Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková"— Transkript prezentace:

1 Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková

2 Přehled témat Řízení v prvním stupni: Zahájení řízení Překážky řízení
Ústní jednání Podklady pro vydání rozhodnutí – dokazování Předběžná otázka

3 Zahájení řízení o žádosti (§ 44) 1/2
Zahájeno dnem doručení žádosti věcně a místně příslušnému spr. orgánu (více žadatelů, kdy tak učinil poslední z nich) Žádost: náležitosti viz § 37/2, nutné uvést, čeho se žadatel domáhá a označit další známé účastníky Vady a jejich odstranění: ;na místě, výzva a lhůta k odstranění, přerušení řízení podle § 64

4 Zahájení řízení o žádosti 2/2
Zjevná právní nepřípustnost žádosti: zastavení řízení podle § 66 Zpětvzetí žádosti žadatelem nebo zúžení předmětu žádosti

5 Zahájení řízení z moci úřední § 46
Zahájeno dnem oznámení zahájení řízení hlavním účastníkům – prvnímu z nich, (doručením nebo ústním prohlášením), § 27/1, Povinnost spr. org. uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky Často spojeno s jiným úkonem (ústní jednání)

6 Překážky řízení § 48 Litispendence: překážka řízení již zahájeného, o téže věci nelze vést více řízení současně Res iudicata: překážka věci rozhodnuté, přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze též osobě z téhož důvodu pouze jednou Problém: nové rozhodnutí podle § 101

7 Ústní jednání § 49 Nařizuje správní orgán
Stanoví zákon a dále tehdy, je-li to nezbytné ke splnění účelu řízení Min. 5 dnů předem uvědomí účastníky, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení Je neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo spr. org. neurčí veřejnost jednání nebo jeho částí Nutné dbát na ochranu práv účastníků, utajovaných skutečností a mravnosti, může se účastnit i podpůrce účastníka

8 Podklady pro rozhodnutí § 50 1/2
Návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé spr. orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů, skutečnosti obecně známé Opatřuje spr. org., připustí-li to, i účastník řízení Účastníci jsou povinni poskytnout potřebnou součinnost

9 Podklady pro rozhodnutí 2/2
Zásada omezené materiální pravdy, zjištění okolností pro ochranu veřejného zájmu, v příp. ukládání povinnosti zjištění všech rozhodných okolností svědčících ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být uložena – i bez návrhu Volné hodnocení důkazů: spr. org. hodnotí podklady, důkazy podle své úvahy

10 Dokazování § 51 Všechny vhodné důkazní prostředky ke zjištění stavu, nejsou získány nebo provedeny v rozporu se zákonem Při ústním jednání nebo mimo ústní jednání (účastníci vyrozuměni) Důkazní prostředky: listiny, ohledání, svědecká výpověď, znalecký posudek

11 Důkaz listinou § 53 Listina, veřejná listina (prezumuje se správnost obsahu) Provedení důkazu listinou Ediční povinnost (usnesením), odepření předložení listiny Náhrada předložení listiny: čestné prohlášení, svědecká výpověď

12 Důkaz ohledáním § 54 Prohlídka movité, nemovité věci (místní šetření)
Vlastník, uživatel, držitel věci: povinnost předložit věc správnímu orgánu nebo strpět ohledání věci na místě Odepření ohledání ( důvody) Povinnost vyrozumět nájemce nebo uživatele věci Přítomnost nestranných osob

13 Důkaz svědeckou výpovědí § 55
Svědek: osoba svědka Povinnost vypovídat jako svědek Právo odepřít výpověď, důvody Poučení svědka: povinnost vypovídat, pravdivá výpověď, právní následky nepravdivé nebo neúplné výpovědi, možnost odepřít výpověď Povinnost mlčenlivosti Svědecká výpověď

14 Důkaz znaleckým posudkem § 56
Rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají Správní orgán usnesením ustanoví znalce Písemný posudek ve stanovené lhůtě Výslech znalce

15 Předběžná otázka § 57 Taková otázka, na jejímž vyřešení závisí rozhodnutí ve věci samé Správní orgán ve své pravomoci a působnosti: rozhodne ve společném řízení, nelze-li, zahájení samostatného řízení z moci úřední, nebo výzva k podání žádosti Správní orgán mimo svou pravomoc a působnost: může dát podnět k zahájení řízení příslušnému orgánu, vyčká rozhodnutí příslušného orgánu, vyzve účastníka k zahájení řízení Učiní si úsudek sám, nemůže v otázkách osobního stavu, viny za trestný čin, správní delikt


Stáhnout ppt "Přednáška Správní řízení 4 M. Horáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google