Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení správního řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení správního řízení"— Transkript prezentace:

1 Vedení správního řízení
jednotlivé úkony jsou písemné (není-li stanoveno jinak), sdělení účastníku mohou být ústní, jestliže na písemné formě netrvá řízení konají oprávněné úřední osoby, jsou vázány mlčenlivostí - úřední osoba se vyznačí ve spisu a sdělí účastníkovi Spis – každá věc má spis označený spisovou značkou a obsahuje protokoly, záznamy, rozhodnutí. Přílohy spisu: důkazní prostředky Protokol – záznam o styku s účastníky : ústní podání, výslech svědka, znalce, provedení důkazu listinou, ohledání. Protokol obsahuje místo, čas a označení úkonů, identifikaci osob, průběh úkonů a úřední osobu, podpisy, příp. záznam o odepření podpisu a námitky.

2 Úřední deska – každý správní orgán zřizuje úřední desku pro zveřejnění rozhodnutí a vyhlášek. Obsah se zveřejňuje i pro dálkový přístup. Účastníci řízení v řízení o žádosti: žadatel a dotčené osoby, na které se vztahuje rozhodnutí a další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím dotčeny v právech nebo povinnostech. Úkony právnické osoby činí ten, kdo je oprávněn v řízení před soudem, v téže věci může činit úkony jen jedna osoba. Podání je úkon směřující vůči správnímu orgánu bez ohledu na to, jak je označeno. Podání musí obsahovat: kdo je činí, věc, co navrhuje, označení správního orgánu a podpis. Forma je písemná, ústní do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem (při potvrzení do 5 dnů i jinak)

3 Zahájení řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému orgánu.
Ústní jednání se nařizuje podle zákona nebo je-li to nezbytné ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků. Jednání oznámí s pětidenním předstihem. Jednání je neveřejné, pokud zákon (nebo správní orgán) nestanoví jinak . Předběžná otázka – jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky mimo pravomoc s.o. a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, s.o. dá podnět k zahájení řízení o této otázce nebo požádá účastníka k podání žádosti ve lhůtě, kterou určí nebo si o otázce učiní úsudek. Po dobu řízení o předběžné otázce vlastní řízení přeruší. Pravomocným nebo předběžně vykonatelným rozhodnutím o předběžné otázce je s.o. vázán.

4 Rozhodnutí je výsledkem správního řízení.
Rozhodnutí je písemné (kromě zákonem stanovených případů ústního vyhlášení). Obsahuje výrok, odůvodnění a poučení účastníků. Výrok uvádí řešení otázky, právní ustanovení a označení účastníků, lhůtu ke splnění povinnosti. Výrok může obsahovat vedlejší ustanovení. Odůvodnění uvádí důvody výroku, podklady a informace o řešení návrhů a námitek účastníků. Poučení uvádí možnost odvolání, jeho lhůtu , odvolací orgán a orgán u kterého se odvolání podává a zda nemá odkladný účinek.

5 Oznamování rozhodnutí – účastníkům doručením stejnopisu
do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Právní moc rozhodnutí - nabývá oznámením rozhodnutí, proti kterému nelze podat odvolání. Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a všechny správní orgány. Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, uvedeným ve výrokové části. Doložka právní moci se vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, na žádost účastníka též na stejnopisu .

6 Opravné prostředky Odvoláním účastníka lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení. Odvolací lhůta činí 15 dnů od oznámení rozhodnutí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, který lze vyloučit z důvodu veřejného zájmu , hrozí-li vážná újma některému účastníku nebo požádá –li o to účastník. Výrok o vyloučení odkladného účinku je součástí rozhodnutí. Odvolání se podává u s.o., který vydal rozhodnutí. V odvolacím řízení s.o. rozhodnutí zruší nebo změní, pokud tím plně vyhoví odvolání. Jinak předá spis nadřízenému s.o. se svým vyjádřením. Odvolací s.o. přezkoumá soulad rozhodnutí a řízení s právními předpisy. Odvolací orgán rozhodnutí: - zruší a řízení zastaví, - zruší a vrátí k novému projednání, - změní - odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

7 Přezkumní řízení se týká pravomocného rozhodnutí, lze –li důvodně
pochybovat o jeho souladu s právními předpisy. Řízení se vede z moci úřední nebo na podnět účastníka. Rozhodnutí vydané v rozporu s právními předpisy s.o. zruší nebo změní nebo zruší a vrátí k novému řízení. Obnova řízení – pro případ pravomocného rozhodnutí, jestliže vyjdou najevo dříve neznámé skutečnosti, které existovaly v době původního řízení, ale nemohly být uplatněny, se důkazy ukázaly nepravdivými, bylo zrušeno či změněno rozhodnutí sloužící za podklad (předběžná otázka).


Stáhnout ppt "Vedení správního řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google