Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z Programového rámce Program rozvoje venkova 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z Programového rámce Program rozvoje venkova 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného."— Transkript prezentace:

1 „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z Programového rámce Program rozvoje venkova 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region 17.5.2016, Heřmanův Městec

2 DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽADATELE 1)JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVÝ ZÁMĚR a) projít jednotlivá opatření/druhy dotací, a dle uvedených aktivit začlenit svůj projekt (v případě nejasností konzultovat s kanceláří MAS ŽR nebo manažerem) b) zvolit přesný obsah projektu, parametry, vč. celkových nákladů c) zkonzultovat daný obsah projektu na příslušném stavebním úřadu zjistit zda je potřeba určitý stupeň stavebního povolení či ohlášení nebo dostat, že na daný projekt není zapotřebí SP ani ohlášení d) po konzultaci se stavebním úřadem, dle jejich požadavku nechat zpracovat projektovou dokumentaci. V případě, že není zapotřebí, tak připravit půdorys stavby s detailním zákresem jednotlivých aktivit projektu a přesných rozměrů e) zvolit akci cca v celkovém nákladu do 1 000 000,- Kč (nad 1 mil. by se muselo prokazovat finanční zdraví)

3 2) JAK ZPRACOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST a)založit si přístup do portálu Farmáře – pracovník MAS s tímto procesem žadateli pomůže - vyplnění formuláře a osobní odevzdání na SZIF HK či na Agentury pro zemědělství a venkov - nebo možno zplnomocnit pracovníka MAS a ten hromadně vyzvedne přístupy do systému – nutno ověřená plná moc b) na internetu na www.zeleznohorsky-region.cz - sekce v hlavním menu „dokumenty“ – složka LEADER 2016 – 2023 – zvolit Program rozvoje venkova a konkrétní FICHI dle zaměření projektu (u každé příslušné fiche najdete uvedeny všechny ostatní potřebné přílohy a podklady) c) nejprve zkontrolovat seznam příloh, zda je můžete reálně a ve stanoveném čase doložit (POZOR!!! Především je nutno zkontrolovat dle listů vlastnictví, zda objekt či pozemky jsou opravdu ve vašem vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu, min. na 5 let – nutno doložit smlouvami) d) vygenerovat z účtu portálu Farmáře Žádost o dotaci – žadatel může podat max. 1 žádost e) zpracovat elektronickou Žádost o dotaci

4 3) JAK ZAREGISTROVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST a) v daném kole příjmu žádostí lze podat jeden projekt v termínu uvedeném ve výzvě b) registrace žádosti o dotaci v kanceláři MAS - žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných příloh na MAS v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS c) MAS Žádost o dotaci vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše, pokud žadatel podává Žádost o dotaci prostřednictvím zmocněného zástupce (plná moc nemusí být úředně ověřena), musí zmocněný zástupce k Žádosti o dotaci předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s ověřeným podpisem žadatele, případně statutárního orgánu žadatele v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu d) O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel písemné potvrzení od MAS ihned po podepsání Žádosti o dotace před pracovníkem MAS

5 4) Výběr projektu a) administrativní a formální kontrola na MAS – žadatel může být vyzván k doplnění b) zasedání výběrové komise a výběr projektů c) schválení výběru projektu představenstvem MAS d) registrace vybraných projektů na SZIF e) administrativní a formální kontrola na SZIF – žadatel může být vyzván k doplnění – doplnění provádí na MAS f) doložení příloh na MAS: - dokumentace k výběrovému řízení - upravená žádost o dotaci, dle aktuálního rozpočtu 5) Podpis dohody 6) Realizace projektu 7) Žádost o proplacení dotace 8) Monitoring projektu

6 Harmonogram 1. výzvy PR Programu rozvoje venkova - orientační: Registrace žádosti na MAS: 3. – 16.10. 2016 Administrativní kontrola projektů 17. – 20.10.2016 Výzva k doplnění žádostí:21. – 31.10.2016 Hodnocení výběrové komise:2. – 4.11.2016 Informace žadatelům o výběru a nevýběru projektů: 8.11.2016 Žadatel odešle žádost přes svého farmáře žádost:do 18.11.2016 Registrace žádostí na SZIF HK:do 30.11.2016 Doplnění žádostí na RO SZIF HK:26.1. – 8.2.2017 Doložení výběrových řízení a doplněné žádosti:23.2. – 2.3.2017 Výběr projektů:cca duben 2017 Podpis Dohody o dotaci:cca květen 2017 Realizace akce:od 1.6.2017 max. do 31.5.2016 (max. na realizaci 24 měsíců od podpisu Dohody)

7 FICHE 1 – KRAJINA KRÁSNĚJŠÍ Žadatel: zemědělský podnikatel Dotace: 50% + 10% mladý zemědělec + 10% LFA, min. 50 000,- max. 1 000 000,- Kč Aktivity: - obnova a rekonstrukce zemědělských provozoven - pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu -pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku Příklad: Žadatel: Zemědělská, a.s. Horní Bradlo Projekt:Péče o trvalé travní prostory Náklady: 500 000,- Kč – dotace 300 000,- Kč (60% dotace) Obsah projektu: Pořízení přídavného zařízení k sečení trávy.

