Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BANKOVNICTVÍ Dluhopisy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BANKOVNICTVÍ Dluhopisy."— Transkript prezentace:

1 BANKOVNICTVÍ Dluhopisy

2 Dluhopisy Dluhové nástroje
Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje patří mezi investiční cenné papíry. Některé dluhové nástroje – zejména krátkodobé - nicméně prioritně slouží k jiným účelům (např. jako platební prostředek, zajišťovací prostředek apod.)

3 Dluhopisy Klíčová slova
Bankovní dluhopisy, depozitní certifikáty, diskontované dluhopisy, dluhopisy, dluhové instrumenty, dluhopisy České národní banky, dluhopisy s indexovanými splatnými částkami, dluhopisy s proměnlivým zúročením, dluhopisy veřejného sektoru, duální měnové dluhopisy, emisní podmínky, emitent, hypoteční zástavní listy, indexované dluhopisy, komerční cenné papíry, komunální dluhopisy, kupóny, maloobchodní cenné papíry, podřízený dluhopis, prašivé obligace, prioritní dluhopis, sběrný dluhopis, splatnost dluhopisu, státní dluhopisy, svlečené dluhopisy, velkoobchodní cenné papíry, vládní pokladniční poukázky, vyměnitelný dluhopis, výnos dluhopisu.

4 Dluhopisy Dlouhodobé dluhové instrumenty Dluhopisy veřejného sektoru
Bankovní dluhopisy Dluhopisy korporací Komunální obligace Hypotéční zástavní listy Zástavní listy

5 Dluhopisy Právní úprava dluhopisů v České republice
Dluhopisy jsou v České republice upraveny zákonem č. 190/2004 Sb. Krátkodobé dluhové cenné papíry jako šeky a směnky jsou upraveny zvláštním zákonem, a sice zákonem č. 191/1950 Sb., zákonem směnečným a šekovým. V zákoně o dluhopisech je uvedeno, že dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Dluhopis může být vydán v listinné nebo zaknihované podobě.

6 Dluhopisy Převoditelnost dluhopisů
Převod listinného dluhopisu znějícího na jméno musí být proveden zápisem o změně vlastníka v seznamu vlastníků, který vede emitent. Emitent by měl provést tento zápis neprodleně poté, co mu bude prokázána změna vlastníka. Listinný dluhopis na jméno je převoditelný rubopisem a předáním.

7 Dluhopisy Krátkodobé dluhové instrumenty
obchodovány na peněžních trzích vyznačují se vysokou flexibilitou jsou obchodovány na sekundárních přístupné široké investiční veřejnosti

8 Dluhopisy Náležitosti dluhopisu
Dluhopis vydávaný v listinné podobě a v zaknihované podobě musí mít tyto náležitosti: údaje o emitentovi název dluhopisu název dluhopisu, který obsahuje slovo "dluhopis", a u zvláštního druhu dluhopisu označení jeho druhu, identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů, je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis, jmenovitou hodnotu, údaj o schválení emisních podmínek, výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše, datum emise,

9 Dluhopisy způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho, formu dluhopisu, prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách, data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, Listinný dluhopis musí mít oproti zaknihovanému navíc ještě tyto náležitosti: číselné označení dluhopisu, u dluhopisu znějícího na jméno i jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název jeho prvního vlastníka, podpis nebo otisk podpisu osob oprávněných k datu emise jednat jménem emitenta, anebo podpis nebo otisk podpisu emitenta.

10 Dluhopisy Emisní podmínky
Hodlá-li emitent vydat dluhopisy, musí sepsat emisní podmínky. V emisních podmínkách jsou vymezena práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu. Dále obvykle emisní podmínky obsahují podrobnější informace o emisi dluhopisů. Emisní podmínky posuzuje a schvaluje Komise pro cenné papíry.

