Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická oblast : PRÁVO PRO 1. - 2. ROČNÍK Datum tvorby: 8. 10. 2013 Datum ověření: 9. 10. 2013 Klíčové slovo: živnost, druhy živností, živnostenské oprávnění, koncese Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1. – 2. ročníku oboru vzdělání Podnikání, výklad formou prezentace žákům vysvětluje pojem živnost, druhy živností, podmínky provozování živností, provozovna, povinnosti živnostenského úřadu. Prezentaci lze použít do předmětu právo, ekonomika podniku.

2 Živnostenské právo  Živnostenské právo - jedním z odvětví práva nebo součást práva správního  tvořeno právními předpisy upravujícími druhy živností, živnostenské podnikání a oprávnění k provozování živnosti  Prameny: zákon o živnostenském podnikání zákon o živnostenských úřadech

3 Živnostenské právo  živnost = soustavná činnost, provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem  provozuje na základě živnostenského oprávnění fyzická nebo právnická osoba  živností není restaurování kulturních památek, výkon správy práva autorského..  není činnost lékařů, advokátů, notářů…

4 Živnostenské právo  aby se fyzická nebo právnická osoba mohla stát podnikatelem - získat živnostenské oprávnění  toto oprávnění se prokáže výpisem z živnostenského rejstříku (seznam všech živností v daném regionu)

5 Živnostenské právo  osoby zakládající právnickou osobu - mezi sebou uzavřít smlouvu o založení (např. Společenská smlouva u obchodních společností)  obchodní společnosti se zapisují do obchodního rejstříku a dnem tohoto zápisu vzniknou

6  živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované  koncesované živnosti - provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní listinu od živnostenského úřadu  jestliže chceme podnikat splnit podmínky, které ukládají právní předpisy Živnostenské právo

7  ohlašovací živnosti rozlišujeme:  řemeslné - k jejich provozování je třeba prokázání odborné způsobilosti získané vyučením v oboru a praxí  vázané - podmínkou odborná způsobilost získaná jiným způsobem  volné - průkaz odborné způsobilosti se nevyžaduje Živnostenské právo

8  Provozovatel živnosti (živnostník)  všeobecné podmínky:  zletilý občan (18 let)  způsobilý k právním úkonům  bezúhonný (výpis z Rejstříku trestů)  zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost (u koncesované a ohlašovací řemeslné a vázané živnosti)

9 Živnostenské právo  za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl spáchán v souvislosti s podnikáním  živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz

10  Kdo může podnikat?  fyzické osoby  právnické osoby  stát: prostřednictvím svých orgánů může zakládat právnické osoby  zahraniční fyzická osoba, která chce na území ČR podnikat – doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu Živnostenské právo

11  živnostenská provozovna - být způsobilá k provozu podle podmínek stanovených živnostenským úřadem, vyhovovat předpisům stavebním, hygienickým, bezpečnostním označena obchodním jménem pracovníci živnostenských úřadů - právo vstupovat do živnostenských provozoven za účelem kontroly, požadovat potřebné doklady a vysvětlení, oprávněni ukládat sankce, např. pokuty Živnostenské právo

12  živnostníci - řadu povinností  označení nabízeného zboží cenovkami  ověření správnosti účtovaných cen a správnosti vážení a měření zboží  vydávání dokladů o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby  prokazování původu a způsobu nabytí zboží kontrolorům  vedení účetnictví  dodržování hygienických zásad  ochrana životního prostředí apod. Živnostenské právo

13  živnostenské oprávnění zaniká:  smrtí podnikatele  zánikem právnické osoby  uplynutím doby, pokud byly živnostenský list či koncesní listina vydány na dobu určitou Živnostenské právo

14  živnostenský úřad může zrušit vydané živnostenské oprávnění:  na žádost podnikatele (nehodlá dále živnost provozovat)  z vlastního podnětu - podnikatel nesplňuje nebo nedodržuje stanovené podmínky provozování živnosti  učiní tak i tehdy, byl-li podnikatel odsouzen k trestu zákazu činnosti týkajícímu se provozování živnosti nebo byl-li prohlášen konkurz na jeho majetek Živnostenské právo

15  Živnostenská správa - vykonávají Živnostenský úřad České republiky, krajské živnostenské úřady a obecní živnostenské úřady  vydávají výpisy z živnostenského rejstříku a kontrolují dodržování podmínek živnostenského podnikání  vedou živnostenské rejstříky - zapsáni podnikatelé vykonávající živnost v příslušném územní obvodu Živnostenské právo

16 Opakování Co je živnost? Jak se člení živnosti? Jaké povinnosti mají živnostníci? Kdo vykonává živnostenskou správu?

17 Zdroje: Ryska, R. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 2010. ISBN 978-80-7173-010-9 Šíma, A.; Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-490-2 Kučera, R. Základy práva. Brno: MU v Brně, 2002. ISBN 80-210-2940-4 Kliparty jsou volně přístupné v programu Word.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google