Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Program 1.Zahájení Ing. Ludmila Hrachovinová 2.Mezitímní účetní závěrka – III. čtvrtletí 2013 Ing. Jana Tomková 3.Zkušenosti s výkazem PAP Ing. Jana Tomková 4.Algoritmus hodnoty C.1. výkazu Příloha, účet 403 Ing. Tomková, Ing. Špaček 5.Státní rozpočet na rok 2014 Ing. Marek Kurka 6.Vývoj RUD obcí v roce 2013 Ing. Antonín Špaček 7.Financování voleb, vratka dotace, směrnice Ing. Marek Kurka 8.Monitoring hospodaření obcí za rok 2012 Ing. Jana Tomková 9.Nová FIN - vyhláška Ing. Marek Kurka 10. Konsolidace účetních výkazů Ing. Antonín Špaček 11. Schvalovací vyhláška Ing. Antonín Špaček 12. Rozpočet JMK 2014 – „Váš kraj – Váš rozpočet“ Ing. Ludmila Hrachovinová 13. Diskuse, dotazy, závěr 2

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Termín pro sběr dat a výkazů za III. čtvrtletí 2013 Předávání účetních dat pro obce a DSO 1. - 9.10.2013 Předávání výkazů od neškolských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi 10. - 17.10.2013 Předávání výkazů PAP 11. - 18.10.2013 Mezitímní účetní závěrka – III. čtvrtletí 2013 3

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Otázky a odpovědi – MF ČR 4 MF ČR zveřejnilo nové otázky a odpovědi k účetním metodám a postupům. http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/otazky-a- odpovedi-ucetnictvi-statu/otazky-ucetni-metody-a-postupy Dále byly zveřejněny na níže přiloženém odkaze odpovědi k účetním závěrkám. http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni- zaverky-vybranych-ucetnich-jednot/faq-schvalovani-ucetnich-zaverek

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Zprávy MF ČR 3/2013 - dotazy a odpovědi k účtům u ČNB Pokud kraj (obec) obdrží dotaci pro svou příspěvkovou organizaci, musí prostředky odeslat z účtu u ČNB nebo je možné je převést na svůj běžný účet u komerční banky a z něj je odeslat na účet organizace? Kraj (obec) obdrží dotaci pro svoji příspěvkovou organizaci na svůj účet zřízený u ČNB. Tyto prostředky si může kraj (obec) převést na svůj účet u komerční banky a odtud je převést své příspěvkové organizaci. Pokud je obec/kraj konečným příjemcem dotace, může si tyto finanční prostředky odeslat na svůj běžný účet u komerční banky a z ní čerpat dotaci? Kraje a obce, pokud jsou příjemci dotací ze státního rozpočtu, přijmou tyto dotace na své účty zřízené u ČNB. Pokud jsou obce/kraje konečným příjemcem dotace, mohou si tyto prostředky, které přijmou na účet u ČNB, převést na svůj účet u komerční banky (viz § 33 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.) a z něho hradit výdaje. Pokud se ovšem jedná o situaci vymezenou v § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., kdy kraj není konečným příjemcem dotace, ale pouze přerozděluje dotace ze SR jednotlivým obcím – příjemcům dotací, pak kraj nesmí tyto prostředky převést na svůj účet vedený u komerční banky. 5 Mezitímní účetní závěrka – III. čtvrtletí 2013

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Zprávy MF ČR 3/2013 - dotazy a odpovědi k účtům u ČNB Jak budou kraje postupovat v případě dotace z Ministerstva vnitra pro Jednotky dobrovolných hasičů. Z kterého účtu budou kraje odesílat tyto prostředky na účty obcí a jaké účty obcí to budou? V případě dotace z Ministerstva vnitra pro Jednotky dobrovolných hasičů se jedná o neinvestiční účelovou dotaci poskytovanou do rozpočtu kraje, tedy z hlediska rozhodnutí je konečným příjemcem kraj. Nejedná se tedy o průtok a nakládání s těmito prostředky se řídí režimem zákona č. 250/2000 Sb. Z toho lze dovodit, že kraj přijme dotace na svůj účet u ČNB a dále je může převést na své účty u komerčních bank. Obcím je kraj může převést na účty obcí vedené u komerčních bank, z nichž mohou obce hradit výdaje. Na jakou položku rozpočtové skladby zaúčtovat náhradu za kreditní úroky? Zřejmě se jedná o náhrady ve smyslu § 33 odst. 9 novely rozpočtových pravidel. Majitelé účtů dle § 3 písm. h) bodů 10 až 15 (tedy i územní samosprávné celky) obdrží od ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující. Peněžní plnění s účinností od 1. 1. 2013 bylo stanoveno ministerstvem ve výši 0,05 % p.a. Pro zaúčtování příjmu tohoto plnění – náhrady pro obce a kraje, je třeba použít dle rozpočtové skladby položku 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. (Pozn. výnosový účet 669). 6 Mezitímní účetní závěrka – III. čtvrtletí 2013

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Zprávy MF ČR 3/2013 - dotazy a odpovědi k účtům u ČNB Kdo musí mít zřízeny účty u ČNB? V zákoně o rozpočtových pravidlech (novelou zákona č. 501/2012 Sb.) jsou v § 3 písm. h) vyjmenované subjekty, které musí mít zřízeny účty u ČNB pro účely uvedené v těchto bodech, tedy pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu, příp. pro příjem výnosů daní nebo podílů na nich (pokud tato možnost nebyla vyloučena písemným oznámením ministerstvu financí a správci daně) pouze účet u ČNB. Pokud zde nejsou subjekty vyjmenované, účty u ČNB si zřizovat nemusí (např. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.). Pokud jde o účty zřízené u ČNB podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb., např. obcemi a veřejnými školami, stanoví rozpočtová pravidla, jaké prostředky musí na tyto účty přijít povinně. Zastáváme názor, že na uvedené účty mohou přicházet i jiné prostředky než prostředky povinné za předpokladu, že si jejich zasílání na takový účet přeje vlastník účtu a poskytovatel prostředků je ochoten prostředky na takové účty posílat. 7 Mezitímní účetní závěrka – III. čtvrtletí 2013

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Zprávy MF ČR 3/2013 - dotazy a odpovědi k účtům u ČNB Kam mají být vratky do státního rozpočtu nevyčerpaných dotací od obcí, poskytnutých v minulých letech, směrovány? Bude kraj odvádět vratky na ministerstvo ze svého účtu u ČNB? Vratka nevyčerpaných dotací z minulých let není novou dotací ze státního rozpočtu, proto není nutné je přijímat na účty vedené v ČNB a lze k tomu využívat stávajících účtů u komerčních bank. Možnost použití stávajících účtů u komerčních bank v těchto případech platí jak pro obce, tak i pro kraje. Kraj tedy nemusí ministerstvu odvádět vratky dotací ze svého účtu, která má vedený u ČNB, ale může je odvést i z účtu vedeného u komerční banky (např. z účtu, na které mu obce odvedly vratky dotací). 8 Mezitímní účetní závěrka – III. čtvrtletí 2013

