Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání zakázek - nejčastější chyby a problémy Ing. Ludmila Kostelníková 4. října 2009 Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání zakázek - nejčastější chyby a problémy Ing. Ludmila Kostelníková 4. října 2009 Zlín."— Transkript prezentace:

1 Zadávání zakázek - nejčastější chyby a problémy Ing. Ludmila Kostelníková 4. října 2009 Zlín

2 Předpisy Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Metodická oznámení, Metodický pokyn zadávání (veřejných) zakázek ۩

3 Obecná příprava při zadávání 1. Určení zadavatele 2. Určení druhu (veřejné) zakázky 3. Určení předpokládané hodnoty 4. Způsob zadání

4 I. Nejčastější chyby při zadávání zakázek Stanovit dobře předpokládanou hodnotu Nedostatečně specifikován předmět veřejné zakázky Pozor na požadavky zadavatel ve (veřejné) zakázce (oprávněné? Nutno požadovat.) (Veřejné) zakázky se stejným, obdobným nebo souvisejícím předmětem se v rámci jedné výzvy pro účely stanovení předpokládané hodnoty sčítají. Nutnost oslovit stanovený počet dodavatelů (a doložit toto oslovení) V zadávací dokumentaci je povinnost stanovit způsob hodnocení podle kritérií (tzn. váhy i metodu!!), př. POV, složení týmu. Zadávací dokumentace v případě veřejné zakázky na stavební práce musí obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (i v elektronické podobě) Nelze používat odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu… (platí i pro oblast IKT) Přiměřená úhrada za nákladů za poskytnutí zadávací dokumentace

5 II. Nejčastější chyby při zadávání zakázek Kvalifikace nemůže být součástí hodnotících kritérií u veřejných zakázek Požadovat doložení oprávnění k podnikání, pokrývající celý předmět plnění VZ Stanovit při požadavcích na ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady: rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokazování a vymezit minimální úroveň odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění VZ Doplnění x nedoplnění kvalifikace? – Pokud dodavatelé zákonem či zadavatelem stanovenou kvalifikaci splňují, avšak opomněli některé listiny týkající se kvalifikace předložit lze doplnit (§ 59 odst. 4 zákona). Pokud však dodavatel splnění příslušné části kvalifikace neprokázal vůbec, tzn. v jeho dokladech o kvalifikaci zcela chybí požadovaná informace či doklad, zadavatel není oprávněn doplnění kvalifikace požadovat (např. chybí zcela výpisy z evidence Rejstříku trestů či výpis z obchodního rejstříku, chybí požadovaná informace o výši obratu apod.). Příslušnou částí kvalifikace se přitom rozumí každý jednotlivý kvalifikační předpoklad, nikoliv skupina kvalifikačních předpokladů (základní, profesní apod.).“

6 III. Nejčastější chyby při zadávání zakázek Vyloučení subdodavatelů: Kvalifikace nemůže být součástí hodnotících kritérií u veřejných zakázek Formální požadavky na zpracování nabídky nesmí být důvodem pro vyloučení (čísla stránek, vázanost, forma apod.) Pozor na ustanovení komisí Při mimořádně nízké nabídkové ceně musí být uchazeč požádán o vysvětlení Dodatečné informace – upřesňují nebo doplňují zadávací podmínky nebo vyjasňují požadavky na technické podmínky. Nikoliv nestanovují podstatnou část rozsahu předmětu VZ. Nutné zveřejnit stejným způsobem jak oznámení nebo výzva,

7 IV. Nejčastější chyby při zadávání zakázek Pozor na uveřejňování: oznámení, dodatečných informací, výsledku, zrušení zadávacího řízení. Dodržet stanovené lhůty Pozor na změnu zadávacích podmínek (např. dodatky ke smlouvě) Nedostatečné zdůvodnění vyloučení uchazeče Nedostatečné vyřízení námitek Nevyhotovení všech požadovaných dokladů zadavatelem např. nezapomenout vyhotovit písemnou zprávu zadavatele podle ustanovení § 85 zákona. Pozor na archivaci (např. nutno uchovávat i nabídky neúspěšných uchazečů, elektronická dokumentace k zadávacímu řízení, např. dotazy podané elektronicky…)

