Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SMLOUVY PODLE Občanského a Obchodního zákoníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SMLOUVY PODLE Občanského a Obchodního zákoníku"— Transkript prezentace:

1 SMLOUVY PODLE Občanského a Obchodního zákoníku
KUPNÍ SMLOUVA

2 POJEM KUPNÍ SMLOUVY- KS se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje tento předmět převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Na základě kupní smlouvy dochází k přechodu vlastnického práva k věci z prodávajícího na kupujícího. 2) KS se bude řídit OZ: a) pokud smluvní strany nejsou podnikatelé a předmět koupě nesouvisí s podnikáním b) pokud si strany písemně nedohodnou, že se smlouva bude řídit obchodním zákoníkem; d) bude-li jejím předmětem nemovitost 3) Zvláštností kupní smlouvy nemovitosti: - vždy se bude řídit Občanským zákoníkem ( a to i v případě podnikatelů) - nabývá platnosti až zápise do katastru nemovitostí - je povinná písemná forma

3 4) KS se bude řídit podle ObZ:
a) pokud kupní smlouva bude sjednána mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, popř. mezi podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností a státem b) pokud si strany písemně nedohodnou, že se smlouva bude řídit občanským zákoníkem c) vždy předmětem kupní smlouvy bude věc movitá - zboží. Pro vznik kupní smlouvy nestanoví zákon žádnou zvláštní formu. Lze ji uzavřít: - v písemné formě – převažuje písemná forma!!. - ústně - konkludentním jednáním Kupní smlouva vzniká, pokud se strany dohodnou o celém jejím obsahu.

4 Podstatné části kupní smlouvy
1. Určení smluvních stran: (musí být dostatečně identifikovány, a to jak FO tak PO - prodávající - kupující 2. Určení prodávané věci - předmětem koupě může být jak věc movitá (- zboží- podnikatelé), tak nemovitá, určená jednotlivě tak aby ji bylo možno odlišit od jiné, nebo určená co do druhu a množství . 3. Určení ceny - OZ strany si mohou sjednat cenu za prodávané zboží, avšak jejich smluvní volnost je omezena obecně závaznými právními předpisy o cenách. ObZ - Pokud se strany dohodnou, kupní cena nemusí tvořit podstatnou část smlouvy – může se např. vycházet z již dříve uzavřené smlouvy, nebo ceny obvyklé za dané zboží.

5 Nepodstatné části smlouvy
1. dobu plnění - pokud si strany nedohodnou dobu plnění, např. určením termínu konkrétního plnění, je povinností prodávajícího plnit bez zbytečného odkladu v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy. 2. předání zboží - strany si ve smlouvě mohou dohodnout, že je prodávající povinen předmět koupě odeslat na místo splnění nebo na místo určení. Jinak platí, že místem předání bude sídlo nebo bydliště prodávajícího. 3. placení ceny - není-li stranami dohodnuto něco jiného ( platba na fakturu, platba předem, atd.), je kupující povinen zaplatit ce­nu bez zbytečného odkladu, tzn. zpravidla při převzetí zboží. 4. záruka- Smlouva uzavřena podle OZ se bude řídit podle obecného ustanovení o zárukách podle OZ Obchodní zákoník však nezná zákonnou záruku. Proto, má-li být poskytnu­ta, musí být sjednána písemně. 5. určení dokladů ke zboží nejčastěji ObZ - strany si mohou ve smlouvě určit i doklady, které je prodávající povi­nen předat kupujícímu. 6. způsob přepravy zboží, nejčastěji ObZ - ve smlouvě může být dohodnuto, zda přepravu zboží zajišťuje prodáva­jící nebo kupující, resp. jak dojde k předání zboží.

6 ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ SMLOUVY
1. odpovědnost z prodlení -kupující bude v prodlení především, pokud nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo pokud včas nezaplatí kupní cenu. 2. odpovědnost za vady - prodávající nese odpovědnost za vady prodávané věci, jestliže předmět koupě neodpovídá smlouvě, popř. její po­vaze či účelu. Přitom může jít jak o vady faktické: - vady v druhu zboží, je-li dodáno jiné zboží - aliud, - vady množství, přičemž není rozhodující, zda se jedná o dodání menšího či většího množství, - vady jakosti (kvality), - vady provedení, včetně kompletnosti (např. není-li sada úplná, i když počet sad odpovídá smlouvě), - vady balení, - vady v dokladech nutných k užívání zboží. Právní vady 3. Odpovědnost za škodu -pro odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy nemá zákon žádnou zvláštní úpravu. Proto na ni budou aplikována obecná ustanovení zákona.

