Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do živnostenského práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do živnostenského práva"— Transkript prezentace:

1 Úvod do živnostenského práva
Jediné oprávnění, které společnost má pro zásah do svobody jedince je sebezáchova.. John Stuart Mill ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

2 Úvod do živnostenského práva
Právní úprava Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

3 Úvod do živnostenského práva
Působnost zákona Upravuje podmínky živnostenského podnikání Vytváří systém organizace živností Stanovuje kontrolu nad jejich dodržováním

4 Úvod do živnostenského práva
DEFINICE ŽIVNOSTI Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Za podmínek stanovených živnostenským zákonem

5 Úvod do živnostenského práva
CO NENÍ ŽIVNOSTÍ ? a) provozování činnosti vyhrazené státu nebo určené právnické osobě b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících d) restaurování kulturních památek e) provádění archeologických výzkumů f) povolání lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů g) činnost přírodních léčitelů, klinických logopedů, klinických psychologů h) činnost veterinárních lékařů ch) činnost advokátů, notářů, patentových zástupců a soudních exekutorů

6 Úvod do živnostenského práva
CO NENÍ ŽIVNOSTÍ ? i) činnost znalců a tlumočníků j) činnost auditorů a daňových poradců k) činnost burzovních dohodců a makléřů l) činnost zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů m) činnost autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě n) činnost bank, pojišťoven, zajišťoven o) pořádání loterií a jiných podobných her p) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

7 Úvod do živnostenského práva
CO NENÍ ŽIVNOSTÍ ? q) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu r) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami, s) námořní doprava a mořský rybolov t) provozování dráhy a drážní dopravy u) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu v) výzkum, výroba a distribuce léčiv

8 Úvod do živnostenského práva
KDO MŮŽE PROVOZOVAT ŽIVNOST a) fyzická osoba b) právnická osoba splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem ..

9 Úvod do živnostenského práva
I ty můžeš podnikat !! V mezích práva .. V mezích zákona .. V mezích slušnosti ..

10 Úvod do živnostenského práva
Všeobecné podmínky provozování živnosti U fyzických osob dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost doklad, že nejsou daňové nedoplatky dokladu, že nejsou nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

11 Úvod do živnostenského práva
BEZÚHONNOST Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání

12 Úvod do živnostenského práva
Zvláštní podmínky provozování živnosti odborná způsobilost jiná způsobilost Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami

13 Úvod do živnostenského práva
Provozování živnosti průmyslovým způsobem zahrnuje v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti využívá organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídicích a obchodních prací, a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí

14 Úvod do živnostenského práva
Neoprávněné podnikání Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou

15 Úvod do živnostenského práva
Překážky provozování živnosti Na majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno Fyzická nebo právnická osoba nemohou provozovat živnost po dobu tří let poté, co soud zrušil konkurs proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení nebo že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu Živnost nemůže po dobu tří let provozovat též fyzická nebo právnická osoba, vůči níž byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku

16 Úvod do živnostenského práva
Rozdělení živností a) ohlašovací b) koncesované

17 Úvod do živnostenského práva
ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ u ohlašovacích živností vzniká dnem ohlášení nebo pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení

18 Úvod do živnostenského práva
Průkaz živnostenského oprávnění živnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených zákonem koncesní listina s údaji podle živnostenského rejstříku Průkaz živnostenského oprávnění lze nahradit i osvědčením, které podnikateli vydá na jeho žádost živnostenský úřad

19 Úvod do živnostenského práva
NÁLEŽITOSTI OSVĚDČENÍ Fyzická osoba - jméno, příjmení - rodné číslo nebo datum narození - bydliště - obchodní firma - místo podnikání - předmět podnikání - dobu platnosti - identifikační číslo

20 Úvod do živnostenského práva
NÁLEŽITOSTI OSVĚDČENÍ Právnická osoba - obchodní firma nebo název - sídlo - předmět podnikání - dobu, na kterou byl průkaz živnostenského oprávnění vydán - identifikační číslo - jméno, příjmení a rodné číslo osoby oprávněné jednat jejím jménem - evidenční číslo živnostenského listu nebo koncesní listiny

21 Úvod do živnostenského práva
Odpovědný zástupce Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce a) fyzická osoba ustanovená podnikatelem b) odpovídá za řádný provoz živnosti c) za dodržování živnostenskoprávních předpisů d) je k podnikateli ve smluvním vztahu e) splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti

22 Úvod do živnostenského práva
Živnost při úmrtí podnikatele Pokračují v živnosti do skončení řízení o projednání dědictví a) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti b) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti c) pozůstalý manžel nebo partner d) správce dědictví, pokud byl pro zachování provozu podniku ustanoven orgánem projednávajícím dědictví Pro pokračování živnosti platí 3 měsíční lhůta ode dne úmrtí !

23 Úvod do živnostenského práva
Otázka pro spící studenty .. Co to je provozovna? Prostor, v němž je živnost provozována - nebytový prostor - byt - pouliční prodej - stánek - pojízdná prodejna - zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo služeb

24 Úvod do živnostenského práva
KONTROLNÍ TEST 1. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena a) obchodní firmou nebo jménem podnikatele b) rozpisem úředních hodin c) identifikačním číslem d) červeným světlem nad vchodem

25 Úvod do živnostenského práva
KONTROLNÍ TEST 2. Podnikatel může prodávat zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem a) s podmínkou vyvěšení návodu k použití b) s podmínkou označení obchodní firmy nebo jména podnikatele c) s uvedením identifikačního čísla d) s podmínkou zajištění ostrahy

26 Úvod do živnostenského práva
DRUHY ŽIVNOSTÍ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ a) řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost b) vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost c) volné, není-li jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena

