Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Správa katastru nemovitostí, listy vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Správa katastru nemovitostí, listy vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 4. Správa katastru nemovitostí, listy vlastnictví
Vytvořila: Anna Kovářová

2 SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ
katastrální úřad provádí zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru revize údajů katastru oprava chyb v katastrálním operátu obnova katastrálního operátu zeměměřické činnosti a geometrické plány změna údajů o geometrickém a polohovém určení veřejnost katastru poskytování údajů z katastru

3 ZÁPIS PRÁV DO KATASTRU zápisy do katastru se provádí vkladem zápisem
zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná práva, nájem či pacht zápisem zápis práv odvozených od vlastnického práva poznámkou zapisují se jí významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných

4 VKLAD Zapisuje se jím vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence: vlastnického práva práva stavby věcného břemene zástavního práva budoucího zástavního práva podzástavního práva překupního práva budoucích výměnek přídatného spoluvlastnictví správy svěřeneckého fondu výhrady vlastnického práva výhrady práva zpětné koupě výhrady práva zpětného prodeje zákaz zcizení nebo zatížení výhrada práva lepšího kupce ujednání o koupi na zkoušku nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

5 VKLAD vkladem se dále zapisuje rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu a jeho povolení zahájení vkladového řízení i pokud tak rozhodne soud nebo soudní exekutor není opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba proti povolení, rozhodnutí o zamítnutí; možná jen žaloba podána do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí

6 ZÁZNAM Záznamem se zapisuje:
příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu právo hospodařit s majetkem státu správa nemovitostí ve vlastnictví státu majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření

7 ZÁZNAM návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávní celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo jej osvědčil musí být doložen listinou, která dokládá právo, které má být zapsáno katastrální úřad zjistí, zda je návrh podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní a počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru

8 katastrálním úřadem na základě rozhodnutí nebo oznámení
POZNÁMKA zápis výmaz katastrálním úřadem na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce, k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být zapsána soudu, správce daně, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, dražebníka insolvenčního správce, k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka vymazána, pokud důvody pro její vyznačení pominuly

9 POZNÁMKA poznámky jsou rozděleny poznámka spornosti zápisu
poznámka k nemovitosti poznámka k osobě poznámka spornosti zápisu stav katastru nesedí se skutečným právním vztahem pro zápis nebo výmaz poznámky se používají přiměřeně ustanovení o záznamu poznámka je pouze informativní zápis, nevznikají ani nezanikají žádná práva

10 ZÁPIS JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU
používá se přiměřeně ustanovení o zápisu záznamem Patří sem návrh změny katastrální hranice návrh změny katastrální hranice shodná s hranicí obce (souhlas obce) změna katastrální hranice shodná se státní hranicí (souhlas Ministerstva vnitra) návrh na změnu názvu nebo nový název kú zápis údajů o nové budově

11 ZÁPIS JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU
provádí se na základě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného, rozhodnutí, souhlasu nebo oznámení vydaného příslušným orgánem veřejné moci, právního přepisu jiné údaje je možno přebírat z jiných informačních systémů, registrů, rejstříků a evidencí veřejné správy, pokud zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených údaje v nich vedené používají ochrany dobré víry v pravdivost a úplnost těchto údajů

12 LHŮTY PRO ZÁPIS DO KATASTRU
vklad – na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu bez zbytečného odkladu záznam – do 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující práva poznámka – do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky; výmaz poznámky do 30 dnů od doručení listiny, na základě které důvody pro její vyznačení pominuly jiný údaj – do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení zápisu v katastru

13 REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu vyhlašuje ji příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu součinnost s obcí, popřípadě i orgány veřejné moci za účasti vlastníků a jiných oprávněných zjistí-li nesoulad, projedná způsob jeho odstranění o výsledku revize je sepsán protokol

14 OPRAVA CHYBY V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU
na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly: zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem. oprava do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů oznámení o provedené opravě nebo o tom, že opravu na návrh katastrální úřad neprovedl, protože se nejedná o chybu, je doručeno vlastníkovi a jinému oprávněnému. 30 dnů od doručení oznámení může vlastník sdělit, že s opravou nesouhlasí, pak vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci

15 OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
= vyhotovení nového SGI a SPI v elektronické podobě provádí se novým mapováním přepracováním souboru SGI na podkladě výsledků pozemkových úprav zpravidla v rozsahu katastrálního území zahájení bez návrhu (u nového mapování a přepracování oznámí obci) doplnění parcel pozemků evidovaných dosud zjednodušeným způsobem

16 ZEMĚMĚŘICKÉ A GEOMETRICKÉ PLÁNY
pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v SGI platného katastrálního operátu, obnovu SGI a vytyčování hranic pozemků GP je neoddělitelná část listiny, podle které má být proveden zápis do katastru (zobrazení předmětu zápisu do katastru, zpřesnění SGI a SPI, soudem určený průběh hranice) musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům a je opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel

17 ZMĚNA ÚDAJŮ O GEOMETRICKÉM A POLOHOVÉM URČENÍ
na podkladě vytyčení nebo zpřesnění hranice pozemků, upřesnění nebo rekonstrukce přídělů nebo určení hranice pozemků zapisuje se na podkladě žádosti vlastníka nebo jiného oprávněného , jejíž přílohou je listina dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků nebo rozhodnutí soudu o určení hranice pozemku zpřesněním nedochází ke změně práv

18 ZÁVAZNOST ÚDAJŮ KATASTRU
parcelní číslo geometrické určení nemovitosti název a geometrické určení katastrálního území

19 VEŘEJNOST KATASTRU každý má právo nahlížet do katastru,
pořizovat si pro svou potřebu opisy, výpisy, náčrty, získávat údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno jinak.