7 ZÁNIK SMLOUVY K zániku kupní smlouvy dojde především: - splněním,
- dohodou stran, - uplynutím doby, jde-li o fixní smlouvu - odstoupením od smlouvy, - zaplacením odstupného, bylo-li sjednáno - dodatečnou nemožností plnění, - zmařením účelu smlouvy.

8 PRODEJ ZBOŽÍ V OBCHODĚ Občanský zákoník ( §612 a násl. OZ ) stanoví pro prodej zboží u obchodě, tzn. pro kupní smlouvu, v níž na straně prodávajícího vystupuje podnikatel a jejímž předmětem je věc movitá, některé odchylky od obecné úpravy. Jde zejména o tyto odchylky: 1. určení zboží - prodávaná věc musí být ve smlouvě určena jednotlivě nebo druhově, přičemž smluvní volnost stran je značně omezena. Pokud si to kupující nevymíní, musí množství, míry, hmotnost nebo jakost prodávané věci odpovídat právním předpisům, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. U potravin podléhajícím zkáze musí být navíc vyznačeno datum výroby a datum, do kdy mají být spotřebovány. 2. prodej na objednávku - prodej se může uskutečnit i na objednávku. Prodávající je na základě objednávky povinen objednané zboží obstarat, a to v dohodnuté, popř. přiměřené lhůtě, a pokud se tak nestane, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má právo na náhradu škody.

9 3. informační povinnost - prodávající je povinen, jestliže to připouští povaha prodávané věci, překontrolovat ji před kupujícím nebo mu ji předvést. Navíc, jde-li o věci, u kterých při užívání musí být zachovávána zvláštní pravidla (návod, technické normy), je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, nejde-li o pravidla obecně známá. 4. zákonná záruka - prodávající ze zákona poskytuje kupujícímu na prodávané věci, záruku. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Jedná-li se o věc, kterou má uvést do provozu jiný podnikatel než prodáva­jící, začne záruční lhůta běžet až ode dne uvedení věci do provozu. 5. převzetí věci a nabytí vlastnického práva - Nedohodnou-li si jinak je kupující povinen věc převzít při prodeji. Vlastnické právo ke koupené věci přechází na kupujícího převzetím věci. Výjimkou je samoobslužný prodej, při kterém dochází k převodu vlastnického práva k vybrané věci zaplacením její ceny. Do tohoto okamžiku má kupující právo vybranou věc vrátit.

10 6. odpovědnost za prodlení - pokud kupující nepřevezme prodávanou věc včas, má prodávající právo požadovat poplatek za uskladnění. 7. odpovědnost za vady - prodávající odpovídá předně za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Dále pak odpovídá za vady, které se projevily během záruční lhůty. Vady odstranitelné a vady neodstranitelné U zboží použitého a zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, jestliže má vady, za které prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na slevu.

11 SMLOUVA O DÍLO 1) POJEM SMLOUVY O DÍLO - Smlouvou o dílo se zhotovitel díla zavazuje objednateli pronést toto dílo, a to na své nebezpečí, a objednatel se za provedené dílo zavazuje zaplatit sjednanou cenu a předmět díla převzít. 2) Formy smlouvy: smlouva o dílo nemá ze zákona předepsánu písemnou formu. Pokud však nedochází ke zhotovení díla na počkání, je zhotovitel povinen vydat objednateli o převzetí objednávky písemné potvrzení. 3) Podle občanského zákoníku smlouva o dílo bude řídit: - pokud jejími stranami nebudou podnikatelé a nebude se týkat jejich podnikatelské činnosti - pokud se však na tom smluvní strany v písemné formě dohodnou 4) Odlišení od jiných smluv: - podle OZ půjde o smlouvu kupní v případě, kdy předmět koupě v době uzavření smlouvy již existuje. - bude-li teprve zhotoven, půjde o smlouvu o dílo. - podle ObZ předmětem plnění má být zboží, které se bude teprve vyrábět - jestliže převážná část závazku bude spočívat ve vykonání činnosti, půjde o smlouvu o dílo. - Pokud smlouva bude zahrnovat montáž zboží, bude se jednat o smlouvu o dílo!

