Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení v Evropské unii Iva Koutná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení v Evropské unii Iva Koutná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení v Evropské unii Iva Koutná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ

2 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 2 Průmyslové vlastnictví Ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti: Vynálezy Užitné vzory Průmyslové vzory Ochrana práv na označení: Ochranné známky Označení původu Zeměpisná označení

3 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 3 Ochranná známka

4 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 4 Definice ochranné známky Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

5 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 5 Druhy ochranných známek Slovní „Nestlé“ Slovní grafická Kombinovaná Obrazová Prostorová Barva Zvuková

6 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 6 Prameny práva – ochranné známky Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (PUÚ) Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek Protokol k Madridské dohodě Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Smlouva o známkovém právu (TLT)

7 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 7

8 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 8 Právní předpisy EU Směrnice Rady č. 89/104/EHS, ze dne 21.12.1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění, dříve Nařízení č. 40/94) - CTMR Nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí Nařízení č. 40/94 Nařízení Komise (ES) č. 2869/95, o poplatcích

9 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 9 Ochranná známka Společenství (CTM) Systém ochrany CTM od roku 1996 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Sídlo v Alicante (Španělsko) www.oami.europa.eu

10 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 10 Ochranná známka Společenství Jednotný evropský trh – odstranění překážek volného pohybu zboží, ochrana práv soutěžitelů bez ohledu na hranice členských států Jednotná povaha – stejné účinky na celém území EU, může být zapsána, převedena, zrušena, lze se jí vzdát pouze pro území celé EU Koexistence – není to výlučná ochrana na území EU Propojení systémů ochrany v EU – členské státy členy Protokolu k MD, EU členem Protokolu K MD, konverze CTM

11 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 11 Řízení o zápisu CTM Jedna přihláška Jedno řízení Jeden poplatek Jeden jazyk (úřední jazyky OHIM - EN, DE, FR, IT, ES) Jeden úřad

12 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 12 Řízení o zápisu CTM Neomezený přístup - přihlašovatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba včetně veřejnoprávních subjektů Právní zastoupení – povinné jen pro subjekty, které nemají na území EU bydliště, sídlo, podnik

13 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 13 Řízení o zápisu CTM Výluky ze zápisu: Absolutní důvody (z moci úřední) – přihlašované označení musí mít schopnost plnit funkci ochranné známky Relativní důvody (na návrh třetí osoby) – označení nesmí být v konfliktu se starším právem jiné osoby

14 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 14 Řízení o zápisu CTM – absolutní důvody Označení bez rozlišovací způsobilosti Označení popisná, druhová, obvyklá Označení tvořená běžným tvarem výrobku Označení klamavá Označení v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem Označení v rozporu s čl. 6ter PUÚ Označení pro vína nebo lihoviny obsahující zeměpisný údaj, aniž by výrobek takový původ měl Označení obsahující chráněná označení původu a zeměpisná označení pro potraviny a zemědělské produkty

15 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 15 Řízení o zápisu CTM – absolutní důvody Nedostatek rozlišovací způsobilosti – lze překonat průkazem vžitosti přihlašovaného označení na trhu Disclaimer – omezení ochrany o prvek

16 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 16 Řízení o zápisu CTM – relativní důvody Starší shodná nebo podobná ochranná známka zapsaná pro shodné nebo podobné výrobky a služby (CTM, NOZ, MOZ, všeobecně známá známka) Starší ochranná známka s dobrým jménem Nehodný zástupce/obstaravatel Nezapsané označení (jeho dosah není pouze místní, právo k němu vzniklo před podáním přihlášky)

17 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 17 Řízení o zápisu CTM – relativní důvody Na návrh třetích osob – námitky proti zápisu Lhůta 3 měsíce po zveřejnění přihlášky ve Věstníku OHIM Cooling off period – lhůta pro smírné řešení Rozhodnutí OHIM – opravné prostředky Připomínky – vyjádření třetích osob založená na absolutních důvodech (po zveřejnění přihlášky)

