Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpisná označení a označení původu zemědělských produktů a potravin Ministerstvo zemědělství České republiky Oddělení průmyslově právní ochrany Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpisná označení a označení původu zemědělských produktů a potravin Ministerstvo zemědělství České republiky Oddělení průmyslově právní ochrany Mgr."— Transkript prezentace:

1 Zeměpisná označení a označení původu zemědělských produktů a potravin Ministerstvo zemědělství České republiky Oddělení průmyslově právní ochrany Mgr. Michael Hrnčíř, Ing. Jiří Kolařík Místo konání: Brno, Zlín, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Jičín, Pardubice

2 Ochrana práv v oblasti označování zemědělských produktů a potravin Zajišťují ji čtyři právní instituty : Ochranná známka Chráněné označení původu Chráněné zeměpisné označení Zaručená tradiční specialita

3 Průmyslově právní ochrana je velmi důležitou součástí hospodářství každého státu, podléhá nejen tuzemskému, komunitárnímu, ale i mezinárodnímu právu. Přednáška se bude věnovat systémům, které mají za cíl chránit cenné názvy zemědělských produktů a potravin na evropské úrovni, a to: Chráněné označení původu (CHOP) Chráněné zeměpisné označení (CHZO) Zaručená tradiční specialita (ZTS)

4 Základní pojmy Chráněné zeměpisné označení CHZO (Protected Geographical Indication - PGI) Chráněné označení původu CHOP (Protected Designation of Origin - PDO) Zaručená tradiční specialita ZTS (Traditional Speciality Guaranteed - TSG)

5 Historie národní ochrany v Čechách a na Moravě Historie ochrany zeměpisných označení potravin a zemědělských produktů zasahuje až do 19. století. Týkala se jen některých výrobků, které byly chráněny jednotlivými zákony a vyhláškami jako např. „Třeboňský kapr“, „Žatecký chmel“ Od roku 1963 Ministerstvo potravinářského průmyslu vydávalo Výměry o označení původu, např. pro „Budějovické pivo“, „Karlovarské oplatky“, „Pravé Olomoucké tvarůžky“ Systém ochrany ZTS u nás do doby vstupu do EU neexistoval

6 Právní zajištění ochrany Zákon č. 159/1973 Sb., podle kterého vznikla ochrana daného označení jeho zápisem do národního rejstříku Rejstřík veden Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze Postupně došlo k zápisu cca 200 zeměpisných označení a označení původu – potravin, zemědělských výrobků a technických výrobků (sklo, porcelán, víno, lihoviny ). Později nahrazen dosud platným zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

7 Historie komunitární ochrany ZO, OP a ZTS Některé státy zavedly vlastní pravidla pro podporu a ochranu vlastních názvů určitých potravin a zemědělských produktů již před rokem 1992 Nesourodé, potřeba jednotného přístupu na komunitární úrovni Vytvořen v roce 1992 za účelem podpory a ochrany cenných názvů zemědělských produktů a potravin Systém zdokonalen a aktualizován v březnu roku 2006 Nyní probíhá další revize stávajícího systému; zásadní změny nejsou očekávány

8 Právní předpisy Vnitrostátní Zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Komunitární Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin + prováděcí předpis – nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 Nařízení Rady (ES) č. 509/2006, o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality + prováděcí předpis - nařízení Komise (ES) č. 1216/2007

9 Mezinárodní Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – Dohoda TRIPS (vyhl. č. 191/1995 Sb.) – spadá pod dohody spravované WTO Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu (vyhl. č.67/1975 Sb, ve znění vyhl.č.79/1985 Sb) Právní předpisy

10 Cíle systému CHZO, CHOP, ZTS Podporovat rozmanitost zemědělské produkce Chránit názvy před zneužíváním a napodobováním Napomáhat konkurenceschopnosti kvalitních výrobků Pomáhat spotřebitelům pochopit zvláštní povahu produktů

11 Definice CHOP „označením původu“ je název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny: — které pocházejí z tohoto regionu, určitého místa nebo země, — jejichž jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele a — jejichž produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti;

12 Definice CHZO „zeměpisným označením“ je název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny: — pocházející z tohoto regionu, určitého místa nebo země a — mající určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a — jejichž produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.