12 5) Podle obchodního zákoníku se bude smlouva o dílo řídit:
- pokud jejími stranami budou podnikatelé a bude se týkat jejich podnikatelské činnosti. - dále jestliže se smluvní strany, nepodnikatelé, jeho použití písemně dohodnou.

13 Podstatné části smlouvy
1. určení smluvních stran: - zhotovitel - objednatel 2. určení předmětu - provedení díla - Vymezení díla musí být určité, aby bylo možno je odlišit od jiného dí1a. Bližší specifikace díla je zákonem stanovena, pokud zhotovitel vydává pí­semné potvrzení o převzetí objednávky V takovém případě musí být ozna­čen předmět díla, jeho rozsah a jakost. 3. určení ceny nebo způsobu jejího určení pouze ObZ - Smluvní strany mohou cenu sjednat bud stanovením její výše, nebo určením způsobu, jak bude stanovena později. Při určení ceny zákon umožňuje, aby si ji strany sjednaly na základě rozpočtu (tj. kalkulace nákladů). - rozpočet závazný, zaručující úplnost,u kterého vyplývá ze zákona jeho jednostranná nezměnitelnost, - rozpočet závazný, ale nezaručující úplnost, u něhož má zhotovitel právo domáhat se přiměřeného zvýšení ceny, pokud se při provádění díla objeví potřeba provést činnosti do rozpočtu nezahrnuté, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy - rozpočet nezávazný,u kterého může zhotovitel požadovat zvýšení ceny o částku, o kterou náklady zhotovitelem účelně vynaložené převýší ná­klady zahrnuté do rozpočtu. . V případě zvýšení ceny o více než 10% oproti rozpočtu může objednatel bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy

14 Další náležitosti 1. určení ceny díla pouze podle OZ- určení ceny díla není její podstatnou částí. Cena za provedení díla však musí být uvedena v písemném potvrzení o převzetí objednávky. Cenu mohou stanovit zvláštní předpisy nebo si ji strany sjednají ve smlouvě - bud pevnou částkou - nebo alespoň odhadem - dohodnout cenu podle roz­počtu Nebude-li cena takto určena, bude dílo zhotoveno za cenu přiměřenou. 2. doba zhotovení díla - může být provedeno na počkání nebo ve lhůtě, kterou si strany ve smlouvě sjednají. 3. určení součinnosti objednatele – strany si mohou dohodnout, jakou součinnost poskytne objednatel zhotoviteli ke zhotovení díla. Ta bude zahrnovat zejména určení věcí (materiálu), které je objednatel povinen dodat, a určení pokynů, podle kterých má zhotovitel při zhotovení díla postupovat. 4. určení věcí, které má zajistit objednatel ObZ - je nutné přesně specifikovat věci potřebné k provedení dí1a, které je povinen opatřit objednatel. Je to nutné jednak pro případné určení, zda jde skutečně o smlouvu o dílo či o smlouvu kupní, jednak pro vymezení okruhu věcí, které má opatřit zhotovitel.

15 5. podmínky provádění díla ObZ - má-li se zhotovitel při provádění díla řídit pokyny objednatele, musí to být sjednáno ve smlouvě. 6. způsob kontroly provádění díla ObZ- je-li potřebné s ohledem na povahu díla, aby kontrola byla provedena v určité etapě provádění díla, je nutné, aby si to strany sjednaly ve smlouvě, např. s ohledem na provedené práce nebo pravidelně po určitém období. 7. podmínky převzetí díla ObZ – strany by měly sjednat podmínky převzetí díla. Půjde zejména o sjednání ga­rančních zkoušek, jejich zabezpečení, průběh a vyhodnocení, o sjednání podmínek zkušebního provozu nebo o posouzení drobných vad a nedodělků, včetně jejich odstranění s ohledem na řádné splnění smlouvy. 8. rozsah a délka záruky ObZ- zákon nestanovuje zákonnou záruku za provedené dílo. Proto má-li být záruka poskytnuta, musí být její rozsah a doba trvání sjednány ve smlouvě, resp. ji musí zhotovitel poskytnout objednateli jednostranným písemným prohlášením.