8 Povinné přílohy - Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí – prostá kopie - Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována SÚ – prostá kopie - Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí PD – prostá kopie - Katastrální mapa – prostá kopie - Výpis z katastru nemovitostí- ne starší 3 měsíců – prostá kopie - Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních - Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí – v případě projektu na výstavbu/rekonstrukci oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže, vydává krajské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - prostá kopie

9 FICHE 2 – REGIONÁLNÍ PRODUKCE Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů. Dotace: 45% malý a mikro podnik, 35% střední podnik, min. 50 000,- max. 1 000 000,- Kč Aktivity: - výstavba, modernizace a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, - pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků - investice související se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin při zpracování - investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů - investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh vč. marketingu (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule, …) - investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. Příklad: Žadatel: Zemědělské odbytové družstvo Stolany – certifikovaný regionální výrobce Projekt:Rekonstrukce prostoru před výdejnou mléka Náklady: 800 000,- Kč – dotace 360 000,- Kč (45% dotace Obsah projektu: Modernizace budovy vč. rekonstrukce manipulační plochy před výdejnou mléka, výdejní automat, propagační materiály

10 Povinné přílohy - Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí – prostá kopie - Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována SÚ – prostá kopie - Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí PD – prostá kopie - Katastrální mapa – prostá kopie - Výpis z katastru nemovitostí- ne starší 3 měsíců – prostá kopie - Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních - Potvrzení Státní veterinární správy, že nově zavedený prodej ze dvora splňuje legislativní požadavky – v případě, že jde o investici do zkracování dodavatelského řetězce a investice je zaměřena do nově zřízeného prodeje ze dvora - prostá kopie

11 FICHE 3 – LESNICKÁ INFRASTRUKTURA Žadatel: FO a PO hospodařící v lesích, obce, svazky obcí Dotace: 90%, min. 50 000,-, max 1 000 000,- Kč Aktivity: - rekonstrukce a výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení Příklad: Žadatel: Obec Horní Bradlo Projekt:Úprava lesních cest Náklady: 750 000,- Kč – dotace 675 000,- Kč (90% dotace) Obsah projektu: Oprava lesní cesty, včetně mostku, příklopu a jejich zaústění včetně nájezdů do lesních porostů.

12 Povinné přílohy - Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí – prostá kopie - Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována SÚ – prostá kopie - Projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou, ze které je zřejmé splnění parametrů lesní cesty – prostá kopie - Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí PD – prostá kopie - Katastrální mapa – prostá kopie - Výpis z katastru nemovitostí- ne starší 3 měsíců – prostá kopie - Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních - Souhlasné stanovisko Úřadu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) – pouze v případě nové cesty 1L a 2 či rekonstrukce 3L a 4L s vyústěním na cestu 1L či 2L - prostá kopie - Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí –vydává krajské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - prostá kopie

13 FICHE 4 – ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Žadatel: podnikatelské subjekty (FO i PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci Dotace: 35% střední podniky / 45% malé podniky, min. 50 000,-, max 1 000 000,- Kč Podporované oblasti: - ubytování, stravování a pohostinství - informační a komunikační činnosti - činnosti související se stavbami a úpravou krajiny - sportovní, zábavní a rekreační činnosti Aktivity: - stavební obnova či nová výstavba provozovny - pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost - doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba, doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software) Příklad: Žadatel: Autokempink Konopáč, s.r.o. Projekt:Rekonstrukce sociálního zařízení u přírodního koupaliště Náklady: 1 000 000,- Kč – dotace 450 000,- Kč (45% dotace) Obsah projektu: Rekonstrukce sociálního zařízení vč. Vybudování kabiny pro hendikepované. V rámci projektu vznikne i dětské hřiště.

14 Povinné přílohy - Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí – prostá kopie - Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována SÚ – prostá kopie - Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí PD – prostá kopie - Katastrální mapa – prostá kopie - Výpis z katastru nemovitostí- ne starší 3 měsíců – prostá kopie - Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních -Dokument prokazující, že v okruhu 10 km se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 os./rok – v případě projektů Sportovní, rekreační a zábavní činnost nebo Stravování a pohostinství - prostá kopie

15 FICHE 5 – REKREAČNÍ LESY Žadatel: soukromí a veřejní držitelé lesů, jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení Dotace: 100%, min. 50 000,-, max 1 000 000,- Kč Aktivity: !!!Projekt nelze realizovat v CHKO a Natura 2000!!! - značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m) - značení významných přírodních prvků - výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků - zřizování odpočinkových stanovištť, přístřešků, informačních tabulí, závory - zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí Příklad: Žadatel: Město Heřmanův Městec Projekt:Stezka podél Zlatého potoka Náklady: 500 000,- Kč – dotace 500 000,- Kč (100% dotace) Obsah projektu: Rekonstrukce stezky pro turisty podél rybniční soustavy, včetně osazení herních fitness prvků, naučných interaktivních prvků a košů.

