Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. srpna 2013VY_32_INOVACE_100315_Zivnosti_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. srpna 2013VY_32_INOVACE_100315_Zivnosti_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a."— Transkript prezentace:

1 10. srpna 2013VY_32_INOVACE_100315_Zivnosti_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem  živnost je provozována pod obchodním jménem bez ohledu na to, zda ji vykonává přímo podnikatel nebo jím pověřená osoba  osoba provozující živnost odpovídá za závazky z této činnosti celým svým majetkem  výhodou této právní formy podnikání je její jednoduchost a malé náklady na organizaci  živnostník je „svým vlastním pánem“ a náleží mu také všechny zisky  nevýhodou je však neomezené ručení a omezený přístup ke kapitálu

3 Živnost může provozovat  fyzická osoba  právnická osoba  fyzická nebo právnická osoba se sídlem mimo území ČR (musí však ustanovit odpovědného zástupce)  fyzické osoby, jimž bylo přiznáno postavení uprchlíků, pokud mají trvalý pobyt na území ČR

4 Všeobecné podmínky  dosažení věku 18 let  způsobilost k právním úkonům  bezúhonnost  doklad o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky vůči státu Zvláštní podmínky  předepsaná odborná způsobilost – vzdělání a praxe (získáme vyučením v oboru a prokážeme ji výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, osvědčením o absolvování kurzu)  jiná než odborná způsobilost (např. spolehlivost)

5  splnění všeobecných podmínek je základní podmínkou k získání všech druhů oprávnění provozovat živnost  u právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat její odpovědný zástupce, kterým je fyzická osoba mající bydliště na území ČR  odpovědný zástupce je ustanoven podnikatelem a odpovídá za řádný technický provoz živnosti a za dodržování všech živnostenskoprávních předpisů  odpovědný zástupce musí splňovat všechny všeobecné i zvláštní podmínky

6  občana může zbavit způsobilosti k právním úkonům soud v případě duševní poruchy, která není přechodná  zjištění takovéto choroby je zpravidla otázkou znaleckého posudku příslušného zdravotnického zařízení

7  bezúhonnost není přesně v právních normách definována  bezúhonnost prokazuje čistý výpis z trestního rejstříku  bezúhonnými osobami pro účely provozování živností jsou i osoby se zápisem v trestním rejstříku pro trestný čin, který nebyl úmyslný a který nesouvisí s předmětem podnikání  za bezúhonnou osobu se nepovažuje osoba pravomocně odsouzená pro trestný čin, který souvisí s předmětem podnikání nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně

8  činnost vyhrazená zákonem státu nebo určené právnické osobě  povolání lékařů, veterinářů, advokátů, notářů, auditorů, makléřů, daňových poradců  provozování námořní dopravy a mořský rybolov  provozování dráhy a drážní dopravy  zprostředkování zaměstnání  hornická činnost  výroba a rozvod plynu, elektřiny a tepla  provoz telekomunikační sítě  výroba léčiv  provozování rozhlasového a televizního vysílání  výchova a vzdělávání ve školách

9  zemědělství  nabízení nebo poskytování sexuálních služeb  činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, burz, spořitelen, obchodníků s cennými papíry  pořádání loterií a jiných podobných her Uvedené činnosti nejsou živností, to ale neznamená, že nemohou být podnikáním, pokud to dovoluje příslušný specializovaný zákon pro danou činnost.

10 Oprávnění provozovat živnost vzniká:  právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, dále pak právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám :  dnem ohlášení (u ohlašovacích živností)  dnem doručení koncesní listiny (u koncesovaných živností) Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list (u ohlašovacích živností) nebo koncesní listina (u koncesovaných živností). Podnikatel může provozovat více živností, má-li na každou živnostenské oprávnění.

11 Živnostenské oprávnění zaniká:  smrtí podnikatele, nepokračuje-li v živnosti dědic  uplynutím doby, pokud živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na dobu určitou  rozhodnutím soudu  zánikem právnické osoby  pokud nezačal podnikatel provozovat živnost ve lhůtě delší než 5 let od vydání živnostenského oprávnění  rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

12  je-li podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku (může tedy podnikat), musí se registrovat k daním a sociálnímu a zdravotnímu pojištění  to může vyřídit vyplněním jednotného formuláře na centrálním registračním místě na živnostenském úřadě

13 Kdy nelze živnost provozovat:  jestliže soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru  jestliže byl na majetek podnikatele prohlášen konkurs  pokud byl návrh na konkurs zrušen pro nedostatek majetku

14  podnikatel může provozovat živnost sám osobně nebo prostřednictvím odpovědného zástupce  odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a je v pracovněprávním vztahu k podnikateli Odpovědného zástupce je povinen ustanovit :  podnikatel-fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti  podnikatel-zahraniční fyzická osoba, která nemá na území ČR povolen pobyt  podnikatel-právnická osoba se sídlem v ČR  podnikatel-zahraniční právnická osoba

15  je prostor, v němž je živnost provozována  za provozovnu se považuje podle zákona i stánek a obdobné zařízení, zejména prodejní  živnost může být provozována i ve více provozovnách  zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámí podnikatel písemně živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází  podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla pro provozování živnosti způsobilá, aby byla řádně označena a aby byla určena osoba odpovědná za činnost provozovny

16  aby nebylo u větších firem potřeba vyřizovat desítky samostatných živnostenských oprávnění na jednotlivé činnosti, mohou si zažádat o jednu živnost provozovanou průmyslovým způsobem  toto oprávnění zahrnuje právo k provozování všech činností směřujících ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby  jde o činnost, která zahrnuje v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti  předmět podnikání musí být v návrhu vymezen jasně a jednoznačně  např. strojírenská firma nemusí mít samostatná živnostenská oprávnění k provozování kovářství, zámečnictví, kovoobráběčství, slévárenství atd.  stačí jediné oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem

17

18 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika1. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87204-24-5. NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky: aktualizované vydání k 1.5.2005. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 80-86181-73-1 Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "10. srpna 2013VY_32_INOVACE_100315_Zivnosti_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a."

Podobné prezentace


Reklamy Google