16 ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ SMLOUVY
1. odpovědnost z prodlení: – Zhotovitel se může dostat do prodlení v případě, že nedodal dílo včas. - Prodlení objednatele může dojít zejména v případě nevčasného poskytnutí součinnosti nutné k provedení díla a v případě pozdního zaplacení ceny. 2. odpovědnost za vady - dílo má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě popř. pokud nemůže být užíváno k účelu stanovenému smlouvou nebo účelu obvyklému. Podmínkou pro uspokojení nároků kupujícího je včasné oznámení vad - reklamace . 3. Odpovědnost za škody- smluvními ujednáními ani zákonnou úpravou odpovědnosti za vady není dotčena zákonná úprava odpovědnosti za škodu, tzn. právo pomáhat se náhrady škody, pokud smluvní strana porušila povinnost a v důsledku toho druhé straně vznikla škoda.

17 ZÁNIK SMLOUVY 1. Splněním
2. Zmařením - pokud bylo dílo zmařeno náhodou před dobou splnění, smlouva zaniká a zhotovitel ztrácí nárok na odměnu. 3.Odstoupením od smlouvy : Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech: - kdy zhotovitel zvyšuje cenu za provedení díla a objednatel není ochoten novou cenu zaplatit. objednatel může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu,a to až do okamžiku zhotovení díla. V takovém případě je však povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady a částku připadající na práce, které již byly vykonány a jejichž výsledek nemůže zhotovitel použít jinak. - jestliže je zřejmé, že dílo nebude provedeno včas nebo řádně a zhotovitel neučiní nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytl Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případech: - kdy objednatel trvá na provedení díla i přes upozornění zhotovitele, že materiál jím předaný má nedostatky nebo jeho pokyny jsou nevhodné. - že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost. Podmínkou je, že na takovou možnost předem objednatele upozorní. - jestliže je dílo prováděno u objednatele a ten nevykoná potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření pro osoby které dílo provádějí.

18 4. smrtí - smrt má za následek zánik smlouvy, jen
4. smrtí - smrt má za následek zánik smlouvy, jen pokud provedení díla záleží na zvláštních osobních vlastnostech zhotovitele. 5. zaplacením odstupného, pokud bylo sjednáno, 6. dodatečnou nemožností plnění,

19 NÁJEMNÍ SMLOUVA 1) POJEM NÁJEMNÍ SMLOUVY : Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně - po sjednanou dobu - užíval nebo z ní bral užitky. Nájemní smlouva se řídí vždy ustanoveními občanského zákoníku i v případě, že bude uzavřena mezi podnikateli. Výjimky: - smlouva o nájmu dopravního prostředku, pokud ji sjednají podnikatelé bude se řídit podle ObZ - nájem nebytových prostor se řídí speciálním předpisem - zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Formy smlouvy: nepředepisuje se pro nájemní smlouvu písemná forma. Výjimka: pokud jsou předmětem nájmu nebytové prostory nebo nemovitosti, musí být smlouva uzavřena písemně.

20 Podstatné části smlouvy
1. určení smluvních stran: - pronajímatel ( především u smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu nemovitostí je vhodné uvést, že pronajímatel je jejich vlastníkem, resp. že má právo je dát do nájmu ) - nájemce 2. určení předmětu nájmu - předmětem nájemní smlouvy mohou být jak věci movité,tak nemovité. Předmět je třeba vymezit přesně, (výrobní číslo, přesný popis, uvedením údajů z evidence nemovitostí ), aby nemohlo dojít jak při předání, tak při vrácení věci k záměně. Zákon stanovuje pro smlouvu o nájmu nebytových prostor další podstatné části. a ) účel nájmu - účel nájmu má význam především pro posouzení otázky, zda je k jejímu uzavření nutný předchozí souhlas příslušného úřadu či nikoli. b) doba nájmu - nejčastěji bude sjednána na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. c) nájemné - může být určena pevnou částkou - může být sjednán způsob, jak se bude nájemné vypočítávat - jestliže se nedohodnou, je nájemce povinen platit nájemné obvyklé - Strany si musí dohodnout způsob a termíny placení nájemného

21 Další části smlouvy způsob kontroly najaté věci - strany si ve smlouvě mohou dohodnout způsob, jakým způsobem bude pronajímatel provádět kontrolu, k níž je oprávněn. 2. provádění změn na věci - provádět změny na najaté věci může nájemce jen se souhlasem pronajímatele. 3. možnost podnájmu – zda může pronajimatel najatou věc dále podnajmout. 4. pojištění - pojištění najaté věci není ze zákona povinností nájemce. Má-li nájemce najatou věc pojistit, musí to být sjednáno ve smlouvě.

