Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Syntax Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Základní syntaktické pojmy, věta a souvětí, věta jednočlenná a dvojčlenná, výpověď a její realizace. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 (Skladba) Věta a výpověď
SYNTAX (Skladba) Věta a výpověď

3 Syntax nauka o mluvnické a významové stavbě věty a souvětí
klasická syntax popisuje syntaktické vztahy a větné celky, charakterizuje typy vět a souvětí valenční syntax zkoumá proces tvoření věty, valence je schopnost slov vázat na sebe určité výrazy textová syntax zkoumá syntaktické prostředky výstavby textu jako celku

4 Věta je základní jednotkou souvislé řeči
je slovním vyjádřením myšlenky je tvořena strukturou s přísudkem je významově ucelená je soustavou vztahů mezi větnými členy tvoří uzavřený zvukový celek graficky začíná velkým písmenem, končí interpunkčním znaménkem je nezakotvená v komunikační situaci

5 Věta je abstraktním modelem a formou slovního vyjádření obsahu
věta jednoduchá je větný celek vyjadřující jednu myšlenku a obsahující jeden přísudek, holá věta jednoduchá obsahuje holý podmět a holý přísudek, rozvitá věta jednoduchá obsahuje rozvíjející větné členy souvětí je větný celek složený z dvou či více vět jednoduchých, vyjadřuje více myšlenek nebo myšlenku složitější

6 Věta věta jednočlenná je tvořena slovesným přísudkem, ke kterému nelze doplnit podmět (Ještě prší.), nebo přísudkem jmenným se sponou (Petrovi je smutno.) věta dvojčlenná má část podmětovou a přísudkovou, tedy základní syntaktickou dvojici (oba základní větné členy mohou být holé či rozvité), vztah mezi podmětovou a přísudkovou částí, který je vyjádřen shodou v osobě a čísle, nazýváme predikace

7 Věta dvojčlenná s všeobecným podmětem (Vědí to i ve škole.)
s podmětem vyjádřeným jinak než podstatným jménem (Tvé ne mě nepřekvapilo.) s všeobecným podmětem (Vědí to i ve škole.) s nevyjádřeným podmětem (Sedí vzadu.) s přísudkem jmenným beze spony (Vstupné dobrovolné.) s přísudkem jmenným se sponou (Štěňata jsou hravá.) s přísudkem slovesným (Petr odchází.)

8 Výpověď je jednotka komunikace zakotvená v konkrétní komunikační situaci (pronesená nebo napsaná) je konkrétní realizací modelu, větného vzorce pojmenovává skutečnost je vyjádřena větou jednoduchou, souvětím nebo větným ekvivalentem vyjadřuje záměr mluvčího (oznámení, otázka, rozkaz, přání)

9 Výpověď větná výpověď je tvořena větou jednoduchou dvojčlennou nebo jednočlennou, souvětím souřadným nebo podřadným nevětná výpověď nemá formálně vyjádřený přísudek, známe kontext, např. holý větný člen – Praha, junior pas., větný ekvivalent – Bylo pěkné počasí? Ano. vyšším komunikačním celkem, který se skládá minimálně z jedné, nebo z více výpovědí, je promluva

10 Otázky Čím se zabývá klasická syntax? Čím je tvořena věta jednočlenná?
Vysvětlete pojem predikace: Uveďte příklad nevětné výpovědi: Charakterizujte typy věty dvojčlenné z hlediska podmětu a přísudku: Kam půjde? Mluvili o tom v rádiu. Šaty jsou mi dobře. Jejich hurá bylo slyšet až sem.

11 Správné řešení klasická syntax popisuje syntaktické vztahy a větné celky, charakterizuje typy vět a souvětí věta jednočlenná je tvořena slovesným přísudkem, ke kterému nelze doplnit podmět, nebo přísudkem jmenným se sponou vztah mezi podmětem a přísudkem, shoda v osobě a čísle větný ekvivalent – Pozor! s nevyjádřeným podmětem, se všeobecným podmětem, s přísudkem jmenným se sponou, s podmětem vyjádřeným jinak než podstatným jménem

12 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google