Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2010

2 VYMEZENÍ POJMU ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO = soubor právních předpisů o živnostenském podnikání = oprávnění k provozování živnosti +

3 VYMEZENÍ POJMU ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO  patří do veřejného práva (ne do soukromého)  platí kogentní právní normy (přikazující a zakazující) +

4 PRAMENY ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA  hlavním pramenem živnostenského podnikání je Živnostenský zákoník č. 455/1991 (zákon vymezuje podmínky, vznik, změnu a zánik živnosti a upravuje pravidla pro kontrolu živnosti)  druhým hlavním pramenem je Zákon o živnostenských úřadech +

5 CO JE ŽIVNOST  soustavná činnost, kterou provozuje fyzická osoba nebo právnická osoba na vlastní odpovědnost, vlastním jménem za účelem dosažení zisku  mohou podnikat domácí, zahraniční osoby i osoby se statutem uprchlíka +

6 CO NENÍ ŽIVNOST  lékaři, advokáti a všichni, co mají dočinění se soudem (právníci, notáři), zemědělci, banka, pošty, pojišťovny, rozhlasové a televizní vysílání, loterie, obchodníci s CP, vzdělávání, znalci, provozování dráhy, letecké dopravy, umělci aj. +

7 ŽIVNOSTI PODLE PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ  Obchodní:  koupě a prodej zboží  hostinská a ubytovací činnost  cestovní kanceláře  pronájem průmyslového zboží  pronájem motorových vozidel  provádění dražeb +

8 ŽIVNOSTI PODLE PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ  Výrobní:  výrobce je oprávněn výrobky i prodávat a opravovat  může také provádět montáže a seřizování výrobků +

9 ŽIVNOSTI PODLE PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ  Poskytující služby:  opravy a úpravy věcí  přeprava osob a zboží  jiné práce a výkony +

10 ŽIVNOSTI PODLE FOREM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ  Živnosti ohlašovací: mohou je provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží živnostenský list  řemeslné  podmínkou je odborná způsobilost, získaná vyučením v oboru a praxí v oboru  vázané  podmínkou je odborná způsobilost, získaná jiným způsobem  volné  odborná způsobilost se nevyžaduje +

11 ŽIVNOSTI PODLE FOREM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ  Živnosti koncesované: mohou je provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní listinu http://www.icm.cz/druhy-zivnosti +

12 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI  Všeobecné podmínky:  Všeobecné podmínky: - musí je splňovat každý podnikatel - více než 18 let - plná způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost  Zvláštní podmínky:  Zvláštní podmínky: - odborná nebo jiná způsobilost - nejnáročnější požadavky se kladou na koncesované živnosti +

13 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI  každý živnostník musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky  je odpovědný za provoz a dodržování živnostenských předpisů  jeden podnikatel může mít více živnostenských listů  živnostník nemůže vykonávat svou činnost, pokud je na jeho majetek uvalen konkurz +

14 ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ Živnostenský list  u ohlašovacích živností  vydává ho Živnostenský úřad dnem ohlášení, respektive do 15 dnů  za vystavení Živnostenského listu se platí poplatek 1 000 Kč  pokud bychom chtěli provozovat živnost průmyslovým způsobem, na základě živnostenského listu, platíme 10 000 Kč poplatek  dostáváme ho na doživotí, pokud nám není odebrán +

15 ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ Koncesní listina  u koncesovaných živností  mohu podnikat, až když dostanu koncesní listinu  za vystavení koncesní listiny platím 2 000 Kč poplatek  průmyslovým způsobem je poplatek 18 000 Kč  koncesní listina se musí obnovovat  změna živnostenského oprávnění 500 Kč, měním-li předmět činnosti  ostatní údaje (změna provozovny, jména) se platí 100 Kč za změnu +

16 DOKLADY PRO ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ  výpis z rejstříku trestů za 50 Kč (nesmí být starší než 3 měsíce)  doklad o odborné způsobilosti  doklad o založení běžného účtu  doklad z finančního úřadu, že nemám závazky  průkaz totožnosti +

17 PŘERUŠENÍ ŽIVNOSTI  můžeme přerušit živnost (pokud nebude přerušení delší než 2 roky, živnostenský list nám zůstává)  musí se písemně ohlásit na živnostenský úřad  dovolenou nebo opravu musím nahlásit na živnostenský úřad (3 dny předem ohlásit uzavření provozovny) +

18 ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ  smrtí u fyzické osoby, nepokračují-li dědicové  zemře-li živnostník, provozují do rozhodnutí soudu živnost dědicové (ze závěti/ze zákona), manžel/ka, je-li spoluvlastníkem  dědic musí splňovat podmínky jako živnostník a musí si sehnat živnostenské oprávnění  zánikem právnické osoby  uplynutím doby (hlavně u koncesí)  z vlastního podnětu - živnostník o to sám požádá  z podnětu Živnostenského úřadu (odebrání živnostenského oprávnění) +

19 CO TO JE NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ Když živnostník:  nemá doklady (oprávnění)  podniká nad rámec oprávnění  podniká i přes pozastavení nebo zakázání činnosti  podniká, i když měl v posledních třech letech vyhlášen konkurz +

20 ŽIVNOSTENSKÁ PROVOZOVNA  musí splňovat určité podmínky, aby byla způsobilá  každá provozovna musí být označena obchodním jménem  každé zboží musí mít cenovku  musí být vydán doklad o zakoupení zboží nebo o poskytování služeb  prokazuje se původ a způsob nabytí zboží  musí vést inspekční knihu  vede účetnictví  uzavírá pojištění odpovědnosti za škodu  neprovozuji-li živnost ve svém vlastním majetku, musím doložit smlouvu o pronájmu prostor +

21 ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY  udělují živnostenská oprávnění, provádějí kontroly, udělují sankce  odebírají živnostenská oprávnění a mohou na určitou dobu uzavřít provozovnu, vydávají opisy, které mají stejnou účinnost jako živnostenský list  dávají vědět úřadu práce, finančnímu úřadu, statistickému úřadu, hospodářské komoře, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně  vydávají listy a koncesní listiny +

22 ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY  kontrolují dodržování podmínek živnostenského podnikání a vedou živnostenské rejstříky  mají pravomoc používat sankce a ukládat pokuty  zaměstnanci Živnostenských úřadů jsou oprávněni vstupovat do živnostenských provozoven a při kontrolách požadovat potřebné doklady a vysvětlení  musí dodržovat obchodní tajemství a zachovávat mlčenlivost +

23 ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY  živnostenské úřady nalezneme na obecních úřadech nebo na úřadech pověřených obcí  nad veškerou živnostenskou správnou stojí a řídí ji Živnostenský úřad ČR +

24 KONTROLNÍ OTÁZKY 1.Jaké podmínky musí splňovat provozovatel živnosti? 2.Jak se rozlišují druhy živností? 3.Může provozovat živnost i právnická osoba? 4.Kdo posuzuje způsobilost provozovny k živnostenskému provozu? 5.Jakými způsoby může zaniknout živnostenské oprávnění? 6.Jaké pravomoci mají živnostenské úřady? +

25 ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : www.wikipedie.cz http://www.icm.cz/druhy-zivnosti Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006


Stáhnout ppt "PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google