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 chyby KRK PAP První KRK PAP probíhají po 25. dni příslušného období. Jakmile proběhnou první KRK PAP okamžitě uvědomujeme obce o případných prvních chybách KRK PAP. Termín pro poslední zaslání výkazů do CSÚIS je do 30. dne následujícího měsíce. To je obvykle termín, kdy poprvé zasílají výkazy ministerstva, ale např. i JMK. Může se stát, že jejich výkaz nemusí být bez chyb. Všechny křížové kontroly proběhnou až v okamžiku, kdy mají oba partneři transakce zaslané všechny výkazy PAP bez chyb.... všechny KRK PAP tedy proběhnou nejdřív následující den po 30. dni následujícího měsíce (tedy za období III. čtvrtletí nejdřív 31.10.), a probíhají ještě dál, protože pokud protistrana nemá výkazy PAP zaslány správně, potom se KRK PAP každý den opakuje... Zkušenosti s výkazem PAP 9

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Poskytnutá krátkodobá výpomoc bankám ??? Dotaz z ČSÚ - oddělení vládních účtů... při sestavování vládních účtů a konsolidace (za 2. čtvrtletí 2013) v rámci rozvahových položek, jsme zjistili, že v části X.-PAP u analytické položky 31631601 uvádíte poskytnutou krátkodobou výpomoc České Spořitelně a Komerční bance. Můžete nám tyto záznamy potvrdit? - nebo jde o poskytnutí půjčky jiným subjektům? Chybné IČ partnera - opraví v 09/2013 Zkušenosti s výkazem PAP 10

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Pořízení majetku Dotaz z ČSÚ - oddělení vládních účtů... obracíme se na Vás s prosbou o vysvětlení níže uvedených údajů ve výkazu PAP v části IV - DNHM a DHM typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů za rok 2012. Na účtech 031 a 04203100 pod typem změny 403 nákup použitého DHM máte uvedeny stejné údaje. Prosíme o vysvětlení shodnosti těchto dat, zda se nejedná o duplicitně uvedené údaje. Jsme si vědomi, že pokud se jedná o chybu, nelze ji již opravit. Vaše vysvětlení bude využito pouze pro statistické účely... Opravdu šlo o chybné vykázání typu změny při zařazování úplatně pořízených pozemků (účetní zápis MD 031 / D 042). Dle platné metodiky tvorby PAP, konkrétně výkladu k typům přírůstků a úbytků v části IV. a též výkladu k typům změn (410, 460) - by při samotném zařazení takto úplatně pořízených pozemků měl být u účtu 031 použit typ změny 410 - Zařazení do užívání, nikoli opět (duplicitně) 403 - Nákup použitého DHM, který se v případě použití účtu 042 použije právě a jen u tohoto účtu. Zkušenosti s výkazem PAP 11

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Pořízení majetku část výkazu PAP - část IV Zkušenosti s výkazem PAP 12

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Chyby KRK PAP Zkušenosti s výkazem PAP 13 Id kontroly Popis IČ levé strany Název levé strany Hodnota levé strany (Kč) IČ pravé strany Název pravé strany Hodnota pravé strany (Kč) Rozdíl (Kč)Stav 32004 ostatní nákladové / výnosové úroky 279889Město Adamov 279889Město Adamov689,19 Chyba 32004 ostatní nákladové / výnosové úroky 281247Město Velké Opatovice 20729 Státní fond životního prostředí České republiky 23051 Chyba 32004 ostatní nákladové / výnosové úroky 44992785Statutární město Brno54337,844992785Statutární město Brno26110,4928227,31Chyba 32004 ostatní nákladové / výnosové úroky 282979Město Židlochovice 282979Město Židlochovice15678 Chyba 32004 ostatní nákladové / výnosové úroky 28334949 Centrum sociálních služeb Tišnov 28334949 Centrum sociálních služeb Tišnov 0,38 Chyba 32011 náklady/výnosy místních inst. na finanční dary 284807Město Bzenec500053155 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví, Bzenec 5000Chyba 32004 ostatní nákladové / výnosové úroky 6947Ministerstvo financí 285242Obec Ratíškovice120270,93 Chyba 32004 ostatní nákladové / výnosové úroky 291676Město Bučovice34538,8720729 Státní fond životního prostředí České republiky 303538,87269000Chyba 32004 ostatní nákladové / výnosové úroky 75158701 Služby Božice,příspěvková organizace 75158701 Služby Božice,příspěvková organizace 92,87 Chyba

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Změny v PAP pro III. čtvrtletí Nové křížové kontroly pro III. čtvrtletí – rozšíření!!! http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace Aktuální metodika na stránkách MF ČR http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi- ucetnic/pomocny-analyticky-prehled/pap-metodicka-podpora-kciissp Aktuální XSD schémata http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi- ucetnic/technicke-informace-kc-iissp PAP 14

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 S účinností od verze výkazů k 30. 9. 2013 dochází k „vrácení“ algoritmu na původní hodnotu v Příloze C. Doplňující informace ……. (viz následující obrázek), řádku C.I. – Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Důvodem návratu k předchozímu stavu je to, že je třeba odlišovat „peněžní dar“ od „daru majetku“. Pro výklad rozdílu se použije ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., které v § 44 odstavci (6) a odstavci (8) vymezuje obsah položek výkazu „Přehled o vlastním kapitálu“. Z tohoto ustanovení vyplývá, že mezi transfery na pořízení dlouhodobého majetku nepatří všechny dary, ale pouze dary peněžní (viz také definice ČÚS 703, bod 3.1., písmeno a)) Účetní jednotky tedy v případě obdržení „peněžního daru“ na pořízení dlouhodobého majetku zaúčtují přijetí tohoto daru na SÚ 403 a analytiky 03XX nebo 06XX, stejně jako jakýkoliv jiný transfer. Algoritmus hodnoty C.1. výkazu Příloha, účet 403 15

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Algoritmus hodnoty C.1. výkazu Příloha, účet 403 16 Co dál s účtem 403??? Možnosti: nechat na analytikách původních i přes závěrku roku při generování PS vynulovat všechny AU ručně na jednu analytiku (např. „0000“) se zachováním ostatních analytických členění (ORJ,ORG…) nebo kombinace (část se nuluje proti sobě např. u dotací, které jsou již odepsané a část se ponechává)

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Zákon o státním rozpočtu na rok 2014 Projednáván postupně na třech schůzích vlády, schválen vládou dne 25.9.2013, Návrh zákona včetně dokumentace je k dispozici na https://apps.odok.cz/kplhttps://apps.odok.cz/kpl Schodek státního rozpočtu ve výši 112 mld. Kč, Upravený návrh státního rozpočtu počítá s lepším růstem ekonomiky v roce 2014, predikce růstu HDP navýšena z 0,8 % na 1,3 %, Přílohy č. 5, 6, 7 – finanční vztahy SR k územním rozpočtům, Příloha č. 8 – Postup pro stanovení příspěvku na výkon státní správy, Součástí i materiál Rozpočty územních samosprávných celků, DSO a Regionálních rad (predikce hospodaření ÚSC, daňová predikce, vybrané dotace z kapitoly VPS) – sešit J. Schválení Poslaneckou sněmovnou až po předčasných volbách – možnost hospodaření dle rozpočtového provizoria? 17

