Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba."— Transkript prezentace:

1

2 Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

3 Zadání Vypracujte návrh mandátní smlouvy o obstarání záležitostí investora na zvolenou zakázku z oblasti pozemního, průmyslového, nebo dopravního stavitelství ( např. bytový a administrativní dům, administrativní budova, výrobní hala, liniová stavba, atd.). Mandátní smlouva bude odpovídat § 566 Obchodního zákoníku a bude obsahovat: Smluvní strany, Předmět smlouvy Rozsah a obsah předmětu plnění Způsob plnění předmětu smlouvy Doba plnění Spolupráce a podklady mandanta Cena předmětu plnění a potřebné podmínky Zodpovědnost za vady, záruka Změna závazku Všeobecné dojednání

4 Zadání Vypracujte návrh kupní smlouvy na zvolenou movitou nebo nemovitou věc, např. stavební stroj, automobil, atd. Vypracujte návrh kupní smlouvy na zvolenou movitou nebo nemovitou věc, např. stavební stroj, automobil, atd. A návrh objednávky na drobné stavební práce, geodetické práce, IČ apod. A návrh objednávky na drobné stavební práce, geodetické práce, IČ apod.

5 Zadání Vypracujte fakturu-daňový doklad na zvolenou zakázku z oblasti pozemního, průmyslového, nebo dopravního stavitelství ( např. bytový a administrativní dům, administrativní budova, výrobní hala, liniová stavba, atd.) dle „smlouvy o dílo“ z programu č.3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu: Obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění Obchodní jméno, sídlo a DIČ plátce, pro kterého se uskutečňuje zdanitelné plnění, Číslo dokladu ( faktury ), Rozsah a předmět zdanitelného plnění, Datum vystavení dokladu, Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, Výše ceny bez daně, Sazbu daně

6 Zadání - vypracujte Vypracujte: Objednávku na projektové nebo stavební práce malého rozsahu, Návrh mandátní smlouvy, Návrh kupní smlouvy, Konečnou fakturu, Stanovení ceny projektových prací a autorského dozoru na zakázku dle programu č.3,

7 Závazkové vztahy Smlouva Podmínky uzavření, trvání i ukončení závazkového vztahu se stanovují ve smlouvě. Podmínky uzavření, trvání i ukončení závazkového vztahu se stanovují ve smlouvě. Smlouva je dvoustranný vztah složený ze dvou jednostranných aktů. Smlouva je dvoustranný vztah složený ze dvou jednostranných aktů. Smlouvy se uzavírají podle obchodního nebo občanského zákoníku. Dohodnou-li se strany o celém obsahu smlouvy, mohou uzavřít nepojmenovaný (inominátní) závazek. V případě sporu bude soud vycházet vždy z obsahu smlouvy, nikoli z jejího označení. Smlouvy se uzavírají podle obchodního nebo občanského zákoníku. Dohodnou-li se strany o celém obsahu smlouvy, mohou uzavřít nepojmenovaný (inominátní) závazek. V případě sporu bude soud vycházet vždy z obsahu smlouvy, nikoli z jejího označení. Významné je : Významné je : určení předmětu plnění smlouvy určení předmětu plnění smlouvy výše ceny, popřípadě způsob jejího stanovení výše ceny, popřípadě způsob jejího stanovení stanovení termínu plnění předmětu smlouvy. stanovení termínu plnění předmětu smlouvy.

8 Druhy smluv nejčastěji užívané ve ve výstavbě kupní smlouva smlouva o dílo smlouvy obstaravatelské : mandátní, komisionářská, příkazní smlouva o sdružení smlouva o skladování nájemní smlouva /při spojení s prodejem najaté věci - leasingová smlouva/ smlouva o uzavření budoucí smlouvy smlouva o nákupu duševního bohatství/licence k něčemu/ dále např.pojistné smlouvy, rozhodčí smlouvy a úvěrové smlouvy.

9 Smlouva o dílo zhotovitel/objednatel Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a včas zaplatit cenu za jeho provedení. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a včas zaplatit cenu za jeho provedení. Předmětem díla se rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, případně jakákoliv činnost, jejíž výsledek lze materiálně zachytit. Předmětem díla se rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, případně jakákoliv činnost, jejíž výsledek lze materiálně zachytit. Ve výstavbě se smlouva o dílo nejčastěji používá u dodávek prací (stavebních, projektových, montážních, na vytvoření software, dodávek služeb apod.). Ve výstavbě se smlouva o dílo nejčastěji používá u dodávek prací (stavebních, projektových, montážních, na vytvoření software, dodávek služeb apod.).

10 Tvorba smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací

11 Smlouva o dílo Čas, náklady, kvalita

12 Příklad

13 Příklad

14 Příklad

15 Faktura

16 Faktura – daňový doklad

17 Příklad

18 Chybný příklad

19 Příklad Stanovení ceny projektových prací a autorského dozoru Cena projektových prací se odvozuje procentem z předpokládaných nákladů na realizaci stavby Pro odhad nákladů slouží rozpočtové ukazatele, které se pravidelně aktualizují Cena projektových prací u staveb do 500 000,- Kč se stanovuje individuálně Cena za projektové práce tvoří přibližně 10% z nákladů na realizaci stavby Náklady na zvláštní výkony a vedlejší náklady se účtují samostatně

20 Příklad

21 Děkuji za pozornost Doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava email: frantisek.kuda@vsb.cz, tel. 59 732 1934frantisek.kuda@vsb.cz

22 Příklad


Stáhnout ppt "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba."

Podobné prezentace


Reklamy Google