Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční skupina Rakovnicko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční skupina Rakovnicko"— Transkript prezentace:

1 Místní akční skupina Rakovnicko
Jednodušší cesta k dotacím v novém programovém období

2 Co máme za sebou… 43 podpořených projektů za 37 mil. Kč
11 projektů spolupráce za 12,5 mil. Kč Kancelář MAS se zkušenostmi Dobré hodnocení v ČR V období 2007 – 2013 byl program Leader podporován pouze z Programu rozvoje venkova ČR. MAS Rakovnicko dosáhla díky dobré práci v programu Leader a dalšími aktivitami největšího navýšení alokace na projekty a činnost MAS – z 5,5 mil. Kč na 11 mil. Kč ročně. Finančně zajištěná kancelář MAS poskytuje informace, poradenství a metodickou pomoc žadatelům, partnerům MAS a obcím v území. MAS Rakovnicko patří mezi nejlépe hodnocené místní akční skupiny v ČR.

3 Co máme před sebou… 73 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu 41 milionů korun z Programu rozvoje venkova 21 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost 19 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí 17 milionů korun na provoz a animaci MAS 7 milionů korun z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání V období 2014 – 2020 bude program Leader financován hned ze čtyř operačních programů a další finance na činnost MAS bude možné získat z OP Věda, výzkum, vzdělávání. Celková alokace pro MAS Rakovnicko v období 2014 – 2020 může dosáhnout až 180 mil. Kč. V období 2007 – 2013 to byla částka kolem 55 mil. Kč.

4 Priority, cíle, opatření SCLLD
Školství, sociální služby, sociální podnikání, doprava, hasiči a spolky z IROP Zemědělství, lesnictví a drobní podnikatelé z PRV Výsadba dřevin a likvidace invazních rostlin z OP ŽP Podpora pracovních míst a vzdělávání z OP Z Činnost Místní akční skupiny z IROP Animace mateřských a základních škol a zpracování místního akčního plánu školství z OP VVV Z přípravy nové strategie rozvoje a z návrhů nových operačních programů vykrystalizovaly priority, cíle a opatření MAS Rakovnicko pro období 2014 – 2020. Klíčovými oblastmi jsou mateřské a základní školství, sociální služby. Dále pak zemědělství a lesnictví. Záměrem MAS je finančně podpořit projekty spolků v oblasti komunitních center, cyklodopravu, bezpečnost v dopravě a dopravní obslužnost. Šanci v tomto období dostávají opět drobní podnikatelé na projekty drobné výroby, obchodu a služeb. Do území CHKO je cílena podpora na výsadbu dřevin a likvidaci bolševníku a křídlatky. Prostřednictvím OP Zaměstnanost bude možné podpořit projekty vzdělávání a vzniku pracovních míst. Efektivní a vítaná se jeví kombinace s podporou investičních projektů v oblasti sociálních služeb, spolků a komunitních projektů, školství a sociálního podnikání. Významná je finanční podpora činnosti MAS. Jedná se o dotaci na provoz MAS. Vzhledem ke stanovené alokaci dotace na provoz MAS je počítáno s takzvanou animací, tj. podporou propagace, prezentace, publicity, akcí a aktivit MAS a jejích partnerů formou malého grantového řízení. Existuje předpoklad, že by MAS touto formou podpořila své partnery částkou ve výši až 500 tis. Kč ročně. Zejména půjde o akce a aktivity partnerských škol a neziskových organizací. Přínosem pro projekty mateřských a základních škol by měla být podpora MAS z OP VVV na metodickou činnost, poradenství a pomoc při zpracování projektů škol, kterým na tuto práci nezbývá čas a kapacity.