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2014 Obsahuje pro rok 2014 tyto dotace a příspěvky: 1)Příspěvek na výkon státní správy 2) Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 18

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Příspěvek na výkon státní správy Obce I. a II. typu (tj. bez ORP):  Příspěvek nebyl valorizován, promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel,  Kumulovaný způsob výpočtu příspěvku jaký byl do roku 2009, tj. příspěvky za jednotlivé vykonávané působnosti se sčítají, nepočítá se jen s nejvyšším rozsahem přenesené působnosti,  Nedochází ke krácení příspěvku, jak tomu bylo v předchozích letech. 19

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Příspěvek na výkon státní správy Obce s rozšířenou působností:  Příspěvek pro rok 2014 nebyl valorizován, promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel,  Kumulovaný způsob výpočtu zůstal zachován,  Snížen příspěvek pro město Brno ve výši 748,8 tis. Kč v souvislosti se novelou zákona o státním občanství, který převádí agendu v oblasti státního občanství ze statutárních měst Brno, Plzeň, Ostrava příslušným krajským úřadům. 20

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Příspěvek na výkon státní správy  Příspěvky za jednotlivé působnosti se sčítají a výsledná částka se zaokrouhluje na celé stokoruny,  Celkově je příspěvek na výkon státní správy pro JMK oproti roku 2013 navýšen o 1.440 tis. Kč a to včetně započítání snížení pro město Brno.  Důvodem nárůstu je zvýšení počtu obyvatel JMK o cca 2,3 tis.,  Změny příspěvku v průběhu roku z důvodu změn velikosti správních obvodů, přepočet v průběhu roku…… 21

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Dotace na vybraná zdravotnická zařízení  Dotace nebyla pro rok 2014 valorizována,  Dotace na 1 místo je stále stanovena na 93 068,- Kč,  V Jihomoravském kraji se tato dotace týká Statutárního města Brna, které je zřizovatelem takového zdravotnického zařízení. 22

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Dotace pro obce - SR na rok 2014  Dotace v rámci programového financování v kapitole VPS opět na nižší úrovni oproti předchozímu roku rozpočtovány ve výši 125,16 mil. Kč (v roce 2013 to bylo 265 mil. Kč),  Dotace pro obce a hl. město Prahu v ostatních kapitolách SR ve výši 14,5 mld. Kč (z toho 9,6 mld. Kč v kapitole MŠMT – zejména přímé náklady na vzdělávání pro Prahu),  Investiční dotace v ostatních kapitolách SR pro obce a hl. město Prahu rozpočtovány ve výši 2,1 mld. Kč. 23

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Daňový výhled pro rok 2014 K dispozici budou dvě daňové predikce pro rok 2014: První vychází z růstu HDP ve výši 0,8 % - nárůst daňových výnosů pro obce oproti očekávané skutečnosti roku 2013 je odhadován ve výši 3,2 mld. Kč tj. 2,3 %, Druhá vychází z růstu HDP ve výši 1,3 % - nárůst daňových výnosů pro obce oproti očekávané skutečnosti roku 2013 je odhadován ve výši 6,3 mld. Kč tj. 4,5 %, Při přípravě rozpočtů na rok 2014 zvážit, ze které predikce budeme vycházet. 24

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 25

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Příprava rozpočtu obcí na rok 2014 Aktuální informace k přípravě rozpočtu na rok 2014 budou zveřejněny na stránkách JMK: Krajský úřad » Dokumenty odborů krajského úřadu » OE Odbor ekonomický » Příprava rozpočtu obcí na rok 2014Příprava rozpočtu obcí na rok 2014 Vyhláška č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Příloha k vyhlášce č. 264/2013 Sb., Daňová predikce 2013/2014 – růst HDP 0,8 %, Daňová predikce 2013/2014 – růst HDP 1,3 %, Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2014, Souhrnný finanční vztah pro obce na rok 2014. 26

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Vývoj RUD obcí v roce 2013 Kritéria nového rozdělení sdílených daní:  zavedení nového kritéria počtu žáků s váhou 7 %,  úprava kritéria rozlohy obce (max. 10 ha na obyvatele) s váhou 3 %  posílení kritéria prostého počtu obyvatel na 10 %,  postupné přechody váha 80 %. 27

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Vývoj RUD obcí v roce 2013  sdělovací prostředky – „za prvních 7 měsíců roku 2013 cca 7 mld. zvýšení daňových příjmů“  provedena analýza příjmů obcí ze sdílených daní – meziročně k datu 31. 7.  zahrnuty položky 1111, 1112, 1113, 1121 a 1211  dostupná data - nezohlednění motivačních složek sdílených daní  srovnání 31. 7. 2012 → 31. 7. 2013  obce JMK včetně Brna +887,2 mil. Kč  město Brno +41,6 mil. Kč  kladný vliv – zejména DPH  dopady na jednotlivé obce – značně individuální vlivem kritérií. 28

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Vývoj RUD obcí v roce 2013 Vliv změn kritérií na objem sdílených daní 29 PočetZapočtená výměraPočet dětí a žákůKoeficientyProcentní podíl obcePočetProcentní podíl obce obyvatelkatastrálníchnavštěvujícíchpostupnýchna výnosu daní podlezaměstnancůna výnosu daně podle Vyhláška / rokNázev obcek 1. 1. 2012území obceškolu zřizovanoupřechodů§ 4 odst. 1 písm. b) až f)k 1. 12. 2011§ 4 odst. 1 písm. i) k 1. 1. 2012 obcí(Příloha č. 2zákona o rozpočtovém [ha]k 30. 9. 2011zákona č. 243/2000 Sb.)určení daní 23567891011 č. 264/2013 Sb. od 1. 9. 2013 Břeclav24 9257 713,52202 7001,15230,17455215 6320,337298 Hodonín25 0946 330,66672 6031,15230,17445814 0890,304004 č. 449/2012 Sb. od 1. 1. 2013 Břeclav25 0157 717,33852 6741,15230,17551815 2170,335893 Hodonín25 2596 330,52692 6141,15230,17611414 6760,323951 č. 281/2012 Sb. od 1. 9. 2012 Břeclav25 0157 717,3385 1,38720,17336315 2170,335893 Hodonín25 2596 330,5269 1,38720,17456814 6760,323951 č. 259/2011 Sb. od 1. 9. 2011 Břeclav24 0527 710,9776 1,38720,16546013 9850,320057 Hodonín25 2406 330,9684 1,38720,17334814 2410,325916

