Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Slovní zásoba Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Lexikologie, slovo - základní jednotka slovní zásoby, pojmenování, slovní zásoba a její rozdělení. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější.V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Slovní zásoba Lexikologie

3 Lexikologie jazykovědná disciplína zabývající se slovní zásobou určitého jazyka základní jednotkou slovní zásoby je slovo – lexém slovo v komunikačním procesu něco pojmenovává a zároveň se k něčemu vztahuje, tím se stává v procesu komunikace pojmenováním slova vytvářejí věty – vznikají výpovědi, které jsou základní jednotkou komunikace pojmenování a výpověď jsou složkami komunikačního procesu

4 Další jazykové disciplíny Morfologie se zabývá tvořením slov Etymologie původem slov Lexikografie tvorbou slovníků Sémantika významem Onomastika vlastními jmény Onomaziologie procesem pojmenování Sémaziologie naukou o význam

5 Slovo a pojmenování komunikace má mnoho forem a prostředků, pojmenovává věci, osoby, vztahy, abstraktní pojmy slova, která se stávají pojmenováním podle původu: a/ značková (slova prvotní, nemotivovaná, nelze je odvodit od jiných slov) – př. stůl, dům b/ popisná (motivovaná, bývají utvořena od základových slov) - odvozená – př. stolní, domovní - složená – př. zeměpis, ropovod - zkratková – př. Pofis, Drutěva - zkrácená – př. děják, písemka slova, která se stávají pojmenováním, mohou být z hlediska formy: a/ jednoslovná – př. strom, kolem, cesta b/ víceslovná (sousloví) – ustálené pojmenování vzniklé ze dvou nebo více slov – př. střední škola, kyselina sírová c/ frazémy (frazeologická spojení) – ustálená slovní spojení v obrazném významu – př. chytat lelky, roste jako z vody

6 Slovní zásoba slovní zásoba představuje soubor všech slov a slovních spojení, která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba) počet slov ve slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi v češtině tvoří aktivní slovní zásobu u dospělého člověka asi 3000 – slov pasivní slovní zásoba je obvykle vyšší, pasivní slovník uživatele češtiny zahrnuje asi kolem slov

7 Slovní zásoba Individuální Národní Aktivní Pasivní
slovní zásoba jedince (věk, vzdělání) Národní slova všech útvarů národního jazyka Aktivní slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu Pasivní slova, kterým člověk rozumí, ale sám je běžně nepoužívá

8 Kontrolní otázky 1. Jak se nazývá jazyková disciplína, která se zabývá slovní zásobou? 2. Které vědní obory patří mezi jazykové disciplíny: sémantika, lexikografie, psychologie, etika, etymologie. Vysvětli, co zkoumají. 3. Jak rozdělujeme slovní zásobu? 4. Co znamená pojem frazémy? 5. Jak rozdělujeme slova pojmenovaná podle původu?

9 Odpovědi na otázky 1. lexikologie 2. sémantika – zkoumá význam slov
lexikografie – zabývá se sestavováním slovníků etymologie – zkoumá původ slov 3. na individuální a národní, individuální slovní zásobu dělíme na aktivní a pasivní 4. frazémy jsou ustálená slovní spojení v obrazném významu 5. slova pojmenovaná podle původu jsou značková nebo popisná

10 Použité zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google