Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Větné členy Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Stavba věty, základní a rozvíjející větné členy, větný člen holý, rozvitý a několikanásobný. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 (ZÁKLADNÍ A ROZVÍJEJÍCÍ)
VĚTNÉ ČLENY (ZÁKLADNÍ A ROZVÍJEJÍCÍ)

3 Větný člen nejmenší jednotka větné struktury
každé plnovýznamové slovo (jména, slovesa, příslovce, citoslovce), které má větnou funkci a vstupuje do skladebních vztahů s jinými výrazy základní větné členy: podmět, přísudek, tvoří základní skladební dvojici rozvíjející větné členy: přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk

4 Samostatnými větnými členy nejsou
předložky, spojky, částice, citoslovce (pokud nemají funkci přísudku či podmětu: Ale je odporovací spojka.) zvratná zájmena sloves (Myje se.) tvary slovesa být ve složených slovesných tvarech (Byl jsem napaden.) sponová slovesa (být, bývat, stát se, stávat se) způsobová slovesa (moci, muset, smět, chtít, mít povinnost) fázová slovesa ve spojení s infinitivem (začít, začínat, přestat, přestávat)

5 Samostatnými větnými členy nejsou
odkazovací výrazy (vzpomíná na to, jak ..., vidí důvody tam, kde …) částice (to jsem rád …, kdo to tu je …) vsuvky (šel tam, upřímně řečeno, jen z donucení …) oslovení (Zeptám se, Petře, ještě jednou …) navazovací a přídatné výrazy (jak říkám, že ano, tak nějak)

6 Větný člen holý není rozvitý žádným jiným členem, může být jednoslovný nebo víceslovný, za holý větný člen se pokládá složený slovesný tvar (četl jsem, budu číst, byl bych býval četl) zvratné sloveso (smála se) způsobové a fázové sloveso s infinitivem plnovýznamového slovesa (přestal psát, musel číst) přísudek jmenný se sponou (bude učitelem) předložkový pád (během roku, na stole) ustrnulé sousloví (křížem krážem)

7 Větný člen rozvitý a několikanásobný
rozvitý větný člen je rozvit jedním nebo několika jinými větnými členy, spojení řídícího a závislého větného členu (Jirkův pes hlasitě štěkal.) několikanásobný větný člen je tvořen dvěma a více větnými členy formálně rovnocennými, na sobě nezávislými, spojenými souřadně (Jirkův, můj i tvůj pes hlasitě štěkal) v poměru slučovacím (Jirka, já a ty), stupňovacím (rozčilený, ba vzteklý), odporovacím (mladý, ale zkušený), vylučovacím (zítra, nebo nikdy), důsledkovém (malý, proto milý)

8 Procvičování V následujících větách rozvíjejte podmět a přísudek, určete větné členy rozvíjející: Maminka si sedla. Studenti budou psát. Zdeněk odešel. Vyznačte ve větách základní syntaktickou dvojici: V období svátků jsou všechny obchody zavřené. Domy v údolí zaplaví voda až do výše oken. Symbolem jara je zdobení domů zelenými ratolestmi.

9 Správné řešení Např.: Naše(PKS) hodná(PKS) maminka si včera(PUČ) večer(PUČ) sedla do svého(PKS) nového(PKS) pohodlného(PKS) křesla(PUM). Zítra(PUČ) studenti naší(PKS) školy(PKN) budou psát maturitní(PKS) písemnou(PKS) práci(PT4.p.). Zdeněk včera(PUČ) nečekaně(PUZ) odešel z kina(PUM). 2. V období svátků jsou všechny obchody zavřené. Domy v údolí zaplaví voda až do výše oken. Symbolem jara je zdobení domů zelenými ratolestmi.

10 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google