Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS"— Transkript prezentace:

1 Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS
Úvod

2 Právní úprava Zákon o účetnictví
Vyhláška 410/2009 pro některé vybrané účetní jednotky ČÚS 701 až 704 29. března 2010 Jurajdová

3 Zákon o účetnictví Účetní jednotky: právnické osoby, organizační složky státu územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy a Pozemkový fond České republiky, organizační složky státu Rozsah účetnictví: plný x zjednodušený Zjednodušený rozsah – pouze PO, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel 29. března 2010 Jurajdová

4 Charakteristika účetních jednotek
Rozpočtový typ – závaznost dle rozpočtové skladby! ÚSC OSS aj. Příspěvkové organizace zřízena ÚSC zřízena OSS 29. března 2010 Jurajdová

5 Vyhláška Od 1. 1. 2010 platí nová! Nahrazuje vyhlášku 505/2002 Sb.
Zavádí akruální princip Nové vykazování Nová směrná účtová osnova 29. března 2010 Jurajdová

6 Vyhláška – účetní závěrka
Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu 29. března 2010 Jurajdová

7 Vyhláška - Rozvaha V tisících korunách
Sestavují všechny účetní jednotky dle závazných vzorů V členění sloupců Brutto Korekce Netto Netto minulé období 29. března 2010 Jurajdová

8 Vyhláška – Výkaz zisku a ztráty
Sestavují všechny účetní jednotky dle závazných vzorů V členění Běžné účetní období Za hlavní činnost Za hospodářskou činnost Minulé období 29. března 2010 Jurajdová

9 Vyhláška – ostatní části
Přehled o peněžních tocích Dle závazného vzoru Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha 29. března 2010 Jurajdová

10 Vyhláška – položky rozvahy
Jiné vymezení u dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Nad Kč Existence drobného dlouhodobého nehmotného majetku – od do Dlouhodobý hmotný majetek Nad Kč Existence drobného dlouhodobého hmotného majetku – od do 29. března 2010 Jurajdová

11 Vyhláška – položky rozvahy
Pojem Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky Fondy privatizace Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Agregované příjmy a výdaje minulých let aj. 29. března 2010 Jurajdová

12 Vyhláška – položky rozvahy
Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku Ostatní fondy 29. března 2010 Jurajdová

13 Vyhláška – položky „výsledovky“
Náklady v členění Náklady z činnosti Finanční náklady Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů úsc a státních fondů Náklady ze sdílených daní 29. března 2010 Jurajdová

14 Vyhláška – položky „výsledovky“
Výnosy v členění Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z daní a poplatků Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů úsc a státních fondů Výnosy ze sdílených daní 29. března 2010 Jurajdová

15 Vyhlášky – účetní metody
Odpisování majetku Oceňování majetku, opravné položky Časové rozlišení 29. března 2010 Jurajdová

16 Vyhláška – směrná účtová osnova
V příloze vyhlášky Obsahuje i syntetické účty Třídy 0 – Dlouhodobý majetek 1 – Zásoby a opravné položky 2 – Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky 3 – Zúčtovací vztahy 4 – Jmění, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrkové účty a zvláštní zúčtování 5 – Náklady 6 – Výnosy 7 a 8 – Vnitroorganizační účetnictví 9 – Podrozvahové účty 29. března 2010 Jurajdová

17 České účetní standardy
Také nové! 701 Účty a zásady účtování na účtech 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 703 Transfery 704 Fondy účetní jednotky 29. března 2010 Jurajdová

18 ČÚS č. 701 Účtový rozvrh Syntetické účty a analytické účty
Podrozvahové účty Účetní zápisy Vnitroorganizační účetnictví První použití účetní metody Opravy chyb minulého období Utajované informace 29. března 2010 Jurajdová

19 ČÚS č. 702 491 – Počáteční účet rozvažný 492 – Konečný účet rozvažný
493 – Výsledek hospodaření běžného účetního roku 499 – Zúčtování na základě zvláštních předpisů 404 – Agregované příjmy a výdaje minulých let 29. března 2010 Jurajdová

20 ČÚS č. 703 Návaznost s rozpočtem
Ve výkazu zisku a ztráty jsou to skupiny 57 a 67 V rozvaze příslušné účty, např. příjmové a výdajové účty a příslušné zúčtovací vztahy 29. března 2010 Jurajdová

21 ČÚS č. 704 Pravidla pro účtování fondů
V rozvaze převážně účty skupiny 41, ale i účty třídy 2 Ve výkazu zisku a ztráty pak účty 548 – Tvorba fondů a 648 – Čerpání fondů 29. března 2010 Jurajdová

22 Příště: Přednáška na téma Účetnictví státu
Do cvičení směrnou účtovou osnovu dle vyhlášky 410/2009 29. března 2010 Jurajdová

23 Literatura ÚZ 761 Účetnictví (nebo z jiných zdrojů) ÚZ 772
Rozpočet a financování Majetek státu 29. března 2010 Jurajdová


Stáhnout ppt "Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS"

Podobné prezentace


Reklamy Google