5 „Školství“ – klíčové aktivity
Strategie území správního obvodu ORP Rakovník Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko Místní akční plán ORP Rakovník Animace OP VVV MAS Rakovnicko Programový rámec IROP MAS Rakovnicko Realizaci těchto aktivit lze zvládnout ve spolupráci hlavních aktérů: mateřské a základní školy na Rakovnicku obce – zřizovatelé škol Místní akční skupina Rakovnicko Svazek měst a obcí Rakovnicka Hlavním cílem MAS Rakovnicko a Svazku měst a obcí Rakovnicka je zvládnout včas, v požadovaném rozsahu a kvalitě výše uvedené aktivity, a to při co nejmenší zátěži ředitelů a pedagogů škol, starostů obcí, které jsou zřizovateli mateřských a základních škol. Výše uvedené aktivity budou realizovány ve spolupráci MAS Rakovnicko a Svazku měst a obcí Rakovnicka. Podrobněji k jednotlivým aktivitám:

6 Strategie území ORP Rakovník
Svazek měst a obcí Rakovnicka Analytická část SWOT analýza Návrhová část Akční plán Strategii území správního obvodu ORP Rakovník zpracovává Svazek měst a obcí Rakovnicka. Zpracována je analýza a SWOT analýza, návrhová část. V období 06 – 10/2015 bude zpracováván akční plán. Koordinaci zpracování akčního plánu pro školství bude řídit Ing. Linda Polcarová (Svazek měst a obcí Rakovnicka), vlastním zpracováním akčního plánu byla pověřena Ing. Aneta Hučínová (MAS Rakovnicko).

7 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Rakovnicko Analytická část SWOT analýza Návrhová část Implementace, finanční plán… Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zpracovává MAS Rakovnicko. Zpracována je analýza a SWOT analýza a návrhová část. MAS Rakovnicko očekává předložení posouzení pracovní verze SCLLD od Ministerstva pro místní rozvoj. Pro oblast školství vychází SCLLD z projektu Meziobecní spolupráce. V období 07/2015 bude provedena finalizace návrhu dokumentu. V období 08/2015 bude zpracována Implementace a finanční plán. V období 09/2015 budou zpracovány Programové rámce (IROP, OP Z, PRV, OP ŽP) Ve stejném období budou schváleny projektové fiše (Programový výbor MAS) a bude provedeno veřejné projednání finálního návrhu SCLLD. V období 10/2015 bude finální verze SCLLD schválena Plénem MAS Rakovnicko a strategie bude předložena k hodnocení MMR. Koordinaci zpracování SCLLD bude řídit Ing. Aneta Hučínová. Na zpracování dokumentu se bude podílet Simona Dvořáková (obě MAS Rakovnicko).

8 Místní akční plán Projekt OP VVV Realizace MAS Rakovnicko
Dílčí částí Školní akční plány Podklad pro Krajský akční plán Místní akční plán je projekt podporovaný z OP VVV. Realizátorem pro území ORP Rakovník bude MAS Rakovnicko. Bude podkladem pro projekty podávané ZŠ a MŠ do OP VVV a podmínkou pro čerpání z IROP. Dílčími částmi mají být Školní akční plány jednotlivých mateřských a základních škol. MAP ORP Rakovník bude podkladem pro Krajský akční plán Středočeského kraje. Úloha MAS Rakovnicko: zpracovat dokument podle metodiky pro projekt zpracovat dokument v co nejkratší možné době zpracovat dokument s co nejmenší zátěží pro školy umožnit školám co nejlepší a nejrychlejší přístup k dotacím

9 Animace OP VVV Činnost MAS Od října 2015 po celé programové období
Soubor aktivit MAS k projektům škol Animace OP VVV znamená činnost místních akčních skupin ve prospěch mateřských a základních škol. Činnost MAS Rakovnicko v území je předpokládána od října 2015 až do prosince 2023, kdy programové období končí z hlediska realizace projektů. Aktivity animace (citováno): metodická pomoc s výběrem vhodných šablon (soulad s MAP a SCLLD zajištění správnosti projektové žádosti zaškolení realizátorů projektů ZŠ a MŠ (monitorovací systém, příručka pro žadatele a příjemce průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, sledování a dodržování povinné publicity, veřejných zakázek, monitorovacích indikátorů metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů, sledování průběhu realizace projektu, dodržování časového harmonogramu metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k monitorovacím zprávám od řídícího orgánu metodická pomoc při komunikaci mezi zřizovateli a ZŠ a MŠ metodická pomoc při kontrole na místě metodická pomoc při ukončování projektu a závěrečné monitorovací zprávy Personální zajištění prostřednictvím zaměstnance MAS Rakovnicko od již zmíněného října 2015.

