Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Hořice Ustavující setkání Řídícího výboru MAP vzdělávání pro ORP Hořice 12.4.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Hořice Ustavující setkání Řídícího výboru MAP vzdělávání pro ORP Hořice 12.4.2016."— Transkript prezentace:

1 Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Hořice Ustavující setkání Řídícího výboru MAP vzdělávání pro ORP Hořice 12.4.2016

2 Projekt Tvorba MAP v území ORP Hořice Co je to MAP a jeho cíl? Projekt Místní akční plán vzdělávání (dále jen MAP) je založen na vybudování funkčního partnerství všech aktérů rozvíjejících předškolní a školní vzdělávání a na vybudování udržitelného systému komunikace pro zvýšení kvality vzdělávání na území ORP Hořice. Cílem projektu MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky nebo rozvojem, zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka, ve smyslu akce KLIMA shrnující podstatné složky kvality škol. MAP je součástí tzv. akce KLIMA (Kultura učení; Leadership; Inkluze; Mentoring; Aktivizační plány výuky) primárně zaměřené na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Základní myšlenkou projektu je spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, která povede k řešení místně specifických problémů a potřeb.

3 Projekt Tvorba MAP v území ORP Hořice Realizátor projektu: Místní akční skupina Podchlumí z. s. Realizace: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017 Celkový schválený rozpočet: 3.143.755,- Kč

4 Platformy MAP Řídící výbor MAP  řídí, schvaluje, rozhoduje, zodpovídá  vybraní členové Partnerství Partnerství MAP  všechny zainteresované subjekty  Memorandum o spolupráci Pracovní skupiny MAP  podle tematických oblastí  garanti  zástupci partnerských subjektů podle profilace

5 Platformy MAP Realizační (administrativní) tým: Hlavní manažer projektu (projektový manažer) = Ing. Irena Janáková – komplexní řízení projektu, hlavní kontaktní osoba, provádí monitoring projektu, hlásí a administruje změny, řídí chod projektu, dohlíží na plnění aktivit a výstupů projektu, sleduje harmonogram, monitorovací indikátory, publicitu, komunikuje s poskytovatelem dotace atd. Finanční manažer/účetní = Ing. Helena Kráčmarová – provádí finanční operace pro financování projektu, sleduje rozpočet projektu, finanční plán, vede účetnictví, připravuje žádosti o platbu atd. Odborný tým: odborný pracovník MAP I. = Mgr. Michaela Tomášková Odborný pracovník MAP II. = Bc. Vojtěch Drahoňovský experti tématu (3x) – garanti pracovních skupin - prozatím rozjednaní 2 (pro ZŠ = Mgr. Jan Horák; pro MŠ = Bc. Jan Zvoníček), – zajišťují odbornou a věcnou stránku projektu, naplňování klíčových aktivit, aktivně pracují s cílovou skupinou Pracovní skupiny MAP – plánovány 3 skupin  podle tematických oblastí – plánujeme 3 pracovní skupiny – ZŠ, MŠ, zájmové a neformální vzdělávání  zástupci MŠ, ZŠ, partnerských subjektů podle profilace

6 Statut a Jednací řád Řídící výbor je především platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení) a je zřízen po dobu realizace projektu Role řídícího výboru je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP vzdělávání pro ORP Hořice (dále jen „MAP“). Řídící výbor je hlavním rozhodovacím orgánem partnerství MAP, a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území. Řídící výbor může vytvářet další platformy a orgány a vysílat zástupce do jiných platforem (výkonná rada, pracovní skupiny, apod.) Řídící výbor projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP Řídící výbor zprostředkovává přenos informací v území Řídící výbor schvaluje Rámcovou strategii MAP a Akční plán samotný Manažer ŘV, zástupce a předseda -je zvolen na ustavujícím jednání ŘV a postupuje v souladu s jednacím řádem Řídící výbor volí jednotlivé vedoucí pracovních skupin a definuje si vlastní postupy rozhodování. K hlasování přistupuje Řídící výbor MAP pro ORP Hořice v případě, že není možné dojít ke vzájemnému konsensu.

7 Projekt Tvorba MAP v území ORP Hořice Jaké aktivity budou v projektu realizovány? Klíčové aktivity projektu: KA 1 – Rozvoj udržitelného partnerství a spolupráce ve vzdělávání KA 2 – Akční plánování KA 3 – Rozvoj znalostních kapacit a šíře kompetencí vzdělávání v území KA 4 – Evaluace řízení a změn vzdělávání v regionu KA 5 - Řízení MAP KA 6 - Řízení projektu