22 ZÁNIK SMLOUVY 1. uplynutím sjednané doby - nájem skončí uplynutím sjednané doby. Pokud ale nájemce užívá věc i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá do 30-ti dní návrh na vydání věci nebo vyklizení nemovitosti, nájemní smlouva se obnovila za původně sjednaných podmínek. Max. však na jeden rok, jestliže původní nájemní smlouva byla sjednána na dobu delší než rok, jinak stejnou dobu, na jakou byl sjednán původní nájem. 2. výpovědí, pokud byla nájemní smlouva sjednána na dobu neurčitou - výpovědní lhůty: - jeden rok u zemědělského nebo lesního půdního fondu - jiných nemovitostí tři měsíce - u věcí movitých jeden měsíc. 3. dohodou 4. odstoupením od smlouvy - jestliže jedna ze stran neplní své povinnosti 5. zničením nebo ztrátou najaté věci - po skončení nájmu, nejde-li o případ zničení nebo ztráty najaté věci, je nájemce povinen vrátit najatou věc ve stavu, který odpovídá opotřebení způsobenému sjednaným nebo obvyklým způsobem užívání.

23 SMLOUVA 0 KOUPI NAJATÉ VĚCI
1) POJEM SMLOUVY 0 KOUPI NAJATÉ VĚCI : Smlouvou o koupi najaté věci si pronajímatel a nájemce v nájemní smlouvě nebo na jejím základě ujednávají, že nájemce je oprávněn koupit najatou věc, a to během platnosti nájemní smlouvy nebo po jejím zániku. Může být sjednána jak v rámci nájemní smlouvy, tak samostatně. 2) Smlouva o koupi najaté věci se bude řídit: - ObZ, jestliže bude uzavřena mezi podnikateli… - OZ, jestliže bude uzavřena mezi nepodnikali Dohoda stran o koupi najaté věci je u podstatě smlouvou o budoucí smlouvě, resp. kupní smlouvou uzavřenou s odkládací podmínkou. Smlouva o koupi najaté věci musí být sjednána v písemné formě, a to i v případě, kdy nájemní smlouva písemnou formu mít nebude.

24 Podstatné části smlouvy o koupi najaté věci:
1. určení smluvních stran : nájemce (kupující) pronajímatel (prodávající) Smluvní strany musí být shodné se smluvními stranami nájemní smlouvy. 2. určení věci - předmětem smlouvy o koupi najaté věci budou věci, popř. jejich část, které byly předmětem nájemní smlouvy. Mohou to být jak věci nebo nemovitosti. Musí být vymezeny přesně, např, přesným popisem věci, uvedením výrobního čísla nebo uvedením údajů z evidence nemovitostí. 3. určení, kdy ke koupi dojde - ke koupi může dojít jak za trvání nájemní smlouvy, tzn. za trvání nájemního vztahu, tak po jejím zániku, a to nejpozději ve lhůtě, která musí být ve smlouvě stanovena.

25 Další části smlouvy: 1. určení kupní ceny - strany si ji mohou sjednat v určité výši, mohou si dohodnout i způsob jejího určení, např, ve vazbě na zaplacené nájemné a cenu nového zboží. 2. ujednání o odpovědnosti za vady - vzhledem ke skutečnosti, že nájemce najatou věc již užíval, je vhodné, aby si strany dohodly: - rozsah odpovědnosti za vady, tzn. určily, za které vady nese prodávající odpovědnost, - nároky, které může kupující v případě vad uplatnit, lhůtu pro oznámení vad. 3. ujednáni o záruce - prodávající může kupujícímu poskytnout na prodávanou věc záruku, a to ve smlouvě nebo jednostranným písemným prohlášením.

26 ZÁNIK SMLOUVY 1. splněním, tj. uskutečněním koupě 2. dohodou stran
3. marným uplynutím lhůty k oznámení nájemce, že najatou věc kupuje Jestliže nájemce neoznámí pronajímateli svůj zájem o koupi za trvání nájemní smlouvy nebo ve sjednané lhůtě, popř. bez zbytečného odkladu po zániku nájemní smlouvy, jeho právo na koupi zaniká. 4. odstoupením od smlouvy - jestliže jedna ze stran neplní své povinnosti

27 SMLOUVA ZASÍLATELSKÁ 1. POJEM ZASÍLATELSKÉ SMLOUVY: Zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu. 2. Smlouva zasilatelská se bude vždy řídit podle obchodního zákoníku! 3. Ke vzniku zasílatelské smlouvy není podle zákona nutná písemná forma. Pokud ale smlouva není uzavřena písemně, má zasílatel právo žádat písemný příkaz k obstarání přepravy, tzv. zasilatelský příkaz.