27 Úvod do živnostenského práva
Živnosti řemeslné Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje a) výučním listem b) vysvědčením o ukončení studia c) vysvědčením o maturitní zkoušce d) diplomem, vysvědčením nebo dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu e) dokladem o uznání odborné kvalifikace

28 Úvod do živnostenského práva
Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2. Odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v živnostenském zákoně - Živnosti vázané příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou

29 Úvod do živnostenského práva
Živnosti volné Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny všeobecné podmínky

30 Úvod do živnostenského práva
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona

31 Úvod do živnostenského práva
Povinnosti podnikatele pro účely doručování písemností viditelně označit objekt obchodní firmou a IČ prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má místo podnikání zajistit na provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb

32 Úvod do živnostenského práva
Povinnosti podnikatele jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu

33 Úvod do živnostenského práva
Povinnosti podnikatele zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka – v pochybnostech může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku

34 Úvod do živnostenského práva
Povinnosti podnikatele odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje Je povinen pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost

35 Úvod do živnostenského práva
ŽIVNOSTENSKÝ LIST Fyzická osoba - jméno a příjmení - rodné číslo, jinak datum narození podnikatele - bydliště - obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku - identifikační číslo, bylo-li přiděleno - předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu - místo podnikání - doba, na kterou se živnostenský list vydává - den vzniku živnostenského oprávnění - datum vydání živnostenského listu

36 Úvod do živnostenského práva
ŽIVNOSTENSKÝ LIST Právnická osoba - obchodní firma nebo název, sídlo - identifikační číslo, bylo-li přiděleno - předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu - provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována - doba, na kterou se živnostenský list vydává - den vzniku živnostenského oprávnění - datum vydání živnostenského listu

37 Úvod do živnostenského práva
KONCESNÍ LISTINA Fyzická osoba - jméno a příjmení - rodné číslo - bydliště - obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku - identifikační číslo, bylo-li přiděleno - místo podnikání - předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu - doba, na kterou se koncese uděluje - datum vydání koncesní listiny - den vzniku práva provozovat živnost

38 KONCESNÍ LISTINA Právnická osoba - obchodní firma nebo název - sídlo - identifikační číslo, bylo-li přiděleno - předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu - doba, na kterou se koncese uděluje - datum vydání koncesní listiny - den vzniku práva provozovat živnost

39 Úvod do živnostenského práva
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové nebo správce dědictví zánikem právnické osoby uplynutím doby, pokud živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na dobu určitou výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, stanoví-li tak zvláštní právní předpis rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

40 Úvod do živnostenského práva
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK Živnostenské úřady vedou v živnostenském rejstříku údaje o podnikatelích, kteří měli nebo mají v jejich územní působnosti sídlo nebo bydliště

41 Úvod do živnostenského práva
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK Zápis u fyzické osoby a) základní generálie osoby b) předmět podnikání c) druh živnosti d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich e) doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny f) datum vzniku živnostenského oprávnění g) datum zahájení provozování živnosti h) pozastavení nebo přerušení provozování živnosti i) datum zániku živnostenského oprávnění j) provozování živnosti průmyslovým způsobem a údaje o rozsahu živnostenského oprávnění k) prohlášení a zrušení konkursu l) vstup právnické osoby do likvidace m) překážky provozování živnosti n) přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut

42 Úvod do živnostenského práva
VEŘEJNÉ ÚDAJE Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje - jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma - místo podnikání - u zahraniční fyzické osoby též umístění organizační složky podniku v České republice - předmět podnikání - identifikační číslo - provozovny - provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění - pozastavení a přerušení provozování živnosti - datum zániku živnostenského oprávnění - prohlášení a zrušení konkursu - překážky provozování živnosti - vstup do likvidace

43 Úvod do živnostenského práva
Živnostenský úřad České republiky - obecní živnostenské úřady - krajské živnostenské úřady

44 Úvod do živnostenského práva
Mezinárodní smlouvy Ustanovení živnostenského zákona se nepoužijí, stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a seznam oborů živností volných

45 Úvod do živnostenského práva
Řemeslné živnosti Kovářství Zámečnictví Nástrojářství Kovoobráběčství Galvanizérství Smaltérství Slévárenství Modelářství Opravy silničních vozidel Opravy karoserií Opravy ostatních dopravních prostředků Opravy pracovních strojů

46 Úvod do živnostenského práva
Vázané živnosti 1. Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení Oprávnění (§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.) 2. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny Oprávnění (§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.); 3. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 4. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, extremně hořlavé, vysoce toxické vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijních oborů a 3 roky praxe v oboru

47 Úvod do živnostenského práva
1. Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků Třída IIb a III s výjimkou kondomů které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků Vysokoškolské vzdělání, nebo vyšší odborné vzdělání, nebo úplné střední vzdělání, nebo úplné střední odborné vzdělání, nebo střední odborné vzdělání nebo 2 roky praxe v prodeji zdravotnických prostředků Odborná způsobilost podle § 18 a 19 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 58/2005 Sb.

48 Úvod do živnostenského práva
Koncesované živnosti Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií a 3 roky praxe v oboru úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru technického zaměření a 3 roky praxe v oboru vyučení v tříletém učebním oboru puškař nebo nástrojař se specializací na zbraně a 3 roky praxe v oboru odborná způsobilost podle § 21 a 22 zákona č. 4750/2006 Sb.p, ve znění zákona č. 286/1995 Sb. ČR, zákona č. 356/1999 Sb. ČR a zákona č. 167/2004 Sb. Ministerstvo vnitra ČR

49 Doktoři a advokáti, to je jedna banda.
Krásné velikonoce ! Doktoři a advokáti, to je jedna banda. Jen s tím rozdílem, že advokát tě odře ale doktor tě odře a ještě k tomu zabije.. Anton Pavlovič Čechov


Stáhnout ppt "Úvod do živnostenského práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google