Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel Zlín,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel Zlín,"— Transkript prezentace:

1 Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel Zlín, 31.5.2013
Andrea Polehlová Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

2 1. Zápis údaje o místu trvalého pobytu 2. Adresa pro doručování 3
1. Zápis údaje o místu trvalého pobytu 2. Adresa pro doručování 3. Poskytování údajů z ISEO 4. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 5. Zákaz pobytu

3 1. Zápis údaje o místu trvalého pobytu
Informační systém evidence obyvatel (ISEO) obsahuje údaje o: státních občanech ČR osobách, které pozbyly státní občanství ČR cizincích, kteří jsou matkou, otcem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem občana) Ohlašovna údaje o místu trvalého pobytu do ISEO zapisuje prostřednictvím aplikace Editace údajů – bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

4 1.1 Změna místa trvalého pobytu
Zapisuje ohlašovna podle nového místa trvalého pobytu. Místo trvalého pobytu = objekt, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Podmínky pro přihlášení: vyplnění přihlašovacího lístku občanem předložení občanského průkazu/cestovního pasu doložení vlastnictví objektu nebo oprávněnosti jeho užívání anebo úředně ověřeného souhlasu oprávněné osoby zaplacení správního poplatku

5 Postup: kontrola správnosti údajů v přihlašovacím lístku podle předložených dokladů; je-li všechno v pořádku, pak vybrání správního poplatku ve výši 50 Kč /položka 2 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích/. oddělení vyznačené části OP (část A) vydání potvrzení o změní místa trvalého pobytu editace údajů v ISEO

6

7 zaslání kopie potvrzení ORP, který vydal OP na předcházející adrese
oznámení změny v počtu přihlášených osob vlastníku objektu (do 15 dnů od zaevidování změny; v rozsahu jméno, příjmení, datum narození)

8 Zjištění nedostatků v předkládaných dokladech nebo rozporů uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo ISEO: výzva k odstranění nedostatků (stanovení lhůty, minimálně 15 dnů) nedostatky/rozpory jsou odstraněny – změna trvalého pobytu při neodstranění nedostatků/rozporů – vydání rozhodnutí o nezaevidování změny trvalého pobytu

9 1.2 Ukončení pobytu v cizině
Pokud se občan nemá kam přihlásit, ohlašovna zapíše jako adresu místa trvalého pobytu sídlo ohlašovny podle posledního místa trvalého pobytu v ČR sídlo ohlašovny podle posledního hlášeného pobytu podle zvláštních právních předpisů sídlo ohlašovny podle místa narození, u narozených v cizině adresa zvláštní matriky

10 1.3 Zrušení místa trvalého pobytu
Zapisuje ohlašovna podle místa zrušeného trvalého pobytu, a to na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona o evidenci obyvatel. Nové místo trvalého pobytu = sídlo ohlašovny Počátek změny nového místa trvalého pobytu = datum nabytí právní moci rozhodnutí Při editaci využít funkcionalitu „zrušení“ – automaticky dojde ke zneplatnění občanského průkazu

11 2. Adresa pro doručování Ohlášení doručovací adresy (včetně změn a zrušení) – ohlašovna podle místa trvalého pobytu občana, na základě jeho žádosti. Žádost listinná podoba – úředně ověřený podpis nebo podepsání před pracovníkem ohlašovny datová zpráva – podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo dodaná prostřednictvím datové schránky Platnost doručovací adresy: den podání žádosti den uvedený v žádosti (pozdější datum)

12 3. Poskytování údajů z ISEO
Žádost obyvatele staršího 15 let v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem nebo podepsaná před pracovníkem ohlašovny osobně podaná Obyvatel mladší 15 let, občan zbavený/omezený způsobilosti k právním úkonům – žádost podává zákonný zástupce nebo opatrovník. Žadatel musí prokázat svou totožnost a jeho identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

13 Žádost musí obsahovat údaje o obyvateli, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci: jméno/jména, příjmení, rodné příjmení rodné číslo/datum narození číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu/číslo jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu adresa místa pobytu

14 Žadateli se poskytují údaje k jeho osobě a k osobě blízké, a to písemně, v rozsahu údajů vedených v ISEO. Neposkytuje se záznam o poskytnutí údajů, nelze-li ho zpřístupnit, a údaje o osvojeném dítěti (ty poskytuje pouze ministerstvo). Osoba blízká – otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. O poskytnutí údajů se provede záznam v ISEO (datum a hodina výdeje, komu byly poskytnuty). Záznam o poskytnutí údajů – na žádost obyvatele, za období 2 let zpětně.

15 4. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
z moci úřední /§ 12 odst. 1 písm. a) a b)/ na návrh vlastníka objektu nebo oprávněné osoby /§ 12 odst. 1 písm. c)/ Je vedeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (SŘ). Výsledkem řízení je vydání usnesení (v případě zastavení řízení podle § 66 SŘ) nebo rozhodnutí.

16 5. Zákaz pobytu Zákaz pobytu – nová sankce za přestupek (od ). Údaj o zákazu pobytu, místu zákazu a době jeho trvání se zapisuje do ISEO. Správní orgán, který sankci uloží, je povinen o tom neprodleně vyrozumět obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt. Žádost o udělení povolení ke krátkodobému pobytu na území obce, jíž se týká zákaz pobytu – rozhoduje obecní úřad podle místa trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu pachatele. Rozhodnuto musí být bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, a to udělením povolení nebo rozhodnutím o zamítnutí žádosti.

17 Další kontakty: Olga Štěrbová, tel. 577 043 564, olga
Další kontakty: Olga Štěrbová, tel , Mgr. Renata Junáková, tel ,

18 Děkuji za pozornost. Andrea Polehlová
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad ,


Stáhnout ppt "Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel Zlín,"

Podobné prezentace


Reklamy Google