8 Jaký problém projekt MAP řeší? Projekt MAP řeší absenci dlouhodobého systémového přístupu k rozvoji vzdělávání na úrovni škol ve vymezeném území pro realizaci MAP v ORP Hořice, která by byla podporována jednotnou koncepcí metodické podpory v souladu se systémovými opatřeními na úrovních vyšších. A to tak, aby ve výsledku z dlouhodobého hlediska vedla ke komplexním pozitivním změnám ve vzdělávání. V regionu působí 15 mateřských, 13 základních škol a další instituce. Školám často chybí vize rozvoje odrážející potřeby, které by vyplývaly ze společného dialogu, koordinované spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území. Kompetence učitelů a ředitelů není v tomto směru rozvíjena ani motivována systémem financování a nevhodným zacílením na konkurenci vzdělávacích institucí. Motivace pedagogů k zajištění kvality všech škol není ani známou ani sdílenou hodnotou. V důsledku toho nefunguje trvalá a otevřená zpětná vazba ke zřizovatelům a uživatelům.

9 Jaký problém projekt MAP řeší? Málo jsou zapojovány další zájmové skupiny ovlivňující oblast vzdělávání, nevyužívá se plně potenciál regionu a ekonomika spolupracujícího partnerství, kde se mohou investice, znalosti, změny a zkušenosti sdílet v udržitelném systému. Rodiče, nestátní organizace a sociální služby nejsou aktivně zapojovány do spolupráce se školou a neformálními vzdělávacími organizacemi. V území projektu MAP nebylo doposud budováno partnerství, které by definovalo největší problémy v území a zároveň model, jak tyto problémy na úrovni škol formou návazných projektů řešit tak, aby došlo ke zlepšení celého místního vzdělávacího systému. Projekt MAP řeší tyto jmenované problémy koncepčně se zacílením na jejich udržitelnost a maximální provázanost s úrovní systémovou, s primárním cílem rozvíjet motivující strukturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

10 Proč Místní akční plán rozvoje vzdělávání ? Neúměrný přesun povinností na úroveň škol, a to bez dostatečné přípravy a podpory Shoda na východiscích „Dluhy“ MŠMT kariérní řád s motivačním hodnocením, komplexní systém hodnocení, změnu financování, oborové didaktiky; a zároveň se chystají výrazné změny (povinný třetí rok MŠ, § 16), nutná reflexe lokální a připravenost Strategie 2020 = Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro oblast Podchlumí (SCLLD) snížení nerovnosti, kvalita výuky a učitele jako klíčového předpokladu, řízení vzdělávacího systému včetně jeho hodnocení Pomoci mají prostředky EU (šité na míru) a MAP šablony na vzdělávání, rozšíření čtenářské a matematické gramotnosti, školní asistenty, psychology a speciální pedagogy, spolupráce s rodiči, aj. IROP na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi Rozšiřování kapacit mateřských škol Podpora sociální inkluze (pracoviště, vybavení, kompenzační pomůcky, aj.) Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu

11 MAP Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti:  včasná péče, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání Má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:  základní školy, mateřské školy, obce, mikroregion, neziskové organizace, rodiče a další veřejnost  navázat spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Zacílen na: Prioritní (povinná) témata: 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučená témata: 4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 6. Rozvoj kompetencí spojených nejen s výukou, ale i s praktickým užitím cizího jazyka Průřezová a volitelná témata: 7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 8. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 9. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 10. Investice do rozvoje kapacit základních škol 11. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP, Program rozvoje venkova a Program obnovy a Národní program rozvoje a obnovy venkova (MMR)

12 Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné  informování,  vzdělávání  plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb Základní výstupy MAP:  dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023  Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji

13 Nabídka učitelským sborů 1/ Využití finančních prostředků na vzdělávání, stáže, workshopy dle výběru pedagoga s podmínkou spolupráce minimálně jedné další školy Vzdělávání nesmí mít individuální charakter, tj. vzdělávací aktivita nesmí být určena pouze pro konkrétní osobu či jednu instituci. Vzdělávání se musí účastnit více partnerů v rámci MAP. Není v rámci MAP podporováno vzdělávání:­ jazykové, prezentační dovednosti, IT kurzy a práce s digitálními technologiemi, účetnictví. 2/Příležitost k prezentování dobré praxe kolegům z jiných škol v rámci ORP Hořice To nejlepší z Podchlumí, s důrazem na stručnost, výstižnost a poutavou až zábavnou formu a především na diskusi a vytváření osobních kontaktů, prezentace, která se „vejde do malé přestávky (i s cestou do třídy)“ (max. 10 min.) 3/ Zastoupení v pracovních skupinách, které budou navrhovat možnosti dalšího zvyšování kvality vzdělávání a následně jejich podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů v letech 2016 – 2023

14 Memorandum o spolupráci Ze společného přesvědčení o prospěšnosti vytváření komplexních lokálních strategií, jejichž cílem je zkvalitnění a rozvoj vzdělávací soustavy na místní úrovni, včetně vzdělávání neformálního, zdůrazňujíce význam úzké spolupráce, odvolávajíce se na cíle a prostředky k jejich dosažení, které jsou uvedeny ve Strategii 2020 a v Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání spolupráce bude uskutečňována formou plánování, sdílení, výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska, společného postupu či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními předpisy. je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie všech stran při uplatňování vzdělávacích strategií není tímto Memorandem dotčena. a bude se vztahovat na všechny oblasti realizace strategií rozvoje vzdělávání, zejména ale na oblast předškolního vzdělávání, inkluze a zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu všech stran. Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením písemného oznámení nadpoloviční většiny stran, že se Memorandem nehodlají nadále řídit.

