Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do smluvního práva Scientia est potentia Vědění je moc.. Seneca FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do smluvního práva Scientia est potentia Vědění je moc.. Seneca FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz."— Transkript prezentace:

1 Úvod do smluvního práva Scientia est potentia Vědění je moc.. Seneca FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Úvod do smluvního práva Smlouva Smlouva Dvoustranný či vícestranný právní úkon, spočívající na vzájemných a obsahově shodných projevech vůle stran, směřující ke vzniku, změně či zániku práv a povinností Dvoustranný či vícestranný právní úkon, spočívající na vzájemných a obsahově shodných projevech vůle stran, směřující ke vzniku, změně či zániku práv a povinností

3 Úvod do smluvního práva Smlouva Smlouva Pojmy dohoda nebo kontrakt se někdy od pojmu smlouva rozlišují nebo se používají jen pro některé typy smluv Pojmy dohoda nebo kontrakt se někdy od pojmu smlouva rozlišují nebo se používají jen pro některé typy smluv

4 Úvod do smluvního práva Smlouva v soukromém právu Smlouva v soukromém právu Upravuje obecně občanský zákoník Upravuje obecně občanský zákoník Obchodní zákoník odlišně upravuje některá ustanovení Obchodní zákoník odlišně upravuje některá ustanovení

5 Úvod do smluvního práva Smlouva v soukromém právu Smlouva v soukromém právu Pro platnost smlouvy platí podmínky, které platí pro platnost právního úkonu Pro platnost smlouvy platí podmínky, které platí pro platnost právního úkonu

6 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy V důsledku historického vývoje se vytvořily typy smluv, které standardně a vyváženě upravují práva a povinnosti smluvních stran V důsledku historického vývoje se vytvořily typy smluv, které standardně a vyváženě upravují práva a povinnosti smluvních stran Smluvní typy jsou obsaženy v občanském zákoníku, obchodním zákoníku a dalších zvláštních zákonech Smluvní typy jsou obsaženy v občanském zákoníku, obchodním zákoníku a dalších zvláštních zákonech

7 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Je možné uzavřít smlouvu, která v zákoně není výslovně upravena Je možné uzavřít smlouvu, která v zákoně není výslovně upravena Smlouva inominátní Smlouva inominátní (nepojmenovaná, atypická) -nesmí odporovat obsahu či účelu zákona

8 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Kupní smlouva Kupní smlouva Kupní smlouva Kupní smlouva Prodávajícímu vznikne povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu např. prodej v obchodech, koupě bytu apod. Prodávajícímu vznikne povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu např. prodej v obchodech, koupě bytu apod.

9 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Nájemní smlouva Nájemní smlouva Nájemní smlouva Nájemní smlouva Pronajímatel přenechává pronajatou věc nájemci za úplatu na dohodnutou dobu. Nájemce je povinen hradit pronajímateli sjednanou úplatu - nájemné a užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě Pronajímatel přenechává pronajatou věc nájemci za úplatu na dohodnutou dobu. Nájemce je povinen hradit pronajímateli sjednanou úplatu - nájemné a užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě

10 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Darovací smlouva Darovací smlouva Darovací smlouva Darovací smlouva Dárce něco bezúplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, který tento dar nebo slib přijímá. Dárce něco bezúplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, který tento dar nebo slib přijímá.

11 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Smlouva o dílo Smlouva o dílo Smlouva o dílo Smlouva o dílo Ten, komu bylo dílo tj. výsledek určité činnosti, který je hmotně zachytitelný zadáno zhotovitel, se zavazuje objednateli, že jej za sjednanou cenu provede na své nebezpečí Ten, komu bylo dílo tj. výsledek určité činnosti, který je hmotně zachytitelný zadáno zhotovitel, se zavazuje objednateli, že jej za sjednanou cenu provede na své nebezpečí

