Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živnostenské podnikání (správně-právní režim) I. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živnostenské podnikání (správně-právní režim) I. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha."— Transkript prezentace:

1 Živnostenské podnikání (správně-právní režim) I. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha

2 Prameny právní úpravy - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů - nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

3 Živnostenské úřady zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů - obecní živnostenské úřady - krajské živnostenské úřady - živnostenský úřad České republiky

4 Předmět úpravy v živnostenském zákoně podmínky pro vznik, změnu a zánik živnostenských oprávnění ( podmínky živnostenského podnikání ) pravidla pro výkon kontroly nad živnostenským podnikáním

5 Pojem a znaky živnosti Činnost provozovaná - samostatně - soustavně - vlastním jménem - na vlastní odpovědnost - za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem

6 Provozování živnosti - Subjekty oprávněné provozovat živnost - Podmínky provozování živnosti - Překážky provozování živnosti - Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce - Provozovny

7 Subjekty oprávněné provozovat živnost - fyzické osoby - právnické osoby - tuzemské osoby - zahraniční osoby

8 Podmínky provozování živnosti - podmínky všeobecné, - dosažení věku 18 let, - způsobilost dané osoby k právním úkonům, - bezúhonnost. - podmínky zvláštní - odborná nebo jiná způsobilost

9 BEZÚHONNOST PODNIKATELE VE SVĚTLE Nál. ÚS č. 35/08, ZE DNE 7.4 2009, DOPAD NA ŽZ VE ZNĚNÍ OD 1.8.2010 Nález ÚS č. 35/08, ze dne 7.4.2009 Ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb., bylo v rozporu s čl. 26 odst. 1, odst. 2 a čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

10 . Znění § 6 odst. 2 ŽZ do 30.6.2008 Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku

11 . Znění § 6 odst. 2 ŽZ od 1.7.2008 (z.č. 130/2008 Sb.) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku

12 . Znění § 6 odst. 2 ŽZ od 1.8.2010 (z.č. 155/2010 Sb.) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

13 . Z judikatury NSS Úvahu, zda skutková podstata trestného činu spáchaného úmyslně souvisí s podnikáním pro posouzení bezúhonnosti jako podmínky provozování živnosti [§ 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon], je nutno učinit s ohledem na smysl a účel této podmínky omezující právo podnikat, který podle testu proporcionality nesmí být v rozporu s potřebností, vhodností, šetrností a přiměřeností omezení práva podnikat. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2009, čj. 9 As 69/2008-50 (www.nssoud.cz)

14 Překážky provozování živnosti - prohlášení konkursu na majetek podnikatele, jestliže byl podnik prodán jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty, nebo nabylo právní moci rozhodnutí soudu o ukončení provozování podniku, - zamítnutí insolvenčního návrhu či zrušení konkursu v posledních třech letech proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě, - uložení zákazu činnosti, - zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 a 4 ŽZ v posledních 3 letech (v oboru nebo příbuzném oboru), či v posledním 1 roce (v jiném oboru)

15 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce Odpovědného zástupce je povinen ustanovit : - podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti

16 Provozovny - provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována, - za provozovnu se pro účely živnostenského zákona považuje i automat, nebo obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb, a mobilní provozovna ( je přemístitelná a není na jednom místě déle jak 3 měsíce ), - na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má užívací nebo vlastnické právo, - obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád (formou nařízení obce) pro prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona

17 Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4) - živnosti řemeslné (příloha č. 1) - živnosti vázané (příloha č. 2) - živnosti koncesované (příloha č. 3)

18 příloha č. 5 seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

19 Pokračování p ř í š t ě


Stáhnout ppt "Živnostenské podnikání (správně-právní režim) I. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha."

Podobné prezentace


Reklamy Google