15 Meta „analýza“ Strategický plán LEADER 2007 – 2013 – fiche č. 7 - Rozvoj občanského vybavení a služeb Dodatek Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2015 - zvýšení vzdělanosti obyvatelstva s využitím nových moderních vzdělávacích metod a nových technologií v počátečním i dalším vzdělávání; rozvoj celoživotního učení a zlepšení spolupráce vzdělávací sféry se zaměstnavateli při rozvoji systému celoživotního učení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 – 2016 - vytvářením podmínek a rozvíjením opatření pro podporu slaďování pracovního, rodinného a osobního života Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v KHK 2011 - 2016 - vzdělání obyvatel sociálně vyloučených lokalit Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 - zvýšit zaměstnanost v Královéhradeckém kraji zlepšením vzdělanostní struktury obyvatel a jejím propojením na regionální trh práce; podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky Strategie území správního obvodu ORP Hořice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti 2015 – 2024 – prioritizovány oblasti, které je nutno řešit - nedostatek financí na investice a vybavení a špatný technický stav budov ZŠ, MŠ; nedostatečná dopravní obslužnost (bezpečná doprava předškolních a školních dětí; nedostatečné spektrum volnočasových aktivit v malých obcích SO ORP Hořice.

16 Meta „analýza“ Po čem se volá? (řízené pohovory s řediteli MŠ a ZŠ) Trvalé podfinancování školství, nutnost investic do objektů škol od jejich zřizovatelů Společné programy a projekty pro ZŠ a MŠ - jak si poradit s odlišností, připravenost žáků, čtenářské a matematické dovednosti – pomůcky a podpůrné programy, jazykové znalosti, vzdělávání učitelů, společné projekty, komunikace, spolupráce, dobré praxe, programy na výskyt a eliminaci šikany, psycholog, logopedické programy pro MŠ i ZŠ, společná setkávání a výměna zkušeností, zapojení rodičů, regionální identita a posílení regionálního povědomí, manuální dovednosti, předškolní výchova, podpůrná opatření atd. Ambice Vycházet z hotových dokumentů, ty revidovat, doplnit a upřesnit Pokusit o větší zapojení učitelů samotných a rodičů, shoda na hodnotovém rámci Konkretizovat opatření pro povinná a volitelná témata pracovních skupin

17 Harmonogram Příprava projektu, navázání partnerství, první informace o řídícím výborulistopad Podání projektové žádosti listopad Zahájení animace škol (dotazníky MŠMT)prosinec Sestavení realizačního týmuleden Zahájení projektu únor Jednání výběrové komise řídícího orgánu a výběr projektuúnor Zahájení realizace projektu a animace školbřezen Výzva k doložení formálních náležitostí projektu a dokladů před podpisem smlouvybřezen Splnění formálních náležitostí projektu a splnění přijatelnostibřezen Analýza ZIS březen Ustavení Řídícího výboruduben Ustavení pracovních skupinduben - květen Dokončení prvního dotazníkového šetření, vyhodnoceníkvěten Analýza, potřeby, SWOT, priority, investice květen - červen Strategický rámec MAP a jeho schváleníčerven 1. Monitorovací zprávy, Evaluace projektučerven - červenec

18 Aktivita VIZE jak si v budoucnu představujeme stav vzdělávání v území ORP Hořice (škola je …, učitel umí … a má k dispozici …, žák je …a může …, na tom všem spolupracují obce, rodiče a neziskový sektor způsobem…), nebo stav vzdělanosti v území?

19 Úkoly Schválení statutu a jednacího řádu Volba předsedy Vize Dokončení prvního kola dotazníkového šetření, vyhodnocení a sumář potřeb, investic, zdrojů, Seminář k animaci škol pro ředitele Pomoc s podáním „Šablon“ Osobnosti a jejich dobré praxe, průběžný sběr námětů, čtvrtletní zveřejňování na webu Garanti pracovních skupin Pracovní skupiny Strategický rámec MAP

20 MAP vzdělávání pro ORP Hořice Děkuji za pozornost Ing. Irena Janáková Projektový manažer MAP 739 725 868 Místní akční skupina Podchlumí www.podchlumi.cz www.podchlumi.cz


Stáhnout ppt "Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Hořice Ustavující setkání Řídícího výboru MAP vzdělávání pro ORP Hořice 12.4.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google