Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje územního plánování Přípravné Územně plánovací podklady územně analytické podklady územní studie Plánovací Politika územního rozvoje Územně plánovací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje územního plánování Přípravné Územně plánovací podklady územně analytické podklady územní studie Plánovací Politika územního rozvoje Územně plánovací."— Transkript prezentace:

1 Nástroje územního plánování Přípravné Územně plánovací podklady územně analytické podklady územní studie Plánovací Politika územního rozvoje Územně plánovací dokumentace zásady územního rozvoje územní plán regulační plán Realizační Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení o změně využití území o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území o dělení nebo scelování pozemků o ochranném pásmu Územní souhlas Územní opatření o stavební uzávěře, o asanaci území

2 Orgány územního plánování orgány obcí a krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů. Orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.

3 Orgány obce Obecní úřad obce s rozšířenou působností ("úřad územního plánování") a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce, b) pořizuje územně plánovací podklady, c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu, d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu, e) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, f) je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,

4 Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost Krajský úřad a úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost úředníky splňujícími kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Pořizovatelem je obecní úřad, který vykonává územně plánovací činnost úředníkem splňujícím kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti nebo zajišťuje tuto činnost na základě smlouvy s fyzickou osobou anebo právnickou osobou. Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru a dále fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním uznaným pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo s vysokoškolským vzděláním příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe.

5 Stavební úřad a) vydává územní rozhodnutí, není-li stanoveno jinak, b) vydává územní souhlas, c) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, d) vykonává další činnosti podle zákona. Zastupitelstvo obce a)rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu, b) schvaluje v samostatné působnosti zadání nebo pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, c) vydává v samostatné působnosti územní plán, d) vydává regulační plán, e) projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu

6 Orgány kraje Krajský úřad v přenesené působnosti mimo jiné pořizuje a) zásady územního rozvoje a ve stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu, b) pořizuje územně plánovací podklady, c) je dotčeným orgánem v územním řízení a v řízení, v nichž se rozhoduje o změnách v území více správních obvodů obcí s rozšířenou působností a v územním řízení o záměrech, vyžadujících posouzení vlivu na životní prostředí, Zastupitelstvo kraje a) vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje, b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje, c) schvaluje v samostatné působnosti zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje, d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech,

7 Rada kraje a)uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje, b) vydává ve případech územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře. Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy. Rada obcí pro udržitelný rozvoj území Pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností může její starosta, se souhlasem obcí v jejím správním obvodu, zřídit jako zvláštní orgán této obce Radu obcí pro udržitelný rozvoj území. Rada obcí projednává územně analytické podklady a vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území a vydává k nim na základě výsledků projednání příslušnému pořizovateli své stanovisko, popřípadě své vyjádření.

8 Ministerstvo obrany pro území vojenských újezdů a) vydává územní plán a regulační plán, b) projednává územně analytické podklady a územní studie, c) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Újezdní úřad pro území vojenského újezdu a) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii, b) pořizuje územně analytické podklady, c) poskytuje územně plánovací informace,

9 Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a a) vykonává státní dozor ve věcech územního plánování, b) pořizuje politiku územního rozvoje a k tomu potřebné územně plánovací podklady, c) vede evidenci územně plánovací činnosti, d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. Ministerstvo může zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí jen v zákonem stanovených případech, a to pouze v záležitostech týkajících se rozvoje území státu; postupuje přitom v součinnosti s orgány krajů a dotčených obcí.


Stáhnout ppt "Nástroje územního plánování Přípravné Územně plánovací podklady územně analytické podklady územní studie Plánovací Politika územního rozvoje Územně plánovací."

Podobné prezentace


Reklamy Google