Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otázka č.16 ZÁSADY PLATNÉ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otázka č.16 ZÁSADY PLATNÉ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ČR"— Transkript prezentace:

1 Otázka č.16 ZÁSADY PLATNÉ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ČR
Vypracovala: Bc. SLEZÁKOVÁ Gabriela Predmet: HE18 Diplomový seminár Skupina: H2KNE1 Akadem. Rok: L 2013/2014

2 Přehled zásad vedení KN
Hlavní zásady vedení vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem zásada KONSTITUTIVNÍ (INTABULAČNÍ), zásada ZÁVAZNOSTI, zásada DISPOZIČNÍ, zásada LEGALITY, zásada PRIORITY, zásada FORMÁLNÍ PUBLICITY (VEŘEJNOSTI), zásada VEŘEJNÉ VÍRY, zásada OFICIALITY.

3 Zásada KONSTITUTIVNÍ (INTABULAČNÍ)
Ke vkladu či záznamu dochází na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu, převody nemovitostí, které jsou předmětem evidování, smluvní zástavní práva k těmto nemovitostem, předkupní práva s účinky věcného práva k nemovitostem, vznikají, mění se, popřípadě zanikají dnem provedení vkladu práva v katastru nemovitostí s účinky ke dni podání návrhu na vklad práva, Bez vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nemůže dojít k přechodu práva, byť z účinné smlouvy podpisem smlouvy sice vznikají hmotněprávní účinky, ale věcněprávní účinky (přechod práva) vznikají až vkladem do KN.

4 Zásada ZÁVAZNOSTI Výslovně je upravena ve vztahu k závaznosti údajů katastru nemovitostí pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru. Těmito závaznými údaji jsou parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti a název a geometrické určení katastrálního území.

5 Zásada DISPOZIČNÍ Řízení o povolení vkladu vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitostem se nevztahuje z úřední povinnosti katastrálního úřadu, ale jen na základě návrhu na vklad účastníků smlouvy nebo jednoho z nich (katastrální úřad není oprávněn zahajovat řízení o vkladu), zároveň při samotném rozhodování je katastrální úřad plně vázán návrhem účastníků a nemůže rozhodnout také o vkladu dalšího, účastníky nenavrhovaného práva, i když by vyplývalo ze smlouvy přiložené k návrhu, pokud se práva zakládaná jednou smlouvou vztahují nemovitostem ležícím v územních obvodech různých katastrálních úřadů, podávají účastníci řízení návrh na vklad práva každému z nich samostatně.

6 Zásada LEGALITY Katastrální úřad je povinen zkoumat, zda podstatné náležitosti listiny nejsou v rozporu s platným obecně závaznými předpisy, listina, která způsobuje vznik, změnu či zánik vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitostem, musí splňovat zákonem stanovené náležitosti (zákona č. 359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu), katastrální úřad o návrhu na vklad rozhodne (vklad práva povolí nebo zamítne), proti zamítavému rozhodnutí se lze do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolat.

7 Zásada PRIORITY Pořadí zápisů v KN se řídi dobou, ve které byl návrh na zápis do KN doručen katastrálnímu úřadu (pokud zákon nestanoví jinak), pořadí je zajištěno tím, že při doručení je vyznačeno: den, měsíc a rok doručení (u návrhu na vklad se vyznačuje ještě i hodina a minuta doručení), zároveň se docházející návrhy průběžně evidují v protokolu o vkladech, do něhož má každý právo nahlédnout, uplatnění zásady priority je obzvlášť důležité u pořadí zástavních práv, protože uspokojování nároků se děje podle pořadí.

8 Zásada FORMÁLNÍ PUBLICITY (VEŘEJNOSTI)
KN je veřejný (zákon č. 256/2013 Sb.) a jeho veřejnost lze omezit jen z důvodů stanovených zákonem (např. v případě ochrany státního tajemství), každý je za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu oprávněn nahlédnout do KN a učinit si opis o právních vztazích jakékoliv osoby a nemovitosti, katastrální úřad je také povinen na požádání a za úplatu (správní poplatek) vyhotovit podklady z SGI (kopie katastrálních map) a z SPI (výpis z LV, identifikace parcel), bezúplatně lze získat údaje z katastru pouze formou nahlížení či ústní informace.

9 Zásada VEŘEJNÉ VÍRY Přesvědčení o tom, že stav KN odpovídá skutečnému stavu věci, realizaci této zásady představoval především ustanovení § 11 zákona č. 265/1992 Sb., které rozděluje všechny zápisy v katastru na zápisy provedené před účinností katastrálního zákona (tj. před ) a na zápisy provedené již podle tohoto zákona, v případě zápisů učiněných již za účinnosti katastrálního zákona pak předpokládá dobrou víru každého, kdo jednal v souladu s těmito zápisy, že zapsaný stav je v souladu se skutečným stavem.

10 Zásada OFICIALITY Zápis do KN se provádí vkladem nebo záznamem, podmínkou je soulad veškerých údajů, nabyvatel práva je povinen ze zákona ohlásit změnu katastrálnímu úřadu do 30 dnů ode dne vzniku práva předloženou listinou, která dokládá změnu, nesplnění této povinnosti není však možné postihnout žádnou sankcí (je však v zájmu každého vlastníka doložit katastr. úřadu veškeré změny týkající se jeho nemovitosti).

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Otázka č.16 ZÁSADY PLATNÉ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google