Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ustavení a vznik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ustavení a vznik."— Transkript prezentace:

1 Ustavení a vznik

2 NOZ - nové pojmy: USTAVENÍ VZNIK Obecně platí: Pro založení - nutná písemná smlouva nebo zakládající listina Vznikají dnem zápisu do OR Ode dne účinnosti zápisu mohou nabývat práva a povinnosti

3 Rozlišuje se založení obchodní korporace (tedy zakladatelské právní jednání) a vznik obchodní korporace, který nastane až zápisem do obchodního rejstříku (v tomto ohledu není žádná změna)

4 Zakladatelské právní jednání
§ 123 (1) Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu.

5 Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.
Více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo uzavřením jiné smlouvy.

6 § 122 NOZ Právnickou osobu lze ustavit
1. zakladatelským právním jednáním, 2. zákonem, 3. rozhodnutím orgánu veřejné moci, 4. popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis.

7 § 125 (1) Více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo uzavřením jiné smlouvy. (2) Zákon stanoví, ve kterých případech lze právnickou osobu založit i právním jednáním jedné osoby obsaženým v zakladatelské listině. Jen s.r.o. a a.s.

8 Účel založení - obecně Obvykle se obchodní společnosti zakládají za účelem podnikání – tj. materiální účel Mohou byt založeny i za tzv. ideálním účelem – charitativní, humanitární, kulturní, apod.; to platí pro společnost s ručením omezeným a akciovou společnost; veřejná obchodní společnost a komanditní společnost mohou byt založený jen za účelem podnikání

9 Osobní společnosti budou moci být založeny jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku. Stejně jako nyní tedy budou moci být kapitálové společnosti (společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti) založeny i za jiným než podnikatelským účelem.

10 Vznik § 126 (1) Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. (2) Je-li právnická osoba zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí jeho účinnosti, nestanoví-li zákon den pozdější.

11 Založení OK § 8 ods. 1ZOK Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí.

12 Jediný zakladatel - § 8 ods.2 ZOK
zakládá se zakladatelskou listinou (ve formě veřejné listiny)

13 nastávají účinky odstoupení od smlouvy
Lhůta (§ 9 ZOK) návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců ode dne jejího založení NENÍ !!!! nastávají účinky odstoupení od smlouvy Lhůtu je možné ve společenské smlouvě změnit

14 Jednočlenná společnost / korporace (§ 11 ZOK)
(1) Kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel. (2) Kapitálová společnost může mít jediného společníka také v důsledku soustředění všech podílů v jeho rukou. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník.

15 Neplatnost PO § 129 (1) Soud prohlásí právnickou osobu po jejím vzniku za neplatnou i bez návrhu, pokud a) zakladatelské právní jednání chybí, b) zakladatelské právní jednání nemá náležitost nezbytnou pro právní existenci právnické osoby, c) právní jednání zakladatelů odporuje § 145 (zákaz založení PO) nebo d) právnickou osobu založilo méně osob, než je k tomu podle zákona třeba. (2) Dnem, kdy je právnická osoba prohlášena za neplatnou, vstupuje do likvidace.

16 Neplatnost obchodní korporace § 92 ZOK
1) Po vzniku obchodní korporace ji soud také prohlásí, a to i bez návrhu, za neplatnou, jestliže a) společenská smlouva nebyla pořízena v předepsané formě, b) nebyla dodržena ustanovení o výši nejnižšího splacení základního kapitálu, nebo c) zjistí nezpůsobilost k právním jednáním všech zakládajících společníků.

17 Právní existence PO dle NOZ
§ 92 ods. 2 ZOK Za náležitost nezbytnou pro právní existenci právnické osoby podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti právnické osoby se pro obchodní korporace rozumí pouze uvedení obchodní firmy (dále jen „firma“), výše vkladů, celkové výše upsaného základního kapitálu a předmětu podnikání nebo činnosti. Pro právní existenci družstva je nezbytné pouze uvedení firmy, výše vkladů a předmětu podnikání (činnosti).

18 Zrušení a zánik PO

19 Zrušení a zánik PO - obecně
Dohodou Uplynutím doby nebo splněním účelu Zaniká dnem výmazu, před zánikem se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní nástupce

20 § 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. (2) O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán.

21 Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce. § 171 S likvidací se právnická osoba zrušuje a) uplynutím doby, na kterou byla založena, b) dosažením účelu, pro který byla založena, c) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo d) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.

22 § 172 ods. 1 Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem, c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se

23 Likvidace Účelem likvidace je
vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona.

24 Zánik právnické osoby § 185
Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. § 186 Právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace.

25 Zrušení a zánik obchodní korporace a ustanovení o likvidaci
§ 93 ZOK Soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá závažný veřejný zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci také, jestliže a) pozbyla všechna podnikatelská oprávnění; b) není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel, c) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo d) provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob.

26 § 94 ZOK (1) Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor také nejvyššímu orgánu obchodní korporace. (2) Likvidátor zajistí uchování uvedených dokumentů po dobu 10 let od zániku obchodní korporace. V případě zániku obchodní korporace bez likvidace zajistí uchování těchto dokladů její právní nástupce.


Stáhnout ppt "Ustavení a vznik."

Podobné prezentace


Reklamy Google