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Vývoj RUD obcí v roce 2013 Vliv změn kritérií na objem sdílených daní 30 Účetní jednotka ParagrafPoložka Výsledek od poč. roku 2012 v Kč 4 Výsledek od poč. roku 2013 v Kč 5 Rozdíl 2013 - 2012Index 2013 / 2012 Město BřeclavIII.0000111127 787 631,0030 412 210,912 624 579,919,45 Město BřeclavIII.000011126 629 588,752 282 832,53-4 346 756,22-65,57 Město BřeclavIII.000011132 757 343,003 182 625,62425 282,6215,42 Město BřeclavIII.0000112134 940 270,0038 330 217,323 389 947,329,70 Město BřeclavIII.0000121143 662 171,0061 623 173,9217 961 002,9241,14 Město BřeclavIII.Výsledek115 777 003,75 135 831 060,30 20 054 056,5517,32 Město HodonínIII.0000111129 119 174,2329 786 435,55667 261,322,29 Město HodonínIII.000011124 731 079,481 424 683,66-3 306 395,82-69,89 Město HodonínIII.000011132 888 794,663 194 416,36305 621,7010,58 Město HodonínIII.0000112136 605 983,7438 485 691,781 879 708,045,13 Město HodonínIII.0000121151 211 071,9461 861 433,9110 650 361,9720,80 Město HodonínIII.Výsledek124 556 104,05 134 752 661,26 10 196 557,218,19

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Vývoj RUD obcí v roce 2013 Vstupní data – jediná obec JMK vykazuje snížení na DPH 31 Účetní jednotka ParagrafPoložka Výsledek od poč. roku 2012 v Kč 4 Výsledek od poč. roku 2013 v Kč 5 Rozdíl 2013 - 2012Index 2013 / 2012 ????????? I.00001111 63 261,00 206 617,69 143 356,69 226,61 ????????? I.000011122 068,001 781,38-286,62-13,86 ????????? I.0000111312 391,0014 803,732 412,7319,47 ????????? I.00001121148 915,00177 159,7628 244,7618,97 ????????? I.00001211 215 866,00 206 527,13 -9 338,87 -4,33 ????????? I.Výsledek442 501,00606 889,69164 388,6937,15

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Vývoj RUD obcí v roce 2013 Vstupní data – používání položek RS 32 Účetní jednotka ParagrafPoložka Výsledek od poč. roku 2013 v Kč 5 Rozdíl 2013 - 2012 Obec K?????I.000011130,00 Obec O???????I.000011130,00 Obec P????????I.000011120,00 Obec P????????I.000011130,00 Obec Sk???????I.000111130,00 Obec T????????I.000011130,000

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vyhlášeny na 25. a 26. října 2013, Účelový znak 98 071, paragraf pro sledování výdajů na zajištění voleb 6114 – Volby do Parlamentu ČR, Výše dotace pro obce zatím není známa, rozdělení bude opět v závislosti na velikosti (typu) obce a počtu volebních okrsků, Požadavek MF ČR na vrácení nečerpaných dotací z volby prezidenta, v září vráceno do SR 6.793.661,41 Kč, zákaz dokrývání přečerpaných výdajů obcím již v roce 2013, oprávněné doplatky dotace tedy až v rámci fin. vypořádání v roce 2014, Financování voleb bude probíhat dle stávající směrnice MF, pro rok 2014 má být vydána nová společná směrnice pro všechny druhy voleb, na webových stránkách kraje zveřejněna: Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 33

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Monitoring hospodaření obcí za rok 2012 34 Počty obcí překračující prahové hodnoty monitorujících ukazatelů v rozdělení podle krajů Kraj Počet hodnocených obcí Počet obcí z intervalu celkové likvidity % Počet obcí s podílem cizích zdrojů k celkovým aktivům 25 % a více % Počet obcí z intervalu celkové likvidity a zároveň podílem cizích zdrojů k celkovým aktivům je 25 % a více % 12sl. 2/ sl. 14sl. 4/ sl. 16sl. 6/ sl. 1 Hl. m. Praha100,000 0 Středočeský1 142928,06302,63171,49 Jihočeský622406,43101,6130,48 Plzeňský501397,7871,4040,80 Karlovarský13196,8732,293 Ústecký354349,6061,6951,41 Liberecký215198,8452,3320,93 Královéhradecký448398,7181,7910,22 Pardubický451316,87122,6610,22 Vysočina704547,67152,1350,71 Jihomoravský672466,85111,6410,15 Olomoucký398307,54102,5120,50 Zlínský3053812,4620,6610,33 Moravskoslezský300248,0062,0020,67 Celkem6 2444957,931252,00470,75

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Monitoring hospodaření obcí za rok 2012 35 Souhrnný přehled o zadluženosti obcí a přehled obcí s překročenými prahovými hodnotami monitorujících ukazatelů k 31. 12. 2012 podle velikostních kategorií obcí Velikostní kategorie (počet obyvatel obce) Počet obcí Počet zadlužených obcí % Počet obcí z intervalu celkové likvidity % Počet obcí s podílem cizích zdrojů k celkovým aktivům 25 % a více % Počet obcí z intervalu celkové likvidity a zároveň podílem cizích zdrojů k celkovým aktivům je 25 % a více % 12 sl. 2/sl. 14 sl. 4/sl. 16 sl. 6/sl. 18 sl. 8/sl. 1 1 - 1004779319,5153,151,000,0 101 - 2001 00129729,7717,1262,6141,4 201 - 5002 00788844,21738,6402,0201,0 501 - 1 0001 36281459,81229,0322,390,7 1 001 - 2 00072651771,2598,1162,230,4 2 001 +67360890,3558,260,910,1 celkem6 2463 21751,54957,91252,0470,8

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Monitoring hospodaření obcí 2012 36 Z důvodu změny metodiky výpočtu monitorujícího ukazatele podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům, která spočívala v přechodu od „netto“ hodnoty aktiv k „brutto“ hodnotě, došlo k poklesu počtu obcí, které překročily hranici 25 %. Při použití stejné metodiky za rok 2011 a 2012 (sledování shodně buď „brutto“ nebo „netto“ hodnot) by došlo v obou případech k meziročnímu růstu počtu obcí, přičemž vyšší nárůst by byl zaznamenán v případě použití „netto“ hodnot. v rámci JMK je vyhodnocena jako obec s vyšší mírou rizika hospodaření pouze jedna obec – Rozkoš, která spadá do první kategorie, tedy méně závažných příčin – povinné předfinancování a financování projektů podpořených z evropských fondů nebo národních dotačních titulů

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Monitoring hospodaření obcí 2012 37 nadále jsou nejvíce ohroženy obce, jimž byl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně a obce, které učinily investiční rozhodnutí na základě chybných předpokladů největší rizika pro hospodářskou situaci obcí jsou v nedodržení dotačních podmínek projektů podpořených z fondů EU, ale i z národních programů (především pro malé obce, které nedisponují dostatečným majetkem pro krytí případných nařízených odvodů či pro uhrazení projektu v plné výši, nedojde-li k proplacení dotace a je u nich náročnější zajistit zdroje pro krytí provozních výdajů)

