Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Předškolní vzdělávání a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Předškolní vzdělávání a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném."— Transkript prezentace:

1 Rozhodování ředitele mateřské školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

2 Obsah Předškolní vzdělávání a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) Aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, při rozhodování ředitele mateřské školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Nejčastější chyby při rozhodování ředitele mateřské školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v praxi Dotazy a diskuse

3 1. Předškolní vzdělávání a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Organizace předškolního vzdělávání (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

4 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

5 1. 2. Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy
Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují podle skutečného počtu dětí ve škole nebo školském zařízení, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (§ 160 školského zákona). Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.

6 2. Aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, při rozhodování o přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání 2. 1. Školský zákon Podle § 165 odst. 2) písm. b) školského zákona ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy, tj. mimo jiné o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34. Podle § 183 odst. 1) školského zákona pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti státní správy podle tohoto zákona správní řád, a to zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7 Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, při rozhodování podle § 165 odst. 2). Ministerstvo plní úkoly nadřízeného správního orgánu krajských úřadů při rozhodování o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy podle tohoto zákona.

8 2. 2. Správní řád Správní řízení se zahajuje podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - aplikace § 37 - podání. 1. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 2. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění

9 Založení spisu - aplikace § 17 – spis
V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - aplikace § 36 Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

10 Rozhodnutí - aplikace § 67, § 68 - obsah, forma a náležitosti rozhodnutí a § 69
Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1). Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci § 18 odst. 2).

11 5. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění. 6. V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 7. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje, a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

12 8. Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena.
9. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení "rozhodnutí" nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí. 10. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků.

13 Oprava zřejmých nesprávností - aplikace § 70
Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

14 Vydání rozhodnutí - aplikace § 71, § 73 a § 75 - lhůty pro vydání rozhodnutí právní moc rozhodnutí, doložka právní moci Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:….“ Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. 3. Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

15 4. Do vlastních rukou adresáta se doručují písemnosti podle § 72 odst
4. Do vlastních rukou adresáta se doručují písemnosti podle § 72 odst. 1. Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. 5. Je-li pro řízení třeba, aby bylo doručení doloženo, musí být zajištěn písemný doklad stvrzující, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo. Nelze-li doručení prokázat, je nutno doručit opakovaně. Písemného dokladu o doručení nebo dodání však není zapotřebí, je-li z postupu účastníka řízení v řízení zjevné, že mu bylo doručeno. 6. Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání.

16 7. Doložka právní moci nebo vykonatelnosti - správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí. Zároveň vyznačí den vyhlášení tohoto rozhodnutí nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení.

17 Odvolání - aplikace § 81, § 82, § 85 - §89
Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

18 Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2).
Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 7. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

19 Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty. 9. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle § 68 odst. 5 lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 10. Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

20 Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

21 a) Soupis všech součástí včetně příloh
Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu - neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup podle § 87 (každá jednotlivá žádost znamená samostatné správní řízení - lze vyhovět autoremedurou), předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání. a) Soupis všech součástí včetně příloh b) Stanovisko ke každému konkrétnímu spisu obsahuje údaje c) Vypořádání se s obsahem odvolání d) Přílohy

22 14. Nestanoví-li zákon jinak, je odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený správní orgán 15. Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.

23 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu - aplikace § 90, § 91 a § 92
Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví, b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se. Neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle předchozích odstavců, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán ve lhůtách stanovených v § 71. Lhůta počíná běžet dnem předání spisu odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí.

24 Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat.
Pokud odvolatel vzal podané odvolání zpět, řízení o odvolání je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání. Pokud všichni odvolatelé vzali podané odvolání zpět, odvolací řízení je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání posledního z odvolatelů. Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. O skutečnosti, že řízení bylo zastaveno, správní orgán vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm odvolatelé. Odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

25 Opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán zamítne
Opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí. 7. Dojde-li odvolací správní orgán k závěru, že odvolání bylo podáno včas a že je přípustné, vrátí věc správnímu orgánu, který rozhodl v prvním stupni.