8 Vícepráce Rozlišovat: nové práce – nové plnění – tj. nová veřejná zakázka Vícepráce – objektivně nepředvídatelné, nutné pro dokončení – nové výběrové řízení, což je přímé oslovení (JŘBÚ nebo výjimka v souladu s čl. 23 MP) Znaky víceprací: Dodatečné stavební práce nebo služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností Nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původních veřejné zakázky, Nepřekročí 20 % cenu původní veřejné zakázky

9 I. Oprávněné x neoprávěné vícepráce v praxi Římsa je umístěna po obvodu budovy ve výšce cca 5 m od země, je zhotovena ze dřeva, potažena omítkou a navíc oplechovaná. Původně bylo v plánu je vyměnit poškozené dřevo a zapravit poškozené místa. Dle toho byl tvořen i rozpočet stavebních prací. Jelikož byly dřevěné desky schované pod omítkou a plechem, nebylo možné posoudit před započtením stavebních prací, v jaké stavu je daný materiál. Kdy se postavilo lešení, zjistilo se po odkrytí plechu, že je římsa na rozpadnutí a musí se tedy postavit kompletně nová (všechny dřevěné desky naprosto shnilé a nepoužitelné). Požadovaná změna svítidel a koncových prvků elektroinstalace (stejně jako záměna některých zařizovacích předmětů zdravotechniky a některých finálních podlahových vrstev) odráží současnou nabídku na trhu skloubenou s celkových architektonickým ztvárněním interiéru a požadovanými užitnými vlastnosti pro provoz daného objektu.

10 II. Oprávněné x neoprávěné vícepráce v praxi Pro zvýšení uživatelského komfortu požadujeme změnu vstupních dvoukřídlových hliníkových dveří na automaticky otevírané, doplnění obložkových zárubní v ubytovací části objetku. Při odkrytí a vybourání stávajících podlahových vrstev prostoru chodeb 3.NP a 2NP a v prostoru nad stávajícím sklepy bylo zjištěno, že stav nosných klenbových konstrukcí je nedostačující. V klenbách se objevily prasklikny a některé části byly tak nesoudržné (měkké a prohnilé), že vypadávaly a neplnily nosnou funkci. Bylo nutné provést zajištění a podchycení části stávajících kleneb a celkové zpevnění a statické zajištění, jak dokládá. Dodatek ke statickému výpočtu je v příloze. Vícepráce spočívající v podchycení konstrukcí, očištění a vyškrábání spár kleneb, navrtání ocelových kotev a celkově vyztužení kleneb včetně zainjektování a betonáže.

11 Základní kroky kontroly zakázky 1)Odpovídá nabídka zákonu a podmínkám zadání? 2)Podal každý uchazeč pouze jednu nabídku? 3)Obsahuje společná nabídka příslušnou listinu/smlouvu? 4)Nebyla nabídka po jejím podání změněna? 5)Byla umožněna účast uchazečů na otevírání obálek s nabídkami, 6)Byl zpracován protokol o otevírání obálek, má náležitosti? 7)Byli uchazeči vyzváni ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny? 8)Byla zveřejněna základní hodnotící kritéria (dílčí kritéria, váhy, způsob hodnocení)? 9)Nejsou předmětem hodnotících kritérií kritéria kvalifikace? 10)Hodnotil zadavatel podle zveřejněných kritérií? 11)Zpracoval zadavatel zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, má náležitosti? 12)Byla smlouva uzavřena v souladu s nabídkou?

12 Informace o veřejných zakázkách www.portal-vz.cz www.compet.cz www.isvzus.cz http://simap.europa.eu http://curia.europa.eu

13 Děkuji Vám za pozornost

14 „Malá“ novela ZVZ Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/66/ES do českého práva: -Změna znění výjimky ze ZVZ ve věci VZ v oblasti výzkumu a vývoje, -Změna prokazování kvalifikace, -Nový základní kvalifikační předpoklad: „základní kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.“ -Vypuštěna povinnost předložit prohlášení o vázanosti nabídkou -Formální změny v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, -Rozšíření povinnosti zveřejňovat zrušení zadávacího řízení na www.isvzus.cz, www.isvzus.cz -Úprava podávání a vyřízení námitek, -Právo ÚOHS vydat zákaz plnění smlouvy, -Rozšíření výčtu správních deliktů. Zpět


Stáhnout ppt "Zadávání zakázek - nejčastější chyby a problémy Ing. Ludmila Kostelníková 4. října 2009 Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google