Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žaloby a petity v občanském soudním řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žaloby a petity v občanském soudním řízení"— Transkript prezentace:

1 Žaloby a petity v občanském soudním řízení
(školení advokátních koncipientů)

2 Žaloby a žalobní petity v civilním soudním řízením
Žaloba jako projev petičního práva Žaloba jako hmotněprávní úkon Žaloba jako procesní úkon

3 Žaloba jako projev petičního práva
1. Petiční právo jako právo občana obracet se se svými žádostmi na orgány veřejné moci 2. Žalobní právo jako zvláštní druh uplatnění petičního práva 3. Zakotvení žalobního práva v ústavním právu a v občanském právu hmotném

4 Žaloba jako hmotněprávní úkon
1. Stavění běhu promlčecí lhůty 2. Hmotněprávní účinek žaloby nastává až doručením žaloby žalovanému 3. Žaloba jako prostředek prosazení hmotného práva

5 Žaloba jako procesní úkon
1. Účinek zahájení soudního řízení doručením žaloby soudu 2. Žaloba jako zvláštní druh podání 3. Náležitosti žaloby jako procesního úkonu

6 Podmínky řízení 1. Bez naplnění podmínek řízení není možné rozhodnout ve věci samé 2. Důsledky neexistence podmínek řízení

7 Jednotlivé podmínky řízení
1. Pravomoc soudu 2. Příslušnost soudu 3. Způsobilost být účastníkem řízení 4. Procesní způsobilost 5. Existence plné moci pro případ zastoupení účastníka 6. Neexistence překážky rei iudicatae 7. Neexistence překážky litispendence

8 Pravomoci soudu 1. Pravomoc soudů jako způsobilost věc projednat a rozhodnout 2. Jednotlivé druhy pravomoci soudů 3. Neodstranitelnost nedostatku pravomoci soudu

9 Příslušnost soudu 1. Věcná příslušnost 2. Místní příslušnost
3. Funkční příslušnost

10 Způsobilost být účastníkem řízení
1. Způsobilost být účastníkem řízení u fyzických osob 2. Způsobilost být účastníkem řízení u právnických osob 3. Způsobilost státu být účastníkem řízení 4. Zvláštní případy způsobilosti být účastníkem řízení

11 Způsobilost procesní 1 Procesní způsobilost fyzických osob
2. Procesní způsobilost právnických osob 3. Řešení případů kdy účastník řízení nemá procesní způsobilost

12 Zastoupení účastníka řízení
1. Zákonné zastoupení 2. Zastoupení na základě plné moci

13 Zastoupení účastníka řízení
1. Zákonné zastoupení 2. Zastoupení na základě plné moci

14 Res iudicata 1. Res iudicata jako neodstranitelný nedostatek podmínky řízení 2. Kdy se jedná o věc pravomocně rozhodnutou

15 Litispendence 1. Odstranitelná překážka rozhodnutí ve věci samé
2. Kdy se jedná o stav litispendence

16 Žaloba jako druh podání podle o.s.ř.
1. Žaloba jako podání podle § 42 o.s.ř. 2. Žaloba jako specifické podání podle § 79 o.s.ř

17 Náležitosti podání podle § 42 odst. 4 o.s.ř.
1. Kterému soudu je určeno 2. Kdo je činí 3. Které věci se týká a co sleduje 4. Podpis 5. Datum

18 Náležitosti žaloby podle § 79 odst. 1 o.s.ř.
1. Jméno a příjmení účastníků ( obchodní firma nebo název právnické osoby , označení státu a příslušné organizační složky státu ) 2. Bydliště účastníků (sídlo právnické osoby) 3. Označení zástupců. 4. Vylíčení rozhodujících skutečností - substanciace 5. Označení důkazů 6. Označení toho, čeho se navrhovatel domáhá-individualizace

19 Další náležitosti žaloby podle § 79 odst. 1 o.s.ř. pro obchodní věci
1. Identifikační číslo právnické osoby, která je podnikatelem 2. Další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení

20 Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost (§ 232 o.s.ř.)
1. Označení rozhodnutí proti němuž žaloba na obnovu řízení směřuje 2. V jakém rozsahu je toto rozhodnutí napadeno 3. Důvod žaloby 4. Vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že žaloba podána včas 5. Označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby prokázána 6. Označení toho,čeho se žalobce domáhá

21 Druhy žalob podle o.s.ř. (§ 80 o.s.ř.)
1. Žaloba o určení osobního stavu 2. Žaloba o splnění povinnosti 3. Žaloba o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem

22 Druhy žalobních petitů
1. Petity ve věcech určení osobního stavu 2. Petity na splnění peněžité povinnosti 3. Petity na splnění nepeněžité povinnosti 4. Alternativní petit 5. Alternativa fakultas 6. Primární a subsidiární petit (eventuální petit)

23 Struktura žaloby 1. Rubrika žaloby
2. I. bod žaloby - tvrzení existence podmínek řízení 3. II. bod žaloby - skutková tvrzení (substanciace žaloby) 4. III. bod žaloby - petit (individualizace žaloby)

24 RUBRIKA ŽALOBY 1. Označení soudu 2. Označení účastníků
3. Označení právního zástupce žalobce 4. Označení věci 5. Počet vyhotovení 6. Údaj o soudním poplatku 7. Plná moc 8. Přílohy

25 TVRZENÍ PODMÍNEK ŘÍZENÍ
1. Nepovinná část žalobních tvrzení 2. Tvrzení těch podmínek, které jsou v dané věci komplikované 3. Důkazy k podmínkám řízení

26 SKUTKOVÁ TVRZENÍ 1. Tvrzení ohledně existence hmotněprávního vztahu mezi žalobcem a žalovaným-věcná legitimace 2. Tvrzení ohledně porušení právní povinnosti z hmotněprávního vztahu-důvodnost žaloby 3. Důkazní návrhy -spojení jednotlivých důkazních prostředků s jednotlivými skutkovými tvrzeními -důkazní prostředky, které má žalobce ve své moci -důkazní prostředky, u kterých žalobce požaduje, aby je zajistil (či obstaral soud)

27 RŮZNÉ DRUHY ŽALOB 1. Na ochranu vlastnického práva (a držby)
-reivindikační -negatorní -nepravé žaloby vlastnické (actio Publiciana) 2. V dědickém řízení -určovací -na vydání dědictví (hereditatis petitio) 3. Ve vykonávacím řízení -excindační -z lepšího práva -poddlužnická

28 ŽALOBY VE VĚCECH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
1. Na neplatnost usnesení valné hromady (členské schůze) 2. Na neplatnost společnosti 3.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


Stáhnout ppt "Žaloby a petity v občanském soudním řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google