Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. srpna 2013VY_32_INOVACE_100316_Zivnosti_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. srpna 2013VY_32_INOVACE_100316_Zivnosti_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a."— Transkript prezentace:

1 11. srpna 2013VY_32_INOVACE_100316_Zivnosti_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 Podle předmětu podnikání rozdělujeme živnosti na: Obchodní  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje  hostinská činnost  poskytování ubytování  činnost cestovní kanceláře  pronájem motorových vozidel Výrobní  podnikatel má právo výrobky vyrábět, prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti Poskytující služby  provádění oprav a údržby věcí  přeprava osob a zboží  jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb

3 Podle způsobu vzniku se živnosti člení na:  živnosti ohlašovací při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení podnikatele živnostenskému úřadu  živnosti ohlašovací se dělí na:  řemeslné  vázané  volné  živnosti koncesované

4  jsou uvedeny v příloze č.1 zákona  je zde nutná odborná způsobilost získaná vyučením v oboru  prokazuje se výučním listem nebo jiným dokladem o řádném dokončení studia  patří sem např. kovářství, zámečnictví, hodinářství, zlatnictví, malířství, holičství, pekařství, truhlářství, řeznictví a uzenářství, zednictví, pivovarnictví, kominictví, opravy motorových vozidel apod.

5  jsou uvedeny v příloze č.2 zákona  vyžaduje se odborná způsobilost získaná jinak než vyučením v oboru a je upravena zvláštními předpisy  patří sem např. výuka řízení motorových vozidel (provozování autoškoly), horský průvodce, oční optika, poradenská činnost v účetnictví apod.

6  k provozování těchto živností stačí, když podnikatel splní všeobecné podmínky, prokazování odborné či jiné způsobilosti se nevyžaduje  okruh volných živností není v žádné z příloh živnostenského zákona  patří sem např. zametání, kopání, zastavárenská činnost, ubytovací služby, koupě zboží za účelem dalšího prodeje (pokud prodej daného zboží uvedené přílohy nezahrnují mezi jiné druhy živností – např. prodej zbraní je koncesovaná živnost)

7 Živnosti řemeslné  odborná způsobilost - vyučení v oboru nebo ukončené střední odborné vzdělání v oboru nebo absolvování vysoké školy v oboru  nahradit lze vyučením v příbuzném oboru a jedním rokem praxe v oboru, případně třemi lety v příbuzném oboru, vykonáním kvalifikační zkoušky nebo doložením šestileté praxe v oboru Živnosti vázané  jsou různorodou skupinou, proto i podmínky jsou různorodé Živnosti volné  stačí splnění všeobecných podmínek, další podmínky nejsou

8  smějí být provozovány na základě koncese (povolení) udělené živnostenským úřadem (nejdříve však ode dne doručení koncesní listiny)  jsou uvedeny v příloze č.3 zákona  způsobilost pro provozování těchto živností je upravena zvláštními předpisy (v příloze č.3 zákona)  zvláštní podmínkou k provozování koncesované živnosti je spolehlivost (posuzuje se ve vztahu k předmětu podnikání, se zřetelem na ochranu života, zdraví, majetkových i jiných práv a veřejných zájmů)  patří sem např. taxislužba, pohřební služba,provozování střelnic, výroba jedů, výroba paliv a maziv, služby soukromých detektivů apod.