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Úprava vnitřních předpisů (směrnic) pro potřeby ČÚS 710 38 V okamžiku účtování o skutečnostech daných bodem 7. ČÚS 710 musí být zpracován vnitřní předpis zejména z důvodu naplnění průkaznosti a) Způsob zajištění účetního záznamu pro potřeby ocenění DM Oběh účetních dokladů v souvislosti s DM, zejm. povinnosti pracovníků z účtáren i mimo účtárny Způsob a osoby zajištující informaci o ocenění při bezúplatném nabytí DM zejm. od jiné VÚJ Kalkulace nákladů (nejen nepřímých) při ocenění DM vytvářeného vlastní činností Přirazení nákladů souvisejících s pořízením více položek DM Dolní hranice pro DDHM a DDNM (SÚ 901 a SÚ 902) Hladina významnosti pro uspořádací účty TZ Zajištění členění podle části G. a H. ve výkaze Příloha Náležitosti účetního dokladu pro zařazení, převod, vyřazení (všechny způsoby vyřazení) Okamžiky, osoby a způsoby výpočtu opravných položek k DM b) Zahrnování / nezahrnování úroku z úvěru a půjček na pořízení DM c) Zahrnování / nezahrnování nepřímých nákladu do ocenění DM pořizovaného ve vlastní režii d) Zahrnování / nezahrnování výdajů souvisejících se získáním transferu na pořízení DM do ocenění tohoto DM e) OUUP a jiné skutečnosti související s majetkem určeným k prodeji a oceněným RH podle § 64 vyhlášky Způsob stanovení okamžiku (OUUP) ocenění RH Způsob odhadu RH (kdy znalec, kdy majetkoví pracovníci, kdy cenová mapa,...) Osoba v rámci ÚJ odpovědná za provedení odhadu RH Hladina významnosti pro ocenění RH a její zdůvodnění Předání informace k zaúčtování (oběh dokladů) způsob inventarizace RH

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Návrh nové „finkové“ vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů st.fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, Ukončeno vnější připomínkové řízení, předpokládaná účinnost od 1.1.2014, Má nahradit dřívější vyhlášku č. 449/2009 Sb., Termíny pro předkládání finančního výkazu zůstaly zachovány, U účelových znaků bude na stránkách MF doplněna i jejich náplň? U statutárních měst nesmí finanční výkaz na úrovni konsolidace za samotnou účetní jednotku obsahovat údaje o peněžních prostředcích poskytnutých samotným městem svým městským částem a naopak přijatými městskými částmi od vlastního města (tj. převody MČ města Brna). 39

40 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Návrh nové „finkové“ vyhlášky vypuštění ze vzoru finančního výkazu FIN 2-12 M, části XI. a XII. Příjmy a výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, promítnutí nástrojů a prostorových jednotek přímo do části I. a II. Rozpočtové příjmy a výdaje výkazu FIN 2-12 M, změna vychází z novelizace vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, tj. zavedení nových členění nástrojového a prostorového, Dle rozpočtové skladby požadavek na používání prostorových jednotek 1 a 5 u všech příjmů a výdajů – nutnost změn v účetní větě? 40

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 41

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Příspěvek na pěstounskou péči – paragraf RS Z naší strany doporučeno výdaje sledovat na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodinně a manželství, V rámci pododdílu 433 – Sociální péče a pomoc manželství a rodinám jsou sledovány např. zařízení pro výkon pěstounské péče. Na stránkách p. Schneiderové se objevil „údajný výklad MF“, že tyto výdaje mají být sledovány na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, s tím, že jej pro tyto příspěvky používá přímo Úřad práce ČR, což by měly dle této zprávy kopírovat i ÚSC - opravdu platí tato povinnost?, viz např. dotace na VPP (§ 4222) či dotace na zavedení PAP (§ 6409), ze strany MPSV připuštěna nevhodnost § 4399 a do budoucna přislíbena změna zatřídění zřejmě s další novelou rozpočtové skladby. 42

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Konsolidační vyhláška -vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), -vnější připomínkové řízení -předloženo 11. dubna 2013 -VPŘ probíhalo do 3. května 2013 -vypořádání připomínek – korespondenčně 12. 9. 2013 -26. 9. 2013 – předložení do LRV po podpisu ministrem financí -předpokládané datum nabytí účinnosti – dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR – 15. říjen 2013 ??? 43

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Konsolidační vyhláška naplnění cílů účetní reformy formulovaných UV č. 561/2007, č. 921/2010 a č. 868/2012 k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za ČR a za DKCS  završení poslední etapy účetní reformy naplnění požadavků vyplývajících ze Směrnice Rady č. 2011/85/EU –majetkové účasti –podmíněné závazky s potencionálním dopaden na veřejné finance (garance) získání reálného pohledu na hospodaření státu - skutečná výše pohledávek a závazků, N a V (očištěné o vzájemné vztahy) 44

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Konsolidační vyhláška analýzy a rozbory, které budou použity ke kontrole hospodaření veřejných rozpočtů a pro sestavování veřejných rozpočtů na následující rok snaha o maximální využití již zasílaných výkazů soulad s vyhláškou č. 410/2009 Sb. (= akceptace účetních metod a obsahového vymezení bez nutnosti přetřiďování a tvorby převodových můstků ze strany VÚJ bez ZP) 45

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Postup konsolidace - § 4 účetní konsolidace se provádí postupně po jednotlivých úrovních výkazy jsou postupně účetně konsolidovány od nejnižší úrovně na vyšší úroveň možnost sestavení účetních výkazů i za nižší úrovně (DKCS a tak) analytické a rozborové činnosti vládní a municipální části (až na úroveň jednotlivých krajů a obcí) 46

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Pojmy - § 3 konsolidující jednotka státu = Ministerstvo financí –sestavuje účetní výkazy za DKCS, za VDKCS a za Českou republiku spravující jednotka DKCS –vládní části - správce kapitoly (v případě MF kapitola 312 SR) –kraje - kraj nebo hl. m. Praha –obce - obec nebo městská část hl. m. Prahy –DSO - dobrovolný svazek obcí 47

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Pojmy - § 3 konsolidovaná jednotka státu (pokud je zahrnuta do DKCS, VDKCS a KC ČR) –účetní jednotka –městská část hlavního města Prahy –zahraniční právnická osoba –další zahraniční subjekt –část účetních případů ÚJ GFŘ a GŘC – příjmy a výdaje kapitoly 312 a 398 SR – 2x PAP za ÚJ spravující jednotka VDKCS vládní části = Ministerstvo financí –účetní případy MF, GFŘ a GŘC – nehospodaří s příjmy a výdaji kapitoly 312 SR 48

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Pojmy - § 3 konsolidační operace – každý jednotlivý úkon nezbytný pro sestavení účetních výkazů a PKP (vyloučení vzájemných vztahů, přetřídění atd.) ovládáním – působení ÚJ na řízení jiné ÚJ, a to přímo nebo nepřímo část účetních případů – soubor účetních případů ÚJ souvisejících s příjmy a výdaji kapitoly SR 49

