Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny právních předpisů s účinností od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny právních předpisů s účinností od"— Transkript prezentace:

1 Změny právních předpisů s účinností od 1.7.2012
Andrea Polehlová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

2 Místní poplatky novela provedená zákonem č. 174/2012 Sb.
Účinnost novely od (nevztahuje se na poplatkovou povinnost za rok a roky předcházející) Týká se místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Změna § 10b nově vymezen okruh fyzických osob, které mají povinnost poplatek platit /odst. 1 písm. a)/ fyzická osoba s trvalým pobytem v obci fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší než 3 měsíců

3 Místní poplatky novela provedená zákonem č. 174/2012 Sb. (pokračování)
Fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců možnost zpoplatnit jak stavbu určenou k individuální rekreaci, tak byt nebo rodinný dům, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu /odstavec 1 písm. b)/ za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba, u rodinného a bytového domu vlastník nebo správce (odstavec 2) zvýšena maximální částka poplatku na Kč (odstavec 4) Změna § 12 zavedena odpovědnost zákonných zástupců za úhradu poplatku nezletilým poplatníkem

4 Ověřování novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb.
V § 8 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní: „3. listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15), 15) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“. Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5. V § 8 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: „f) údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,“. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

5 Ověřování novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb. (pokračování)
V § 9 písm. a) se slova „je-li listinou“ nahrazují slovy „je-li předložená listina“ a slova „listina, jejíž“ se nahrazují slovy „listinou, jejíž“. V § 9 písm. b) se za slova „je-li“ vkládá slovo „předložená“. V § 9 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí: „c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele, d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),“. Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena e) až h).

6 Ověřování novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb. (pokračování)
V § 9 písm. e) se za slova „je-li“ vkládá slovo „předložená“ a za slovo „listina“ se vkládají slova „z níž je vidimovaná listina pořízena,“.  V § 9 písm. f) se slova „ve vidimované“ nahrazují slovy „v předložené“ a za slovo „listině“ se vkládají slova „z níž je vidimovaná listina pořízena,“.  V § 9 písm. g) se za slovo „s“ vkládá slovo „předloženou“.  V § 9 písm. h) se slovo „vidimované“ nahrazuje slovem „předložené“ a za slovo „listiny“ se vkládají slova „z níž je vidimovaná listina pořízena,“.  V § 9 písm. h) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní: „3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15),“. Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

7 Zákon o občanských průkazech novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb.
V § 4 odst. 2 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepsána uznávaným elektronickým podpisem“. V § 18a odst. 6 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

8 Zákon o cestovních dokladech novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb.
V § 29 odst. 2 písm. c) bodě 3 a v § 29a odst. 2 písm. c) bodě 3 se za slovo „části“ vkládá slovo „uznávaného“. V § 30a odst. 6 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

9 Zákon o evidenci obyvatel novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb.
V § 8 odst. 4 se slova „opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepíše uznávaným elektronickým podpisem“. V § 8b odst. 4 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepsána uznávaným elektronickým podpisem“.

10 Zákon o matrikách novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb.
Vydání matričního dokladu V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.“. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní: „(6) Je-li žádost o vydání matričního dokladu podle odstavce 1 písm. a), c) a d) a odstavce 4 nebo žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.“.

11 Zákon o matrikách novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb
Zákon o matrikách novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb. (pokračování) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Na konci § 45 se doplňuje věta „Je-li žádost o vydání vysvědčení podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.“. Změna příjmení Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní: „§ 73a  U fyzických osob, které změnily osobní stav a kterým byla povolena změna rodného příjmení, se povolená změna příjmení zapíše v knize manželství nebo v knize registrovaného partnerství, popřípadě v knize úmrtí v zápise úmrtí zemřelého manžela, popřípadě partnera.“.

12 Zákon o matrikách novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb
Zákon o matrikách novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb. (pokračování) Na žádost fyzické osoby, které byla povolena změna příjmení podle § 73 zákona č. 301/2000 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a byla zapsána v knize narození, matriční úřad provede opravu matričního zápisu a vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné příjmení před povolenou změnou.

13 Správní řád novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb.
V § 19 odst. 8 se slova „opatřenou jeho zaručeným“ nahrazují slovy „podepsanou jeho uznávaným“. V § 37 odst. 4 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“ a slovo „zaručeného“ se nahrazuje slovem „uznávaného“. V § 37 odst. 7 se slova „elektronické podatelny.24)“ nahrazují slovy „elektronické adresy podatelny.“. Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou. V § 69 odst. 3 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

14 Daňový řád novela provedená zákonem č. 167/2012 Sb.
V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb4) (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)“ nahrazují slovy „podepsána uznávaným elektronickým podpisem4)“. V § 56 odst. 1 písm. b) se slovo „elektronické“ zrušuje. V § 69 odst. 2 a 4 se slovo „opatřené“ nahrazuje slovem „podepsané“. V § 71 odst. 1 a v § 180 odst. 2 se slovo „opatřena“ nahrazuje slovem „podepsána“.

15 Děkuji za pozornost Andrea Polehlová


Stáhnout ppt "Změny právních předpisů s účinností od"

Podobné prezentace


Reklamy Google