12 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Smlouva o půjčce Smlouva o půjčce Smlouva o půjčce Smlouva o půjčce Věřitel přenechává za úplatu nebo bezúplatně dlužníkovi věci, zejména peníze, dlužník se zavazuje je po uplynutí dohodnuté doby vrátit Věřitel přenechává za úplatu nebo bezúplatně dlužníkovi věci, zejména peníze, dlužník se zavazuje je po uplynutí dohodnuté doby vrátit

13 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Pracovní smlouva Pracovní smlouva Pracovní smlouva Pracovní smlouva Upravuje vztah zaměstnavatele a zaměstnance - smlouva o pracovním poměru, případně jiného objednatele a pracovníka, např. dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti Upravuje vztah zaměstnavatele a zaměstnance - smlouva o pracovním poměru, případně jiného objednatele a pracovníka, např. dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti

14 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce Vypůjčitel má právo věc dohodnutou dobu bezplatně užívat, vypůjčitel je povinen chránit věc před ztrátou nebo zničením, je povinen ji vrátit nejpozději do konce stanovené doby Vypůjčitel má právo věc dohodnutou dobu bezplatně užívat, vypůjčitel je povinen chránit věc před ztrátou nebo zničením, je povinen ji vrátit nejpozději do konce stanovené doby

15 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Nájemní smlouva Nájemní smlouva Nájemní smlouva Nájemní smlouva Pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval; nájemce platí nájemné dané smlouvou - zvlášť důležitá je smlouva o pronájmu bytu Pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval; nájemce platí nájemné dané smlouvou - zvlášť důležitá je smlouva o pronájmu bytu

16 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Smlouva o úschově Smlouva o úschově Smlouva o úschově Smlouva o úschově Schovatel převezme od složitele movitou věc do úschovy a řádně ji opatruje, složitel je povinen nahradit schovateli nezbytné náklady, po dohodě může složitel zaplatit odměnu za úschovu Schovatel převezme od složitele movitou věc do úschovy a řádně ji opatruje, složitel je povinen nahradit schovateli nezbytné náklady, po dohodě může složitel zaplatit odměnu za úschovu

17 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Smlouva o ubytování Smlouva o ubytování Smlouva o ubytování Smlouva o ubytování Ubytovatel poskytne objednateli za danou cenu přechodné ubytování na dohodnutou dobu - v hotelech, ubytovnách apod. Ubytovatel poskytne objednateli za danou cenu přechodné ubytování na dohodnutou dobu - v hotelech, ubytovnách apod.

18 Úvod do smluvního práva Smluvní typy Smluvní typy Přepravní smlouva Přepravní smlouva Přepravní smlouva Přepravní smlouva Smlouva o přepravě osob nebo nákladu – cestující má právo, aby ho dopravce za stanovené jízdné přepravil do místa určení řádně a včas - smlouvou je zakoupený jízdní doklad Smlouva o přepravě osob nebo nákladu – cestující má právo, aby ho dopravce za stanovené jízdné přepravil do místa určení řádně a včas - smlouvou je zakoupený jízdní doklad Odesílatel má právo, aby mu dopravce za poplatek přepravil jeho zásilku do určeného místa, popř. vydal určenému příjemci Odesílatel má právo, aby mu dopravce za poplatek přepravil jeho zásilku do určeného místa, popř. vydal určenému příjemci

19 Úvod do smluvního práva Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva Není správním aktem Není správním aktem

20 Úvod do smluvního práva Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Musí být uzavřena písemně Musí být uzavřena písemně Projevy vůle všech smluvních stran musí být na téže listině Projevy vůle všech smluvních stran musí být na téže listině Jsou-li smluvní strany přítomny současně, je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu poslední z nich Jsou-li smluvní strany přítomny současně, je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu poslední z nich Nejsou-li přítomny současně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisy ostatních osob, jimž byl určen, dojde navrhovateli smlouvy Nejsou-li přítomny současně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisy ostatních osob, jimž byl určen, dojde navrhovateli smlouvy

21 Úvod do smluvního práva Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Jestliže zákon stanoví, že k uzavření smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas nabude právní moci Jestliže zákon stanoví, že k uzavření smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas nabude právní moci Správní orgán, který dal souhlas k uzavření smlouvy, jí zveřejní na své úřední desce. Správní orgán, který dal souhlas k uzavření smlouvy, jí zveřejní na své úřední desce.