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Dílčí konsolidační celky státu - § 5 dílčí konsolidační celky státu vládní části dílčí konsolidační celky státu kraje dílčí konsolidační celky státu obce dílčí konsolidační celky státu dobrovolné svazky obcí účetní výkazy za DKCS sestavuje konsolidující jednotka státu 50

51 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 DKCS vládní části - § 5 odst. 2 spravující jednotka DKCS vládní části – správci kapitol –příslušné konsolidované jednotky státu OSS SPO státní podniky a národní podniky státní fondy a jiné státní organizace veřejné vysoké školy a školské právnické osoby veřejné výzkumné instituce obecně prospěšné společnosti –obchodní společnosti a další ÚJ – vliv podle § 8 odst. 1- 4 51

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 DKCS vládní části - § 5 odst. 2 52

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 DKCS kraj - § 5 odst. 3 spravující jednotka DKCS kraje – kraj nebo hl. m. Praha –příslušné konsolidované jednotky státu PO školské právnické osoby veřejné výzkumné instituce obecně prospěšné společnosti –obchodní společnosti a další ÚJ – vliv podle § 8 odst. 1- 4 53

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 DKCS kraj - § 5 odst. 3 54

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 DKCS obec - § 5 odst. 4 spravující jednotka DKCS obce – obec nebo městská část hl. m. Prahy –příslušné konsolidované jednotky státu PO školské právnické osoby veřejné výzkumné instituce obecně prospěšné společnosti –obchodní společnosti a další ÚJ – vliv podle § 8 odst. 1- 4 –DKCS DSO – jehož je tato obec členem 55

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 DKCS obec - § 5 odst. 4 56

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 DKCS dobrovolný svazek obcí - § 5 odst. 5 spravující jednotka DKCS DSO – dobrovolný svazek obcí –příslušné konsolidované jednotky státu PO školské právnické osoby –obchodní společnosti a další ÚJ – vliv podle § 8 odst. 1- 4 57

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 DKCS dobrovolný svazek obcí - § 5 odst. 5 58

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Vyšší dílčí konsolidační celky státu - § 6 vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část vyšší dílčí konsolidační celky státu kraje vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část účetní výkazy za VDKCS sestavuje konsolidující jednotka státu 59

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 VDKCS vládní část - § 6 odst. 2 spravující jednotka VDKCS vládní části –části účetních případů MF, GFŘ a GŘC (kapitola 396, 397 a 398 SR) –dílčí konsolidační celky státu vládní části 60

61 61

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 VDKCS kraj - § 6 odst. 3 dílčí konsolidační celek státu kraj dílčí konsolidační celky státu obce na území příslušného kraje 62

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 VDKCS kraj - § 6 odst. 3 63

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 VDKCS municipální část - § 6 odst. 4 Regionální rady regionů soudržnosti vyšší dílčí konsolidační celky státu kraje 64

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 VDKCS municipální část - § 6 odst. 4 65

66 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Konsolidační celek Česká republika - § 7 Český rozhlas Česká televize Česká národní banka zdravotní pojišťovny vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část 66

67 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Konsolidační celek Česká republika - § 7 67

68 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Stanovení vlivu § 8 – podíl na hlas. právech Rozhodující vliv –vztah mezi spravující jednotkou a konsolidovanou jednotkou státu obchodní podíl nebo jiná dohoda – více než 50 % (majetková účast)  metoda plné konsolidace zřizovatelem nebo zakladatelem (např. PO) jiné vztahy nebo vazby – rozpočtové vztahy (např. OSS)  zjednodušená plná metoda konsolidace –vztah státu a územních samosprávných celků –vztah státu a dalších státních institucí zřizovaných zákonem (např. státní fondy)  zjednodušená plná metoda konsolidace 68

69 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Stanovení vlivu § 8 – podíl na hlas. právech Podstatný vliv –vztah mezi spravující jednotkou a konsolidovanou jednotkou státu významný podíl na ovládání, rozhodování a řízení – 20 % až 50 % včetně  metoda konsolidace ekvivalencí Spoluovládání – vztah mezi spravující jednotkou a konsolidovanou jednotkou státu 2 nebo více mají více než 50 %  metoda poměrné konsolidace DSO  zjednodušená poměrná metoda konsolidace Nelze-li jednoznačně určit – rozhodne konsolidující jednotka státu 69

70 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Podmínky významnosti § 9 – týká se DKCS vybrané účetní jednotky (kromě DSO) –podmínka významnosti pro naplnění dále stanovených povinností (neplatí pro seznam)  předávání PAP dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. dobrovolný svazek obcí – podmínka významnosti pro naplnění dále stanovených povinností (neplatí pro seznam)  kritéria – netto aktiva, cizí zdroje, náklady a výnosy (platí i pro ostatní ÚJ)  alespoň jedno kritérium převýší 1 2 0 mil. Kč 70

71 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Podmínky významnosti § 9 – týká se DKCS ÚJ, která není VÚJ –podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS vládní části  alespoň jedno kritérium převýší 50 mil. Kč  alespoň jedno kritérium převýší 100 mil. Kč (konsolidovaná účetní závěrka) – podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS kraj  alespoň jedno kritérium převýší 20 mil. Kč – podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS obec  alespoň jedno kritérium převýší 20 mil. Kč – podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS dobrovolný svazek obcí  alespoň jedno kritérium převýší 20 mil. Kč 71

72 72 Spravující jednotkaKonsolidovaná jednotkaKonsolidující jednotka  Zasílá seznam ÚJ  Informuje o zahrnutí do DKCS konsolidovanou jednotku  Zajistí předání PKP do CSÚIS, není-li konsolidovaná jednotka státu schopna  Sestavuje a předává rozšířený PAP  Sestavuje a předává PKP, nesestavuje-li PAP (z VÚJ zdravotní pojišťovny a DSO)  Odsouhlasuje vzájemné vztahy  GFŘ a GŘC sestavuje a předává PAP za kapitolu 312 a zvlášť za kapitolu 398 SR  MF sestavuje a předává PAP za kapitolu 312 a zvlášť za zbývající část účetních případů  Hl. m. Praha sestavuje a předává PAP a PKP  Sestavuje účetní výkazy za ČR, za VDKCS a za DKCS  Stanoví a zveřejňuje výčet ÚJ, které budou zahrnuty do DKCS (na základě seznamu)  Vylučuje vzájemné vztahy  Zveřejňuje Konsolidační manuál  Vytváří pravidla konsolidace  Určuje účetní metody a postupy  Poskytuje metodickou podporu  Vypracovává záznam o provedení konsolidace Povinnosti ÚJ a městských částí hl. m. Prahy (zohlednění podmínek významnosti)