18 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 18 Řízení o zápisu CTM – podání přihlášky Přímo do OHIM nebo prostřednictvím ÚPV (poplatek 500,-) Podání poštou, faxem, e-filing Formuláře: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLU S/forms/nonelectronic/nonelectronic.en.do

19 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 19 Řízení o zápisu CTM – podání přihlášky Přihláška musí obsahovat: Žádost o zápis Údaje o přihlašovateli Seznam výrobků a služeb Znění nebo vyobrazení ochranné známky Dále může obsahovat: Uplatnění práva přednosti, uplatnění seniority, výstavní priority

20 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 20 Řízení o zápisu CTM – podání přihlášky Poplatek za podání přihlášky Nižší poplatek za elektronické podání přihlášky Lhůta na zaplacení 1 měsíc po podání přihlášky Není poplatek zaplacen ve lhůtě, považuje se přihláška za vzatou zpět

21 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 21 Řízení o zápisu CTM – rešerše OHIM provádí obligatorně rešerši na starší CTM (výsledky předává přihlašovateli i vlastníkům starších CTM) Na žádost přihlašovatele zajistí provedení rešerše u 11 národních úřadů – Česká republika, Dánsko, Řecko, Španělsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Finsko (výsledek předává pouze přihlašovateli) Poplatek za fakultativní rešerši - 132 EUR

22 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 22 Řízení o zápisu CTM – podání přihlášky Zpětvzetí přihlášky Omezení a změny přihlášky Rozdělení přihlášky

23 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 23 Řízení o zápisu CTM – zápis Splňuje-li přihláška požadavky stanovené Nařízením č. 207/2009 Nebyly podány námitky nebo byly zamítnuty Zápis do rejstříku OHIM Platnost 10 let od data podání Obnova platnosti – neomezeně

24 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 24 Práva a povinnosti vlastníka CTM Výlučné právo vlastníka na užívání CTM na trhu EU Vlastník může zakázat třetím stranám užívat shodné nebo podobné označení pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby Reprodukce CTM ve slovnících Převod CTM (zkoumání klamavosti)

25 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 25 Práva a povinnosti vlastníka CTM Zástava CTM Exekuce Úpadkové řízení Licence (výlučná, nevýlučná, pro všechny nebo část výrobků a služeb, pro celé nebo část území EU)

26 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 26 Práva a povinnosti vlastníka CTM Vlastník nemůže zakázat užívání CTM na výrobcích, které byly jím nebo s jeho souhlasem uvedeny na trh EU (zhoršení stavu) – vyčerpání práv Vlastník nemůže zakázat třetí osobě v obchodním styku užívání vlastního jména, údajů o druhu, jakosti, vlastnosti, původu nebo účelu výrobku nebo služby – omezení práv Vlastník nemůže požadovat neplatnost nebo bránit užívání mladší ochranné známky, jestliže její užívání vědomě strpěl po dobu 5ti let – strpění práv

27 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 27 Práva a povinnosti vlastníka CTM Porušování práv vlastníka CTM Pro vymáhání práv z CTM jsou příslušné soudy, které na svých územích určily členské státy EU – v ČR: Městský soud v Praze (1.stupeň) Nejvyšší soud v Brně (2.stupeň)

28 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 28 Práva a povinnosti vlastníka CTM Soudy pro CTM mají výlučnou pravomoc: ve věcech všech žalob pro porušení a - připouští-li to národní právo - pro hrozící porušení ochranné známky Společenství; ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, připouští-li je národní právo; ve věcech žalob na přiměřenou náhradu za jednání následující po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které bylo kvalifikováno jako porušení práv; ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství neplatnou.

