Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SMLOUVY Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SMLOUVY Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 SMLOUVY Mgr. Michal Oblouk

2 SMLOUVA kontrakt, dohoda
dvoustranný či vícestranný právní úkon spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran, směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují upravuje je občanský zákoník k uzavření smlouvy dojde tehdy, kdy dostatečně určitý návrh je druhou stranou včasně přijat smluvní vztahy mohou být uzavřeny písemně, ústně nebo činem zrušit smlouvu lze vždy dohodou, jednostranně odstoupit je možné jen tehdy, pokud to sama smlouva nebo zákon výslovně umožňuje až od 18 let člověk získá úplnou způsobilost k právním úkonům

3 SMLOUVA nezletilí mají způsobilost jen k některým právním úkonům, např. mohou uzavírat kupní smlouvu při nákupu drobného zboží nebo cestovat MHD mladiství mohou již samostatně cestovat, uzavírat pracovní smlouvu nebo získat řidičský průkaz na malý motocykl smluvní typy: kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí, nájemní smlouva, pojistná smlouva, pracovní smlouva, přepravní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o půjčce, příkazní smlouva, zprostředkovatelská smlouva, smlouva o úschově, smlouva o ubytování, cestovní smlouva, autorská smlouva, mezinárodní smlouva

4 PRODÁVAJÍCÍ x KUPUJÍCÍ
KUPNÍ SMLOUVA PRODÁVAJÍCÍ x KUPUJÍCÍ prodávajícímu vznikne povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu majitelem věci se stáváme teprve převzetím koupené věci za vady prodané věci je zodpovědný prodávající, zodpovědnost za vady zaniká uplynutím záruční doby - standardní záruční doba spotřebního zboží je od 1. ledna 2003 stanovena na dvacet čtyři měsíců, tedy dva roky (výjimky: u potravinářského zboží je záruční doba osm dnů, při prodeji krmiv trvá lhůta tři týdny, u prodeje zvířat máte záruku šest týdnů, pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo přiloženém návodu vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty, do záruční lhůty se nepočítá doba, po kterou byl výrobek v opravě) uplatnění odpovědnosti za vady = REKLAMACE

5 DAROVACÍ SMLOUVA DÁRCE x OBDAROVANÝ
k uzavření smlouvy dochází tehdy, když dárce něco obdarovanému přenechá nebo mu něco slíbí a když obdarovaný takový dar či slib přijme - základní podmínkou je vždy bezúplatnost tohoto převodu či slibu u darování věci nemovité navíc musí být smlouva uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná, a k přechodu vlastnictví dojde až vkladem do katastru nemovitostí, písemná forma je požadována i pro darování věcí movitých, pokud nedojde k jejich současnému předání obdarovanému obdarovaný musí uhradit darovací daň, která činí zákonem stanovené procento z hodnoty věci – 7% až 40% vzhledem k bezplatnosti darování nevzniká obdarovanému právo na náhradu škody vzniklé vadami daru, může však dar vrátit, dárce se naopak může domáhat vrácení tehdy, pokud se obdarovaný chová k němu nebo ke členům jeho rodiny způsobem, který hrubě porušuje dobré mravy

6 PRONAJÍMATEL x NÁJEMCE
NÁJEMNÍ SMLOUVA PRONAJÍMATEL x NÁJEMCE pronajímatel a nájemce se dohodnou na tom, že nájemce může po dohodnutou dobu a za úplatu (nájemné) používat určitou konkrétní věc, která patří pronajímateli, či z ní brát užitky pronajímatel musí přenechat danou věc ve stavu způsobilém k užívání a navíc ji v tomto stavu svým nákladem udržovat a opravovat, nájemce zase musí věc používat tak, jak bylo v nájemní smlouvě dohodnuto, případně přiměřeně povaze a určení věci - musí ji chránit před poškozením a její změny může provádět jen se souhlasem pronajímatele pronajímatel má právo přístupu k pronajaté věci, aby způsob jejího užívání zkontroloval nájem skončí zásadně, pokud nedojde k výpovědi či k odstoupení od smlouvy, uplynutím dohodnuté doby