73 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Shrnutí všechny VÚJ budou zahrnuty do účetní konsolidace státu: –splní-li podmínky významnosti uvedené v § 9 odst. 1  rozšířený PAP –DSO, splní-li podmínky významnosti uvedené v § 9 odst. 6  PKP –zdravotní pojišťovny  PKP –RRRS  rozšířený PAP –spravující jednotky, bez ohledu na podmínky významnosti  seznam –VÚJ, nesplní-li podmínky významnosti  účetní závěrky 73

74 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Shrnutí městské části hl. m. Prahy  seznam a PKP ÚJ, splní-li podmínky významnosti uvedené v § 9  PKP Česká televize  PKP Český rozhlas  PKP Česká národní banka  PKP 74

75 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Způsob a rozsah předávání některých konsolidačních účetních záznamů - § 13 konsolidované jednotky státu, které sestavují řádnou ÚZ k jinému okamžiku než k poslednímu dni kalendářního roku – předkládají PKP v rozsahu mezitímní ÚZ k poslednímu dni kalendářního roku na konsolidované jednotky státu, které nejsou VÚJ, v případě pravidel pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, se použijí ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. obdobně konsolidovaná jednotka státu není schopna předat účetní záznamy v technické formě do CSÚIS – může zajistit spravující jednotka 75

76 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Konsolidační manuál - § 14 upravuje zejména –doporučený postup vyplnění PKP a seznamu –převodové můstky pro ÚJ, které neúčtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. –doporučená pravidla odsouhlasení vzájemných vztahů –doporučená pravidla použití některých účetních postupů a metod konsolidační manuál zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup konsolidující jednotka státu 76

77 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Konsolidační operace § 20 a § 21 konsolidované jednotky státu zasílající PKP (neplatí pro 410/2009) –přetřídí, případně upraví, položky účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky  vyplnění PKP –přetřídění – možnost přiřazení sourodých položek –úprava – operace ke sladění účetních metod v rámci konsolidačního celku 77

78 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Konsolidační operace § 20 a § 21 vyloučení vzájemných vztahů –konsolidační operace vedoucí k zachycení zejména vztahů realizovaných mimo konsolidační celek –vzájemné vztahy – pohledávky a závazky, náklady a výnosy, dividendy, přijaté a poskytnuté transfery a příspěvky –vyloučení vzájemných vztahů bude provádět konsolidující jednotka státu 78

79 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Konsolidační operace § 20 a § 21 vyloučení vzájemných vztahů –konsolidační operace vedoucí k zachycení zejména vztahů realizovaných mimo konsolidační celek –vzájemné vztahy – pohledávky a závazky, náklady a výnosy, dividendy, přijaté a poskytnuté transfery a příspěvky –vyloučení vzájemných vztahů bude provádět konsolidující jednotka státu 79

80 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Vzájemné vztahy A M C B E D 80

81 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Obsahové vymezení položek účetních výkazů za ČR upraveno v části čtvrté konsolidační vyhlášky státu - § 24 až 66 obsahové vymezení se použije i pro jednotlivé položky PKP obsahové vymezení v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. rozšířeno o položky, které jsou nezbytné pro sestavení účetních výkazů za ČR (např. konsolidační rozdíl, CP a podíly v ekvivalenci, konsolidační rezervní fond atd.) 81

82 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Termíny sestavení a předávání Pomocný analytický přehled (konsolidovaná jednotka státu) –čtvrtletně (bez částí XIV až XVII) – ve stavu k 31. 3., 30. 6. a 30. 9.  do 30. dne následujícího měsíce –ročně (včetně částí XIV až XVII) – ve stavu k 31. 12.  do 25. 2. následujícího roku – změny ve výkazu PAP použijí ÚJ poprvé v účetním období počínajícím 1. 1. 2014 Pomocný konsolidační přehled (konsolidovaná jednotka státu) –ročně – ve stavu k 31. 12.  do 25. 2. následujícího roku (za účetní období roku 2014 a 2015 do 31. 3. následujícího roku) 82

83 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Termíny sestavení a předávání Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (spravující jednotka) – poprvé – ve stavu k 30. 9. 2013 (posílení právní jistoty, majetkové účasti)  do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti vyhlášky!!!! – ročně – ve stavu k 31. 12. předcházejícího roku  do 15. 1. běžného roku – v případě změny v běžném roce od posledního zaslaného seznamu  do 8 dnů od změny Zveřejnění výčtu ÚJ zahrnutých do DKCS (konsolidující jednotka státu)  do 8. dne následujícího měsíce po zaslání seznamu Informování konsolidované jednotky státu o jejím zahrnutí do DKCS (spravující jednotka)  do 5. dne od zveřejnění výčtu ÚJ konsolidující jednotkou státu 83

84 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Termíny sestavení Sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidující jednotka státu) – ve stavu k 31. 12.  sestavení do 31. 3. následujícího roku (za účetní období roku 2014 a 2015 do 30. 9. následujícího roku) 84

85 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Novelizace vyhlášky č. 383/2009 Sb. v souvislosti s konsolidační vyhláškou státu bylo nezbytné provést právní úpravu vyhlášky č. 383/2009 Sb. –změny legislativně technického charakteru v souvislosti s navrhovanou konsolidační vyhláškou státu –přidání nové přílohy č. 3a – Pomocný konsolidační přehled –rozšíření stávající přílohy č. 2a – Pomocný analytický přehledPomocný analytický přehled rozšíření o nové části – XIV až XVII doplnění částí I, II a III o další řádky (statistické účty) doplnění částí I, II a III o nové typy partnerů doplnění částí I, II a III o nově požadované sledování partnerů u jednotlivých řádků (statistických účtů) – úprava termínů pro předávání výkazu PAP – nové části – úprava termínů pro předávání konsolidačních účetních záznamů – PKP, seznam a účetní výkazy za DKCS 85

86 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Schvalovací vyhláška vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účinnost 1. srpen 2013. KDO SCHVALUJE? –zastupitelstva –DSO – tříčlenný orgán –PO – rada, popř. zastupitelstvo. JAKÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SE SCHVALUJÍ? –sestavené k rozvahovému dni –s mezitímními závěrkami – lze se s nimi seznamovat, nikoliv je schvalovat. DO KDY SE SCHVALUJE? –do 30. 6. následujícího roku (v roce 2013 za rok 2012 do 30. 9. 2013) –mimořádná závěrka – do 2 měsíců po „rozvahovém“ dni – poměrně krátké... 86

87 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Schvalovací vyhláška CO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ? –účetní závěrka –inventarizační zpráva zpracované podle inventarizační vyhlášky –zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření „je-li vypracována“ – časový průběh přezkumu x okamžik schvalování účetní závěrky při čekání na zprávu o přezkumu se může zkrátit časový prostor pro nápravná opatření v případě neschválení účetní závěrky... –zpráva auditora o ověření účetní závěrky –nabídky soukromých společností další zprávy a informace vypracované auditorem (čerpání EU-prostředků apod.) –zprávy o výsledku finanční kontroly –zprávy o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly 87

88 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Schvalovací vyhláška CO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ? –zprávy z interního auditu –volitelné např. dokumentace významných dotací dokumenty vyžádané schvalujícím orgánem... K zastupitelům a členům rad jako schvalujícím orgánům se bude dostávat větší objem dokumentů, které dosud pro ně nebyly standardně přístupnými. 88

