Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativně právní metoda regulace společenských vztahů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativně právní metoda regulace společenských vztahů"— Transkript prezentace:

1 Administrativně právní metoda regulace společenských vztahů
Správní procesy Administrativně právní metoda regulace společenských vztahů

2 Správní procesy Veškeré právně upravené procedurální postupy ve veřejné správě Procedurální formy realizace veřejné správy: Vnější Proces vydávání normativních správních aktů Proces vydávání individuálních správních aktů

3 Vnitřní procedurální formy
Proces vydávání interních dokumentů v podobě interních normativních instrukcí

4 Fáze aplikačního procesu
Zjištění skutkového stavu, objektivní materiální pravdy Nalezení adekvátní právní normy, zjištění její platnosti a účinnosti Vydání individuálního správního aktu

5 Individuální správní akty
Konstitutivní, jimiž se zakládají, mění nebo ruší určité správně právní vztahy (např. rozhodnutí o přijetí na VŠ) Deklalatorní, jimiž se autoritativně stvrzuje existence či neexistence určitého právně relevantního stavu

6 Správní řízení Proces aplikace hmotného správního práva, procesními normami správního práva upravený postup správních orgánů, jehož cílem je, ve vždy konkrétní věci , vydání individuálního správního aktu – správního rozhodnutí.

7 Obecné správní řízení Upraveno v zákoně č. 500/2004 Sb., o správním řízení Správní řád upravuje postup správních orgánů na všech úsecích státní správy V řadě případů správní orgány aplikují obecnou právní úpravu v kombinaci se specielní právní úpravou ( např. předpisy přestupkové, stavební, vodohospodářské …)

8 Zvláštní správní řízení
Je kombinací obecné úpravy správního řízení se zvláštní úpravou ve speciálním správněprávním předpisu, přičemž přednost má úprava zvláštní (speciální) Pravidlo subsidiárního užití správního řádu neplatí ve věcech správy daní a poplatků. Jedná se samostatný druh správního řízení bez vazby na správní řád.

9 Základní zásady správního řízení
Zásada zákonnosti Zásada objektivnosti (materiální pravdy) Zásada součinnosti správního orgánu s právnickými a fyzickými osobami (pomoc a poučení) Zásada aktivní účasti účastníků na řízení Zásada rychlosti a hospodárnosti (lhůty pro rozhodnutí)

10 Zásada rovnosti účastníků
Zásada volného hodnocení důkazů Zásada dvoustupňového řízení Zásada oficiality modifikovaná zásadou dispoziční Zásada písemnosti modifikovaná zásadou ústnosti Zásada jednotnosti řízení modifikovaná zásadou koncentrace řízení

11 Subjekty správního řízení
Správní orgány Účastníci řízení Dotčené subjekty

12 Některé administrativní dokumenty

13 Podání Písemné Ústní do protokolu
V elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje

14 Protokol Kde a kdy bylo řízení Kdo řízení prováděl Předmět řízení
Účastníci řízení Průběh řízení Jaké návrhy byly podány Jaká opatření byla přijata

15 Výsledek hlasování Výrok rozhodnutí Podpisy všech zúčastněných Odepření podpisu, důvody odepření, námitky proti obsahu protokolu se v něm zaznamenají

16 Náležitosti rozhodnutí
Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci samé Odůvodnění je doložením správnosti a zákonnosti postupu správního orgánu Poučení o odvolání musí být vždy součástí správního rozhodnutí – pokud není rozhodnutí konečné, je uvedeno v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a prostřednictvím kterého orgánu je možné se odvolat

17 Opravné prostředky ve správním řízení
Odvolání Odvolání je podání a musí splňovat obecné náležitosti, je stanovena obecná 15denní lhůta Odvolání lze postoupit odv. orgánu Rozklad je prvoinstanční rozhodnutí ústředních orgánů státní správy

18 Mimořádné opravné prostředky
Obnova řízení – provádí se na návrh účastníka, tak i z podnětu správního orgánu Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení – přezkoumává z vlastního či jiného podnětu nadřízený správní orgán Přezkoumání rozhodnutí správních orgánů soudem


Stáhnout ppt "Administrativně právní metoda regulace společenských vztahů"

Podobné prezentace


Reklamy Google