Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS Úvod. 29. března 2010Jurajdová2 Právní úprava Zákon o účetnictví Vyhláška 410/2009 pro některé vybrané účetní jednotky ČÚS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS Úvod. 29. března 2010Jurajdová2 Právní úprava Zákon o účetnictví Vyhláška 410/2009 pro některé vybrané účetní jednotky ČÚS."— Transkript prezentace:

1 Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS Úvod

2 29. března 2010Jurajdová2 Právní úprava Zákon o účetnictví Vyhláška 410/2009 pro některé vybrané účetní jednotky ČÚS 701 až 704

3 29. března 2010Jurajdová3 Zákon o účetnictví Účetní jednotky: právnické osoby, organizační složky státu územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy a Pozemkový fond České republiky, organizační složky státu Rozsah účetnictví: plný x zjednodušený Zjednodušený rozsah – pouze PO, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel

4 29. března 2010Jurajdová4 Charakteristika účetních jednotek Rozpočtový typ – závaznost dle rozpočtové skladby! ÚSC OSS aj. Příspěvkové organizace zřízena ÚSC zřízena OSS

5 29. března 2010Jurajdová5 Vyhláška Od 1. 1. 2010 platí nová! Nahrazuje vyhlášku 505/2002 Sb. Zavádí akruální princip Nové vykazování Nová směrná účtová osnova

6 29. března 2010Jurajdová6 Vyhláška – účetní závěrka Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu

7 29. března 2010Jurajdová7 Vyhláška - Rozvaha V tisících korunách Sestavují všechny účetní jednotky dle závazných vzorů V členění sloupců Brutto Korekce Netto Netto minulé období

8 29. března 2010Jurajdová8 Vyhláška – Výkaz zisku a ztráty Sestavují všechny účetní jednotky dle závazných vzorů V členění Běžné účetní období Za hlavní činnost Za hospodářskou činnost Minulé období Za hlavní činnost Za hospodářskou činnost

9 29. března 2010Jurajdová9 Vyhláška – ostatní části Přehled o peněžních tocích Dle závazného vzoru Přehled o změnách vlastního kapitálu Dle závazného vzoru Příloha Dle závazného vzoru

10 29. března 2010Jurajdová10 Vyhláška – položky rozvahy Jiné vymezení u dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Nad 60 000 Kč Existence drobného dlouhodobého nehmotného majetku – od 7 000 do 60 000 Dlouhodobý hmotný majetek Nad 40 000 Kč Existence drobného dlouhodobého hmotného majetku – od 3 000 do 40 000

11 29. března 2010Jurajdová11 Vyhláška – položky rozvahy Pojem Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky Fondy privatizace Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Agregované příjmy a výdaje minulých let aj.

12 29. března 2010Jurajdová12 Vyhláška – položky rozvahy Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku Ostatní fondy

13 29. března 2010Jurajdová13 Vyhláška – položky „výsledovky“ Náklady v členění Náklady z činnosti Finanční náklady Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů úsc a státních fondů Náklady ze sdílených daní

14 29. března 2010Jurajdová14 Vyhláška – položky „výsledovky“ Výnosy v členění Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z daní a poplatků Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů úsc a státních fondů Výnosy ze sdílených daní

15 29. března 2010Jurajdová15 Vyhlášky – účetní metody Odpisování majetku Oceňování majetku, opravné položky Časové rozlišení

16 29. března 2010Jurajdová16 Vyhláška – směrná účtová osnova V příloze vyhlášky Obsahuje i syntetické účty Třídy 0 – Dlouhodobý majetek 1 – Zásoby a opravné položky 2 – Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky 3 – Zúčtovací vztahy 4 – Jmění, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrkové účty a zvláštní zúčtování 5 – Náklady 6 – Výnosy 7 a 8 – Vnitroorganizační účetnictví 9 – Podrozvahové účty

17 29. března 2010Jurajdová17 České účetní standardy Také nové! 701 Účty a zásady účtování na účtech 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 703 Transfery 704 Fondy účetní jednotky

18 29. března 2010Jurajdová18 ČÚS č. 701 Účtový rozvrh Syntetické účty a analytické účty Podrozvahové účty Účetní zápisy Vnitroorganizační účetnictví První použití účetní metody Opravy chyb minulého období Utajované informace

19 29. března 2010Jurajdová19 ČÚS č. 702 491 – Počáteční účet rozvažný 492 – Konečný účet rozvažný 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního roku 499 – Zúčtování na základě zvláštních předpisů 404 – Agregované příjmy a výdaje minulých let

20 29. března 2010Jurajdová20 ČÚS č. 703 Návaznost s rozpočtem Ve výkazu zisku a ztráty jsou to skupiny 57 a 67 V rozvaze příslušné účty, např. příjmové a výdajové účty a příslušné zúčtovací vztahy

21 29. března 2010Jurajdová21 ČÚS č. 704 Pravidla pro účtování fondů V rozvaze převážně účty skupiny 41, ale i účty třídy 2 Ve výkazu zisku a ztráty pak účty 548 – Tvorba fondů a 648 – Čerpání fondů

22 29. března 2010Jurajdová22 Příště: Přednáška na téma Účetnictví státu Do cvičení směrnou účtovou osnovu dle vyhlášky 410/2009

23 29. března 2010Jurajdová23 Literatura ÚZ 761 Účetnictví (nebo z jiných zdrojů) ÚZ 772 Rozpočet a financování Majetek státu


Stáhnout ppt "Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS Úvod. 29. března 2010Jurajdová2 Právní úprava Zákon o účetnictví Vyhláška 410/2009 pro některé vybrané účetní jednotky ČÚS."

Podobné prezentace


Reklamy Google