Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouvy kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo, smlouva o dílo, mandátní smlouva Mgr. Petra Malaníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouvy kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo, smlouva o dílo, mandátní smlouva Mgr. Petra Malaníková."— Transkript prezentace:

1 Smlouvy kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo, smlouva o dílo, mandátní smlouva Mgr. Petra Malaníková

2 Použít OZ či ObchZ? relativní obchody absolutní obchody
fakultativní obchody kombinované obchody

3 Kupní smlouva dle OZ Vznik: dvoustranným pr.úkonem -»synallagmatický závazkový vztah Podstatné náležitosti: předmět koupě, kupní cena Práva a povinnosti stran: - odevzdání věci - převod vlastnického práva - zaplatit kupní cenu

4 Kupní smlouva dle OZ Nabytí vlastnického práva:
Právním titulem nabytí vlastnického práva -nemovitost: vkladem do KN -movitost: převzetím ( fyzické i symbolické) lze dohodnout jinak, i pozdější doba (tzv. výhrada vlastnictví) -» nakládat s věcí, užívat věc, disponovat, i s užitky věci - Přechází nebezpečí škody na věci- možná dohoda stran

5 Kupní smlouva dle OZ Odpovědnost za prodlení: prodávající musí plnit řádně a včas, jinak prodlení dlužníka dnem následující po splatnosti Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy Kupující je v prodlení, pokud nezaplatí kupní cenu -» kupní cena + úroky z prodlení

6 Kupní smlouva dle OZ Odpovědnost za vady předmětu koupě:
faktické vady- záruka za jakost, vady zjevné, rozhodná je doba převzetí kupujícím právo na přiměřenou slevu z ceny právní vady

7 Kupní smlouva dle OZ Odpovědnost za vady u prodeje zboží v obchodě:
Odchylky „shoda s kupní smlouvou“ Vady při převzetí – přiměřená sleva, odstoupení od smlouvy, 6 měsíců Vady po převzetí (zákonná záruka)- obecně 24 měsíců, potravinářské zboží 8 dní, krmiva 3 týdny, zvířata 6 týdnů Záruční lhůta začíná běžet od převzetí věci X uvedení do provozu Vady odstranitelné Vady neodstranitelné

8 Předkupní právo Závazek zavázaného věc, o kterou ve smlouvě jde, nabídnout v prvé řadě oprávněnému ke koupi, pokud by se zavázaný rozhodl věc prodat Osobní, ne majetkové práva U nemovitosti nabídka písemnou formou Lhůta na zaplacení 8 dní, resp. 2 měsíce

9 Právo zpětné koupě Prodávající má právo požadovat, aby mu prodaná věc byla vrácena Musí kupujícímu vrátit kupní cenu Písemná forma Pokud není ujednáno jinak, 1 rok

10 Kupní smlouva dle ObchZ
Podstatné náležitosti viz OZ Pouze movité věci Rozdíl ve vymezení Rozdíl v přechodu nebezpečí na věci

11 Smlouva od dílo dle OZ Obecné(§631 až §643) i zvláštní (§644 a násl.) ustanovení v OZ „smlouva o dílo“ Zhotovení věci na zakázku Smlouva o opravě a úpravě věci Strana, které bylo dílo zadáno, tj. zhotovitel díla, se zavazuje, že je provede na vlastní nebezpečí, a druhá strana, tj. objednatel díla se zavazuje zaplatit sjednanou cenu Není vyžadována žádná forma (ani když jde o nemovitost!) X potvrzení o uzavření smlouvy X kupní- objednatel je podle smlouvy povinen předat zhotoviteli díla věci, které mají být použity k provedení díla Podstatné náležitosti: určení díla, úplatnost, provádění díla na nebezpečí zhotovitele

12 Smlouva od dílo dle OZ Určení ceny: Nemusí být ve smlouvě určena
Lze dohodnout postup určení, cenové předpisy, cena přiměřená Dle rozpočtu Odhadem (nepodstatné zvýšení, jinak odstoupení od smlouvy)

13 Smlouva od dílo dle OZ Povinnosti zhotovitele: Provést na svůj náklad
Obstarání prostředků Provádění díla na své nebezpečí Řádné provedení díla, bez zbytečného odkladu Osobní provedení, pokud vyplývá ze smlouvy

14 Smlouva od dílo dle OZ Povinnosti objednatele:
zaplatit cenu díla (možné zálohy) Poskytnout potřebnou součinnost Může být povinen předat určitou věc Převzít předmět díla

15 Smlouva od dílo dle OZ Nabytí vlastnického práva:
Oprava nebo úprava věci – vlastník objednatel či jiná osoba Zhotovení věci – zhotovitel, převzetím věci objednatel X stavba

16 Smlouva od dílo dle OZ Odpovědnost za prodlení:
Zhotovitel v prodlení, pokud nesplní včas ( možná dodatečná lhůta, odstoupení od smlouvy; tzv. anticipované porušení smlouvy Prodlení objednatel, pokud nezaplatí cenu ve stanovené lhůtě -» nebezpečí nahodilé zkázy

17 Smlouva od dílo dle OZ Odpovědnost za vady díla:
Pokud nemá vlastnosti dohodnuté Vady zhotovené věci – zákonná záruční doba (obecně 6 měsíců, 3 roky), od doby převzetí Vady úprav nebo opravy věci - zákonná záruční lhůta ( 3 měsíce, 18 měsíců)

18 Smlouva mandátní Dle ObchZ, v OZ smlouva příkazní
Mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to odměnu Podstatné náležitosti: Označení stran Určení obchodní záležitosti Možnost vypovězení

19 Smlouva o smlouvě budoucí
Závazek jedné či obou stran k uzavření smlouvy v dohodnuté době Písemná forma Nutnost vymezení doby, do kdy je třeba smlouvu uzavřít Jasná specifikace budoucího závazku- pod sankcí absolutní neplatnosti


Stáhnout ppt "Smlouvy kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo, smlouva o dílo, mandátní smlouva Mgr. Petra Malaníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google