Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Podmět Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Definice základního větného členu podmětu, druhy a funkce podmětu, určení podmětu. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 PODMĚT (Subjekt)

3 Podmět vytváří s přísudkem základní skladební (predikační) dvojici
je mluvnicky nezávislým větným členem vyjadřuje konatele děje (Pavel pracuje.), nositele děje (List se chvěje.), cíl děje (Obilí se sklízí.) obvykle bývá vyjádřen 1. pádem podstatného jména (Měsíc svítí.), zpodstatnělého přídavného jména (Sytý hladovému nevěří.) nebo zájmena (Já odejdu.)

4 Podmět může být vyjádřen také číslovkou (Tisícovka od tebe mi pomohla. Dodáno bylo pouhých pět kusů.), infinitivem (Chybovat je lidské.), citoslovcem (Ze psí boudy se ozvalo výstražné haf.), příslovcem (Učitelovo hlasité „výborně“ zaznělo mnohokrát.), částicí (Jeho ano mě vůbec nepřesvědčilo.), vedlejší větou podmětnou (Kdo se bojí, nesmí do lesa.) v pozici podmětu může stát jméno ve tvaru 2. pádu (Nebylo tam živé duše. Ubylo mu vlasů.)

5 Zvláštní případy podmětu
podmět nevyjádřený: je naznačen tvarem slovesa, koncovkou, lze ho kdykoli doplnit např. zájmenem Na veřejnosti mluví nerad. Otevři dveře. Dojdeme tam brzy. podmět všeobecný: ve větách s obecnou platností, v pravidlech, příslovích, receptech a návodech Při podání ruky se díváme do očí. Do těsta přidáme vejce. Nikdy neříkej nikdy.

6 Zvláštní případy podmětu
podmět neurčitý: blíže neurčený, ale osobní (oni, všichni, člověk, lidé), slovesný přísudek je nejčastěji ve tvaru 3. osoby množného čísla, případně je podmětem neznámý neživotný původce Mluvili o tom v televizi. V lese to zapraskalo. bezpodmětné věty: podmět je neurčitý, původce děje je neznámý (ono) V zádech mu luplo.

7 Procvičování Určete ve větách podmět a uveďte, kterým slovním druhem je vyjádřen: Učení mě unavilo. Kdo by to do ní řekl! Ty si to musíš prožít. Dnes není zítra. Bílá je její oblíbená barva. Mít hlad je nepříjemné. Sytý hladovému nevěří. Každé proč má své proto. Ze stadionu se ozývalo „výborně“. Hlasité psí vrr mě polekalo. Oni se s námi nechtějí domluvit. Jedni budou cvičit, druzí budou tančit. Naše jasné ne je zřejmě nepřekvapilo. Otcovo hlasité „Petře!“ se rozléhalo domem. Oba mají hodně práce. Nebo je spojka souřadící. Na louce rostou květiny. Vrchní nás ignoroval. Tři šli napřed.

8 Procvičování Obměňte podmět ve větách tak, aby nevyjadřoval cíl, ale původce děje: Tato kniha byla vydána známým českým nakladatelstvím. Můj bratr byl nadřízeným poslán na služební cestu. Dopisy s nesprávnou adresou nebyly odeslány. Skvělá zpráva byla celou třídou přijata s nadšením. Hokejisté byli nadšeně přivítáni všemi fanoušky.

9 Správné řešení učení – podst. jm. slovesné, kdo - zájmeno, ty - zájmeno, dnes - příslovce, bílá – příd. jm., mít hlad - sloveso, sytý – příd. jm. , proč - příslovce, výborně - příslovce, vrr - citoslovce, oni - zájmeno, jedni - číslovka, druzí - číslovka, ne - částice, Petře – 5. pád podst. jm., oba - číslovka, nebo - spojka, květiny – podst. jm., vrchní – zpodstatnělé příd. jm., tři – číslovka Známé české nakladatelství vydalo tuto knihu. Nadřízený poslal mého bratra na služební cestu. Pošta neodeslala dopisy s nesprávnou adresou. Celá třída přijala skvělou zprávu s nadšením. Všichni fanoušci nadšeně přivítali hokejisty.

10 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google