89 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Schvalovací vyhláška DOKUMENTACE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY –protokol o ne/schválení účetní závěrky (náležitosti dle vyhlášky) –pokud se účetní závěrka neschválí zápis o neschválení účetní závěrky (s popisem, proč nebylo schváleno, lhůtou pro odstranění zjištěných vad) –prováděna oprava ve vazbě na předchozí neschválení identifikace příslušených účetních záznamů –závěrečné vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení při schválení se jeví jako naprosto nadbytečné... 89

90 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Schvalovací vyhláška PROTOKOL O SCHVÁLENÍ vs. CSÚIS –protokol by měl být předán do CSÚIS, –technická forma není známa, přitom by mělo být i za účetní závěrku za 2012... POKUD NEDOJDE K ŽÁDNÉMU SCHVALOVÁNÍ –dochází k porušení zákona a vyhlášky, ovšem bez sankce –neznamená to problém pro schvalování v následujícím roce POKUD PŘI SCHVALOVÁNÍ NAKONEC SCHVÁLENO NEBUDE –STANDARDNĚ - uvedeno v zápise proč (věcné nebo formální důvody), následná náprava –popř. zůstane neschváleno. 90

91 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Schvalovací vyhláška SCHVÁLENÍ resp. NESCHVÁLENÍ V ÚČETNÍCH SOUVISLOSTECH –schválení – převedení zůstatku 431 na 432 –neschválení – výklad MF ve vypořádání připomínek – zůstane na 431 „tato položka je předmětem schvalování účetní závěrky za následující účetní období“ vyhláška č. 410/2009 Sb. „Položka C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím obsahuje výsledek hospodaření minulého účetního období do okamžiku shcválení účetní závěrky. 91

92 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Schvalovací vyhláška – přechodně schvalování účetních závěrek za rok 2012 –standardní lhůta se prodlužuje o 3 měsíce účetní závěrky za účetní období roku 2012 schválené příslušným schvalujícím orgánem nebo příslušnou schvalující účetní jednotkou přede dnem účinnosti této vyhlášky se považují za schválené podle této vyhlášky, včetně schválení výsledku hospodaření účetní jednotky a jeho rozdělení. 92

93 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Schvalovací vyhláška – přechodně složení členů schvalujícího orgánu nevyplývá z právních předpisů či z vnitřního předpisu – příklad dobrovolné svazky obcí –standardně musí být toto složení určeno nejpozději do jednoho měsíce po začátku schvalovaného účetního období –v roce 2013 – nejpozději do 30. září 2013 –DSO – doporučení vymezit ve stanovách apod. zajištění přístupu schvalujícímu orgánu v průběhu účetního období –k mezitímním účetním závěrkám nebo vyžádaným informacím z nich, –k podkladům určeným vnitřním předpisem a –dalším významným nebo vyžádaným informacím.... poprvé pro mezitímní účetní závěrku sestavenou k 30. září 2013.... DOPORUČENÍ – vymezit, jak bude zabezpečeno – IT-řešení x materiál ??? 93

94 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Rozpočet JMK 2014 – „Váš kraj – Váš rozpočet“ 94 | poprvé realizováno v roce 2012 při přípravě rozpočtu na rok 2013, | rozšíření možnosti zapojení občanů do přípravy návrhu rozpočtu JMK, | vyjádření priorit, kterým by se měl JMK v roce 2014 věnovat, již ve fázi přípravy návrhu rozpočtu | forma dotazníku, který bude zveřejněn na webových stránkách JMK, | obsahuje 10 oblastí, v nichž je uvedeno 5 aktivit, ze kterých si občan vybere své priority, | vyplnění dotazníku – počítač, mobilní technika.. | výsledky budou předány RJMK, která se jimi bude v rámci přípravy rozpočtu zabývat a ve formě přehledu též zveřejněny.

95 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Finanční řízení příspěvkových organizací na počátku roku 2013 řešeny dotazy související s hospodařením příspěvkových organizací – velmi vysoké kladné výsledky hospodaření rok 2013 – na výsledky hospodaření příspěvkových organizací může mít dopad rozpouštění investičních dotací porada krajů září 2013 – diskutována problematika předfinancování EU-projektů – postup jednotlivých krajů velmi individuální. 95

96 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 96

97 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 97

98 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 98

99 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 99

100 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 100 textSÚMDSÚD 1.POŘÍZENÍ BUDOVY - vklad od ÚSC02110 000 000,004038 000 000,00 4012 000 000,00 2.Odpisy majetku (100x100)55110 000 000,0008110 000 000,00 40110 000 000,0041610 000 000,00 Odpis transferu (100x80 tis.)4038 000 000,006728 000 000,00 Předpis dle odpis.plánu přísp.od ÚSC24110 000 000,0067210 000 000,00 HV4938 000 000,004318 000 000,00

101 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 101 textSÚMDSÚD 1.POŘÍZENÍ BUDOVY - vklad od ÚSC02110 000 000,004038 000 000,00 4012 000 000,00 1.2Odpisy majetku (100x100)55110 000 000,0008110 000 000,00 40110 000 000,0041610 000 000,00 Odpis transferu (100x80 tis.)4038 000 000,006728 000 000,00 2.2 Nárok na prov.přísp.od ÚSC po snížení o dotaci 2412 000 000,006722 000 000,00 proúčtování nekrytého IF dle § 66 odst. 8 vyhl. 4168 000 000,006488 000 000,00 NELZE PROVÉST !!!

102 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 102 obě varianty znamenají finančně nekrytý vlastní zdroj – 431 nebo 416 náprava v budoucnu - ??? varianta b) se zdá být vhodnější NEKOLÍSÁ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ obě varianty vyžadují komunikaci zřizovatelů a jimi zřízených PO – případné úpravy rozpočtů na rok 2013 případné změny objemu příspěvků na provoz případné změny výše odvodů z investičního fondu „varianta c)“ – neakceptace současné právní úpravy v podobě tvorby investičního fondu pouze ve výši rozdílu odpisů a zúčtované hodnoty 403 – POŽADOVANÝ STAV PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ! nezúčtování 403 do výnosů (pokračování v rozpouštění na 401)..... nelze doporučit s ohledem na znění současných předpisů.

103 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Předfinancování projektů v PO nedostatek zdrojů na předfinancování v PO = „pomoc“ zřizovatele možné formy –návratná finanční výpomoc § 34 zákona č. 250/2000 Sb. – “jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku“ –půjčka podle občanského zákoníku ? –investiční příspěvek s následným vrácením prostředků zřizovateli. na uvedené varianty zpracovány příklady účtování zřizovatel vs. příspěvková organizace – po konzultaci s ostatními kraji bude zveřejněno. 103

104 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Další porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu 10. prosinec 2013 104

105 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202 105

106 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 106


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. říjen 2013 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."

Podobné prezentace


Reklamy Google