Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení"— Transkript prezentace:

1 Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení Záměr odstranit stavbu (kromě staveb nevyžadujících ohlášení nebo povolení) je vlastník stavby povinen ohlásit stavebnímu úřadu. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení, připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě. Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru nesdělí, že k odstranění je třeba povolení. Povolení k odstranění stavby vydá stavební úřad rozhodnutím po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány. Vlastník stavby odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. Pro stavbu v památkové rezervaci, zóně nebo jejich ochranném pásmu a závazné stanovisko orgánu státní památkové péče stanoví podmínky, stavební úřad stavebníkovi sdělí, že stavbu, terénní úpravy nebo zařízení lze odstranit jen na základě povolení.

2 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
Stavební úřad nařídí vlastníku stavby, popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě, odstranění stavby která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu nebo zařízení, které jsou kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu , b) prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním (tuto stavbu lze za stanovených podmínek dodatečně povolit), nebo c) u níž bylo stavební povolení zrušeno a stavbu nelze zachovat. U stavby prováděné či provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním, stavební úřad zahájí řízení o jejím odstranění. Pokud stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti;

3 V povolení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav anebo zařízení stanoví
stavební úřad podmínky vyplývající z technických požadavků na stavby, podmínky pro archivování dokumentace, popřípadě požadavky k úpravě pozemku po odstranění stavby. Může též uložit vlastníku stavby povinnost předložit návrh technologického postupu prací při odstraňování stavby, včetně nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby. Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno.


Stáhnout ppt "Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google