10 Programové rámce MAS Rakovnicko
Integrovaný regionální operační program Program rozvoje venkova Operační program Životní prostředí Operační program Zaměstnanost Programové rámce jsou dílčí strategické dokumenty pro jednotlivé operační programy. MAS Rakovnicko bude zpracovávat čtyři programové rámce: IROP PRV OP ŽP OP Z K jednotlivým programovým rámcům budou přiřazeny projektové fiše.

11 Projektové fiše MAS Rakovnicko
CHKO Křivoklátsko (OP ŽP) Zemědělství (PRV) Lesnictví (PRV) Doprava (IROP) Vzdělávání (IROP) Komunity (IROP) Sociální služby (IROP) Sociální podnikání (IROP) Zaměstnanost (OP Z) Podnikání (PRV) Hasiči (IROP) Jedná se o pracovní verze a s pracovními názvy, které budou předloženy k seznámení Programovému výboru MAS v červnu 2015. S ohledem na návrhovou část strategie obsahují návrhy fiší opatření a aktivity, které budou podporovány prostřednictvím MAS z vybraných operačních programů, respektive programových rámců.

12 Školství Integrovaný regionální operační program
Operační program Věda, výzkum, vzdělávání Investice do školství budou podporovány prostřednictvím IROP. Možností jsou přímé projekty žadatelů do výzev OP v rámci Specifického cíle 2.4 nebo prostřednictvím výzev MAS a fiše č. 5 „Vzdělávání“. Vzdělávací projekty a vybavení podporuje OP VVV. Možností jsou přímé projekty žadatelů do výzev OP (šablony). Projekty nelze podávat prostřednictvím MAS. MAS v rámci OP VVV vykonává pouze již zmíněnou animaci.

13 Fiche „Vzdělávání“ Základní a mateřské školy
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže Projektová fiše č. 5 „Vzdělávání“ je navržena pro investiční projekty základních a mateřských škol v území MAS Rakovnicko. Návrh projektové fiše neumožňuje podporu projektů středních škol. Aktivity: Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – zejména zvyšování polytechnické funkce zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Projektová fiše bude předložena ke schválení Programovému výboru MAS Rakovnicko. Může dojít k úpravám podporovaných aktivit, vymezení okruhu příjemců a výše dotace.

14 SWOT Analýza – silné stránky
Jesle, nové typy školek (lesní školky) Podpora škol zřizovatelem, tradice Zachování a zřizování nových MŠ Zachování ZŠ, volné kapacity, dobré rozmístění Výborná atmosféra školy v malotřídním kolektivu Svazková škola Orientace na speciální vzdělávací potřeby Školní družiny, jídelny, volnočasové aktivity, umělecké školy Vzdělávání pedagogů Fungování jeslí, zájem o nové typy školek (lesní školky) Podpora škol zřizovatelem, školy mají svou dlouholetou tradici Zachování stávajících MŠ, zřizování nových MŠ vzhledem k přibývajícímu počtu dětí – vysoký počet MŠ na území ORP Rakovník Zachování stávajících ZŠ, Dostatečně volné kapacity v základních školách, dobré rozmístění škol Výborná atmosféra v malotřídním kolektivu Zřízení svazkové školy Bez hranic Vysoká kvalita škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Školní družiny a školní jídelny u většiny škol, školní družiny fungují kvalitně, dostatečné volnočasové aktivity při základních školách, kvalitní základní umělecké školy Průběžné vzdělávání pedagogů

