Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Slova vícevýznamová Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Definice vícevýznamových slov, synonyma a jejich rozdělení,antonyma a jejich rozdělení, tautonyma, paronyma. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Synonyma, antonyma, tautonyma, paronyma
Slova vícevýznamová Synonyma, antonyma, tautonyma, paronyma

3 Synonyma synonyma jsou slova souznačná
jsou slova, která mají různou formu (různě znějí), ale mají stejný nebo podobný význam, označují stejnou skutečnost použitím synonym můžeme vyjádřit jeden význam několika různými slovy umožňují dosáhnout slohové pestrosti, pomáhají vyjádřit různé odstíny skutečnosti

4 Druhy synonym 1. Úplná úplná synonyma jsou ta, která mají zcela totožný význam a lze je volně zaměnit za všech okolností, kromě ustálených obratů (pořekadel nebo přísloví) v jazyce jsou používána velmi málo např. kouř – dým hezký – pěkný synonyma úplná najdeme i v terminologii, pokud existuje pro český výraz přejatý termín např. životopis - biografie jazykověda – lingvistika nerost - minerál

5 Druhy synonym 2. Částečná (neúplná)
částečná synonyma jsou ta, jejichž významy jsou navzájem blízké, ale nikoli totožné v jazyce jsou používána často částečná synonyma mají téměř stejný význam, ale liší se: a/ významovým odstínem např. dobrý člověk – dobrá práce b/ citovým zabarvením např. táta – tatínek c/ stylistickým užitím např. říct – pravit d/ intenzitou výrazu např. volat - ječet

6 Tautonyma jsou slova, která nemají synonymní význam
tautonyma mají stejný význam, který se vyskytuje v různých útvarech národního jazyka (nářečí, slang, profesní mluva, argot) např. chlapec x ogar (lašské nářečí) peněženka x šrajtofle (argot) vlasy x háro (slang)

7 Paronyma jsou slova podobná, ale významově zcela nebo úplně odlišná
často se jedná o slova cizího původu např. adoptovat x adaptovat psychologie x psychiatrie průhledný x průsvitný fyzický x fyzikální povědomí x podvědomí

8 Antonyma antonyma (opozita) jsou slova protikladná
jsou slova, která pojmenovávají významově protikladné skutečnosti antonyma pomáhají objasnit významový rozdíl slov rozšiřují slovní zásobu – studium cizích jazyků

9 Druhy antonym Antonyma lexikální nejsou spolu příbuzná a jsou tvořena:
a/ jedním slovem: např. mladý x starý ráno x večer bída x blahobyt b/ slovním spojením: např. pouštět si pusu na špacír x držet jazyk za zuby nenávidět x mít rád

10 Druhy antonym 2. Antonyma slovotvorná odvozujeme:
a/ od jednoho slova předponami vyjadřujícími protiklad: např. souhlas x nesouhlas klad x protiklad b/ od jednoho slova navzájem protikladnými předponami: např. vznést x snést vejít x vyjít c/ skládáním pomocí protikladných slov: např. maloprodej x velkoprodej d/ souslovím s antonymy: např. ostrý úhel x tupý úhel

11 Kontrolní cvičení 1. Jak nazýváme slova, která se vyskytují v různých útvarech národního jazyka, a nemají synonymní význam? 2. Rozhodněte, kdy se jedná o dvojici synonym: paprika - zelenina, děvčátko - holčička, pes - jezevčík, dělat - pracovat. 3. Cizí slova nahraďte vhodnými českými synonymy: školní uniforma, tajný dokument, adjektivum, živelná katastrofa, inventář, evakuace. 4. Uveďte ke slovům slova opačného významu: světlý, vysoký, nikdy, půlnoc, začínat, dobře, vzbudit se.

12 Správné řešení 1. tautonyma
2. dvojice synonym: děvčátko – holčička, dělat - pracovat 3. školní uniforma - stejnokroj tajný dokument – listina, která něco dokládá adjektivum – přídavné jméno živelná katastrofa - pohroma inventář – seznam, soupis položek evakuace – vystěhování osob 4. světlý – tmavý, vysoký – nízký, nikdy – vždy, půlnoc - poledne, začínat - končit, dobře - špatně, vzbudit se - usnout.

13 Použité zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google