9  živnosti koncesované jsou živnosti, které nemohou vzniknout bez státního povolení  jde o živnosti, které kladou na podnikatele značně vysoké nároky ve dvou směrech:  nároky na odbornou způsobilost, která vyplývá z rozmanitých specifických právních předpisů  nároky na morální spolehlivost

10  každý živnostenský úřad vyhotovuje živnostenský rejstřík  je to přehled živností v daném územním obvodě  rejstřík obsahuje evidenci všech živnostenských listů a koncesních listin  jsou v něm obsaženy všechny údaje ze živnostenských oprávnění  je to veřejný seznam, z něhož lze na požádání vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu  živnostenský rejstřík má evidenční (deklarativní) charakter, neboť zápisy v něm (narozdíl od obchodního rejstříku) nezakládají způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivitu)  tato způsobilost již vznikla ohlášením nebo vydáním koncesní listiny

11  jméno a příjmení  státní příslušnost  bydliště (u právnických osob sídlo)  rodné číslo  IČ  obchodní jméno  údaje týkající se odpovědného zástupce (je-li určen)  předmět podnikání  druh živnosti  podmínky pro provoz živnosti (pokud byly stanoveny)  provozovny, pokud byly zřízeny

12  datum zahájení provozování činnosti  případně také prohlášení konkurzu nebo rozhodnutí o zákazu činnosti U právnických osob se zapisují osobní údaje osob, které jsou statutárním orgánem.

13 Okresní  do jejich působnosti patří živnosti koncesované, řemeslné a vázané  vedou živnostenský rejstřík, který slouží k evidenci Obecní  vedou živnosti volné Živnostenský úřad ČR  vede ústřední evidenci všech podnikatelů a je odvolací instancí proti rozhodnutím okresních živnostenských úřadů

14  existence ohlašovacích živností je dána požadavkem na urychlení získání živnostenského oprávnění  tyto živnosti mohou být provozovány na základě písemného ohlášení u živnostenského úřadu Obecné náležitosti ohlášení: Fyzická osoba  jméno a příjmení  trvalé bydliště, rodné číslo  oznámení, zda soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti  jestliže je ustanoven odpovědný zástupce, tytéž údaje o něm  obchodní jméno  identifikační číslo, bylo-li přiděleno

15  předmět a místo podnikání  místo hlavní provozovny a vedlejších provozoven  další předepsané údaje Právnická osoba  obchodní jméno a sídlo  právní forma  identifikační číslo  předmět podnikání  místo hlavní provozovny a vedlejších provozoven  další předepsané údaje

16 Fyzická osoba připojí k ohlášení:  výpis z rejstříku trestů, případně výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce  u ohlašovací řemeslné nebo vázané živnosti předloží doklad prokazující odbornou způsobilost, případně odbornou způsobilost odpovědného zástupce  souhlas obce s umístěním provozovny v obci Právnická osoba připojí k ohlášení:  výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce  u ohlašovací řemeslné nebo vázané živnosti též doklad prokazující odbornou způsobilost  souhlas obce s umístěním provozovny v obci

17  žádost o vydání koncesní listiny musí mít obdobné náležitosti jako písemné ohlášení živnosti ohlašovací  navíc však musí obsahovat i všechny potřebné doklady, které prokazují splnění všech specifických podmínek provozování příslušné koncesované živnosti  místní příslušnost předkládání žádosti o živnostenské oprávnění je odlišná u fyzické osoby a u právnické osoby.  předkládání žádosti o živnostenské oprávnění:  fyzická osoba: - v místě podnikání  právnická osoba: - v sídle podnikatele

18  dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodávaného zboží  zajistit, aby v provozovně byla ve vymezené době přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka  na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží  ochrana životního prostředí  umožnit prohlídku provozovny (hygiena)  označit provozovnu obchodním jménem  dodržovat předpisy  označit ceny, umožnit přístup k ceníku  zajistit inspekční knihu pro zápisy kontrolních orgánů

19  kontrolu dodržování těchto povinností provádějí živnostenské úřady, které smí ukládat pokuty za porušení živnostenského zákona  náklady na opatření k odstranění škod vzniklých činností podnikatele nese podnikatel sám ze svých finančních prostředků

20

21 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika1. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87204-24-5. NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky: aktualizované vydání k 1.5.2005. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 80-86181-73-1 Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "11. srpna 2013VY_32_INOVACE_100316_Zivnosti_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a."

Podobné prezentace


Reklamy Google