20 POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
katastrální úřad na požádání vyhotoví z katastrálního operátu výpis, opis nebo kopii i identifikaci parcel ve formě stanovené prováděcím právním předpisem jsou veřejnými listinami prokazující stav evidence katastru k okamžiku na nich uvedeném z údajů katastru se vytváří souhrnné přehledy o půdním fondu

21 LISTY VLASTNICTVÍ Zemské desky (1278)
Zápisem se stával majetek dědičným, ve městech byl osvobozen od daní. Dochovány jsou desky na Moravě a ve Slezsku, České desky byly zničeny (1541, požár). Původně byly psány latinsky, později česky, pak začala převládat němčina. Pozemková knihy (1871) povinně zapsány všechny pozemky a stavby. Zákon č. 92 z o zakládání nových pozemkových knih nařizoval i povinné očíslování všech domů – čísla popisná. Nemovitosti byly evidovány v knihovních vložkách. Vložka obsahovala listy: list A I  - zapsány nemovitosti podle parcelních čísel, list A II  - věcná oprávnění vztahující se k nim, list B  - vlastnické právo k nemovitostem (případně jeho omezení), list C  - věcná práva proti vlastníku – např. zástavní práva. Pozemkové knihy byly knihy veřejné a právo vlastnické nastalo teprve zaknihováním. Omezené nahlížení bylo do sbírky listin – tam žadatel musel prokázat právní zájem. Od roku 1951 nepovinný zápis. Listy vlastnictví (1964)

22 Pozemková kniha - ukázka

23

24

25 List vlastnictví – evidence nemovitostí

26 LISTY VLASTNICTVÍ evidenční jednotka
zakládá se v rámci katastrálního území pro skupinu nemovitostí, ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví LV se vytváří automatizovaně z údajů SPI LV jsou číslovány od 1 s tím, že je vyhrazeno číslo: 1 pro bývalé místní národní výbory, lze je použít pro obce v případě, že se v katastru realizuje přechod majetku ČR do majetku obce podle zvláštního předpisu 2 pro okresní úřady 10001 zpravidla pro obce 10002 pro Pozemkový fond ČR 11000 zpravidla pro neznámého vlastníka

27 Části LV a jejich obsah:
A slovní označení vlastnického práva a údaje o vlastníku nebo spoluvlastnících, nebo text „svěřenský správce“, údaje o svěřenském správci a označení svěřenského fondu, popřípadě slovní označení odvozeného práva a údaje o oprávněném z odvozeného práva, a dále spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl, v jakém má oprávněný z odvozeného práva toto právo k nemovitostem uvedeným v části B B údaje o nemovitostech, které jsou předmětem práv označených v části A, a případně plomby vyznačené písmenem „P“ před označením nemovitosti B1 práva založená služebností ve prospěch nemovitostí uvedených v části B, údaje o tom, že k užívání nemovitostí uvedených v části B slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, věcná práva ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B a práva zapsaná podle dřívějších právních předpisů ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B, včetně údajů o těmito právy dotčených nemovitostech, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,

28 Části LV a jejich obsah:
C věcná práva k věci cizí, která se zapisují do katastru, včetně věcných práv zřízených podle dřívějších právních předpisů, a která zatěžují nemovitosti v části B, včetně poznámek , které se k těmto právům bezprostředně vážou, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis, D omezení převodu nemovitostí (podle § 58 zákońa č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník) a další omezení podle dřívějších předpisů, poznámky, které se váží k osobě uvedené v části A nebo k nemovitosti uvedené v části B s výjimkou poznámek spadajících do části C, plomby a upozornění, včetně označení protokolu a pořadového čísla, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis, E údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny práva označeného v části A, F údaje pro daňové účely k pozemkům uvedeným v části B

29 LISTY VLASTNICTVÍ bytové spoluvlastnictví
samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlastníky domu s vymezenými jednotkami a samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu jednotek v domě (shodné údaje o vlastnictví) list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví nejsou uvedena věcná práva k věci cizí poznámky omezení vztahující se k jednotkám údaje o věcném břemeni zřízeném k nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví, jsou uvedeny pouze na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví v části D listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je vedena informace o uloženém úplném znění prohlášení vlastníka domu ve sbírce listin. Samostatný list vlastnictví se dále zakládá v případě duplicitního zápisu vlastnictví.

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "4. Správa katastru nemovitostí, listy vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google