Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulační plán Regulační plán v řešené ploše stanoví -podrobné podmínky pro využití pozemků, -pro umístění a prostorové uspořádání staveb, -pro ochranu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulační plán Regulační plán v řešené ploše stanoví -podrobné podmínky pro využití pozemků, -pro umístění a prostorové uspořádání staveb, -pro ochranu."— Transkript prezentace:

1 Regulační plán Regulační plán v řešené ploše stanoví -podrobné podmínky pro využití pozemků, -pro umístění a prostorové uspořádání staveb, -pro ochranu hodnot a charakteru územ -pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

2 Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán vydaný krajem je dále závazný pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu. Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního plánu. Při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování, mapové podklady a označení řešené plochy tabulí žadatel.

3 O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního nebo jiného podnětu a) zastupitelstvo kraje v ploše nebo koridoru vymezeném zásadami územního rozvoje, b) zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem, c) zastupitelstvo obce, není-li vydán územní plán, v zastavěném území nebo v nezastavěném území jen tehdy, pokud se nemění jeho charakter nebo pokud nahrazuje plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu, d) Ministerstvo obrany v ploše, která je součástí vojenského újezdu; N áklady na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem hradí obec nebo kraj příslušný k jeho vydání. Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit jeho pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem.

4 Textová část regulačního plánu obsahuje vždy - vymezení řešené plochy, - podmínky pro vymezení a využití pozemků, - podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, - podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, pro vytváření příznivého životního prostředí, pro ochranu veřejného zdraví, - vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel, - vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel, - výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje,

5 Textová část regulačního plánu podle rozsahu jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje - druh a účel umísťovaných staveb, - podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití pozemků), - podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, - podmínky pro změny staveb a změny vlivu staveb na využití území, - - podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability, - stanovení pořadí změn v území (etapizaci), vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.

6 Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy - hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury, - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Podle rozsahu jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje - jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb mimo staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv a hranice zastavěného území a ochranných pásem, - výkres pořadí změn v území (etapizace). V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu zpracovat v samostatných výkresech.


Stáhnout ppt "Regulační plán Regulační plán v řešené ploše stanoví -podrobné podmínky pro využití pozemků, -pro umístění a prostorové uspořádání staveb, -pro ochranu."

Podobné prezentace


Reklamy Google