Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtový proces státního rozpočtu Rp se promítá do tří rozpočtových roků  Sestavení schválení rozpočtu  Plnění a kontrola rozpočtu  Sestavení a schválení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtový proces státního rozpočtu Rp se promítá do tří rozpočtových roků  Sestavení schválení rozpočtu  Plnění a kontrola rozpočtu  Sestavení a schválení."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtový proces státního rozpočtu Rp se promítá do tří rozpočtových roků  Sestavení schválení rozpočtu  Plnění a kontrola rozpočtu  Sestavení a schválení závěrečného účtu

2 Ad I.) Vypracovává ministerstvo financí v součinnosti se správci kapitol, ÚSC a státními fondy- VÝDAJE stanoveny Střednědobým VR vláda schvaluje a postupuje Poslanecké sněmovně vláda schvaluje a postupuje Poslanecké sněmovně PS schvaluje ve formě ZÁKONA V okamžiku neschválení rozpočtu k 1.1. rozpočtového roku nastupuje ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

3 Ministerstvo nevypracovává návrh rozpočtu za pouze zařazuje do návrhu: Poslaneckou sněmovnu Poslaneckou sněmovnu Senát Senát Kancelář prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky Ústavní soud Ústavní soud NKÚ NKÚ Kancelář veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv Nesouhlasí-li vláda se samostatnými návrhy rozhoduje o nich rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny do 15. září

4 Kontrola plnění rozpočtu AD II.) Kontrola vnitřní Ministerstvo- průběžná KO Ministerstvo- průběžná KO Vláda 1x za ¼ roku- rozp.výboru PS Vláda 1x za ¼ roku- rozp.výboru PS Poslanecká sněmovna 1x ½ roku Poslanecká sněmovna 1x ½ roku na základě zákona č. 320/2001 Sb., o Finanční kontrole ve veřejné správě- na základě zákona č. 320/2001 Sb., o Finanční kontrole ve veřejné správě- průběžná průběžná Kontrola vnější Kontrola vnější NKÚ + ÚFO NKÚ + ÚFO

5 Státní závěrečný účet = údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku hospodaření minulého roku Součástí návrhu SZÚ jsou závěrečné účty kapitol, které jsou předkládány Poslanecké sněmovně Součástí návrhu SZÚ jsou závěrečné účty kapitol, které jsou předkládány Poslanecké sněmovně

6 Přílohy státního závěrečného účtu Údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření ÚSC Údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření ÚSC Závěrečné účty státních fondů Závěrečné účty státních fondů Přehled o státních finančních aktivech a pasivech Přehled o státních finančních aktivech a pasivech Přehled o státních zárukách Přehled o státních zárukách Přehled o stavech fondů organizačních složek státu Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

7 Sestavení a schválení závěrečného účtu SR Ad. III.) Ministerstvo vypracovává návrh SZÚ v součinnosti se správci kapitol, ÚSC a státními fondy -Předkládá vládě současně s přebytky nebo schodkem SR -Předkládá vládě současně s přebytky nebo schodkem SR -PS ke schválení do 30. dubna -PS ke schválení do 30. dubna „závěrečný účet nemá formu zákona“ „závěrečný účet nemá formu zákona“ Jakékoli změny v rozpočtu musí mít formu ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Jakékoli změny v rozpočtu musí mít formu ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

8 ROZPOČTOVÁ SKLADBA  Je závazný systém, podle kterého se člení P+V SR  Jasná, přehledná, jednoduchá, srovnatelná  RS upravena rozpočtovými pravidly §10  Vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vzpzd.

9 ROZPOČTOVÁ SKLADBA Základní třídící klíč všech peněžních operací ve veřejných rozpočtech ČR Základní třídící klíč všech peněžních operací ve veřejných rozpočtech ČR Třídění peněžních operací s veřejnými prostředky a to z hlediska druhu a funkce, popřípadě účelu – týká se třídění jak P+V Třídění peněžních operací s veřejnými prostředky a to z hlediska druhu a funkce, popřípadě účelu – týká se třídění jak P+V

10 RS upravuje způsob třídění údajů všech peněžních operací veřejných rozpočtů a peněžních fondů státu, obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí, org. složek a příspěvkových organizací státu a ÚSC RS upravuje způsob třídění údajů všech peněžních operací veřejných rozpočtů a peněžních fondů státu, obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí, org. složek a příspěvkových organizací státu a ÚSC

11 Třídění P+V rozpočtu se řídí zásadami:  Jednotnosti a závaznosti  Stability třídění rozpočtů  Srozumitelnosti  Kompatibility-slučitelnosti

12 Třídění P+V SR podle rozpočtové skladby 1. Odpovědnostní- kapitolní 2. Druhové 3. Odvětvové 4. konsolidační

13 1. Odpovědnostní - kapitolní členění Třídění do kapitol vyjadřuje okruh působnosti a odpovědnosti subjektu u realizujících se peněžních operací Kancelář prezidenta republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky Bezpečnostní informační služba

14 Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Národní bezpečnostní úřad Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí

15 Speciální kapitoly státního rozpočtu Kapitola 396 Státní dluh -obsluha a umořování státního dluhu Kapitola 396 Státní dluh -obsluha a umořování státního dluhu Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv- peněžní operace na účtech státních finančních aktiv Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv- peněžní operace na účtech státních finančních aktiv Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa součástí této kapitoly je vládní rozpočtová rezerva součástí této kapitoly je vládní rozpočtová rezerva

