Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby

2 stručný návod

3  Informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Kvalifikační předpoklady  Výpočet celkové nabídkové ceny  Návrh smlouvy  Prohlášení o vázanosti nabídkou

4  Možnost využití subdodavatelů  Informace k samotnému podání nabídky

5  Zákon upravuje postupy zadávání veřejných zakázek v ČR a stanovuje jejich zásady (transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace)  Obsahuje úpravu procesu zadávání pro zadavatele i podmínky, kterými se musí řídit dodavatelé (např. kvalifikační předpoklady) a dohled nad dodržováním zákona  Rozděluje veřejné zakázky podle předmětu (na dodávky, na služby, na stavební práce) a

6 podle předpokládané hodnoty (zakázky malého rozsahu – neřídí se zákonem, jen zásadami; podlimitní a nadlimitní) – limity stanoveny v nařízení vlády č. 77/2008 Sb.  Určuje lhůty, kterými se musí zadavatel i dodavatelé řídit, případně možnost jejich zkracování

7 Kvalifikační předpoklady dělíme na:  kvalifikace = způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky ◦ Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 (ZKP) ◦ Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 (PKP) ◦ Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 (TKP)

8  Základní kvalifikační předpoklady prokazujeme předložením:  a) výpisu z evidence Rejstříku trestů  b) výpisu z evidence Rejstříku trestů  c) – e) prohlášení uchazeče  f) potvrzení finančního úřadu + prohlášení uchazeče  h) potvrzení ČSSZ  g), i) prohlášení uchazeče

9  Profesní kvalifikační předpoklady prokazujeme předložením: ◦ Výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) případně předložením úředně ověřené kopie stanov, pokud není zapsán v OR ◦ Dokladů osvědčujících odbornou způsobilost dodavatele (rozhodnutí o registraci sociální služby vydané v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

10  Technické kvalifikační předpoklady prokazujeme předložením: ◦ Seznamu významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech + osvědčení ◦ Seznam musí obsahovat:  Název sociální služby  Druh sociální služby  Rozsahu služeb (finanční objem)  Doba poskytování služeb

11  Celkovou nabídkovou cenu dodavatel stanoví součtem hodnot včetně DPH za jednotlivé roky, kdy bude plnění probíhat, tedy 2010 až 2013, součástí ZD bude struktura nabídkové ceny.  Celkovou nabídkovou cenu uvádíme na krycí list nabídky podepsaný v souladu s výpisem z obchodního rejstříku (či jiným dokumentem upravujícím podpisové právo), v případě podepisování na základě plné moci je třeba předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci.

12  Návrh smlouvy bude součástí zadávací dokumentace – dodavatel vyplní označené části  Součástí nabídky musí být návrh smlouvy dodavatele podepsaný v souladu s výpisem z obchodního rejstříku (případně na zákl. plné moci + plná moc)

13  Nabídka musí obsahovat prohlášení o vázanosti nabídkou (vázanost nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty) podepsané v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, v případě podepisování na základě plné moci je třeba předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci  zadávací lhůta – od doručení nabídky do podpisu smlouvy

14  Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (s výjimkou základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 a výpisu z obchodního rejstříku)  Hodlá-li uchazeč zabezpečit určitou část požadovaných služeb subdodavatelem, musí ve své nabídce dále doložit písemnou smlouvu s příslušnými subdodavateli. Uchazeč specifikuje dle § 44 odst. 6 zákona činnosti částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům.

15  Nabídka pro každou z x částí se podává v 1 originálu a 1 kopii, vždy v českém jazyce  Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci, stránky by měly být očíslovány a jako poslední list bude nabídka obsahovat podepsané prohlášení o počtu stran  Označení obálky: NEOTEVÍRAT!!!

16  Nejčastější důvody vyřazení nabídky? – O: chybí podpisy na smlouvě, prohlášení o vázanosti nabídkou, smlouva se subdodavatelem  Celková nabídková cena, možnost změny v průběhu plnění? – O: v průběhu plnění není možné nabídkovou cenu zvyšovat, lze ji pouze snížit  Kdo podává výpis z Rejstříku trestů? – O: statutární orgán či jeho všichni členové statutárního orgánu

17  Děkuji Vám tímto za pozornost a těšíme se na naše případné budoucí setkání.


Stáhnout ppt "Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google