Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uzavírání veřejnoprávních smluv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uzavírání veřejnoprávních smluv"— Transkript prezentace:

1 Uzavírání veřejnoprávních smluv
Mgr. Petra Findová odbor právní a Krajský živnostenský úřad , Zlín, 31. květen 2013

2 Právní úprava zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“) - § 159 a násl. dle § 160 odst. 5 SŘ- územní samosprávné celky mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon státní správy, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a pouze se souhlasem nadřízeného správního orgánu dle § 160 odst. 6 SŘ – územní samosprávné celky mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy týkající se plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu veřejné moci, jen stanoví-li tak zvláštní zákon

3 Předmět veřejnoprávní smlouvy
přesná specifikace včetně konkretizace příslušných ustanovení zákona a přesné určení rozsahu přenesené působnosti nejčastěji: * § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů * § 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů * § 12 (rušení trvalého pobytu) a § 3 odst. 3 písm. g) až h) a § 10 b) (zapisování údajů) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů * § 42 odst. 1 až 3, § 43 odst. 4, § 44 odst. 1 (RÚIAN) zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

4 Postup při uzavírání veřejnoprávní smlouvy
schválení příslušným orgánem obce - rada obce, ledaže by si pravomoc vyhradilo zastupitelstvo; v obcích, kde není volena rada, schvaluje veřejnoprávní smlouvu zastupitelstvo obce - veřejnoprávní smlouva musí být schválena před jejím podepsáním!! 2. podpis veřejnoprávní smlouvy osobou oprávněnou zastupovat obec navenek (starosta, případně osoba jím pověřená) zaslání žádosti o udělení souhlasu s uzavřením VPS nadřízenému správnímu orgánu (krajský úřad)

5 Správní řízení o udělení souhlasu
Náležitosti žádosti: označení účastníků (název obce, adresa sídla, identifikační číslo) označení veřejnoprávní smlouvy důvod uzavření podpis osoby oprávněné (starosta, případně osoba jím pověřená – doložení pověření či plné moci) Přílohy žádosti: 1x stejnopis veřejnoprávní smlouvy doklad prokazující, že veřejnoprávní smlouva, k jejímuž uzavření je požadováno udělení souhlasu, byla schválena příslušným orgánem obce (usnesení, příp. výpis z usnesení, zápis z jednání) veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy souhlas nabude právní moci

6 Povinnosti obce po uzavření smlouvy
Bezodkladně poté, co byla uzavřena (tedy po nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu, kterým byl k veřejnoprávní smlouvě udělen souhlas), ji zveřejnit na úřední desce nejméně po dobu dnů. Obdobně se postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.

7 Změna a zrušení veřejnoprávní smlouvy
jen písemnou dohodou smluvních stran (dodatek); bylo-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy třeba souhlasu správního orgánu, je tohoto souhlasu třeba i k uzavření této dohody (§ 166 odst. 1 SŘ) prodloužení doby platnosti veřejnoprávní smlouvy – souhlas s uzavřením dodatku musí nabýt právní moci před datem konce platnosti !! Zrušení: dohoda o zrušení; bylo-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy třeba souhlasu správního orgánu, je tohoto souhlasu třeba i ke zrušení výpověď

8 Krajský úřad Zlínského kraje
Děkuji za pozornost. Krajský úřad Zlínského kraje


Stáhnout ppt "Uzavírání veřejnoprávních smluv"

Podobné prezentace


Reklamy Google