Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zpráva o uplatňování územního plánu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015 Krajský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zpráva o uplatňování územního plánu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015 Krajský."— Transkript prezentace:

1 1 Zpráva o uplatňování územního plánu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015

2 Právní předpisy § 55 odst. 1 stavebního zákona Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 a její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54. 2

3 § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje: a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, d) prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona, e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, 3 Právní předpisy

4 f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno, h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 4

5 5 povinnost nejpozději do 4 let od vydání územního plánu projednání jako zadání určený zastupitel (§ 55 odst. 1 a § 47 odst. 1) změnou ÚP se 4letý cyklus neposouvá! staré územní plány Závěr

6 6 Změna územního plánu Pořízení změny územního plánu: 1. Zpráva o uplatňování - § 55 odst. 1 2. Z podnětu, na návrh - § 55 odst. 2 - „normální“ změna 3. Zrušení části ÚP, nesoulad se ZÚR, s PÚR - § 55 odst. 3 4. Sledování a vyhodnocování ÚPD - § 5 odst. 6

7 7 Děkuji za pozornost Mgr. Jaroslav Kovanda oddělení územního plánování tel. 377 195 563 jaroslav.kovanda@plzensky-kraj.cz


Stáhnout ppt "1 Zpráva o uplatňování územního plánu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Porada s ÚÚP, 17. 02. 2015 Krajský."

Podobné prezentace


Reklamy Google