26 3. Nejčastější chyby při rozhodování ředitele mateřské školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Není založen spis nebo je neúplný (§ 17); Chybně postoupený spis bez stanoviska nebo s nedostatečným stanoviskem správního orgánu I. stupně (§ 88); Chybějící doklad o odeslání a doručení pokud písemnost byla doručena poštou (§17 odst. 2); Nedostatečná identifikace účastníka řízení (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště), často nesprávné jméno účastníka řízení tím, že je uvedena zdrobnělina jména;

27 Nedodržování § 36 odst. 3) – právo účastníka řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (pro odvolací řízení nutno doložit doklad o výzvě účastníku řízení); nezaměňovat s § 38 (nahlížení do spisu) – aplikace § 36 se vztahuje na všechna rozhodnutí ředitele, kdy nevyhovuje (nikoliv pouze na rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání); Chybějící č.j. na rozhodnutí nebo použití jednoho č.j. pro více rozhodnutí (např. jedno č.j. pro dvojčata), chybějící razítko, funkce oprávněné úřední osoby; Nesprávný název školy - podle rejstříku škol a školských zařízení;

28 Chybějící nebo chybné uvedení právní normy pro vydání rozhodnutí (§ 34, § 165 odst. 2) písm. b), § 183 odst. 1) školského zákona, zákon č. 500/2004 Sb.); Chybějící datum, lhůta - od školního roku, právnická osoba; Nedostatečné, nepřezkoumatelné odůvodnění; Rozhodnutí někdy nevydáno ředitelem školy, ale zástupcem (v případě např. dlouhodobé nepřítomnosti ředitele zastupující pracovník vypíše jméno ředitele a podepíše jménem svým v zastoupení (v z.));

29 Chybějící poučení o odvolání, chybně uvedený postup při odvolání, chybně uvedený odvolací orgán, chybná lhůta pro odvolání; Nevydání „přihlášky“, nevydání rozhodnutí nebo nevydání rozhodnutí dětem mladším 3 let - není postup dle správního řádu - nečinnost správního orgánu I. st.= žádosti přijímat od všech, kdykoliv; Nelze po účastníku řízení vyžadovat vzdání se práva na odvolání.

30 Další upozornění: Upozornit zákonné zástupce na zasílání odvolání – chybně posílají odvolání přímo krajskému úřadu - krajský úřad následně musí vydat usnesení, odvolání postoupit a následně zaslat odvolateli sdělení - čímž se mohou zákonní zástupci připravit o lhůtu pro odvolání; Zdvojené odvolání – zasláno MŠ i KÚ Na přihlášce bývá často chybně uvedeno např.: souhlasím s uveřejněním fotografie svého dítěte např. na webu – možno řešit až následně u přijatých dětí;

31 Na přihlášce bývá často chybně požadováno prohlášení zákonného zástupce o tom, že se dítě nehlásí do jiné mateřské školy Skutečnost, zda bylo dítě u zápisu v jiné mateřské škole, nemá vliv na přijetí; nepřijatí se často domnívají, že toto byl důvod nepřijetí; zákonný zástupce má právo přihlásit dítě současně do více mateřských škol.

32 Další poznámky Transparentnost, rovný přístup ke všem žadatelům Nelze brát v úvahu příslib zaměstnání rodičů Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ze spádových obcí jsou přijaty přednostně před dětmi, které sice mají trvalé bydliště v obci, ale nejsou předškoláky Děti cizinců i příslušníků států EU – rovná práva, apod. Často zdvojeny zápisové formuláře - přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy a žádost rodičů o přijetí Na rozhodnutí někdy chybně uváděno datum z minulého zápisu V kriteriích nelze uvést „přednost mají děti nepřijaté při minulém zápise“

33 Pozor na užívání vzorů, které nejsou v souladu se zákony, viz např
Pozor na užívání vzorů, které nejsou v souladu se zákony, viz např. některé formulace dle ATRE apod.) Splnění § 34 odst. 5) školského zákona při zápisu – nutno dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, tj. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a některých souvisejících zákonů – očkování,… Tzv. opakovaná žádost – nelze zvýhodnit před ostatními Ověření trvalého bydliště z evidence obyvatel v obci

34 Doporučená kritéria pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání
Dodržení zákonných podmínek dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky místo trvalého bydliště věk dítěte nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole

35 Děkuji za pozornost Mgr. Ingrid Vavřínková


Stáhnout ppt "Obsah Předškolní vzdělávání a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném."

Podobné prezentace


Reklamy Google