11 Dluhopisy Emisní podmínky musí vždy obsahovat minimálně tyto údaje:
údaje o náležitostech dluhopisu, údaj o podobě dluhopisu, lhůtu pro upisování emise dluhopisu, emisní kurz, případně způsob jeho stanovení, a pro případ, že emisní kurz bude určován kurzem dosaženým v aukci, způsob aukce, předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise dluhopisu, způsob a místo upisování dluhopisu a způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu, způsob případného výpočtu výnosu dluhopisu, údaje o zdaňování výnosu dluhopisu,

12 údaje o zdaňování výnosu dluhopisu,
údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplácení výnosu z dluhopisu, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech, údaje účetní závěrky za poslední 2 roky spolu s výrokem auditora o těchto účetních závěrkách, informace o promlčení práv z dluhopisu,

13 Dluhopisy způsob oznamování svolání schůze vlastníků dluhopisů, jakož i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu, stanovení rozhodného dne pro účast na schůzi vlastníků zaknihovaných dluhopisů, jakož i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu, informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem bylo provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating), nebo informaci, že ohodnocení nebylo provedeno, označení regulovaného trhu nebo volného trhu, na kterém emitent hodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování, nebo informaci, že nehodlá o takové přijetí požádat.

14 Dluhopisy Emitent může vydat dluhopisy:
v menším objemu emise, jestliže se do konce emisní lhůty nepodařilo upsat předpokládaný objem emise, nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, a to i po uplynutí emisní lhůty, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách, nebo až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách.

15 Dluhopisy Výnos a splatnost dluhopisu pevnou úrokovou sazbou,
rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu, nebo pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou například z jiných úrokových sazeb či výnosů, pohybu devizových kurzů, indexů či cen komodit.

16 Dluhopisy Zvláštní druhy dluhopisů
V České republice zákon o dluhopisech rozlišuje tzv. zvláštní druhy dluhopisů. Kromě obecné úpravy dluhopisů tedy zákon obsahuje i ustanovení k tomu kterému zvláštnímu druhu dluhopisu. Každý zvláštní druh dluhopisu je tak v zákoně o dluhopisech definován, jsou vymezeny podmínky, za nichž dluhopis vzniká a existuje.

17 Dluhopisy Mezi zvláštní druhy dluhopisů zákon řadí následující dluhopisy: Státní dluhopisy Komunální dluhopisy Hypoteční zástavní listy Vyměnitelné dluhopisy Prioritní dluhopisy Podřízené dluhopisy Sběrný dluhopis

18 Dluhopisy Inovace na trzích dluhopisů Diskontované dluhopisy
Indexované dluhopisy Dluhopisy s indexovanými splatnými částkami Svlečené dluhopisy Prašivé obligace

19 Dluhopisy Otázky Charakterizujte krátkodobé a dlouhodobé dluhové instrumenty, jaké rozdíly jsou mezi nimi? Které subjekty mohou být emitenty dluhových cenných papírů? Jaké druhy dluhopisů emitují které subjekty? Sestavte stupnici druhů dluhopisů podle rizikovosti. Které právní předpisy upravují dluhopisy (dluhové cenné papíry) v České republice? Jakými způsoby může být stanoven úrok z dluhopisu? Jakými způsoby může emitent v České republice splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu? Jaké zvláštní druhy cenných papírů se vyskytují v České republice? Co je charakteristické pro hypoteční zástavní listy? S jakými inovacemi dluhopisů se lze setkat na vyspělých kapitálových trzích? V čem spočívá podstata „prašivých obligací“?

20 akcie Akciová společnost, akcie a jiné cenné papíry
 Akciová společnost je převládající právní formou firem ve vyspělých ekonomikách. Akciové společnosti naprosto převažují nad ostatními právními formami zejména v odvětvích průmyslové výroby, obchodu, finančnictví. Právní forma akciová společnost se vyznačuje potřebou značné kapitálové vybavenosti. Akciové společnosti napomáhá shromáždění velkého množství kapitálu mezi jinými i možnost emitovat řadu druhů cenných papírů a možnost uvést tyto cenné papíry k obchodování na řadu segmentů finančního trhu.

