Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODPOVĚDNOST ZNALCŮ AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI ZNALCŮ Mgr. Kateřina Maršálková legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODPOVĚDNOST ZNALCŮ AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI ZNALCŮ Mgr. Kateřina Maršálková legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR."— Transkript prezentace:

1 ODPOVĚDNOST ZNALCŮ AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI ZNALCŮ Mgr. Kateřina Maršálková legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA ZNALECKÉ ČINNOSTI Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

3 PRÁVNÍ ÚPRAVA ZNALECKÉ ČINNOSTI Novely zákona o znalcích a tlumočnících: zákon č. 322/2006 Sb. – plátci DPH si k odměně mohou připočítat DPH zákon č. 227/2009 Sb. – přidělení identifikačního čísla zákon č. 444/2011 Sb. -znalec nemusí být občanem ČR, může být občanem státu Evropské unie, který má přechodný nebo trvalý pobyt v ČR -rozšíření institutu mlčenlivosti -zavedení možnosti „pozastavení práva vykonávat činnost znalce“ a nové právní úpravy „zániku práva vykonávat znaleckou činnost“ -nový oddíl V. Správní delikty, dělí se na přestupky zejména pro znalce – fyzické osoby a správní delikty právnických osob pro znalecké ústavy.

4 ODPOVĚDNOST ZNALCŮ SPRÁVNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST  Přestupky podle zákona o znalcích  Tzv. pořádkové delikty  Výstraha OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

5 SPRÁVNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE  Přestupky podle zákona o znalcích Povinnosti znalce vyplývající ze zákona o znalcích a prováděcí vyhlášky: vykonávat znaleckou činnost řádně, ve stanovené lhůtě, oboru a odvětví pro které byl jmenován, vykonávat svou činnost osobně, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení, nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti,

6 SPRÁVNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE podat posudek, jestliže byl ustanoven znalcem v řízení před orgánem veřejné moci, podepsat a připojit otisk pečeti u každého písemného vyhotovení znaleckého posudku, vést řádně znalecký deník, správně vyúčtovat odměnu za podání znaleckého posudku, nesmí vykonávat znaleckou činnost po dobu pozastavení práva vykonávat znaleckou činnosti.

7 SPRÁVNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE  Porušením výše uvedených povinností se znalec dopouští správního deliktu - přestupku podle § 25a odst. 1 zákona o znalcích.  Přestupek znalce projednává v prvním stupni předseda ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu  pokuta do 50.000 Kč  pokuta do 100.000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků.  Při stanovení sankce musí správní orgán přihlédnout: k závažnosti deliktu (zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následků a okolnostem, za nichž byl spáchán), k předchozímu jednání pachatele (výstraha), dle úvahy - další významná hlediska, k osobním a majetkovým poměrům pachatele, pokud by výše pokuty mohla mít pro pachatele likvidační charakter.

8 SPRÁVNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE  Tzv. pořádkové delikty porušení procesní povinnosti (nedostavení se bez vážného důvodu k soudu nebo ke správnímu orgánu, pozdní vypracování posudku), pořádkovou pokutu může uložit předseda senátu nebo správní orgán, snížení odměny za zpracování znaleckého posudku až na polovinu v případě nekvalitně nebo opožděně zpracovaného posudku, jde-li o zvlášť nekvalitně zpracovaný posudek, může být odměna zcela odepřena.

9 SPRÁVNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE  Výstraha § 25d zákona o znalcích - následek porušení právních povinností znalcem jedná se o upozornění, že nežádoucí jednání znalce může vést k naplnění skutkové podstaty správního deliktu, pokud zjištěné porušení povinností uložené zákonem o znalcích nelze posoudit jako správní delikt postižitelný podle tohoto nebo jiného zákona nebo jako přestupek podle zákona o přestupcích anebo jako trestný čin, část druhá a třetí správního řádu se neužijí.

10 TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE Trestně odpovědný je ZNALEC jako fyzická osoba ZAMĚSTNANEC ZNALECKÉHO ÚSTAVU, KTERÝ ZA ZNALECKÝ ÚSTAV VYHOTOVIL ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ ÚSTAV – zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob

11 TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE  ZNALEC - § 346 TrZ trestný čin nepravdivého znaleckého posudku (1)Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo b) takovou okolnost zamlčí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

12 TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE (3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. nutno prokázat úmyslné zavinění, nestačí zavinění z nedbalosti.

13 TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE  ZAMĚSTNANEC ZNALECKÉHO ÚSTAVU, KTERÝ ZA ZNALECKÝ ÚSTAV VYHOTOVIL ZNALECKÝ POSUDEK je trestně odpovědný v souvislosti s posudkem, který v rámci ústavu vypracoval, podle § 22 zákona o znalcích musí být v posudku ústavu výslovně uvedeno, kdo posudek zpracoval a kdo může před soudem stvrdit jeho správnost, zaměstnanec musí být před obhajobou poučen o následcích vědomě nepravdivého znaleckého posudku, poté je stejně trestně právně odpovědný jako znalec.

