (CO?)
Fundamentální analýza se snaží předpovědět jaké faktory působí a ovlivňují pohyby kurzu jednotlivých akcií (globální / odvětvové / podnikové). hledání podhodnocených akcií k nákupu; předpokládá, že každá akcie má v daném okamžiku určitou "vnitřní hodnotu", kterou je možné stanovit; vnitřní hodnota je porovnávána s aktuálním tržním kurzem; různé metody stanovení vnitřní hodnoty akcie.

19 AKCIOVÉ ANALÝZY FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA
Fundamentální analýza se snaží předpovědět jaké faktory působí a ovlivňují pohyby kurzu jednotlivých akcií Globální (makroekonomické) – reálný výstup ekonomiky, fiskální politika, peněžní nabídka, úrokové sazby, inflace, vliv zahraničního kapitálu (p/o), kvalita investičního prostředí (schodky, cenové regulace, ekonomické šoky, politické šoky, korupce, právní systém)

20 AKCIOVÉ ANALÝZY FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA
Fundamentální analýza se snaží předpovědět jaké faktory působí a ovlivňují pohyby kurzu jednotlivých akcií Odvětvové – citlivost na hospodářský cyklus (cyklická – stavebnictví, strojírenství; neutrální – nezbytné statky jako potraviny, farmaceutika; anticyklická – velmi výjimečná odvětví viz Giffenův statek), tržní struktura, způsob státní regulace, perspektivy vývoje Podnikové – retrospektivní analýza, analýza současného vývoje, výhledová analýza (perspektivy), analýza vlastností jednotlivých emisí (práva, likvidita

21 FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA

22 FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA
př. dividendový diskontní model stanovení současné hodnoty budoucích příjmů pro majitele akcie. VH – vnitřní hodnota, D – očekávaná dividenda na konci příslušného roku, K – požadovaná míra výnosnosti, P – očekávaná cena na konci n-tého roku.

23 AKCIOVÉ ANALÝZY TECHNICKÁ AKCIOVÁ ANALÝZA (KDY?)
založena na publikovaných předpokládá, že kurzy akcií matematické, statistické modely, využití grafů. určování okamžiků pro nákup -

24 AKCIOVÉ ANALÝZY PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA
předpoklad: významným kurzotvorným faktorem jsou Investoři se chovají jako nebo – jsou součástí kolektivní investiční hry. velké množství akcií je v rukou a „hráčů“

25 Dluhopis

26 DLUHOPIS cenný papír s nímž je spojeno právo na a povinnost emitenta toto právo širší pojetí: užší pojetí: Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, § 2: „Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit.“

27 Krátkodobé dluhové cenné papíry
státní pokladniční poukázky poukázky centrální banky komerční dluhové cenné papíry

28 DLUHOPIS – z pohledu emitenta
→ Výhody: alternativa v celkovém objemu emise je možné upsat relativně velký počet potenciálních majitel dluhopisu se → Nevýhody: zvyšuje se povinnost hradit vhodné pouze pro hospodářsky

29 DLUHOPIS – z pohledu investora
rozdíl od akcií: většinou přesně definované omezená doba → lze je lépe (přesněji) → výnos je zpravidla než u akcií; → investiční nástroj, → většinou nedostupné pro (vysoká nominální hodnota).

30 KLASIFIKACE DLUHOPISŮ
Podle emitenta dluhopisy bankovní dluhopisy, podnikové dluhopisy. Podle záruky zajištěné s nezajištěné

31 KLASIFIKACE DLUHOPISŮ
Podle výnosu přímý dluhopis (dluhopis s pevným kupónem), dluhopis s proměnlivým kupónem, dluhopis s nulovým kupónem, příjmový dluhopis. Podle místa emise a měny emise domácí dluhopisy, buldočí dluhopisy, eurodluhopisy.

32 KLASIFIKACE DLUHOPISŮ
Podle podmínek splácení fixní datum, dvojdatumové dluhopisy, dluhopisy s call opcí, dluhopisy s put opcí, perpetuita – věčné dluhopisy.

33 Dluhopisy v ČR vydávány v listinné či zaknihované podobě;
dluhopis se stává dluhopisem v okamžiku (dluhopis v listinné podobě) nebo v okamžiku zapsání na účet prvního majitele v CDCP (dluhopis v zaknihované podobě); emitent – právnická osoba; emise – podléhá schválení ČNB (s výjimkou státních dluhopisů); prospekt dluhopisu (emisní podmínky).

34 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU
údaje o emitentovi, název dluhopisu, popř. označení dluhopisu, identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN), formu dluhopisu (na jméno, ..) jmenovitá hodnota, údaj o schválení emisních podmínek, výnos dluhopisu či způsob jeho stanovení, datum emise, způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty, data splatnosti dluhopisu a výnosů, …

35 Kupón – cenný papír na doručitele (majitele) vydávaný pro účely
kupónový arch

36

37 HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY
specifický druh dluhopisu, dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, popř. též náhradním způsobem, emisí HZL si banka opatřuje dlouhodobé zdroje pro financování hypotečních úvěrů, pro krytí HZL může banka použít pouze pohledávky z hypotečních úvěrů poskytnutých do výše 70 % hodnoty zástavy, pro investora vysoce bezpečná investice.

38 Cena dluhopisu v procentech jmenovité hodnoty,
Cena dluhopisu (kurz dluhopisu) v procentech jmenovité hodnoty, kolísá v závislosti na vývoji trhu a situaci emitenta. Běžný výnos (y)

39 Vnitřní hodnota součet diskontovaných hodnot budoucích příjmů z dluhopisu, současná hodnota budoucích příjmů z dluhopisu. V – vnitřní hodnota, I – roční kupónové platby, n – počet let do splatnosti, F – jmenovitá hodnota r – výnosové kritérium, požadovaná výnosnost

40 tržní cena > vnitřní hodnota → dluhopis je (vhodný k prodeji);
tržní cena < vnitřní hodnota → dluhopis je (vhodný ke koupi); tržní cena = vnitřní hodnota → dluhopis je

41 Vztah tržní úrokové míry a vnitřní hodnoty dluhopisu
tržní úroková míra vnitřní hodnota (cena) dluhopisu

42 Alikvotní úrokový výnos
kompenzuje prodávajícímu výši úroků, jež by mu náležely od poslední výplaty úroků do doby prodeje dluhopisu AUV – alikvotní úrokový výnos, c – kupónová sazba, t – počet dnů od poslední výplaty kupónu, B – doba mezi jednotlivými výplatami kupónu, F – jmenovitá hodnota.

43 Durace dluhopisu = míra úrokového rizika dluhopisů,
vyjadřuje cenovou citlivost dluhopisu na změny tržních úrokových sazeb. = průměrná doba potřebná k inkasu všech plateb z dluhopisu (vážený průměr). - Čím větší durace, tím je větší vliv změny tržní úrokové sazby na tržní cenu dluhopisu.

44 Durace dluhopisu Ukazatel durace je konstruován jako vážená průměrná životnost dluhopisu, kde vahami je podíl současné hodnoty plateb z dluhopisu v jednotlivých letech na současné hodnotě celkových plateb z dluhopisu. DM – durace PVCF1,2,3, …, n – současná hodnota příjmů z dluhopisu v jednotlivých letech V0 - celková současná hodnota dluhopisu n - počet let do doby splatnosti dluhopisu


Stáhnout ppt "Cenné papíry (akcie a dluhopis)"

Podobné prezentace


Reklamy Google