Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení v Evropské unii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení v Evropské unii"— Transkript prezentace:

1 Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení v Evropské unii
Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení v Evropské unii ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Iva Koutná

2 Průmyslové vlastnictví
Ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti: Vynálezy Užitné vzory Průmyslové vzory Ochrana práv na označení: Ochranné známky Označení původu Zeměpisná označení

3 Ochranná známka

4 Definice ochranné známky
Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

5 Druhy ochranných známek
Slovní „Nestlé“ Slovní grafická Kombinovaná Obrazová Prostorová Barva Zvuková

6 Prameny práva – ochranné známky
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (PUÚ) Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek Protokol k Madridské dohodě Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Smlouva o známkovém právu (TLT)

7

8 Právní předpisy EU Směrnice Rady č. 89/104/EHS, ze dne , kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění, dříve Nařízení č. 40/94) - CTMR Nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí Nařízení č. 40/94 Nařízení Komise (ES) č. 2869/95, o poplatcích

9 Ochranná známka Společenství (CTM)
Systém ochrany CTM od roku 1996 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Sídlo v Alicante (Španělsko)

10 Ochranná známka Společenství
Jednotný evropský trh – odstranění překážek volného pohybu zboží, ochrana práv soutěžitelů bez ohledu na hranice členských států Jednotná povaha – stejné účinky na celém území EU, může být zapsána, převedena, zrušena, lze se jí vzdát pouze pro území celé EU Koexistence – není to výlučná ochrana na území EU Propojení systémů ochrany v EU – členské státy členy Protokolu k MD, EU členem Protokolu K MD, konverze CTM

11 Řízení o zápisu CTM Jedna přihláška Jedno řízení Jeden poplatek
Jeden jazyk (úřední jazyky OHIM - EN, DE, FR, IT, ES) Jeden úřad

12 Řízení o zápisu CTM Neomezený přístup - přihlašovatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba včetně veřejnoprávních subjektů Právní zastoupení – povinné jen pro subjekty, které nemají na území EU bydliště, sídlo, podnik

13 Řízení o zápisu CTM Výluky ze zápisu:
Absolutní důvody (z moci úřední) – přihlašované označení musí mít schopnost plnit funkci ochranné známky Relativní důvody (na návrh třetí osoby) – označení nesmí být v konfliktu se starším právem jiné osoby

14 Řízení o zápisu CTM – absolutní důvody
Označení bez rozlišovací způsobilosti Označení popisná, druhová, obvyklá Označení tvořená běžným tvarem výrobku Označení klamavá Označení v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem Označení v rozporu s čl. 6ter PUÚ Označení pro vína nebo lihoviny obsahující zeměpisný údaj, aniž by výrobek takový původ měl Označení obsahující chráněná označení původu a zeměpisná označení pro potraviny a zemědělské produkty

15 Řízení o zápisu CTM – absolutní důvody
Nedostatek rozlišovací způsobilosti – lze překonat průkazem vžitosti přihlašovaného označení na trhu Disclaimer – omezení ochrany o prvek

16 Řízení o zápisu CTM – relativní důvody
Starší shodná nebo podobná ochranná známka zapsaná pro shodné nebo podobné výrobky a služby (CTM, NOZ, MOZ, všeobecně známá známka) Starší ochranná známka s dobrým jménem Nehodný zástupce/obstaravatel Nezapsané označení (jeho dosah není pouze místní, právo k němu vzniklo před podáním přihlášky)

17 Řízení o zápisu CTM – relativní důvody
Na návrh třetích osob – námitky proti zápisu Lhůta 3 měsíce po zveřejnění přihlášky ve Věstníku OHIM Cooling off period – lhůta pro smírné řešení Rozhodnutí OHIM – opravné prostředky Připomínky – vyjádření třetích osob založená na absolutních důvodech (po zveřejnění přihlášky)

18 Řízení o zápisu CTM – podání přihlášky
Přímo do OHIM nebo prostřednictvím ÚPV (poplatek 500,-) Podání poštou, faxem, e-filing Formuláře:

19 Řízení o zápisu CTM – podání přihlášky
Přihláška musí obsahovat: Žádost o zápis Údaje o přihlašovateli Seznam výrobků a služeb Znění nebo vyobrazení ochranné známky Dále může obsahovat: Uplatnění práva přednosti, uplatnění seniority, výstavní priority

20 Řízení o zápisu CTM – podání přihlášky
Poplatek za podání přihlášky Nižší poplatek za elektronické podání přihlášky Lhůta na zaplacení 1 měsíc po podání přihlášky Není poplatek zaplacen ve lhůtě, považuje se přihláška za vzatou zpět

21 Řízení o zápisu CTM – rešerše
OHIM provádí obligatorně rešerši na starší CTM (výsledky předává přihlašovateli i vlastníkům starších CTM) Na žádost přihlašovatele zajistí provedení rešerše u 11 národních úřadů – Česká republika, Dánsko, Řecko, Španělsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rakousko, Polsko , Rumunsko , Slovensko a Finsko (výsledek předává pouze přihlašovateli) Poplatek za fakultativní rešerši EUR

