Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA – PREZENTACE VÝSLEDKŮ PILOTNÍHO PROJEKTU „ATLAS LABE NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“ Projekt je spolufinancován Evropskou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA – PREZENTACE VÝSLEDKŮ PILOTNÍHO PROJEKTU „ATLAS LABE NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“ Projekt je spolufinancován Evropskou."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA – PREZENTACE VÝSLEDKŮ PILOTNÍHO PROJEKTU „ATLAS LABE NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“ Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou

2 „VYUŽITÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU ATLAS LABE NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ÚPD“

3 LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA: ZÁKON Č. 50/1976 sb. O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU VYHLÁŠKA Č. 135/2001 Sb. O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADECH A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

4 § 2 (1)Územní plánování zahrnuje mimo jiné tyto úkoly a činnosti: a)stanoví limity využití území, b)reguluje funkční a prostorové uspořádání území, c)určuje nutné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území a stanoví způsob jeho dalšího využití,

5 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ JE JEDNÍM ZE ZPŮSOBŮ JAK PŘISPĚT K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY POVODNÍ ZA POMOCÍ NÁSTROJŮ STANOVENÝCH ZÁKONEM

6 Základní nástroje územního plánování : Územně plánovací podklady Územně plánovací dokumentace Územní rozhodnutí.

7 OBSAH ÚPP A ÚPD JAKO NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Přípravné práce (1) Přípravné práce se zabezpečují ve spolupráci pořizovatele s dotčenými kraji a obcemi, orgány státní správy a s právnickými a fyzickými osobami, které se podílejí na využití území, a zahrnují a) vymezení řešeného území v mapových podkladech, b) shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu území (jeho možných ohrožení, např. sesuvy, haváriemi, stanovená záplavová území) a záměrech jeho využití v rozsahu potřebném pro zpracování příslušné územně plánovací dokumentace, c) vyhodnocení uvedených podkladů a informací.

8 § 10 Průzkumy a rozbory Cílem průzkumů a rozborů je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území a zjistit jeho hodnoty, rozvojové tendence, problémy a střety zájmů v řešeném území. Průzkumy a rozbory jsou podkladem pro zpracování zadání a pro řešení územně plánovací dokumentace. Grafická část průzkumů a rozborů obsahuje zejména výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí a dále problémový výkres, který souhrnně znázorňuje zjištěné záměry na změny v území, veřejné zájmy chráněné dotčenými orgány státní správy podle zvláštních právních předpisů, střety těchto záměrů a zájmů a nejdůležitější problémy, které by měly být řešeny v územně plánovací dokumentaci.

9 OBSAH VÝKRESU LIMITŮ: údaje vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených záplavových území (§ 10 odst. 3),

10 ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMETNACE VŠECH STUPŇŮ: limity využití území včetně stanovených záplavových území (VIZ PŘÍLOHA K VYHLÁŠCE Č. 135/2001 Sb.

11 GRAFICKÁ ČÁST ÚPD: v dalších dle potřeby samostatných výkresech se graficky znázorňují …………. h) stanovená záplavová území.

12 KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V ÚP Budování retenčních nádrží, suchých podrů Vhodné trasování liniových staveb (zamezení nebo naopak využití hradícího efektu dopravní stavby) Budování údolních nádrží se stanoveným manipulačním řádem ve vhodných profilech Ost.

13 MOŽNOSTI PROMÍTNUTÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V ÚPD: VYHODNOCENÍ SITUACE V ÚZEMÍ NA ZÁKLADĚ STANOVENÝCH PRAVIDEL NAVRHOVANÉ ZPŮSOBY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY ÚZEMÍ (NAPŘ. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ) NÁVRH NA PROVEDENÍ ASANACÍ NEBO ASANAČNÍCH ÚPRAV (odstranění staveb ze zátopových území)

14 „ATLAS LABE NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“ -JEHO VYUŽITÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE: Získání podstatných informací o stavu, možnostech a limitech využití území a jiných závazných omezeních vyplývajících z právních předpisů, schválené územně plánovací dokumentace a platných správních rozhodnutí. Jako jeden z územně technických podkladů se zpracovávají způsobem umožňujícím zejména využití pro zpracování územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, pro územní rozhodování a pro další potřeby veřejné správy, např. v digitální podobě. Zajištění průběžné aktualizace

15 PERSPEKTIVY PRÁCE NA PROJEKTU: APLIKACE VÝSTUPŮ VE STÁVAJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI A ZABEZPEČENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚČINNOSTI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA (POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ) Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, její změně a pro rozhodování v území.


Stáhnout ppt "KONFERENCE PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA – PREZENTACE VÝSLEDKŮ PILOTNÍHO PROJEKTU „ATLAS LABE NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“ Projekt je spolufinancován Evropskou."

Podobné prezentace


Reklamy Google