28 Podstatné části zasilatelské smlouvy:
a) určení smluvních stran: - zasílatel - příkazce b) určení zásilky (věcí) - ve smlouvě se musí určit věci, jichž se přeprava bude týkat, a to druhově nebo jednotlivě c) určení přepravy – určení přepravy ve smlouvě bude vycházet z určení věcí a bude zpravidla zahrnovat určení způsobu přepravy (železniční, silniční) a doby, v níž se má uskutečnit. d) určení místa odeslání a místa určení zásilky

29 Další části smlouvy : úplatu – strany si dohodnou částku, způsob a terminy placení. b) pokyny příkazce c) pojištění - strany se mohou dohodnout na tom, že zasilatel je povinen zásilku pojistit.

30 ZANIK SMLOUVY splněním, tzn. obstaráním přepravy
uskutečněním přepravy - uskutečněním přepravy smlouva zaniká, jestliže zasilatel využije možnost danou zákonem a vstoupí do práv dopravce. 3. dohodou stran 4. prodejem zásilky - pokud hrozí na zásilce bezprostředně podstatná škoda a zasílatel nemá možnost vyžádat si pokyny příkazce nebo je-li příkazce v prodlení s jejich vydáním, má zasílatel právo věci prodat, a to vhodným způsobem a na účel příkazce. 5. následnou nemožností plnění - nemožnost plnění nastane zejména v případě zničení nebo ztráty zásilky. 6. uplynutím lhůty - pokud byla ve smlouvě sjednána lhůta, během níž je zasílatel povinen přepravu obstarat, zaniká smlouva jejím uplynutím, jestliže ze smlouvy vyplývá, že příkazce nemá na pozdějším obstarání zájem. 7. odstoupením od smlouvy

31 SMLOUVA 0 PŘEPRAVĚ VĚCI 1) POJEM SMLOUVY 0 PŘEPRAVĚ VĚCI : Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místa určení), a odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (přepravné). 2) Smlouva o přepravě věci se bude řídit obchodním zákoníkem, budou-li jejími účastníky podnikatelé a bude-li se týkat jejich podnikatelské činnosti. Ačkoli zákon nestanovuje pro vznik smlouvy písemnou formu, má dopravce právo požadovat na odesílateli potvrzení požadované přepravy v dopravním dokladu (u železniční a vnitrozemské vodní dopravy je jím nákladní list, u silniční dopravy přepravní nebo dodací list) 4) Ve smlouvě ale může být stanoveno, že dopravce je povinen vydat odesilateli při převzetí zásilky tzv. náložný list. Náložný list je cenný papír, s nímž je spojeno právo oprávněné osoby požadovat na dopravci vydání zásilky, jestliže náložný list předloží a potvrdí na něm, že zásilku převzala Náložný list může znít na doručitele nebo na jméno určité osoby nebo na její řad.

32 Podstatné části smlouvy o přepravě věci:
a) určení smluvních stran: - dopravce - odesilatel b) určení věci - věc, která je předmětem přepravy (zásilka), musí být stanovena určitě, tzn. zpravidla vymezením jejích kvantitativních znaků (počet kusů, váha, rozměry). c) určení místa odeslání d) stanovení místa určení

33 Další části smlouvy : a) úplata (přepravné) - dopravce má právo na úplatu ve sjednané výši, jinak na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k obsahu jeho závazků. b) určení příjemce zásilky - příjemcem zásilky je osoba, na kterou přechází právo k zásilce, požádá-li o její vydání poté, co zásilka došla do místa určení. Pokud byl však vydán náložný list, může vydání zásilky požadovat osoba oprávněná z tohoto listu. c) doba přepravy - jestliže si strany nesjednají dobu přepravy, je dopravce povinen zásilku dopravit do místa určení ve lhůtě stanovené přepravními řády, jinak bez zbytečného odkladu.