29 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 29 Řízení o zápisu CTM Konverze (přeměna) CTM 1.Přeměna přihlášky CTM na národní přihlášku ochranné známky (přihláška byla zamítnuta, vzata zpět) 2.Přeměna zapsané CTM na národní ochrannou známku (zanikly účinky CTM – rozhodnutí, neobnovení platnosti, vzdání se práv)

30 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 30 Řízení o zápisu CTM – mezinárodní ochrana Prostřednictvím CTM lze podat žádost o mezinárodní zápis do členských států Protokolu k MD Prostřednictvím mezinárodního zápisu ochranné známky (WIPO) lze podat žádost o zápis ochranné známky pro území EU jako celku

31 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 31 Řízení po zápisu CTM Návrh na zrušení CTM: Z důvodu neužívání (po nepřetržitou dobu 5ti let, postačí užívání jen v části EU) Z důvodu zdruhovění Z důvodu klamavosti (účinky rozhodnutí ex nunc) Návrh na prohlášení neplatnosti CTM: Absolutní důvody Zlá víra Relativní důvody Jiná starší práva (na jméno, k vlastnímu portrétu, autorské právo, právo k jinému průmyslovému vlastnictví (účinky rozhodnutí ex tunc)

32 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 32 Základní poplatky před OHIM za přihlášku individuální ochranné známky - 1 050 € za přihlášku individuální ochranné známky – elektronické podání - 900 € - za každou třídu výrobků a služeb přesahující 3 třídy u individuální OZ - 150 €

33 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 33 Základní poplatky před OHIM za námitky - 350 € za obnovu individuální OZ - 1 500 € za obnovu elektronickou formou - 1 350 € - za každou třídu výrobků a služeb přesahující 3 třídy u individuální OZ - 400 € za návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti - 700 € za konverzi na přihlášku národní ochranné známky - 200 € za podání odvolání - 800 €

34 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 34 Označení původu a zeměpisná označení (OP/ZO)

35 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 35 Definice OP/ZO OP je název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení produktu, který pochází z tohoto regionu, určitého místa nebo země, a jehož kvalita nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele a jehož produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. ZO je název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení produktu, který pochází z tohoto regionu, určitého místa nebo země, a který má určitou kvalitu, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jehož produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.

36 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 36 Definice OP/ZO Výluky ze zápisu: Název produktu, který zdruhověl (název, který se váže k určitému místu nebo regionu, odkud produkt původně pocházel, ale stal se mezi spotřebiteli běžným názvem druhu produktu) Název, který se shoduje s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat Název shodný s již zapsaným OP/ZO, zapsanou ochrannou známkou, všeobecně známou známkou Název, který sice pravdivě označuje území, ze kterého zboží pochází, přesto je však způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží pochází z jiného území (homonymní název)

37 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 37 Chráněná česká OP/ZO např. Olomoucké tvarůžky Třeboňský kapr Pardubický perník Hořické trubičky Český granát Vamberecká krajka České sklo Jablonecká bižuterie

38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 38 Prameny práva – OP/ZO Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (PUÚ) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu

39 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 39 Právní předpisy EU Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin Nařízení Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin Nařízení Rady (ES) č. 491/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007 o „společné organizaci trhů“ (ochrana OPZO pro vína)

40 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 40 Právní předpisy EU Oblast ochrany OP/ZO v Evropské unii není harmonizována Právní předpisy EU pokrývají pouze oblast potravin, zemědělských produktů, vín a lihovin Součást zemědělské politiky kvality potravin Otevřená diskuse o dalším vývoji ochrany OP/ZO v EU Některé členské státy EU mají vlastní vnitrostátní právní úpravu (v ČR zákon č. 452/2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů)

41 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 41 Působnost orgánů ČR v oblasti o ochrany OP/ZO Úřad průmyslového vlastnictví: Národní ochrana (199 zápisů OP/ZO pro zemědělské a nezemědělské produkty) Mezinárodní ochrana (74 zápisů OP/ZO pro české produkty) Evropská ochrana pro potraviny a zemědělské produkty (24 zápisů OP/ZO pro české produkty) Ministerstvo zemědělství: Evropská ochrana pro vína a lihoviny (8 zápisů OP/ZO pro česká vína, 2 zápisy OP/ZO pro lihoviny)

42 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 42 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty Rozhoduje Evropská komise (EK) Řízení má 2 části: Vnitrostátní řízení Řízení před EK EK vede rejstřík chráněných OP/ZO (databáze DOOR) viz. http://ec.europa.eu/agriculture/quality/databas e/index_en.htm