21 akcie Klíčová slova Akcie, akciová společnost, anglosasský model, dividendy, dozorčí rada, emisní ážio, emisní kurz, jmenovitá hodnota, kmenové akcie, kontinentální model, kupón, německý model, opční list, poukázka na akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku, právo na řízení, právo na podíl na zisku, prioritní akcie, prioritní dluhopis, přednostní právo, představenstvo, rada ředitelů, seznam akcionářů, švýcarský model, tržní cena, valná hromada, vlastní akcie, vnitřní hodnota, vyměnitelný dluhopis, zakladatelská listina, zakladatelská smlouva, zaměstnanecké akcie, zatímní list.

22 akcie Výhody a nevýhody právní formy podnikání – a.s Výhody
možnost shromáždění velkého množství kapitálu možnost anonymního investování vysoká likvidita akcií v případě veřejné a.s. pravidelně (každý den) je ohodnocována investice do společnosti možnost volby investora, zda se účastní řízení či ne možnost zvýšení základního kapitálu další emisí akcií akcionář neručí za závazky společnosti.

23 akcie Nevýhody možnost konfliktu zájmů mezi vlastníky a manažery
vysoké zdanění vysoké emisní a informační náklady přísnější regulace ze strany státu.

24 akcie Organizace akciové společnosti valná hromada, představenstvo,
dozorčí rada.

25 akcie Akcie v České republice
Akcie ztělesňuje právo akcionáře (společníka) na: řízení společnosti zisku likvidačním zůstatku při zániku společnosti přednostní právo (na upisování nových akcií, na získání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů).

26 akcie Podoba akcií v ČR: listinná zaknihovaná

27 akcie Formy akcií v ČR: na jméno na majitele

28 akcie Druhy akcií v ČR: Kmenové zaměstnanecké vlastní

29 akcie Společností Zatímní list
společnost je vydává po zápisu společnosti do obchodního rejstříku, pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurz upsané akcie před zápisem, nahrazuje všechny upisovatelem upsané a nesplacené akcie jednoho druhu, cenný papír na řad, ztělesňuje práva vyplývající jinak z akcií, které zatímní list nahrazuje, je-li zatímní list převeden vlastníkem na jinou osobu, původní vlastník ručí za splacení emisního kurzu nesplacených akcií,

30 akcie nahrazuje-li akcie na jméno, jejichž převoditelnost je omezena, je omezena i převoditelnost zatímního listu, po splacení emisního kurzu je zatímní list vyměněn za akcie, je-li splacen emisní kurz jen některých nesplacených akcií, je zatímní list vyměněn za nový zatímní list o jmenovité hodnotě dosud nesplacených akcií a za část akcií, které byly splaceny, emisní kurz by měl být splacen v době určené stanovami, ale nejpozději do 1 roku od vzniku společnosti.

31 akcie Poukázka na akcie cenný papír na doručitele,
společnost je vydává v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu upsáním nových akcií, kdy upisovatel splatil celý emisní kurz, ale zvýšení ZK ještě nebylo zapsáno do obchodního rejstříku, s jednou poukázkou na akcie jsou spojena práva vyplývající z upsání jedné akcie, pokud valná hromada nerozhodne jinak, má stejnou podobu jako akcie, která za ni má být vyměněna, pokud valná hromada neurčí jinak, musí obsahovat údaj o splacené částce akcie.

32 akcie Kupóny cenný papír na doručitele,
pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu, vydávají se v kupónovém archu, jehož součástí může být i talón ztělesňující právo na vydání nového kupónového archu, byl-li dosavadní vyčerpán (talón není cenným papírem!!).


Stáhnout ppt "BANKOVNICTVÍ Dluhopisy."

Podobné prezentace


Reklamy Google