22 Řízení o zápisu CTM – podání přihlášky
Zpětvzetí přihlášky Omezení a změny přihlášky Rozdělení přihlášky

23 Řízení o zápisu CTM – zápis
Splňuje-li přihláška požadavky stanovené Nařízením č. 207/2009 Nebyly podány námitky nebo byly zamítnuty Zápis do rejstříku OHIM Platnost 10 let od data podání Obnova platnosti – neomezeně

24 Práva a povinnosti vlastníka CTM
Výlučné právo vlastníka na užívání CTM na trhu EU Vlastník může zakázat třetím stranám užívat shodné nebo podobné označení pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby Reprodukce CTM ve slovnících Převod CTM (zkoumání klamavosti)

25 Práva a povinnosti vlastníka CTM
Zástava CTM Exekuce Úpadkové řízení Licence (výlučná, nevýlučná, pro všechny nebo část výrobků a služeb, pro celé nebo část území EU)

26 Práva a povinnosti vlastníka CTM
Vlastník nemůže zakázat užívání CTM na výrobcích, které byly jím nebo s jeho souhlasem uvedeny na trh EU (zhoršení stavu) – vyčerpání práv Vlastník nemůže zakázat třetí osobě v obchodním styku užívání vlastního jména, údajů o druhu, jakosti, vlastnosti, původu nebo účelu výrobku nebo služby – omezení práv Vlastník nemůže požadovat neplatnost nebo bránit užívání mladší ochranné známky, jestliže její užívání vědomě strpěl po dobu 5ti let – strpění práv

27 Práva a povinnosti vlastníka CTM
Porušování práv vlastníka CTM Pro vymáhání práv z CTM jsou příslušné soudy, které na svých územích určily členské státy EU – v ČR: Městský soud v Praze (1.stupeň) Nejvyšší soud v Brně (2.stupeň)

28 Práva a povinnosti vlastníka CTM
Soudy pro CTM mají výlučnou pravomoc:   ve věcech všech žalob pro porušení a - připouští-li to národní právo - pro hrozící porušení ochranné známky Společenství; ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, připouští-li je národní právo; ve věcech žalob na přiměřenou náhradu za jednání následující po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které bylo kvalifikováno jako porušení práv; ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství neplatnou.

29 Řízení o zápisu CTM Konverze (přeměna) CTM
Přeměna přihlášky CTM na národní přihlášku ochranné známky (přihláška byla zamítnuta, vzata zpět) Přeměna zapsané CTM na národní ochrannou známku (zanikly účinky CTM – rozhodnutí, neobnovení platnosti, vzdání se práv)

30 Řízení o zápisu CTM – mezinárodní ochrana
Prostřednictvím CTM lze podat žádost o mezinárodní zápis do členských států Protokolu k MD Prostřednictvím mezinárodního zápisu ochranné známky (WIPO) lze podat žádost o zápis ochranné známky pro území EU jako celku

31 Řízení po zápisu CTM Návrh na zrušení CTM:
Z důvodu neužívání (po nepřetržitou dobu 5ti let, postačí užívání jen v části EU) Z důvodu zdruhovění Z důvodu klamavosti (účinky rozhodnutí ex nunc) Návrh na prohlášení neplatnosti CTM: Absolutní důvody Zlá víra Relativní důvody Jiná starší práva (na jméno, k vlastnímu portrétu, autorské právo, právo k jinému průmyslovému vlastnictví (účinky rozhodnutí ex tunc)

32 Základní poplatky před OHIM
za přihlášku individuální ochranné známky € za přihlášku individuální ochranné známky – elektronické podání € - za každou třídu výrobků a služeb přesahující 3 třídy u individuální OZ €

33 Základní poplatky před OHIM
za námitky € za obnovu individuální OZ € za obnovu elektronickou formou € - za každou třídu výrobků a služeb přesahující 3 třídy u individuální OZ € za návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti € za konverzi na přihlášku národní ochranné známky € za podání odvolání €

34 Označení původu a zeměpisná označení (OP/ZO)

35 Definice OP/ZO OP je název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení produktu, který pochází z tohoto regionu, určitého místa nebo země, a jehož kvalita nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele a jehož produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. ZO je název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení produktu, který pochází z tohoto regionu, určitého místa nebo země, a který má určitou kvalitu, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jehož produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.

36 Definice OP/ZO Výluky ze zápisu:
Název produktu, který zdruhověl (název, který se váže k určitému místu nebo regionu, odkud produkt původně pocházel, ale stal se mezi spotřebiteli běžným názvem druhu produktu) Název, který se shoduje s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat Název shodný s již zapsaným OP/ZO, zapsanou ochrannou známkou, všeobecně známou známkou Název, který sice pravdivě označuje území, ze kterého zboží pochází, přesto je však způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží pochází z jiného území (homonymní název)

37 Chráněná česká OP/ZO např.
Olomoucké tvarůžky Třeboňský kapr Pardubický perník Hořické trubičky Český granát Vamberecká krajka České sklo Jablonecká bižuterie

38 Prameny práva – OP/ZO Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (PUÚ) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu

