Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápisy právních vztahů k nemovitostem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápisy právních vztahů k nemovitostem"— Transkript prezentace:

1 Zápisy právních vztahů k nemovitostem
Karel Anděl, Vojtěch Bureš

2 Zápis v katastru nemovitostí
Provádí katastrální úřad Provádění zápisů je upraveno zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Druhy zápisů: vklad záznam poznámka výmaz zápisů

3 Vklad do katastru nemovitostí
Zakládá vlastnická nebo věcná práva k nemovitostem Řízení o povolení vkladu upravuje zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád Návrh na vklad musí obsahovat: označení katastrálního úřadu jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení, označení práv, která mají být zapsána do katastru

4 Vklad - přílohy Přílohou návrhu musí být:
listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem, výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejížž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku

5 Řízení o povolení vkladu
Zahájení na návrh účastníka Dnem zahájení je den doruční návrhu Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke dni doručení návrhu Katastrální úřad zkoumá, zda: navrhovanému vkladu není na překᾞku stav zápisů v katastru navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložžených listin právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného práva je určitý a srozumitelný právní úkon je učiněn v předepsané formě účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu

6 Řízení o povolení vkladu
Pokud návrh na zahájení řízení o povolení vkladu nemá předepsané náležžitosti, katastrální úřad vyzve navrhovatele, aby je ve stanovené přiměřené lhůtě odstranil, pokud tak neučiní návrh zamítne Návrh zamítne i v případě, že nesplňuje podmínky pro vklad do KN Rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje vššem účastníkům řízení. Proti tomuto rozhodnutí je přípustný opravný prostředek, pokud mu KÚ nevyhoví v plném rozsahu, rozhoduje o podaném opravném prostředku soud.

7

8 Záznam v katastru nemovitostí
Záznam v katastru nemovitostí o vlastnickém či jiném právu pouze osvědčuje právní skutečnost, na jejímž základě již dříve toto právo vzniklo, změnilo se či zaniklo. Záznam neprobíhá správním řízením Katastrální úřad o záznamu nevydáva správní rozhodnutí Základem zápisu jsou listiny potvrzující či osvědčující právní vztahy

9 Předměty záznamu Rozhodnutí státního orgánu
Nabytí, změna či zánik práv k nemovitostem ze zákona Nabytí vlastnictví příklepem licitátora v dražbě Vydržení vlastnictví Vzdání se věcného práva k nemovitosti

10

11 Poznámka do katastru nemovitostí
Poznámka je úkon katastrálního úřadu, kterým se na základě oznámení soudu, jiného státního orgánu, popřípadě osoby, která projeví právní zájem, vyznačí určité skutečnosti týkající se nemovitosti. Poznámka nemá charakter právního řízení Zaznamenávané právo již existuje, poznámka nemá vliv na jeho účinnost

12 Poznámka do katastru nemovitostí
Poznámka upozorňuje na: Probíhající soudní řízení o nemovitosti Rozhodnutí o prodeji nemovitosti Vyhlášení konkursu proti vlastníkovi Vyvlastňovací řízení Určení vlastnického práva k nemovitosti Zrušení poznámky: Na základě rozhodnutí soudu V návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka zrušena, pokud důvody poznámky pominuly

13


Stáhnout ppt "Zápisy právních vztahů k nemovitostem"

Podobné prezentace


Reklamy Google