Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Přísudek Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Definice základního větného členu přísudku, druhy a funkce přísudku, určení přísudku. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 PŘÍSUDEK (Predikát)

3 Přísudek je nezávislý větný člen
vyjadřuje děj, stav, změnu stavu, někomu přisuzuje vlastnost tvoří s podmětem základní skladební dvojici shoduje se s podmětem v rodě a čísle organizuje větu jako celek, je centrem věty, základem valenční struktury (valence je schopnost slovesa vázat další větné členy, většina sloves vyžaduje doplnění, např. Petr ztratil peníze. – větný člen peníze je povinným doplněním slovesa ztratil)

4 Typy přísudku přísudek slovesný: vyjádřen určitým tvarem plnovýznamového slovesa, shoduje se s podmětem v osobě a čísle, případně ve jmenném rodu (shoda se projevuje koncovkou slovesného tvaru) Dítě pláče. Jedl bych. Budu jíst. Zebry běžely. přísudek slovesný jednoduchý: jednoslovný (pláče, směje se), nebo vyjádřený složenými tvary slovesnými (smáli jsme se, budeme se smát, smáli bychom se) a opisnými tvary trpnými (kniha byla přečtena) přísudek slovesný složený: složen ze dvou částí, modální či fázové sloveso a infinitiv plnovýznamového slovesa (Bratr se musel vrátit. Začal se učit angličtinu.), slovesa dát a nechat a infinitiv plnovýznamového slovesa (Dal si ušít oblek. Nechal tě pozdravovat.)

5 Typy přísudku přísudek slovesně jmenný: přísudek jmenný se sponou, vyjádřen určitým tvarem sponového slovesa - být, bývat, stát se, stávat se a jmennou částí - podstatným jménem, přídavným jménem, příslovcem, infinitivem Delfín je savec. Stal se lékařem. Dům je krásný. Jeho názory se stávaly nepřijatelnými. Okna byla dokořán. Je mi dobře. Už je vidět hradní věž. Žít není jen jíst. sloveso být není sponou, pokud znamená existovat (Víly nejsou. Matka je v kuchyni.), nebo je-li součástí složeného tvaru plnovýznamového slovesa (Promítání snímku bylo zahájeno.)

6 Typy přísudku sponovým slovesem může být také sloveso zůstat, zdát se, mít Bývalý poslanec zůstal politikem. Petr se zdál zdravý. Sestra už měla po zkouškách. přídavné jméno v přísudku je vždy v 1. pádě, podstatné jméno je v 1. pádě (Bratr je kuchař.), nebo v 7. pádě (Bratr je kuchařem.) přísudek neslovesný: věta neobsahuje určité sloveso, dělí se na část podmětovou a přísudkovou, sponu si můžeme domyslet (Sliby chyby. Vchod naproti. Pes – přítel člověka. Já ti jednu tento! Hanba (P) mluvit! Vrabec frr ze zahrady.)

7 Procvičování Vyhledejte ve větách přísudky a určete jejich druh:
Už v dětství jsem se začala zajímat o hru na klavír. Zažili jsme mnoho nepříjemných překvapení. Slova začíná dítě vnímat později. Byla by se bývala na to mohla připravit, kdyby to věděla. Přestal se schovávat a vzdal se. Dny jsou v zimním období krátké. Děti hup do vody. Šaty jsou mi dobře. Pohřeb byl dojemný. Šatna za rohem. Chci přijít včas. Matka je lékařkou.

8 Procvičování Nahraďte ve větách předložkovou vazbu jmennou částí přísudku: Celý ostrov je pod vodou. Vaše názory jsou k smíchu. Mnozí odborníci jsou dnes bez zaměstnání. Před operací byl pacient bez možnosti hýbat se. 3. Utvořte věty se sponovým slovesem být, pomocným slovesem být a plnovýznamovým slovesem být:

9 Správné řešení jsem se začala zajímat – slovesný složený, zažili jsme – slovesný jednoduchý, začíná vnímat – slovesný složený, byla by se bývala mohla připravit – slovesný složený, kdyby věděla – slovesný jednoduchý, přestal se schovávat – slovesný složený, vzdal se – slovesný jednoduchý, jsou krátké – slovesně jmenný, hup - neslovesný, jsou dobře – slovesně jmenný, byl dojemný – slovesně jmenný, za rohem - neslovesný, chci přijít – slovesný složený, je lékařkou – slovesně jmenný Celý ostrov je zatopený. Vaše názory jsou směšné. Mnozí odborníci jsou dnes nezaměstnaní. Před operací byl pacient nepohyblivý. Např.: Bratr je fotbalovým trenérem. Běhali jsme po parku. Před vilou jsou záhony květin.

10 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google