Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020 Veřejné projednání Vranovice-Kelčice 4. března 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020 Veřejné projednání Vranovice-Kelčice 4. března 2015."— Transkript prezentace:

1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020 Veřejné projednání Vranovice-Kelčice 4. března 2015

2 MAS Prostějov venkov

3 založena r. 2006 v letech 2007 - 2013 – realizace Strategického plánu LEADER, Region Prostějov venkov 2007 – 2013 27 obcí 19 378 obyvatel

4 Metodika zpracování SCLLD primární zodpovědnost za naplnění SCLLD: Prostějov venkov zapojení veřejnosti, odborníků, starostů obcí dotazníkové šetření (dotazníky, osobní pohovor), řízené rozhovory se starosty veřejné projednání - připomínkování strategických cílů, opatření a aktivit strategické části a jejich prioritizace informace o průběh zpracování: tiskové zprávy, web expertní zapojení: setkání s představiteli MAS (Správní rada, Valná hromada), setkání s představiteli Mikroregionu Plumlovsko, setkání s představiteli Svazku obcí Prostějov-venkov

5 Analytická část SCLLD Vyhodnocení stavu území: obyvatelstvo, podnikatelské prostředí, vzdělání a duchovní rozvoj, infrastruktura, životní prostředí a ochrana přírody, sociální oblast a zdravotnictví, volnočasové využití Vyhodnocení současného stavu z pohledu aktérů z území: výstupy dotazníkového šetření mezi obyvateli území, výstupy z přímých rozhovorů se starosty obcí území Vyhodnocení rozvojového potenciálu území: Územní plánování, rozvojový potenciál území, rozbor udržitelného rozvoje území, oblasti rozvojového potenciálu území, potenciál lidských zdrojů pro rozvoj území, vlastní prostředky pro rozvoj území SWOT analýzy: SWOT analýzy aktérů z území vybraných oblastí rozvoje, Celková SWOT analýza, závěry ze SWOT analýzy

6 Celková SWOT analýza, Váš pohled? SILNÉ STRÁNKYSLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTIOHROŽENÍ

7 Analýza rizik součást SCLLD oblasti: 1.školství 2.sociální služby 3.technická infrastruktura, služby, vybavení, stav památek, vzhled obcí 4.péče o krajinu 5.zaměstnanost, podnikání Škála 1 – 5 (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší) Název rizika Hodnocení rizika Název opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika Pravděpodobnost (P) Dopad (D)V = P*D

8 Strategická část SCLLD Strategická vize regionu MAS Prostějov venkov „ Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s. je atraktivním zdravým venkovským územím s fungující infrastrukturou a službami. Venkovem nabízejícím kvalitní život svým obyvatelům.“

9 Strategické cíle SCLLD Infrastruktura Strategický cíl č. 1: Zvýšit kvalitu vody Opatření: Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizačních řadů a ČOV Opatření: Zásobování obyvatelstva pitnou vodou Strategický cíl č. 2: Zvýšit bezpečnost v silniční dopravě a zlepšit dopravní obslužnost Opatření: Zvyšovat bezpečnost v křižovatkách a průjezdných úsecích komunikací Opatření: Zlepšit dopravní obslužnost Strategický cíl č. 3: Zkvalitnění cyklistické dopravy Opatření: Rozšiřovat napojení na regionální a nadregionální systém cyklotras a cyklostezek Strategický cíl č. 4: Region dostatečně zasíťovaný energiemi a komunikačními technologiemi Opatření: Zkvalitnění energetických sítí a zařízení Opatření: Zvýšit kvalitu komunikačních sítí

10 Strategické cíle SCLLD Podnikání a zaměstnanost Strategický cíl č. 1: Zlepšení přístupu k zaměstnání Opatření: Podpora sociálního podnikání Opatření: Podpora přístupu k zaměstnání a rovnost mužů a žen na pracovním trhu Strategický cíl č. 2: Podpora podnikání a podnikatelské infrastruktury Opatření: Využití dostupných kapacit k podnikání Opatření: Podpora spolupráce zaměstnavatelů se vzdělávacími institucemi Opatření: Informovanost o místním podnikání Opatření: Podpora zemědělských činností Opatření: Podpora diverzifikace podnikání

11 Strategické cíle SCLLD Občanská vybavenost Strategický cíl č. 1: Zachování a rozvoj občanské vybavenosti obcí regionu Opatření: Zajištění chybějící a obnova stávající infrastruktury občanské vybavenosti Strategický cíl č. 2: Rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí Opatření: Rozvoj atraktivit obcí Strategický cíl č. 3: Rozvoj občanských služeb Opatření: Podpora sociálních služeb na území MAS Strategický cíl č. 4: Ochrana a rozvoj přírodního dědictví venkova a životního prostředí Opatření: Posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny Opatření: Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech Opatření: Snížení energetické náročnosti budov

12 Strategické cíle SCLLD Život v MAS Strategický cíl č. 1: Podpora aktivní venkovské společnosti Opatření: Podpora spolkové činnosti a zachování kulturních a duchovních hodnot Strategický cíl č. 2: Rozvoj povědomí o regionu Opatření: Propagace území MAS Opatření: Regionální a mezinárodní spolupráce Strategický cíl č. 3: Zkvalitnění práce obecní správy a úřadů Opatření: Rozvoj vnitřního působení obecní správy a úřadů Opatření: Rozvoj vnějšího působení obecní správy a úřadů Strategický cíl č. 4: Rozvoj vzdělávání v regionu Opatření: Environmentální osvěta a udržitelný rozvoj Opatření: Zvyšování kvality vzdělávání v regionu

13 Děkujeme za pozornost Prostějov venkov o.p.s. Masarykova 41, 798 12 Kralice na Hané


Stáhnout ppt "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020 Veřejné projednání Vranovice-Kelčice 4. března 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google