Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtový proces státního rozpočtu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtový proces státního rozpočtu"— Transkript prezentace:

1 Rozpočtový proces státního rozpočtu
Rp se promítá do tří rozpočtových roků Sestavení schválení rozpočtu Plnění a kontrola rozpočtu Sestavení a schválení závěrečného účtu

2 Ad I.) Vypracovává ministerstvo financí v součinnosti se správci kapitol, ÚSC a státními fondy- VÝDAJE stanoveny Střednědobým VR vláda schvaluje a postupuje Poslanecké sněmovně PS schvaluje ve formě ZÁKONA V okamžiku neschválení rozpočtu k 1.1. rozpočtového roku nastupuje ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

3 Ministerstvo nevypracovává návrh rozpočtu za pouze zařazuje do návrhu:
Poslaneckou sněmovnu Senát Kancelář prezidenta republiky Ústavní soud NKÚ Kancelář veřejného ochránce práv Nesouhlasí-li vláda se samostatnými návrhy rozhoduje o nich rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny do 15. září

4 Kontrola plnění rozpočtu
AD II.) Kontrola vnitřní Ministerstvo- průběžná KO Vláda 1x za ¼ roku- rozp.výboru PS Poslanecká sněmovna 1x ½ roku na základě zákona č. 320/2001 Sb., o Finanční kontrole ve veřejné správě- průběžná Kontrola vnější NKÚ + ÚFO

5 Státní závěrečný účet = údaje o výsledcích rozpočtového
hospodaření minulého roku Součástí návrhu SZÚ jsou závěrečné účty kapitol , které jsou předkládány Poslanecké sněmovně

6 Přílohy státního závěrečného účtu
Údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření ÚSC Závěrečné účty státních fondů Přehled o státních finančních aktivech a pasivech Přehled o státních zárukách Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

7 Sestavení a schválení závěrečného účtu SR
Ad. III.) Ministerstvo vypracovává návrh SZÚ v součinnosti se správci kapitol, ÚSC a státními fondy -Předkládá vládě současně s přebytky nebo schodkem SR -PS ke schválení do 30. dubna „závěrečný účet nemá formu zákona“ Jakékoli změny v rozpočtu musí mít formu ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

8 ROZPOČTOVÁ SKLADBA Je závazný systém, podle kterého se člení P+V SR
Jasná, přehledná, jednoduchá, srovnatelná RS upravena rozpočtovými pravidly §10 Vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vzpzd.

9 ROZPOČTOVÁ SKLADBA Základní třídící klíč všech peněžních operací ve veřejných rozpočtech ČR Třídění peněžních operací s veřejnými prostředky a to z hlediska druhu a funkce, popřípadě účelu – týká se třídění jak P+V

10 RS upravuje způsob třídění údajů všech peněžních operací veřejných rozpočtů a peněžních fondů státu, obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí, org. složek a příspěvkových organizací státu a ÚSC

11 Třídění P+V rozpočtu se řídí zásadami:
Jednotnosti a závaznosti Stability třídění rozpočtů Srozumitelnosti Kompatibility-slučitelnosti

12 Třídění P+V SR podle rozpočtové skladby
Odpovědnostní-kapitolní Druhové Odvětvové konsolidační

13 1. Odpovědnostní - kapitolní členění
Třídění do kapitol vyjadřuje okruh působnosti a odpovědnosti subjektu u realizujících se peněžních operací Kancelář prezidenta republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu Senát Parlamentu Úřad vlády České republiky Bezpečnostní informační služba

14 Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo obrany Národní bezpečnostní úřad Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí

15 Speciální kapitoly státního rozpočtu
Kapitola 396 Státní dluh -obsluha a umořování státního dluhu Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv- peněžní operace na účtech státních finančních aktiv Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa součástí této kapitoly je vládní rozpočtová rezerva

16 Vládní rozpočtová rezerva
Pro zajištění rozpočtového hospodaření Ke krytí nepředvídaných a nezbytných výdajů Tvoří se ve výši 0,3% výdajů státního rozpočtu na příslušný kal. rok O použití VRR rozhoduje vláda a v určitém rozsahu ministr financí

17 2. Druhové členění Druhové členění se týká peněžních operací a třídí se jím všechny P+V podle „DRUHU“ Pořízení věci Služeb Prací Výkonů Práv

18 Druhové členění Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování

19 3.Odvětvové členění Podle tohoto hlediska se P+V třídí na základě ODVĚTVÍ – druh činností ze kterých plynou P a vynakládají se V Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby

20 4. Konsolidační členění Záznamová jednotka - Převody uvnitř peněžního fondu Převody především uvnitř státního rozpočtu Záznamová jednotka - Dotace přijaté z území jiného okresu Dotace přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje Splátky návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.

21 Obsah státního rozpočtu
V nejobecnějším pojetí SR jsou obsahem veškeré P+V Vazby na rozpočty ostatní-finanční vztahy v podobě dotací, návratných finančních výpomocí a naopak odvodů P - daňové a nedaňové V – běžné a kapitálové

22 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU
Výnosy daní včetně příslušenství Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Výnosy z podílu na clech Příjmy z činnosti organizačních složek státu Odvody příspěvkových organizací Odvody ze zbývajícího zisku ČNB Sankce za porušení rozpočtové kázně

23 Správní a soudní poplatky
Úhrady spojené s realizací státních záruk Příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR Výnosy z majetkových účastí státu Výnosy z cenných papírů Penále pokuty

24 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvky na provoz příspěvkových organizací státu V na dávky důchodového pojištění Dotace a návratné finanční výpomoci Dotace a návratné finanční výpomoci FO a PO na podnikatelskou činnost Dotace státním fondům Dotace nadacím Dotace dobrovolným svazkům obcí Nákup cenných papírů

25 Peněžní dary poskytnuté do zahraničí
Vklady a příspěvky mezinárodním organizacím Výdaje na dluhovou službu Vládní úvěry Další výdaje

26 HOSPODAŘEŇÍ ÚSC z.č. 250/2000 Sb. Obecná ustanovení
Finanční hospodaření Rozpočtový proces Organizace ÚSC Hospodaření dobrovolných svazků obcí Přechodná a závěrečná ustanovení

27 Základní pojmy Rozpočet Rozpočtový výhled
Rozpočet vyrovnaný, deficitní, přebytkový Zůstatky v rozpočtu a jejich použití Peněžní fondy-účelové x neúčelové (zdroj – přebytky z minulých let, nevyužité P, převody prostředků během roku do fondu) Obsah rozpočtu P+V

28 Rozpočtový proces na úrovni ÚSC
Sestavení a schválení rozpočtu Plnění a kontrola Sestavení a schválení závěrečného účtu

29 Pěkný zbytek dne, hezký večer
a příště nashledanou!


Stáhnout ppt "Rozpočtový proces státního rozpočtu"

Podobné prezentace


Reklamy Google