16 Povinné přílohy - Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí – prostá kopie - Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována SÚ – prostá kopie - Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí PD – prostá kopie - Katastrální mapa – prostá kopie - Výpis z katastru nemovitostí- ne starší 3 měsíců – prostá kopie - Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních

17 FICHE 6 – LESNICKÁ TECHNIKA Žadatel: soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí, malé a střední podniky zaměřené na lesnictví (žadatel vlastní minimálně 3 ha lesa) Dotace: 50%, min. 50 000,-, max 1 000 000,- Kč Aktivity: - stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování - stroje ke zpracování potěžebních zbytků - stroje pro přípravu půdy před zalesněním - stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost - výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení Příklad: Žadatel: Obec Vyžice Projekt:Nákup techniky k údržbě lesních pozemků Náklady: 500 000,- Kč – dotace 250 000,- Kč (50% dotace) Obsah projektu: Nákup techniky na těžbu lesních porostů

18 Povinné přílohy - Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí – prostá kopie - Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována SÚ – prostá kopie - Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí PD – prostá kopie - Katastrální mapa – prostá kopie - Výpis z katastru nemovitostí- ne starší 3 měsíců – prostá kopie - Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa, na kterých bude stroj využíván - Odborné vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o stanovení délky lesních cest – v případě nákupu zařízení na opravu lesních cest - Lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova - Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny

19 FICHE 7 – PODPORA MÍSTNÍCH TRHŮ Žadatel: min. 2 subjekty společně, přičemž min. 1 musí prokázat podnik. činnost v zemědělství nebo potravinářství Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí Dotace: 50%, min. 50 000,-, max 1 000 000,- Kč Aktivity: - společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci krátkých dodavatelských řetězců nebo místního trhu - např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého Příklad: Žadatel: EKOfarMA Horecký dvůr, s. r. o. – regionální výrobce/zemědělský podnik Partneři:Sulis, z.s., Josef Navrátil Projekt:Regionální prodejna v Horeckém dvoře Náklady: 1000000,- Kč – dotace 500 000,- Kč Obsah projektu: Výstavba dřevěné malé prodejny (montovaná stavba) – EKOfarMA, pořízení moštovacího zařízení a úprava místnosti – Sulis, nákup chladícího zařízení, které bude umístěno v prodejně a na dalších místech regionu – J. Navrátil

20 Povinné přílohy - Stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí – prostá kopie - Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem – pokud je požadována SÚ – prostá kopie - Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí PD – prostá kopie - Katastrální mapa – prostá kopie - Výpis z katastru nemovitostí- ne starší 3 měsíců – prostá kopie - Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa, na kterých bude stroj využíván - Podnikatelský plán

21 POZOR 1)Všechny parametry, které jsou uvedeny v projektu musí být dodrženy 2)V případě, že žadatel dodal ČP, že není zapotřebí stavební povolení, tak není následně možné při realizaci projektu dokládat stavební povolení či ohlášení stavby 3)Všechny faktury nutno platit bezhotovostně a z účtu vlastněného žadatelem 4)V případě, jakýchkoliv změn v projektu nutno v dostatečném předstihu hlásit na MAS, která následně připraví Hlášení o změnách projektu 5)Nutnost vždy v prvním týdnu měsíce informovat MAS o aktuálním stavu realizace projektu KONZULTACE 1)Kancelář MAS – Náměstí Míru 288, Heřmanův Městec pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. úterý 8:00 – 16:00 hodin nebo po telefonické dohodě kdykoliv 2) Telefonicky: 725 156 016 Martin Písař, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz

22 REALIZACE PROJEKTŮ PŘÍMO DO PRV 1)U projektů nad 1 milion Kč 2)U projektů, které není možno realizovat přes MAS Vyhlášené výzvy pro rok 2016 1)4.1.1. Investice do zemědělských podniků – zemědělec – 40 - 60%1. – 15.10.2016 2)4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zeměd. produktů – zemědělec, potravinář - 40%1. – 15.10.2016 3)4.3.2. Lesnická infrastruktura - FO, PO, sdružení a spolky hosp. v lesích – 80%1. – 15.10.2016 4)8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů - vlastník a nájemce lesa – sazba na hektardo 30.11.2016 5)8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - vlastník a nájemce lesa – 50%1. – 15.10.2016 6)16.2.2. Podpor vývoje nových produktů, postupů a technologií při zprac.produktů a jejich uvádění na trh - uskupení subjektů (potravináři, výzkumná instituce) – 50% 1. – 15.10.2016 7)16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - uskupení min. 2 subjektů v oblasti zeměděl a potrav. – 50% 1. – 15.10.2016 8) 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech - uskupení min. 2 v zeměděl a potrav. – 50% 1. – 15.10.2016

23 „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region www.zeleznohorsky-region.cz


Stáhnout ppt "„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region Seminář pro žadatele z Programového rámce Program rozvoje venkova 2016 – 2023 v rámci Strategie komunitně vedeného."

Podobné prezentace


Reklamy Google