13 Rozdíl mezi zeměpisným označením a označením původu Označení původu: Všechny fáze výroby musí probíhat ve vymezené oblasti. Týká se i surovin. Zeměpisné označení: Ve vymezené oblasti musí probíhat alespoň jedna z fází výroby, tj. produkce, zpracování nebo příprava.

14 Definice ZTS Kromě zeměpisných označení a označení původu existuje ještě třetí, méně používaný způsob ochrany zemědělských výrobků a potravin, nazvaný zaručená tradiční specialita –ZTS musí mít vlastnost nebo soubor vlastností, jimiž se jasně odlišuje od jiných podobných produktů nebo potravin téže kategorie –Termínem „tradiční“ se rozumí prokázané užívání na trhu Společenství po dobu nejméně 25 let. –Na rozdíl od ZO, OP zde není vazba na určité území. –Na rozdíl od ZO, OP se nejedná o právo duševního vlastnictví

15 Doplňující informace o institutu „ochranné známky“ Ochranná známka je jakékoliv označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby Známka platí po dobu 10 let od podání žádostí - s možností obnovy vždy o dalších 10 let Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat Ochranná známka může být převáděna na jiného vlastníka nebo k ní může být poskytnuta licenční smlouva Ochranné známky mohou být také registrovány jako národní, mezinárodní nebo jako ochranné známky Společenství.

16 Výhody a nevýhody komunitárních systémů ZO, OP a ZTS Systémy ochrany jsou použitelné pouze pro vybrané zemědělské produkty a potraviny Ochrana platí v celé EU Základní vlastností je, že práva jsou nevýlučná, tzn. že toto označení může používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh zemědělské produkty nebo potraviny, pokud jsou v souladu s odpovídající specifikací.

17 Žádost o komunitární zápis CHZO,CHOP – fáze II. Komise, pokud je žádost v souladu s nařízením Rady, zveřejní ji v Úředním věstníku Evropské unie Potom běží lhůta 6 měsíců pro podání námitek z ostatních členských států a třetích zemí Pokud námitky nejsou nebo jsou vypořádány či staženy, Komise vydáním Nařízení zapíše název do Rejstříku a proces registrace je ukončen

18 Výhody a nevýhody komunitárních systémů ZO, OP a ZTS pokračování Je to důležitý marketingový nástroj, neboť se jedná o pravdivou a snadno ověřitelnou informaci o původu produktu či potraviny Používání ZO, OP a ZTS podléhá kontrolám kontrolními institucemi (SZPI, SVS), které zaručují stálou kvalitu výrobků a jsou obranou proti zneužívání označení jinými neoprávněnými subjekty Výhodou oproti ochranným známkám je nevelký správní poplatek a trvalá platnost (není třeba ochranu obnovovat) Nelze poskytnout licenční smlouvu

19 Jaký produkt může získat registraci jako CHZO, CHOP, ZTS? Systém zahrnuje prakticky všechny druhy zemědělských produktů a potravin Příklady produktů – sýry, masa, piva, ryby, pečivo atd. Zemědělské produkty neurčené pro lidskou spotřebu – květiny, korek, seno, vlna, vonné silice atd. Poznámka: Seznam viz. přílohy II. prováděcích předpisů k nařízení Rady (ES) č. 509,510/2006 (nařízení Komise č.1898/2006 a 1216/2007)

20 Žádost o komunitární zápis CHZO,CHOP - fáze I. Žádost podává v českém jazyce sdružení výrobců či zpracovatelů u Úřadu průmyslového vlastnictví (podklady viz stránky UPV), ten přezkoumá, zda je žádost oprávněná a zda splňuje podmínky pro zápis Poté je žádost zveřejněna ve Věstníku Úřadu Lhůta 3 měsíců pro podávání námitek ze strany subjektů z ČR Po jejich vypořádání je žádost o zápis postoupena Evropské Komisi