22 Úvod do smluvního práva Druhy veřejnoprávních smluv Druhy veřejnoprávních smluv Smlouvy koordinační Smlouvy koordinační Uzavírají vzájemně stát i správní orgány jako jeho organizační složky, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy za účelem plnění svých úkolů Uzavírají vzájemně stát i správní orgány jako jeho organizační složky, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy za účelem plnění svých úkolů

23 Úvod do smluvního práva Druhy veřejnoprávních smluv Druhy veřejnoprávních smluv Smlouvy koordinační Smlouvy koordinační Spory z této smlouvy řeší nejbližší nadřízený správní orgán, pokud není tak nadřízené ústředí správní úřady dohodou Spory z této smlouvy řeší nejbližší nadřízený správní orgán, pokud není tak nadřízené ústředí správní úřady dohodou Je-li předmětem smlouvy výkon státní správy, mohou osoby uzavírat, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu Je-li předmětem smlouvy výkon státní správy, mohou osoby uzavírat, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu Územní samosprávné celky mohou smlouvu týkající se plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu veřejné moci uzavírat, jen stanoví-li tak zvláštní zákon Územní samosprávné celky mohou smlouvu týkající se plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu veřejné moci uzavírat, jen stanoví-li tak zvláštní zákon

24 Úvod do smluvního práva Druhy veřejnoprávních smluv Druhy veřejnoprávních smluv Smlouvy koordinační Smlouvy koordinační Příklad: Příklad: Smlouva mezi dvěma obcemi, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, podle které budou orgány jedné z těchto obcí vykonávat přenesenou působnost nebo její část pro orgány druhé obce Smlouva mezi dvěma obcemi, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, podle které budou orgány jedné z těchto obcí vykonávat přenesenou působnost nebo její část pro orgány druhé obce

25 Úvod do smluvního práva Druhy veřejnoprávních smluv Druhy veřejnoprávních smluv Smlouvy subordinační Smlouvy subordinační Smlouvu subordinační uzavírá správní orgán s fyzickou či právnickou osobou namísto vydání rozhodnutí ve správním řízení Smlouvu subordinační uzavírá správní orgán s fyzickou či právnickou osobou namísto vydání rozhodnutí ve správním řízení Podmínkou účinnosti je souhlas ostatních osob, které by byly účastníky takového řízení Podmínkou účinnosti je souhlas ostatních osob, které by byly účastníky takového řízení

26 Úvod do smluvního práva Druhy veřejnoprávních smluv Druhy veřejnoprávních smluv Smlouvy subordinační Smlouvy subordinační Spory z této smlouvy řeší nadřízený správní orgán správního orgánu, který je stranou smlouvy Spory z této smlouvy řeší nadřízený správní orgán správního orgánu, který je stranou smlouvy Takovou smlouvu lze uzavřít i po zahájení správní řízení, které po jejím uzavření správní orgán zastaví Takovou smlouvu lze uzavřít i po zahájení správní řízení, které po jejím uzavření správní orgán zastaví

27 Úvod do smluvního práva Druhy veřejnoprávních smluv Druhy veřejnoprávních smluv Smlouvy subordinační Smlouvy subordinační Příklad: Příklad: Smlouvy podle stavebního zákona, například o umístění stavby Smlouvy podle stavebního zákona, například o umístění stavby

28 Úvod do smluvního práva Druhy veřejnoprávních smluv Druhy veřejnoprávních smluv Smlouvy zvláštní Smlouvy zvláštní Uzavíraná mezi účastníky případného správního řízení, který se týká převodu nebo způsobu výkonu jejich práv nebo povinností Uzavíraná mezi účastníky případného správního řízení, který se týká převodu nebo způsobu výkonu jejich práv nebo povinností Takovou smlouvu lze uzavřít nevylučuje-li to povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní zákon jinak Takovou smlouvu lze uzavřít nevylučuje-li to povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní zákon jinak