7 SMLOUVA O DÍLO a O ÚSCHOVĚ
zhotovitel (dodavatel) se zavazuje za dohodnutou cenu na své nebezpečí vykonat pro objednatele (zadavatele) určitou práci – vykonat domluvené dílo (zhotovení, úprava nebo oprava věci) složitel má právo předat schovateli určitou movitou věc do úschovy a schovatel zase povinnost ji řádně opatrovat může být úplatná i bezplatná, písemná i ústní složitel musí schovateli uhradit nezbytné náklady na opatrování věci, případně i vzniklou škodu, kterou schovatel nezavinil schovatel má především povinnost se osobně o převzatou věc řádně starat, aby nedošla újmy, a pokud je to obvyklé, musí ji i pojistit vrácení věci může složitel požadovat kdykoli

8 ZAMĚSTNANEC x ZAMĚSTNAVATEL
PRACOVNÍ SMLOUVA ZAMĚSTNANEC x ZAMĚSTNAVATEL zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem právně je upravena v zákoníku práce musí být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle ve třech stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení musí vždy obsahovat tyto informace: druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce (tímto dnem vzniká pracovní poměr)

9 SMLOUVA O PŮJČCE a VÝPŮJČCE
věřitel přenechá dlužníkovi určité množství věcí určených druhově (zejména peníze) a dlužník se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky - věřiteli tak vznikne pohledávka za dlužníkem a dlužníkovi zase dluh vůči věřiteli vypůjčitel a půjčitel se dohodnou na tom, že vypůjčitel může po dohodnutou dobu bezplatně používat určitou konkrétní věc, která patří půjčiteli půjčitel musí předat danou věc v takovém stavu, aby mohla být vypůjčitelem řádně užívána - musí ji chránit před zničením nebo ztrátou a nesmí ji přenechat jinému, ledaže se na tom s půjčitelem předem dohodl (vrátit ji musí po uplynutí doby, na kterou byla výpůjčka sjednána)

10 POJIŠTĚNEC x POJISTITEL
POJISTNÁ SMLOUVA POJIŠTĚNEC x POJISTITEL smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné musí mít písemnou formu, s výjimkou případů, kdy zakládá pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok náležitosti: určení pojistitele a pojistníka, určení oprávněné osoby, určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové, vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, výše pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné nebo jednorázové, vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, způsob, jakým se bude oprávněná osoba podílet na výnosech pojistitele (bylo-li to v případě pojištění osob dohodnuto) pojistné podmínky vydané pojistitelem obsahují vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, výluky z pojištění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost

11 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA PŘÍKAZNÍK x PŘÍKAZCE
příkazník se zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost příkazník může pracovat za odměnu, je-li předem dohodnuta nebo pokud je zejména vzhledem k jeho povolání obvyklá, jinak svou činnost vykonává bezplatně zaniká, kromě obstarání věci či vykonání dohodnuté činnosti, tehdy, pokud ji příkazce odvolá nebo pokud ji příkazník vypoví příkazník musí jednat podle svých schopností a znalostí a držet se pokynů příkazce, obstarat danou věc nebo vykonat určitou činnost má zásadně osobně příkazce musí na žádost poskytnout zálohu a hradit vzniklé náklady

12 DALŠÍ SMLUVNÍ TYPY SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ - strany se pouze předběžně dohodnou na uzavření vlastní smlouvy o nějakém konkrétním závazku (uzavřít v dohodnuté době určitou smlouvu), musí být uzavřena písemně ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA - zprostředkovatel se za úplatu zaváže pro zájemce obstarat uzavření nějaké smlouvy SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ - ubytovatel poskytne objednateli za danou cenu přechodné ubytování na dohodnutou dobu PŘEPRAVNÍ SMLOUVA - smlouva o přepravě osob nebo nákladu, cestující má právo, aby ho dopravce za stanovené jízdné přepravil do místa určení řádně a včas; odesílatel má právo, aby mu dopravce za poplatek přepravil jeho zásilku do určeného místa, popř. vydal určenému příjemci CESTOVNÍ SMLOUVA - cestovní kancelář se zákazníkovi zaváže poskytnout za smluvenou cenu zájezd

13 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva


Stáhnout ppt "SMLOUVY Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google