21 Žádost o komunitární zápis ZTS Žádost o registraci se předkládá na Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny, odbor potravinářské výroby, předkládá v českém jazyce sdružení výrobců či zpracovatelů Věcný přezkum žádosti a zveřejnění Běh lhůty pro námitky z ČR, vypořádání námitek Předání Komisi a další procedura - je shodná jako u žádostí o registraci OP, ZO Zápis do Rejstříku zaručených tradičních specialit vydáním Nařízením Komise o registraci

22 Česká registrovaná CHZO, CHOP Českobudějovické pivo Budějovické pivo Budějovický měšťanský var Komunitární ochrana přiznána v rámci Přístupové smlouvy

23 Další česká registrovaná CHZO, CHOP Štramberské uši Pohořelický kapr Žatecký chmel Hořické trubičky Karlovarský suchar Lomnické suchary Třeboňský kapr Nošovické kysané zelí Pardubický perník Český kmín Chodské pivo Chamomilla Bohemica Všestarská cibule České pivo Znojemské pivo Mariánsko-lázeňské oplatky „Brněnské pivo“ nebo „Starobrněnské pivo“

24

25 České žádosti ucházející se o registraci jako CHZO, CHOP Karlovarské oplatky Olomoucké tvarůžky Karlovarské trojhránky Jihočeská zlatá Niva Březnický ležák, Černá Hora (pivo) Chelčicko-Lhenické ovoce Jihočeská Niva

26 České žádosti o registraci ZTS Tohoto času se podávají společně se Slovenskou republikou 4 žádosti o ochranu ZTS: –Špekáček –Liptovský salám –Spišské párky –Lovecký salám

27 Databáze DOOR databáze registrovaných CHZO, CHOP, ZTS dostupná na stránkách Komise k dispozici mnoho způsobů vyhledávání (dle státu, tříd výrobků, data podání žádosti atd.) odkaz: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door

28 Podané žádosti o registraci ZO, OP v EU – podle států

29 Registrovaná CHZO, CHOP v EU - podle skupin výrobků Dle databáze DOOR k 27.8.2009

30 Příklady známých ZO, OP z EU Francie: Rocamadour, Roquefort, Camembert de Normandie, Gruyére Itálie: Bra, Parmigiano Reggiano Německo: Bayrischer Bier, Nürnberger Lebkuchen Řecko: Feta Slovensko: Slovenská brynza, Skalický trdelník Polsko: Oscypek, Redykolka Rakousko: Tiroler Speck Maďarsko: Czabai Kolbácz Dosud je v EU zaregistrováno cca 850 CHZO, CHOP a cca 20 ZTS

31 Úloha Ministerstva zemědělství ČR Poskytování konzultací výrobcům a zpracovatelům při rozhodování o způsobu ochrany označení jejich produktů Spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví při zpracování žádostí o ochranu ZO, OP Spoluúčast na obraně práv k CHOP, CHZO, ZTS Propagace systému ochrany označování výrobků Zastupování ČR v příslušných výborech při Evropské Komisi pro ZO, OP a ZTS V případě ZTS působí Ministerstvo zemědělství dále i jako úřad, jehož prostřednictvím se žádosti o registraci předávají do Evropské Komise

32 Kontakt MZe Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 117 05 Praha 1 Telefon: 221 811 111 Fax: 224 810 478 E-mail: info@mze.czinfo@mze.cz Podatelna: posta@mze.czposta@mze.cz Webové stránky: www.mze.czwww.mze.cz

33 Kontakt na ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 - Bubeneč Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.czposta@upv.cz Webové stránky: www.upv.czwww.upv.cz

34 Děkuji za pozornost Kontakt na přednášející: Ing. Jiří Kolařík – tel.: 221812074 jiri.kolarik@mze.cz Mgr. Michael Hrnčíř – tel.: 221812058 michael.hrncir@mze.cz


Stáhnout ppt "Zeměpisná označení a označení původu zemědělských produktů a potravin Ministerstvo zemědělství České republiky Oddělení průmyslově právní ochrany Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google