Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně vymezené záměry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně vymezené záměry."— Transkript prezentace:

1 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Základní pojmy záměr je stavba, činnost a technologie uvedená v příloze č. 1 k zákonu, koncepce jsou strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané, příslušný úřad je Ministerstvo životního prostředí nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je zpracovávána koncepce.

2 Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii I, které podléhají posouzení vždy, záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, změny každého záměru uvedeného v příloze č. 1, pokud má být zvýšena jeho kapacita nebo rozsah o 25 % a více nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, změny každého záměru uvedeného v příloze č. 1, pokud jimi bude dosaženo příslušné limitní hodnoty nebo záměr vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty a pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

3 Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní předpis. Posuzuje se běžné provozování i možnost havárie. Oznámení Ten, kdo hodlá provést záměr ("oznamovatel"), je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu. Příslušný úřad zašle jeho kopii k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům, zajistí zveřejnění informace o oznámení a na internetu dále zveřejní textovou část oznámení. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Lhůta k vyjádření dotčeného správního úřadu a územního samosprávného celku počíná běžet ode dne doručení oznámení.

4 Zjišťovací řízení Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace"). U záměru uvedeného v příloze č. 1 kategorii II a u změny záměru je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda záměr nebo jeho změna bude posuzována podle zákona. Příslušný úřad po ukončení zjišťovacího řízení neprodleně zašle jeho písemný závěr oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a v téže lhůtě jej bez příloh zveřejní. Dokumentace Oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení a závěru zjišťovacího řízení zajistí zpracování dokumentace v písemné a v elektronické podobě. Příslušný úřad zašle dokumentaci k vyjádření dotčeným správním úřadům a územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zajistí zveřejnění informace o dokumentaci a na internetu zveřejní vždy alespoň textovou část dokumentace. Každý se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí úřad přihlížet. Příslušný úřad doručí dokumentaci zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek").

5 Posudek Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou. Ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku. Zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu v dohodnutém počtu, termínu a formě. K posudku je každý oprávněn zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání. K vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty nemusí příslušný úřad při dalším postupu přihlížet. Pokud příslušný úřad obdržel nesouhlasné vyjádření k dokumentaci nebo k posudku, zajistí veřejné projednání posudku a současně dokumentace

6 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen "stanovisko"). Stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů.

7 Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou a)koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů v příloze č. 1, zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody a koncepce spolufinancované z prostředků fondů EU tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce, b) koncepce podle písmene a), u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem pouze jedné obce, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení Posuzování koncepce zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. Oznámení koncepce Ten, kdo předkládá podnět ke zpracování koncepce (dále jen "předkladatel"), je povinen předložit oznámení koncepce příslušnému úřadu v listinné a v elektronické podobě.

8 Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. Zjišťovací řízení Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. U koncepce uvedené v písm. b) a c) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda koncepce nebo změna koncepce bude posuzována V závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad dále navrhne průběh posuzování koncepce včetně konání veřejného projednání. Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. V téže lhůtě může zaslat předkladatel příslušnému úřadu své písemné vyjádření k vyhodnocení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. Příslušný úřad vydá na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání stanovisko ke koncepci. Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

9 Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní Prostředí Při posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí se postupuje podle stavebního zákona a v rozsahu stanoveném tímto ustanovením; předkladatelem je pořizovatel územně plánovací dokumentace. Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na základě návrhu zadání územně plánovací dokumentace a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu. Na základě veřejného projednání konceptu řešení územně plánovací dokumentace, vyjádření k němu podaných a na základě návrhu souborného stanoviska příslušný úřad vydá stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko je součástí stanoviska dotčeného orgánu státní správy ke konceptu řešení územně plánovací dokumentace. Posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky Příslušný úřad postupuje při mezistátním posuzování ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.


Stáhnout ppt "POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně vymezené záměry."

Podobné prezentace


Reklamy Google