Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška na téma Rozbor udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vlivů vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška na téma Rozbor udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vlivů vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Přednáška na téma Rozbor udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vlivů vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území Ing. Alena Navrátilová, Ústav územního rozvoje únor 2009 1

2 organizační složka státu  vykonává metodickou činnost pro jednotlivé odbory Ministerstva pro místní rozvoj, zejména v oblasti územního plánování, zejména v oblasti územního plánování, regionální politiky a bydlení Ústav územního rozvoje www.uur.cz 2

3 3 Dne 1. 1. 2007 nabyly účinnosti nové předpisy stavebního práva. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území.

4 4 Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu pro udržitelný rozvoj území a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

5 Stavební zákon zavedl nový nástroj územního plánování ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP), které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území; jejich součástí je rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) spočívající ve zjišťování a vyhodnocování udržitelnosti rozvoje území 5

6 6 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY  se pořizují pro celé území České republiky ve dvojí podrobnosti: obcí s rozšířenou působností - obcí s rozšířenou působností - krajů  průběžně se aktualizují První ÚAP obcí s rozšířenou působností byly pořízeny k 31. 12. 2008. První ÚAP krajů budou pořízeny do 30.6.2009.

7 7

8 8 pořizovatel ÚAP pořizuje pořizovatel obecní úřad obce s rozšířenou působností („úřad územního plánování“) pro svůj správní obvod krajský úřad pro území kraje ÚAP se pořizují údajů o území zejména na základě údajů o území = informací o stavu území o omezeních v území o záměrech na provedení změn v území.

9 zveřejňuje Pořizovatel zveřejňuje ÚAP a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, např. na internetu. průběžně aktualizují ÚAP se průběžně aktualizují na základě údajů o území předávaných poskytovateli údajů. Každé dva roky bude pořízena úplná aktualizace ÚAP úplná aktualizace ÚAP. 9

10 10

11 Obsah územně analytických podkladů upravuje vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. ÚAP obsahují a)podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ), b) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). (RURÚ). 11

12 a)podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území sestávají z: textové části, která obsahuje - vyhodnocení stavu a vývoje území, - hodnoty území, - limity využití území, - vyhodnocení záměrů na provedení změn v území; grafické části, která obsahuje - výkres hodnot území, - výkres limitů využití území, - výkres záměrů na provedení změn v území; 12

13 b) rozbor udržitelného rozvoje území sestává z: textové části, která obsahuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, určení problémů k řešení v ÚPD; grafické části, která obsahuje problémový výkres. 13

14 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území uvádí jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT analýza) v tematickém členění zejména na –horninové prostředí a geologii, – vodní režim, – hygienu životního prostředí, – ochranu přírody a krajiny, – zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, – veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, – sociodemografické podmínky, – bydlení, – rekreaci, – hospodářské podmínky. 14

15 15 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (ukázka z ÚAP Cheb)

16 16 Závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj, pro soudržnost společenství obyvatel území. Zjištěné nevyváženosti mezi podmínkami udržitelného rozvoje území se řeší různými nástroji rozvoje území.

17 17 Určení problémů k řešení ) v územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) zahrnuje zejména urbanistické závady, dopravní závady, hygienické závady; vzájemné střety záměrů na provedení změn v území střety záměrů s limity využití území, ohrožení území, například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Problémy k řešení v ÚPD se znázorňují v problémovém výkrese.

18 18

19 19

20 20 RURÚ slouží zejména ke zpracování zadání územně plánovací dokumentace (ÚPD) a vyhodnocení vlivů ÚPD na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území Jeho obsah upravuje příloha č. 5 k vyhlášce MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

21 21 Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje (ZÚR) na udržitelný rozvoj území se zpracovává vždy. Vyhodnocení vlivů územního plánu (ÚP) na udržitelný rozvoj území se zpracovává tehdy, uplatnil-li příslušný dotčený orgán při projednávání návrhu zadání ÚP požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. Srovnávací základnou pro vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území je rozbor udržitelného rozvoje obsažený v ÚAP příslušného kraje. Srovnávací základnou pro vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území je rozbor udržitelného rozvoje obsažený v ÚAP příslušné obce s rozšířenou působností.


Stáhnout ppt "Přednáška na téma Rozbor udržitelného rozvoje území a vyhodnocení vlivů vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google