39 Právní předpisy EU Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin Nařízení Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin Nařízení Rady (ES) č. 491/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007 o „společné organizaci trhů“ (ochrana OPZO pro vína)

40 Právní předpisy EU Oblast ochrany OP/ZO v Evropské unii není harmonizována Právní předpisy EU pokrývají pouze oblast potravin, zemědělských produktů, vín a lihovin Součást zemědělské politiky kvality potravin Otevřená diskuse o dalším vývoji ochrany OP/ZO v EU Některé členské státy EU mají vlastní vnitrostátní právní úpravu (v ČR zákon č. 452/2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů)

41 Působnost orgánů ČR v oblasti o ochrany OP/ZO
Úřad průmyslového vlastnictví: Národní ochrana (199 zápisů OP/ZO pro zemědělské a nezemědělské produkty) Mezinárodní ochrana (74 zápisů OP/ZO pro české produkty) Evropská ochrana pro potraviny a zemědělské produkty (24 zápisů OP/ZO pro české produkty) Ministerstvo zemědělství: Evropská ochrana pro vína a lihoviny (8 zápisů OP/ZO pro česká vína, 2 zápisy OP/ZO pro lihoviny)

42 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
Rozhoduje Evropská komise (EK) Řízení má 2 části: Vnitrostátní řízení Řízení před EK EK vede rejstřík chráněných OP/ZO (databáze DOOR) viz.

43 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
Žádost musí obsahovat: Jméno a adresu skupiny uživatelů Specifikaci Jednotný dokument Žádost se podává u příslušného národního úřadu (ÚPV)

44 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
Specifikace obsahuje - Název produktu - Popis produktu včetně surovin, základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických nebo organoleptických vlastností produktu - Vymezení zeměpisné oblasti - Popis metody získání produktu - Údaje potvrzující souvislost mezi vlastnostmi, pověstí nebo jakostí produktu a vymezeným zeměpisným původem - Pravidla týkající se označování produktu (balení) - Název a adresu orgánů, které ověřují soulad produktu se specifikací (v ČR - SZPI, SVS)

45 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
Jednotný dokument obsahuje Hlavní body specifikace – název, popis, označování produktu, stručné vymezení území Popis souvislosti mezi produktem a zeměpisným prostředím, popis produktu a metody produkce Pro účely zveřejnění žádosti

46 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
Vnitrostátní řízení ÚPV přezkoumá, zda je žádost oprávněná a splňuje podmínky nařízení (spolupráce s Mze) Žádost zveřejní ve Věstníku Lhůta pro podání námitek 3 měsíce Rozhodnutí o postoupení žádosti EK ÚPV zveřejní specifikaci elektronickou cestou

47 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
Řízení před EK EK přezkoumá, zda je žádost oprávněná a splňuje podmínky nařízení EK zveřejní žádost (jednotný dokument a odkaz na specifikaci ) ve Věstníku Lhůta pro podání námitek 6 měsíců Rozhodnutí EK o zápisu (nařízení EK)

48 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
Důvody pro podání námitek: Označení nesplňuje definici OP/ZO Název by ohrozil existenci zcela nebo částečně totožného názvu nebo ochranné známky nebo existenci produktu, které byly v souladu s právem na trhu nejméně 5 let před zveřejněním žádosti Jedná se o druhový název produktu

49 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
Projednání námitek EK vyzve strany sporu ke smírnému jednání Lhůta 6 měsíců Rozhodnutí EK o námitkách (pracovní orgán EK Stálý výbor pro OP/ZO složený ze zástupců členských států – hlasování o návrhu EK)

50 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
České žádosti napadené námitkami: Karlovarské oplatky Karlovarské trojhránky Mariánskolázeňské oplatky Olomoucké tvarůžky Jihočeská Niva Jihočeská Zlatá Niva

51 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty
Zapsaná označení jsou chráněna proti: přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného označení na produktech, na které se zápis nevztahuje, pokud jsou tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem, nebo (tam, kde výrobky nejsou srovnatelné) pokud užívání označení těží z dobré pověsti chráněného označení; každému zneužití, napodobení nebo připomínání, i když je skutečný původ výrobku uveden nebo i když je chráněný název přeložen nebo provázen výrazem „druh,“ „typ“, „metoda“, „na způsob“, „napodobeno“ apod.; každému jinému lživému nebo klamavému údaji o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech produktu, uvedenému na obalu, reklamních materiálech apod., způsobilému vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu; všem ostatním praktikám způsobilým klamat veřejnost ohledně skutečného původu produktu.

52 ÚPV - Informace poskytované veřejnosti o CTM, OP/ZO
(Eurorubrika) Základní informace o poskytování ochrany (včetně osobních konzultací) Přístup na stránky OHIM, EK Formuláře ÚPV, OHIM, EK Databáze OZ, OP/ZO Platné právní předpisy

53 Děkuji za pozornost a přeji hezký den ikoutna@upv.cz tel. 220383258
Jméno a příjmení Děkuji za pozornost a přeji hezký den tel


Stáhnout ppt "Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení v Evropské unii"

Podobné prezentace


Reklamy Google