29 Úvod do smluvního práva Druhy veřejnoprávních smluv Druhy veřejnoprávních smluv Smlouvy zvláštní Smlouvy zvláštní Správní orgán posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem Správní orgán posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem Správní orgán řeší případné spory z takové smlouvy Správní orgán řeší případné spory z takové smlouvy

30 Úvod do smluvního práva Druhy veřejnoprávních smluv Druhy veřejnoprávních smluv Smlouvy zvláštní Smlouvy zvláštní Příklad: Příklad: Smlouvy podle zákona o požární ochraně Smlouvy podle zákona o požární ochraně

31 Úvod do smluvního práva Subjekty smluvních vztahů Subjekty smluvních vztahů Kupní smlouva Kupní smlouva Kupující Kupující Prodávající Prodávající

32 Úvod do smluvního práva Subjekty smluvních vztahů Subjekty smluvních vztahů Nájemní smlouva Nájemní smlouva Pronajímatel Pronajímatel Nájemce Nájemce

33 Úvod do smluvního práva Subjekty smluvních vztahů Subjekty smluvních vztahů Smlouva o dílo Smlouva o dílo Objednatel Objednatel Zhotovitel Zhotovitel

34 Úvod do smluvního práva Subjekty smluvních vztahů Subjekty smluvních vztahů Pracovní smlouva Pracovní smlouva Zaměstnavatel Zaměstnavatel Zaměstnanec Zaměstnanec

35 Úvod do smluvního práva Subjekty smluvních vztahů Subjekty smluvních vztahů Darovací smlouva Darovací smlouva Dárce Dárce Obdarovaný Obdarovaný

36 Úvod do smluvního práva Formální náležitosti Formální náležitosti Číslo smlouvy - interní číslo smlouvy v organizaci. Číslo smlouvy - interní číslo smlouvy v organizaci. Název smlouvy - označení smlouvy textem. Název smlouvy - označení smlouvy textem. Typ smlouvy - zatřídění smluv do typu smlouvy. Typ smlouvy - zatřídění smluv do typu smlouvy. Poskytovatel smlouvy - název organizace, která poskytuje službu v rámci smlouvy. Poskytovatel smlouvy - název organizace, která poskytuje službu v rámci smlouvy. Příjemce smlouvy - název organizace, která přijímá službu. Příjemce smlouvy - název organizace, která přijímá službu. Datum uzavření - datum uzavření smlouvy. Datum uzavření - datum uzavření smlouvy.

37 Úvod do smluvního práva Formální náležitosti Formální náležitosti Datum ukončení - datum ukončení platnosti smlouvy. Datum ukončení - datum ukončení platnosti smlouvy. Místo uzavření - místo uzavření smlouvy. Místo uzavření - místo uzavření smlouvy. Příjmení osoby poskytovatele - příjmení osoby odpovědné za smlouvu u poskytovatele. Příjmení osoby poskytovatele - příjmení osoby odpovědné za smlouvu u poskytovatele. Příjmení osoby příjemce - příjmení osoby odpovědné za smlouvu u příjemce. Příjmení osoby příjemce - příjmení osoby odpovědné za smlouvu u příjemce. Předmět smlouvy - výtah, případně celý předmět smlouvy. Předmět smlouvy - výtah, případně celý předmět smlouvy. Poznámka smlouvy - stručná poznámka ke smlouvě. Poznámka smlouvy - stručná poznámka ke smlouvě.

38 Úvod do smluvního práva DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

39 Úvod do smluvního práva OMNE INITIUM DIFFICILE EST Každý začátek je těžký.. - Smluvní vztahy mění postavení. -I nemravné a nevýhodné smlouvy existují. -Nikdo nás nemůže donutit nic podepsat. -I na tobě záleží, zda dodržíš smluvní závazky.


Stáhnout ppt "Úvod do smluvního práva Scientia est potentia Vědění je moc.. Seneca FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google