14 OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZNALCE Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 883/2006: „Soudem ustanovený znalec, který vypracoval chybný znalecký posudek, odpovídá za škodu, která vznikla účastníku řízení tím, že mu soud na základě tohoto posudku přiznal nižší plnění.“ Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 3197/2012: „Ustálená judikatura vychází ze závěru, že v případě, kdy posudek znalce ustanoveného soudem posloužil jako jeden z důkazů v soudním řízení, které vyústilo ve vydání soudního rozhodnutí ukládajícího povinnost k peněžitému plnění, je za předpokladu vadnosti znaleckého posudku dána příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti na straně znalce a škodou vzniklou účastníkovi takového řízení tím, že mu soud přiznal nižší plnění.“

15 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA  Návrh zákona z roku 2009, nebyl vládou schválen.  Věcný záměr zákona o znalcích a věcný záměr zákona o tlumočnících a soudních překladatelích sváleny vládou v roce 2011.  Na základě věcného záměru z roku 2011 vypracován návrh zákona o soudních znalcích a návrh zákona o znalcích a tlumočnících.  Návrhy zákonů zaslány do připomínkového řízení, připomínkové řízení ukončeno v červnu 2013.

16 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA Hlavní změny oproti dnešní právní úpravě: centralizace rozhodovací pravomoci do rukou Ministerstva spravedlnosti, ne krajských soudů; na přístup do znalecké profese bude právní nárok, splní-li žadatel v zákoně stanovené podmínky: - odborná způsobilost k výkonu znalecké činnosti v daném oboru a odvětví, - absolvované vzdělání v daném oboru (pro naprostou většinu oborů magisterský studijní program jako minimum, kde je to důvodné rovněž i postgraduální nebo jiné specializované vzdělání), - relevantní praxe v oboru v příslušné délce trvání, - složení vstupní zkoušky, uzavření pojištění a další; vyšší profesionalizace znalecké činnosti;

17 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA rozdělení zákonné úpravy znalecké a tlumočnické činnosti do dvou samostatných zákonů; vytvoření elektronického centrálního registru znalců a znaleckých ústavů a registru tlumočníků a soudních překladatelů; Stávající struktura subjektů vykonávajících znaleckou činnost Nově navrhovaná úprava ZnalecZnalec – fyzická osoba Znalecký ústav zapsaný v I. oddíle seznamu znaleckých ústavů (současné soukromoprávní znalecké ústavy) Znalec – právnická osoba Znalecký ústav zapsaný v II. oddíle seznamu znaleckých ústavů (současné veřejnoprávní znalecké ústavy) Znalecký ústav

18 NÁVRH ZÁKONA O SOUDNÍCH ZNALCÍCH 2013 právní nárok na přístup do znalecké profese, splní-li žadatel jednoznačně stanovená kritéria (vzdělání, praxe). Řízení povedou krajské soudy a Ministerstvo spravedlnosti; znalecké kanceláře mají být výrazně více personifikovány konkrétní osobou znalce, než tomu bylo doposud u znaleckých ústavů zapsaných v I. oddílu; Stávající struktura subjektů vykonávajících znaleckou činnost Nově navrhovaná úprava Znalec Znalecký ústav zapsaný v I. oddíle seznamu znaleckých ústavů Znalecká kancelář Znalecký ústav zapsaný v II. oddíle seznamu znaleckých ústavů Znalecký ústav

19 NÁVRH ZÁKONA O SOUDNÍCH ZNALCÍCH 2013 zavedení elektronického registru znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů upravují se oprávnění ministerstva a krajských soudů ve vztahu k dohledu nad znaleckou činností, upravuje se správní trestání znalců, znaleckých kanceláří a ústavů za porušení zákona.

20 KOMISE PRO ZNALECTVÍ Návrh Ministerstva spravedlnostiSoučasný stav Ministerstvo spravedlnosti ČR. Předseda krajského soudu, ministr spravedlnosti a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Právní nárok na jmenování znalcem a na zápis do seznamu znaleckých ústavů za současného nastavení kvalifikačních kritérií pro jmenování znalcem a pro zápis do seznamu znaleckých ústavů tak, aby byl zaručen výkon znalecké činnosti na vysoké odborné úrovni. Na jmenování znalcem nebo na zápis do seznamu znaleckých ústavů není právní nárok. V návaznosti na stanovení kvalifikačních předpokladů pro jmenování znalcem nastavení dolní a příp. i horní věkové hranice pro výkon znalecké činnosti. Není stanovena horní věková hranice, dolní hranice je dána stanovením podmínky pro jmenování znalcem (svéprávnost).

21 KOMISE PRO ZNALECTVÍ Další témata k řešení Znalci a znalecké ústavy - úprava vzájemného postavení znalců a znaleckých ústavů, -nastavení pravidel pro vedení seznamu znalců a seznamu znaleckých ústavů, pro zápis a vyškrtnutí. Znalecké posudky -podávány na základě ustanovení orgánem veřejné moci nebo na základě smlouvy, -nastavení účinných pravidel pro postih znalců za „nekvalitní“ znalecké posudky, a to včetně stanovení adekvátních sankcí. Nový seznam oborů, odvětví a specializací znalecké činnosti Přechodná ustanovení - bude nutné řešit zejména existenci znaleckých oprávnění vzniklých dle dosavadních právních předpisů.

22 ODPOVĚDNOST ZNALCE Děkuji za pozornost. Email: kmarsalkova@msp.justice.czkmarsalkova@msp.justice.cz


Stáhnout ppt "ODPOVĚDNOST ZNALCŮ AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI ZNALCŮ Mgr. Kateřina Maršálková legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google