16 Vládní rozpočtová rezerva Pro zajištění rozpočtového hospodaření Pro zajištění rozpočtového hospodaření Ke krytí nepředvídaných a nezbytných výdajů Ke krytí nepředvídaných a nezbytných výdajů Tvoří se ve výši 0,3% výdajů státního rozpočtu na příslušný kal. rok Tvoří se ve výši 0,3% výdajů státního rozpočtu na příslušný kal. rok O použití VRR rozhoduje vláda a v určitém rozsahu ministr financí O použití VRR rozhoduje vláda a v určitém rozsahu ministr financí

17 2. Druhové členění Druhové členění se týká peněžních operací a třídí se jím všechny P+V podle „DRUHU“ Pořízení věci Pořízení věci Služeb Služeb Prací Prací Výkonů Výkonů Práv Práv

18 Druhové členění Daňové příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Přijaté dotace Běžné výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje Financování Financování

19 3.Odvětvové členění Podle tohoto hlediska se P+V třídí na základě ODVĚTVÍ – druh činností ze kterých plynou P a vynakládají se V 1. Zemědělství a lesní hospodářství 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. Služby pro obyvatelstvo 4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 5. Bezpečnost státu a právní ochrana 6. Všeobecná veřejná správa a služby

20 4. Konsolidační členění Záznamová jednotka - Převody uvnitř peněžního fondu Záznamová jednotka - Převody uvnitř peněžního fondu Převody především uvnitř státního rozpočtu Převody především uvnitř státního rozpočtu Záznamová jednotka - Dotace přijaté z území jiného okresu Záznamová jednotka - Dotace přijaté z území jiného okresu Dotace přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje Dotace přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje Splátky návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje. Splátky návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.

21 Obsah státního rozpočtu V nejobecnějším pojetí SR jsou obsahem veškeré P+V V nejobecnějším pojetí SR jsou obsahem veškeré P+V Vazby na rozpočty ostatní-finanční vztahy v podobě dotací, návratných finančních výpomocí a naopak odvodů Vazby na rozpočty ostatní-finanční vztahy v podobě dotací, návratných finančních výpomocí a naopak odvodů P - daňové a nedaňové P - daňové a nedaňové V – běžné a kapitálové V – běžné a kapitálové

22 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU Výnosy daní včetně příslušenství Výnosy daní včetně příslušenství Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Výnosy z podílu na clech Výnosy z podílu na clech Příjmy z činnosti organizačních složek státu Příjmy z činnosti organizačních složek státu Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací Odvody ze zbývajícího zisku ČNB Odvody ze zbývajícího zisku ČNB Sankce za porušení rozpočtové kázně Sankce za porušení rozpočtové kázně

23 Správní a soudní poplatky Správní a soudní poplatky Úhrady spojené s realizací státních záruk Úhrady spojené s realizací státních záruk Příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR Příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR Výnosy z majetkových účastí státu Výnosy z majetkových účastí státu Výnosy z cenných papírů Výnosy z cenných papírů Penále Penále pokuty pokuty

24 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvky na provoz příspěvkových organizací státu Výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvky na provoz příspěvkových organizací státu V na dávky důchodového pojištění V na dávky důchodového pojištění Dotace a návratné finanční výpomoci Dotace a návratné finanční výpomoci Dotace a návratné finanční výpomoci FO a PO na podnikatelskou činnost Dotace a návratné finanční výpomoci FO a PO na podnikatelskou činnost Dotace státním fondům Dotace státním fondům Dotace nadacím Dotace nadacím Dotace dobrovolným svazkům obcí Dotace dobrovolným svazkům obcí Nákup cenných papírů Nákup cenných papírů

25 Peněžní dary poskytnuté do zahraničí Peněžní dary poskytnuté do zahraničí Vklady a příspěvky mezinárodním organizacím Vklady a příspěvky mezinárodním organizacím Výdaje na dluhovou službu Výdaje na dluhovou službu Vládní úvěry Vládní úvěry Další výdaje Další výdaje

26 HOSPODAŘEŇÍ ÚSC z.č. 250/2000 Sb. 1. Obecná ustanovení 2. Finanční hospodaření 3. Rozpočtový proces 4. Organizace ÚSC 5. Hospodaření dobrovolných svazků obcí 6. Přechodná a závěrečná ustanovení

27 Základní pojmy Rozpočet Rozpočet Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled Rozpočet vyrovnaný, deficitní, přebytkový Rozpočet vyrovnaný, deficitní, přebytkový Zůstatky v rozpočtu a jejich použití Zůstatky v rozpočtu a jejich použití Peněžní fondy-účelové x neúčelové Peněžní fondy-účelové x neúčelové (zdroj – přebytky z minulých let, nevyužité P, převody prostředků během roku do fondu) Obsah rozpočtu P+V Obsah rozpočtu P+V

28 Rozpočtový proces na úrovni ÚSC Sestavení a schválení rozpočtu Sestavení a schválení rozpočtu Plnění a kontrola Plnění a kontrola Sestavení a schválení závěrečného účtu Sestavení a schválení závěrečného účtu

29 Pěkný zbytek dne, hezký večer a příště nashledanou! a příště nashledanou!


Stáhnout ppt "Rozpočtový proces státního rozpočtu Rp se promítá do tří rozpočtových roků  Sestavení schválení rozpočtu  Plnění a kontrola rozpočtu  Sestavení a schválení."

Podobné prezentace


Reklamy Google