43 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 43 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty Žádost musí obsahovat: Jméno a adresu skupiny uživatelů Specifikaci Jednotný dokument Žádost se podává u příslušného národního úřadu (ÚPV)

44 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 44 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty Specifikace obsahuje - Název produktu - Popis produktu včetně surovin, základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických nebo organoleptických vlastností produktu - Vymezení zeměpisné oblasti - Popis metody získání produktu - Údaje potvrzující souvislost mezi vlastnostmi, pověstí nebo jakostí produktu a vymezeným zeměpisným původem - Pravidla týkající se označování produktu (balení) - Název a adresu orgánů, které ověřují soulad produktu se specifikací (v ČR - SZPI, SVS)

45 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 45 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty Jednotný dokument obsahuje Hlavní body specifikace – název, popis, označování produktu, stručné vymezení území Popis souvislosti mezi produktem a zeměpisným prostředím, popis produktu a metody produkce Pro účely zveřejnění žádosti

46 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 46 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty Vnitrostátní řízení ÚPV přezkoumá, zda je žádost oprávněná a splňuje podmínky nařízení (spolupráce s Mze) Žádost zveřejní ve Věstníku Lhůta pro podání námitek 3 měsíce Rozhodnutí o postoupení žádosti EK ÚPV zveřejní specifikaci elektronickou cestou

47 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 47 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty Řízení před EK EK přezkoumá, zda je žádost oprávněná a splňuje podmínky nařízení EK zveřejní žádost (jednotný dokument a odkaz na specifikaci ) ve Věstníku Lhůta pro podání námitek 6 měsíců Rozhodnutí EK o zápisu (nařízení EK)

48 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 48 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty Důvody pro podání námitek: Označení nesplňuje definici OP/ZO Název by ohrozil existenci zcela nebo částečně totožného názvu nebo ochranné známky nebo existenci produktu, které byly v souladu s právem na trhu nejméně 5 let před zveřejněním žádosti Jedná se o druhový název produktu

49 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 49 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty Projednání námitek EK vyzve strany sporu ke smírnému jednání Lhůta 6 měsíců Rozhodnutí EK o námitkách (pracovní orgán EK Stálý výbor pro OP/ZO složený ze zástupců členských států – hlasování o návrhu EK)

50 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 50 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty České žádosti napadené námitkami: Karlovarské oplatky Karlovarské trojhránky Mariánskolázeňské oplatky Olomoucké tvarůžky Jihočeská Niva Jihočeská Zlatá Niva

51 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 51 OP/ZO v EU – řízení o zápisu pro potraviny a zemědělské produkty Zapsaná označení jsou chráněna proti: přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného označení na produktech, na které se zápis nevztahuje, pokud jsou tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem, nebo (tam, kde výrobky nejsou srovnatelné) pokud užívání označení těží z dobré pověsti chráněného označení; každému zneužití, napodobení nebo připomínání, i když je skutečný původ výrobku uveden nebo i když je chráněný název přeložen nebo provázen výrazem „druh,“ „typ“, „metoda“, „na způsob“, „napodobeno“ apod.; každému jinému lživému nebo klamavému údaji o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech produktu, uvedenému na obalu, reklamních materiálech apod., způsobilému vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu; všem ostatním praktikám způsobilým klamat veřejnost ohledně skutečného původu produktu.

52 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 52 ÚPV - Informace poskytované veřejnosti o CTM, OP/ZO www.upv.cz (Eurorubrika)www.upv.cz Základní informace o poskytování ochrany (včetně osobních konzultací) Přístup na stránky OHIM, EK Formuláře ÚPV, OHIM, EK Databáze OZ, OP/ZO Platné právní předpisy

53 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Děkuji za pozornost a přeji hezký den ikoutna@upv.cz tel. 220383258 ikoutna@upv.cz Děkuji za pozornost a přeji hezký den ikoutna@upv.cz tel. 220383258 ikoutna@upv.cz Jméno a příjmení


Stáhnout ppt "ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení v Evropské unii Iva Koutná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google