34 ZÁNIK SMLOUVY Smlouva o přepravě věci zanikne zejména: a) splněním,
b) dohodou stran, c) odstoupením od smlouvy, d) zničením nebo ztrátou zásilky

35 SMLOUVA 0 PŘEPRAVĚ NÁKLADU
1) POJEM SMLOUVY 0 PŘEPRAVĚ NÁKLADU: Smlouvou o přepravě nákladu se dopravce zavazuje přepravit pro odesílatele zásilku do určeného místa a vydat ji určenému příjemci a odesílatel se zavazuje za to zaplatit přepravné. 2) Smlouva o přepravě nákladu se liší od smlouvy o přepravě věci především okruhem subjektů, které ji budou uzavírat. Smlouvu o přepravě nákladu upravuje občanský zákoník, 3) Vznik smlouvy upravují přepravní řády. Zákon pouze stanovuje povinnost odesílatele, pokud smlouva může vzniknout na základě objednávky přepravy, potvrdit dopravci na jeho žádost tuto objednávku písemně. Dopravce je naopak povinen písemně potvrdit převzetí zásilky, jestliže o to odesílatel požádá.

36 Podstatné části smlouvy o přepravě nákladu:
1) stanovení smluvních stran: - dopravce - odesilatel příjemce 2) stanovení věci - náklad, který má být přepravován, musí být ve smlouvě vymezen jednotlivě, tzn. bud popisem, nebo druhově, (počet kusů, váha, rozměry). 3) stanovení místa určení

37 Další části smlouvy: 1) úplata (přepravné) - přepravné bude určováno zvláštními předpisy, zejména přepravními tarify. 2) určení místa odeslání 3) doba přepravy - pokud ve smlouvě nebude sjednána doba přepravy, je dopravce povinen náklad dopravit do místa určení ve lhůtě stanovené přepravními řády, jinak bez zbytečného odkladu.

38 ZÁNIK SMLOUVY Smlouva o přepravě nákladu zanikne
zejména: a) splněním, b) dohodou stran, c) odstoupením od smlouvy, d) zničením nebo ztrátou zásilky.

39 SMLOUVA O ÚVĚRU 1) POJEM SMLOUVY 0 ÚVĚRU: Smlouvou o úvěru se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne u jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 2) Smlouva o poskytnutí úvěru se řídí vždy úpravou obchodního zákoníku bez ohledu na povahu stran. Základní rozdíl mezi smlouvou o úvěru a smlouvou o půjčce upravené občanským zákoníkem (§ 657 a 658 OZ) spočívá v tom, že smlouva o půjčce vzniká přenecháním druhových věcí, zejména peněz (tzv. reálný kontrakt), zatímco podstatou smlouvy o úvěru je závazek poskytnout peněžní prostředky v budoucnu, na požádání věřitele. 3) Forma smlouvy je vždy povinně písemná!

40 Podstatné části smlouvy :
a) určení smluvních stran: - dlužník - věřitel b) Výše úvěru - částka

41 Další části smlouvy: a) lhůta k poskytnutí peněžních prostředků - smlouva může stanovit lhůtu pro uplatnění nároku na poskytnutí peněžních prostředků. Věřitel je povinen peněžní prostředky poskytnout v době stanovené v požadavku, který je v souladu se smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu. b) účel úvěru - úvěr lze sjednat jen pro určitý účel. Jestliže smlouva stanoví, že úvěr lze použít pouze k určitému účelu, může věřitel omezit poskytnutí peněžních prostředků pouze na plnění závazků dlužníka převzatých v souvislosti s tímto účelem. c) způsob poskytnutí peněžních prostředků - ve smlouvě lze také sjednat, že prostředky nebudou poskytnuty dlužníkovi, ale že banka za dlužníka provede příslušné platby. d) lhůta vrácení peněžních prostředků e) výše úroku - výše úroků je zpravidla sjednávána. Pokud není sjednána, je dlužní povinen platit úroky v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem.

42 ZÁNIK SMLOUVY: a) splněním b) dohodou
c) odstoupením od smlouvy - věřitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže: - dlužník použil poskytnuté peněžní prostředky k jinému účelu, než byl sjednán, - použití poskytnutých prostředků ke smluvenému účelu je nemožné, - dlužník je v prodlení s vrácením více než dvou splátek, - jedné splátky, ale po dobu delší než tři měsíců d) výpovědí - dlužník je oprávněn požadovat poskytnutí peněžních prostředků ve stanovené lhůtě nebo do té doby, než bude smlouva vypovězena. Vy­povědět smlouvu může kterákoli ze stran, a to ve sjednané výpovědní lhůtě.


Stáhnout ppt "SMLOUVY PODLE Občanského a Obchodního zákoníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google