15 SWOT Analýza – slabé stránky
Konkurence a boj mezi městskými školami Péče o dvouleté děti Málo projektů pro MŠ MŠ zavřené o letní prázdniny, preference trvalých bydlišť Absence 2. stupně ZŠ Špatný technický stav budov ZŠ a MŠ, absence kvalitních sportovišť Stárnutí pedagogů, nízké pravomoci a autorita, nízká kvalifikace na cizí jazyky Nedostatek financí na mzdy, požadavky financí od rodičů Nemožnost alternativního vzdělávání Nízký počet středisek volného času Rostoucí agresivita a šikana Konkurence a boj mezi městskými školami Problematika dvouletých dětí, málo projektů pro MŠ, Uzavřené mateřské školy o letních prázdninách, Preference trvalého bydliště při umisťování dětí do mateřských škol Absence 2. stupně základních škol Špatný technický stav budov základních a mateřských škol, Chybějící sportoviště u škol, Nízký počet středisek volného času Stárnutí pedagogů především v ZŠ, Nízké pravomoci a autorita učitelů, Nedostatek kvalifikovaných pedagogů na cizí jazyky v malých obcích Nedostatek finančních prostředků na mzdy, Požadavky na finanční prostředky od rodičů, především u nízkopříjmových rodin „Násilné zapojování škol do projektů, aby si zvýšili prestiž, případně získali finance Nemožnost alternativního vzdělávání dětí a žáků Rostoucí agresivita a šikana ve školách

16 SWOT Analýza - hrozby Demografický úbytek dětí
Nízký počet zaměstnanců na úkor počtu dětí ve třídách Necitlivé slučování škol, rušení 2. stupňů Rušení významných dopravních spojů Nedostatek financí zřizovatelů na větší investice, platy zaměstnanců, snižování výše podpor na provoz školy od státu, odchod učitelů Nejistota ředitelů ve funkci Demografický úbytek dětí Místo zvýšení počtu zaměstnanců se snižují počty dětí ve třídách, problém zápisu dvouletých dětí do MŠ Necitlivé slučování škol proti vůli pedagogických sborů a veřejnosti, Rušení druhých stupňů základních škol v menších obcích Rušení významných dopravních spojů do škol Nedostatek financí na opravy škol, provoz škol a investice a platy zaměstnanců Odchod učitelů z regionu za vyššími výdělky, především do větších měst Pokles výdajů státního rozpočtu na provoz škol Nejistota ředitelů ve funkci

17 SWOT Analýza - příležitosti
Nové zdroje financí pro projekty modernizace škol, výuku, pomůcky, posílení bezpečnosti Alternativní výuka, podpora nadaných dětí Zájem rodičů Příliv nových rodin s dětmi Vznik svazkových škol Noví kvalifikovanější pedagogové, posílení motivovanosti, jejich využití na více školách Nové vzdělávací a zájmové kroužky, středisko volného času Projekty pro školy, Modernizace škol a výuky, Vznik třídy/školy s alternativní výukou, Větší podpora nadaných dětí Posílení finančních toků na pomůcky a projekty, Zvýšení bezpečnosti na školách Zainteresovanost rodičů do dění školy Přistěhování nových rodin s dětmi Zřízení dalších svazkových škol Přijímání nových a kvalifikovanějších pedagogů Větší motivace učitelů, která povede k jejich spokojenosti a lepším pracovním výkonům, Odborní pedagogové učící na více školách (např. cizí jazyky) Širší škála vzdělávacích a zájmových kroužků Vznik nového střediska volného času

18 Kancelář MAS www.mas-rakovnicko.cz
Ing. Aneta Hučínová – vedoucí zaměstnanec pro komunitně vedený místní rozvoje MAS Rakovnicko Simona Dvořáková – manažer MAS Rakovnicko


Stáhnout ppt "Místní akční skupina Rakovnicko"

Podobné prezentace


Reklamy Google